Процедура : 2017/2184(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0075/2018

Внесени текстове :

A8-0075/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.65

Приети текстове :

P8_TA(2018)0170

ДОКЛАД     
PDF 696kWORD 57k
22.3.2018
PE 613.433v02-00 A8-0075/2018

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие на втората инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2016 година

(2017/2184(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик по становище: Брайън Хейс

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие на втората инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2016 година

(2017/2184(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие на инициативата за иновативни лекарства 2 за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие на инициативата за иновативни лекарства за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на предприятието във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05943/2018 – C8‑0093/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 557/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства(4), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5),

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0075/2018),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ за финансовата 2016 година

(2017/2184(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие на инициативата за иновативни лекарства 2 за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие на инициативата за иновативни лекарства 2 за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Съвместното предприятие(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(7) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05943/2018 – C8‑0093/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8) на Съвета, и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 557/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства(9), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10),

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0075/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие на втората инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2016 година

(2017/2184(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0075/2018),

А.  като има предвид, че съвместното предприятие за изпълнението на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства („съвместното предприятие ИИЛ“) е създадено през декември 2007 г. за период от 10 години, за да подобри значително ефикасността и ефективността на процеса на разработване на лекарства, като дългосрочната цел е фармацевтичният сектор да може да произвежда по-ефективни и безопасни иновативни лекарства;

Б.  като има предвид, че вследствие на приемането на Регламент (ЕС) № 557/20141(11) на Съвета през май 2014 година втората инициатива за иновативни лекарства („съвместното предприятие ИИЛ 2“) замени съвместното предприятие ИИЛ през юни 2014 година с цел да бъдат финализирани научноизследователските дейности по Седмата рамкова програма и удължен срока на съществуване на съвместното предприятие до 31 декември 2024 година;

В.  като има предвид, че Съюзът, който се представлява от Комисията, и Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации са членовете – учредители на съвместното предприятие;

Г.  като има предвид, че максималната вноска на Съюза в съвместното предприятие за периода от 10 години е в размер на 1 000 000 000 EUR, платима от бюджета на Седмата рамкова програма, а членовете – учредители, участват равностойно по отношение на текущите разходи, като всеки от тях предоставя средства в размер, който не превишава 4% от общата финансова вноска на ЕС;

Д.  като има предвид, че максималната вноска на Съюза в съвместното предприятие ИИЛ 2 за периода от 10 години е в размер на 1 638 000 000 EUR, платима от бюджета на „Хоризонт 2020“, а членовете, различни от Комисията, трябва да предоставят 50% от текущите разходи и да допринесат за оперативните разходи чрез парични или непарични вноски, или и двете, в размер, равен на финансовата вноска на Съюза;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че Европейската сметна палата („Палатата“) счита, че отчетите на съвместното предприятие ИИЛ 2 за годината, приключила на 31 декември 2016 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2016 г., както и за резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

2.  отбелязва становището без резерви на Палатата относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с годишните отчети на съвместното предприятие ИИЛ 2 за финансовата 2016 година, които са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

3.  отбелязва, че окончателният бюджет финансовата 2016 година за изпълнение на Седмата рамкова програма и програмата „Хоризонт 2020“ включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 307 053 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 263 423 000 EUR; отбелязва, че степента на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения е била 94,1% (увеличение от 3,06% спрямо 2015 г.);

4.  със съжаление отбелязва факта, че бюджетните кредити за плащания са за трета поредна година под 75 %: през 2016 г. те възлизаха на 69,6%; при все това отбелязва, че броят на плащанията е нараснал с 63% (от 46 на 75), а изплатените суми с 30% (от 134 514000 EUR на 175 182 730 EUR) в сравнение с 2015 г. и представлява най-високата цифра за съвместното предприятие ИИЛ до момента; приканва съвместното предприятие ИИЛ 2 да представи актуализирана информация на органа по освобождаване от отговорност, като и да подобри изпълнението на бюджетните кредити за плащания за процедурата през следващата година;

5.  отбелязва, че от общо 1 000 000 000 EUR средства по Седмата рамкова програма, предназначени за съвместното предприятие ИИЛ, до края на 2016 г. съвместното предприятие ИИЛ 2 е поело задължения в размер на 966 000 000 EUR и е извършило плащания в размер на 648 000 000 EUR; констатира, че високото ниво на неизвършени плащания в размер на 318 000 000 EUR (32%) се дължи основно на закъснелия старт на дейностите по Седмата рамкова програма през първите години след създаването на съвместното предприятие ИИЛ;

6.  отбелязва, че от средствата в размер на 1 000 000 000 EUR, които членовете от промишления сектор следва да внесат за дейностите на съвместното предприятие ИИЛ, към края на 2016 г. съвместното предприятие е валидирало непарични вноски и парични вноски в размер на 403 000 000 EUR; посочва, че членовете на съвместното предприятие ИИЛ 2 докладват за допълнителна сума в размер на 103 000 000 EUR от непарични вноски; изтъква факта, че вследствие на това, в края на 2016 г. апортните и паричните вноски от членовете от промишления сектор се равняват общо на 506 000 000 EUR, в сравнение с паричните вноски от Съюза за дейностите по Седмата рамкова програма на съвместното предприятие ИИЛ, които възлизат на 728 000 000 EUR;

7.  отбелязва, че от средствата в размер на 1 638 000 000 EUR по програма „Хоризонт 2020“, предназначени за съвместното предприятие ИИЛ, към края на 2016 г. съвместното предприятие е поело задължения в размер на 515 000 000 EUR (31%) и е извършило плащания в размер на 111 000 000 EUR (7% от отпуснатите средства) за изпълнението на първата група проекти; потвърждава факта, че ниското ниво на плащанията се дължи основно на времето, от което се нуждаят проектните консорциуми, за да сключат договорите за безвъзмездна помощ с партньорите от промишления сектор в рамките на програма „Хоризонт 2020“, което забавя планираното предварително финансиране на съвместното предприятие ИИЛ за съответната година; освен това отбелязва, че проектите в областта на ебола и програмите, свързани с антимикробната резистентност, са заявили по-малко средства от предвиденото в първоначалните бюджети на проектите, което се дължи основно на спада на епидемията и е посочено в предишни доклади на Палатата и на съвместното предприятие ИИЛ 2;

8.  отбелязва, че от средствата в размер на 1 638 000 000 EUR под формата на парични и непарични вноски, които трябва да бъдат направени от членовете от промишления сектор и асоциираните партньори за дейностите на съвместното предприятие ИИЛ 2, към края на 2016 г. 47 200 000 EUR са били валидирани от изпълнителния директор и са били докладвани допълнителни средства в размер на 36 600 000 EUR; отбелязва в допълнение, че в резултат на това, към края на 2016 г. общите вноски на членовете от промишления сектор за дейностите на съвместното предприятие ИИЛ 2 по програма „Хоризонт 2020“ са възлизали на 83 800 000 EUR, в сравнение с паричната вноска на Съюза в размер на 135 000 000 EUR; отбелязва, че разликата се дължи на авансовите плащания, извършени в полза на бенефициерите за даване на бърз старт на проекти; подчертава факта, че на този етап от изпълнението на тези програми поети задължения в размер на 275 800 000 EUR средства от Съюза и 249 100 000 EUR непарични вноски от представители на промишлеността са отпуснати за 25 проекти по „Хоризонт 2020“;

Стратегия за борба с измамите

9.  отбелязва, че съвместното предприятие ИИЛ 2 разполага със стратегия за борба с измамите в съответствие с общата стратегия за борба с измамите на Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“; със съжаление научава, че през 2016 г. е докладван един съмнителен случай на OLAF, който реши да не разглежда случая въз основа на предоставената информация; отбелязва, че съвместното предприятие предприе успоредно независим финансов одит, който доведе до незначителна корекция, без значителни констатации по същество; отбелязва със задоволство ефективността на превантивните и корективни мерки за борба с измамите, предприети в съответствие със стратегията за борба с измамите; потвърждава необходимостта от допълнителна бдителност в това отношение;

Вътрешен одит

10.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит (IAS) публикува окончателния одитен доклад относно контрола на непаричните вноски за съвместното предприятие ИИЛ 2 на 21 януари 2016 г.; подчертава факта, че IAS препоръчва на съвместното предприятие ИИЛ 2 да предоставя по-точни указания относно методологията на сертифициране, която следва да се прилага от външните одитори, и да укрепи процеса на преглед и одобрение на сертификатите, да разработи стратегия, процедури и насоки с ясни управленски отговорности и срокове на действията за контрол на непаричните вноски, да увеличи стойността на оперативните и финансови предварителни и последващи проверки и да извършва проверки на качеството на счетоводните данни;

11.  приветства факта, че съвместно предприятие ИИЛ 2 е изготвило план за действие, одобрен от IAS на 26 февруари 2016 г., и че и четирите препоръки са изпълнени в рамките на договорените срокове в хода на 2016 г., като по този начин се смекчава остатъчният риск по отношение на достатъчната увереност;

Системи за вътрешен контрол

12.  потвърждава факта, че съвместното предприятие ИИЛ 2 е въвело ефективни процедури за предварителен контрол въз основа на финансови и оперативни документни проверки и че то извършва последващи одити на заявленията за възстановяване на разходите по Седмата рамкова програма; отбелязва, че остатъчният процент грешки от последващите одити, докладван от съвместното предприятие ИИЛ 2 за 2016 г., е 1,67%;

13.  отбелязва със съжаление, че в края на 2016 г. — третата година от изпълнението на програма „Хоризонт 2020“ — съвместното предприятие ИИЛ 2 е завършило само частично интегрирането на системите си за контрол към общите инструменти на Комисията за управление и мониторинг на безвъзмездната финансова помощ по програма „Хоризонт 2020“; и че следва да се даде приоритет на бързото приключване на процеса на интеграция; потвърждава обаче значителния напредък, постигнат в тясно сътрудничество със службите на Комисията, който следва да позволи цялото докладване по проектите, мониторинга и плащанията на съвместното предприятие ИИЛ 2 да се извършва чрез общите инструменти на програмата „Хоризонт 2020“, считано от началото на 2018 г.;

14.  отбелязва със съжаление, че съвместното предприятие „ИИЛ 2“ отбелязва известни забавяния при плащанията към бенефициерите (университети, изследователски организации и малки и средни предприятия); отбелязва, че целта за извършване на плащанията в срок от 90 дни по отношение на междинните плащания е надвишена с 5 дни през 2016 г.; потвърждава корективните мерки, предприети от съвместното предприятие ИИЛ 2 за подобряване на положението, по-специално чрез засилване на сътрудничеството с проектни консорциуми, преразглеждане на вътрешните процедури и наемане на повече персонал към финансовия отдел; потвърждава във връзка с това, че средната продължителност за извършване на плащанията за окончателните плащания за заявени от бенефициерите разходи е била 62 дни;

Комуникация

15.  отчита необходимостта съвместното предприятие ИИЛ 2 да подържа комуникация с гражданите на Съюза, чрез институциите на Съюза, във връзка с предприети от него значителни научни изследвания и сътрудничество; подчертава колко е важно да се акцентира върху реалните подобрения вследствие на тази дейност; отбелязва, че резултатите от тези разходи са важна част от мандата на съвместното предприятие ИИЛ 2 и че то работи заедно с други съвместни предприятия за повишаване на обществената осведоменост относно ползите от техния труд;

Заключителни бележки

16.  призовава Комисията да осигури прякото участие на съвместното предприятие ИИЛ 2 в процеса на средносрочния преглед на програмата „Хоризонт 2020“ в сферата на по-нататъшно опростяване и хармонизация на съвместните предприятия.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ С 426, 12.12.2017 г., стр. 49.

(2)

ОВ С 426, 12.12.2017 г., стр. 49.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 54.

(5)

ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.

(6)

ОВ С 426, 12.12.2017 г., стр. 49.

(7)

ОВ С 426, 12.12.2017 г., стр. 49.

(8)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 54.

(10)

ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.

(11)

Регламент (ЕС) № 557/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ (ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 54).

Последно осъвременяване: 10 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност