Postup : 2017/2185(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0073/2018

Předložené texty :

A8-0073/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.64

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0169

ZPRÁVA     
PDF 605kWORD 53k
22.3.2018
PE 613.431v02-00 A8-0073/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 na rozpočtový rok 2016

(2017/2185(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Navrhovatel: Brian Hayes

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 na rozpočtový rok 2016

(2017/2185(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku pro palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce společného podniku pro palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2016, spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací(2), které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8-0094/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 559/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro palivové články a vodík 2(4), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0073/2018),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku pro palivové články a vodík 2 absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku pro palivové články a vodík 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů společného podniku pro palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2016

(2017/2185(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku pro palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce společného podniku pro palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2016, spolu s odpověďmi společného podniku(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací(7), které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8-0094/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 559/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro palivové články a vodík 2(9), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0073/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku pro palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku pro palivové články a vodík 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 na rozpočtový rok 2016

(2017/2185(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0073/2018),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik pro palivové články a vodík (dále jen „společný podnik FCH“) byl založen v květnu 2008 nařízením Rady (ES) č. 521/2008(11) jako partnerství veřejného a soukromého sektoru na období do 31. prosince 2017, přičemž jeho úkolem bylo zaměřit se na vývoj tržních aplikací a umožnit další úsilí průmyslu o rychlé zavedení palivových článků a vodíkových technologií do praxe; vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 521/2008 bylo zrušeno nařízením Rady (EU) č. 559/2014(12);

B.  vzhledem k tomu, že v květnu 2014 byl nařízením (EU) č. 559/2014 vytvořen společný podnik pro palivové články a vodík 2 (dále jen „společný podnik PČV 2“), aby v období do 31. prosince 2024 nahradil společný podnik FCH a stal se jeho nástupcem;

C.  vzhledem k tomu, že členy společného podniku FCH byly Unie zastoupená Komisí, Evropské průmyslové uskupení pro společnou technickou iniciativu pro palivové články a vodík a výzkumné uskupení N.ERGHY;

D.  vzhledem k tomu, že členy společného podniku PČV 2 jsou Unie zastoupená Komisí, uskupení New Energy World Industry Grouping AISBL (dále jen „průmyslové uskupení“) přejmenované v roce 2016 na Hydrogen Europe a New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL (dále jen „výzkumné uskupení“);

E.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie na provádění první fáze činností společného podniku PČV 2 činí 470 000 000 EUR ze sedmého rámcového programu, a vzhledem k tomu, že příspěvky ostatních členů se musí přinejmenším rovnat příspěvku Unie;

F.  vzhledem k tomu, že v PČV 2 činí maximální příspěvek Unie 665 000 000 EUR z programu Horizont 2020 a od členů průmyslového a výzkumného uskupení se očekává, že poskytnou zdroje ve výši nejméně 380 000 000 EUR, jejichž součástí budou věcné příspěvky na projekty programu Horizont 2020 financované společným podnikem PČV 2, věcné příspěvky na doplňkové činnosti (nejméně v hodnotě 285 000 000 EUR) a peněžní příspěvky na administrativní náklady;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že Účetní dvůr dospěl ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky společného podniku PČV 2 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) k závěru, že účetní závěrka za rok 2016 poskytuje ve všech významných ohledech věrný obraz finanční situace společného podniku PČV 2 k 31. prosinci 2016, výsledků jeho činností, jeho peněžních toků a změn čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise; konstatuje také, že účetní pravidla společného podniku PČV 2 jsou založena na mezinárodně uznávaných účetních standardech pro veřejný sektor;

2.  konstatuje, že konečný rozpočet společného podniku PČV 2 na rozpočtový rok 2016 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 127 762 297 EUR a prostředky na platby ve výši 115 535 426 EUR; prostředky na závazky se oproti roku 2015 zvýšily o 5 %, neboť byly k původnímu rozpočtu doplněny nevyčerpané prostředky z předešlých let, které byly využity zejména na výzvu k předkládání návrhů v roce 2016, a prostředky na platby se zvýšily o 17 %, což bylo odrazem vyšších potřeb předběžného financování u výzvy k předkládání návrhů z roku 2016;

3.  konstatuje, že výroční zpráva o činnosti uvádí, že pokračovaly audity ex post, přičemž bylo zahájeno 18 nových auditů a poprvé byla využita rámcová smlouva pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace pro audity týkající se sedmého rámcového programu a byly podepsány jednotlivé smlouvy se čtyřmi externími auditorskými společnostmi; konstatuje, že míra zbytkových chyb byla nižší než 2 %;

4.  vyjadřuje politování nad skutečností, že celkové plnění rozpočtu na rok 2016 z hlediska prostředků na závazky a platby dosáhlo 77,7 %, resp. 83,9 %, což u prostředků na závazky představuje nižší míru plnění oproti předchozímu roku, a to kvůli výsledku hodnocení výzvy k předkládání návrhů z roku 2016; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby představovala dosud nejlepší míru čerpání prostředků na platby společného podniku PČV 2;

5.  konstatuje, že ze 470 000 000 EUR prostředků sedmého rámcového programu, jež byly přiděleny společnému podniku PČV 2, provedl tento podnik do konce roku 2016 závazky ve výši 464 400 000 EUR a platby ve výši 372 000 000 EUR; poukazuje na skutečnost, že podle plánu plateb společného podniku PČV 2 pro probíhající projekty sedmého rámcového programu budou zbývající operační platby ve výši 75 300 000 EUR (17 %) provedeny do konce roku 2019;

6.  konstatuje, že ze 470 000 000 EUR věcných a peněžních příspěvků, jimiž měli na operační činnosti společného podniku PČV 2 přispět členové průmyslového a výzkumného uskupení, potvrdila na konci roku 2016 správní rada přijetí příspěvků ve výši 299 000 000 EUR; poukazuje na skutečnost, že do konce roku 2016 byly společnému podniku PČV 2 vykázány doplňkové věcné příspěvky na operační činnosti ve výši 40 600 000 EUR, a upozorňuje, že v důsledku toho tak na konci roku 2016 celkové příspěvky členů průmyslového a výzkumného uskupení na činnosti společného podniku dosáhly 339 600 000 EUR, zatímco příspěvek Unie činil 383 700 000 EUR;

7.  konstatuje, že z 665 000 000 EUR přidělených prostředků z programu Horizont 2020 přijal společný podnik PČV 2 závazky ve výši 288 100 000 EUR (43 %) a provedl platby ve výši 77 400 000 EUR týkající se realizace první vlny projektů;

8.  konstatuje, že členové průmyslového a výzkumného uskupení do konce roku 2016 vykázali věcné příspěvky ve výši 4 900 000 EUR na operační činnosti a správní rada potvrdila peněžní příspěvky na správní náklady společného podniku PČV 2 ve výši 1 200 000 EUR; kromě toho konstatuje, že z minimální výše 285 000 000 EUR ve věcných příspěvcích, kterými mají ostatní členové přispět na doplňkové činnosti, bylo do konce roku 2016 již vykázáno a osvědčeno 188 600 000 EUR (66 %); zdůrazňuje, že do konce roku 2016 dosáhly tedy celkové příspěvky členů průmyslového a výzkumného uskupení 194 700 000 EUR, zatímco peněžní příspěvek Unie činil 79 500 000 EUR; konstatuje, že příčinou tohoto rozdílu jsou vysoké příspěvky, které platí ostatní členové společného podniku PČV 2 na doplňkové činnosti společného podniku PČV 2;

9.  konstatuje, že pokud jde o sedmý rámcový program, bylo ke konci roku 2016 provedeno 69 operačních plateb týkajících se průběžných a konečných pravidelných zpráv v celkové výši 44 900 000 EUR; konstatuje, že plnění rozpočtu (z hlediska prostředků na platby) činilo 73,7 % (oproti 75,7 % v roce 2015);

10.  konstatuje, že u programu Horizont 2020 bylo z hlediska prostředků na platby provedeno 15 plateb předběžného financování na projekty z výzvy k předkládání návrhů z roku 2015; kromě toho konstatuje, že plnění rozpočtu (z hlediska plateb) dosáhlo 98 % (oproti 99 % v roce 2015); zdůrazňuje, že z hlediska prostředků na závazky dosáhlo plnění rozpočtu 78,6 %; konstatuje, že kvůli výsledku výzvy k předkládání návrhů je míra plnění nižší než v roce 2015 (88,7 %), přičemž nevyužité prostředky na závazky činily 25 900 000 EUR a byly převedeny do rozpočtu na rok 2017, aby byly využity na výzvu k předkládání návrhů v roce 2017;

11.  konstatuje, že od 31. prosince 2016 činily odhadované věcné příspěvky na operační činnosti u 30 projektů podepsaných v souvislosti s programem Horizont 2020 (výzvy k předkládání návrhů z let 2014 a 2015) 16 802 191 EUR; kromě toho konstatuje, že celková odhadovaná hodnota věcných příspěvků na doplňkové činnosti za období let 2014–2017 činí 565 200 000 EUR;

Převod

12.  konstatuje, že byly provedeny čtyři převody mezi různými rozpočtovými položkami, aniž by bylo nutné provést změny rozpočtu;

Výzvy k předkládání návrhů

13.  konstatuje, že výzva k předkládání návrhů na rok 2016 byla zveřejněna dne 19. ledna 2016 a zahrnovala v souladu s ročním pracovním programem společného podniku PČV 2 na rok 2016 24 témat s orientačním rozpočtem ve výši 117 500 000 EUR; kromě toho konstatuje, že tato výzva k předkládání návrhů byla uzavřena dne 3. května 2016 a bylo obdrženo 81 návrhů; poukazuje na skutečnost, že v roce 2016 bylo podepsáno 16 z 19 grantových dohod;

Interní audit

14.  konstatuje, že v roce 2016 dokončil společný podnik PČV 2 provádění všech akčních plánů zabývajících se doporučeními na základě auditů Útvaru interního auditu Komise (dále jen „útvar IAS“) týkajících se postupu hodnocení a výběru návrhů grantů v rámci programu Horizont 2020 ve společném podniku PČV 2, které útvar IAS uskutečnil v roce 2015; konstatuje, že v roce 2016 útvar IAS provedl nový audit řízení výkonnosti společného podniku PČV 2; dále konstatuje, že dne 29. listopadu 2016 obdržel společný podnik PČV 2 od útvaru IAS závěrečnou zprávu o tomto auditu, která vyústila ve čtyři doporučení; vítá skutečnost, že společný podnik PČV 2 souhlasil se všemi doporučeními a dne 22. prosince 2016 zaslal útvaru IAS akční plán, který následně útvar IAS schválil v lednu 2017;

Interní kontroly

15.  vítá skutečnost, že společný podnik PČV 2 zavedl kontrolní postupy ex ante založené na finančních a operačních dokumentárních přezkumech a u grantů v rámci sedmého rámcového programu provádí audity výkazů nákladů ex post; vítá skutečnost, že míra zbytkových chyb podle auditů ex post, kterou společný podnik PČV 2 vykázal ve výroční zprávě o činnosti za rok 2016, činila 1,24 %;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

16.  konstatuje, že během semináře k výročnímu hodnocení rizika, který se konal dne 17. října 2016, se tým společného podniku PČV 2 zabýval stavem významných rizik a akčních plánů, jež byly stanoveny v předcházejícím roce, a posuzoval jejich přiměřenost a významnost pro rok 2017; vítá, že byly získány konsolidované vstupní informace od všech pracovníků programové kanceláře za účelem sestavení seznamu nových významných rizik pro rok 2017 a že byly vypracovány příslušné akční plány;

Komunikace

17.  uznává, že je nezbytné, aby společný podnik PČV 2 prostřednictvím orgánů Unie komunikoval s občany Unie, pokud jde o významný výzkum a spolupráci, jež zajišťuje; zdůrazňuje, že je důležité upozorňovat na reálná zlepšení dosažená v důsledku činnosti společného podniku PČV 2, jež jsou důležitou součástí jeho mandátu, jakož i na to, že tento společný podnik spolupracuje s jinými společnými podniky na zvyšování povědomí veřejnosti o přínosech jejich práce;

18.  vyzývá Komisi, aby zajistila přímé zapojení společného podniku do procesu přezkumu programu Horizont 2020 v polovině období v oblasti dalšího zjednodušení a harmonizace společných podniků.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 42.

(2)

Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 44.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 108.

(5)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(6)

Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 44.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 108.

(10)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(11)

Nařízení Rady (ES) č. 521/2008 ze dne 30. května 2008 o založení společného podniku pro palivové články a vodík (Úř. věst. L 153, 12.6.2008, s. 1).

(12)

Nařízení Rady (EU) č. 559/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro palivové články a vodík 2 (Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 108).

Poslední aktualizace: 11. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí