Postup : 2017/2184(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0075/2018

Předložené texty :

A8-0075/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.65

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0170

ZPRÁVA     
PDF 603kWORD 56k
22.3.2018
PE 613.433v02-00 A8-0075/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2016

(2017/2184(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Brian Hayes

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2016

(2017/2184(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8-0093/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 557/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2(4), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0075/2018),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2016

(2017/2184(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí společného podniku(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8-0093/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 557/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2(9), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0075/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2016

(2017/2184(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0075/2018),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva (dále jen „společný podnik pro inovativní léčiva“) byl založen v prosinci 2007 na období 10 let s cílem výrazně zlepšit efektivitu a účinnost procesu vývoje léčiv s dlouhodobým zaměřením na to, aby farmaceutické odvětví vyrábělo účinnější a bezpečnější inovativní léčiva;

B.  vzhledem k tomu, že v důsledku přijetí nařízení Rady (EU) č. 557/2014(11) v květnu 2014 nahradil společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (dále jen „společný podnik IIL 2“) v červnu 2014 společný podnik pro inovativní léčiva za účelem dokončení výzkumných činností podle sedmého rámcového programu a prodloužil trvání společného podniku do 31. prosince 2024,

C.  vzhledem k tomu, že zakládajícími členy společného podniku jsou Unie, kterou zastupuje Komise, a Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací;

D.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie společnému podniku na desetileté období činí 1 000 000 000 EUR, přičemž tato částka má být vyplacena z rozpočtu sedmého rámcového programu, zatímco zakládající členové mají přispívat rovným dílem na provozní náklady, přičemž příspěvek každého z nich nesmí překročit 4 % celkového příspěvku Unie;

E.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie společnému podniku IIL 2 na desetileté období činí 1 638 000 000 EUR, přičemž tato částka má být vyplacena z rozpočtu programu Horizont 2020, a členové jiní než Komise mají přispět na 50 % provozních nákladů a měli by přispívat na operační náklady peněžními nebo věcnými příspěvky či jejich kombinací ve výši, která odpovídá finančnímu příspěvku Unie;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že podle názoru Účetního dvora účetní závěrka společného podniku IIL 2 za rok končící dnem 31. prosince 2016 zobrazuje věrně ve všech významných ohledech finanční situaci společného podniku k 31. prosinci 2016, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise a která jsou založena na mezinárodně uznávaných účetních standardech pro veřejný sektor;

2.  bere na vědomí čistý výrok vydaný Účetním dvorem ve věci legality a správnosti operací, na nichž se zakládá roční účetní závěrka společného podniku IIL 2 za rok 2016, a uznává, že jsou ve všech významných ohledech legální a správné;

3.  konstatuje, že konečný disponibilní rozpočet na plnění sedmého rámcového programu a programu Horizont 2020 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 307 053 000 EUR a prostředky na platby ve výši 263 423 000 EUR; konstatuje, že míra čerpání prostředků na závazky dosáhla 94,1 % (zvýšení o 3,06 % oproti roku 2015);

4.  s politováním konstatuje, že prostředky na platby byly již třetí po sobě jdoucí rok nižší než 75 %: v roce 2016 činily 69,6 %; konstatuje ovšem, že počet plateb vzrostl o 63 % (z 46 na 75) a vyplacené částky o 30 % (ze 134 514 000 EUR na 175 182 730 EUR) oproti roku 2015 a pro společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 představují dosud nejvyšší počet. vyzývá společný podnik IIL 2, aby předložil aktualizované informace orgánu příslušnému k udělení absolutoria a aby zvýšil prostředky na platby pro příští rok;

5.  konstatuje, že z 1 000 000 000 EUR prostředků sedmého rámcového programu přidělených společnému podniku pro inovativní léčiva přijal společný podnik IIL2 do konce roku 2016 závazky k 966 000 000 EUR a provedl platby ve výši 648 000 000 EUR; konstatuje, že příčinou vysoké míry neprovedených plateb ve výši 318 000 000 EUR (32 %) bylo především zpoždění při zahajování činností sedmého rámcového programu v prvních letech existence společného podniku pro inovativní léčiva;

6.  konstatuje, že z 1 000 000 000 EUR příspěvků ze strany členů, kteří jsou průmyslovými partnery, na činnosti společného podniku pro inovativní léčiva potvrdil společný podnik IIL 2 přijetí věcných a peněžních příspěvků ve výši 403 000 000 EUR; poukazuje na to, že členové společného podniku IIL 2 vykázali dalších 103 000 000 EUR odpovídajících věcným příspěvkům, které nebyly potvrzeny; zdůrazňuje proto skutečnost, že ke konci roku 2016 tedy věcné a peněžní příspěvky průmyslových partnerů činily celkem 506 000 000 EUR, oproti tomu peněžní příspěvky Unie ze sedmého rámcového programu na činnosti společného podniku pro inovativní léčiva dosáhly 728 000 000 EUR;

7.  se znepokojením konstatuje, že z 1 638 000 000 EUR prostředků programu Horizont 2020 přidělených společnému podniku pro inovativní léčiva přijal společný podnik IIL 2 do konce roku 2016 závazky k 515 000 000 EUR (31 %) a provedl platby ve výši 111 000 000 EUR (7 % alokovaných prostředků) na realizaci první vlny projektů; uznává skutečnost, že příčinou nižší míry plateb je především doba potřebná k tomu, aby projektová konsorcia uzavřela grantové dohody s průmyslovými partnery v rámci programu Horizont 2020, což zdržuje předběžné financování společného podniku IIL na daný rok; konstatuje dále, že projekty v rámci programů týkajících se viru ebola a antimikrobiální rezistence si vyžádaly nižší objem finančních prostředků, než se předpokládalo v původních rozpočtech na tyto projekty uvedených již v předchozích zprávách Účetního dvora a společného podniku IIL 2, a to zejména v důsledku odeznění epidemie;

8.  konstatuje, že z 1 638 000 000 EUR věcných a peněžních příspěvků, jimiž mají na činnosti společného podniku IIL 2 přispět členové, kteří jsou průmyslovými partnery, a přidružení partneři, potvrdil výkonný ředitel 47 200 000 EUR a další částka ve výši 36 600 000 EUR byla vykázána do konce roku 2016; dále konstatuje, že do konce roku 2016 dosáhly tedy celkové příspěvky průmyslových partnerů na činnosti společného podniku IIL 2 v rámci programu Horizont 2020 celkem 83 800 000 EUR, zatímco peněžní příspěvek Unie činil 135 000 000 EUR; konstatuje, že tento rozdíl byl způsoben zálohovými platbami vyplacenými příjemcům k zahájení činností v souvislosti s projekty; zdůrazňuje skutečnost, že v této fázi provádění programu jsou přiděleny závazky ve výši 275 800 000 EUR z finančních prostředků Unie a 249 100 000 EUR ve formě věcných příspěvků průmyslových partnerů na 25 projektů programu Horizont 2020;

Strategie boje proti podvodům

9.  konstatuje, že společný podnik IIL 2 uplatňuje strategii proti podvodům, která je v souladu se společnou strategií proti podvodům Generálního ředitelství pro výzkum a inovace; s politováním konstatuje, že zjistil, že v roce 2016 byl úřad OLAF informován o jednom případu podezření, pročež se poté rozhodl tento případ na základě poskytnutých dokumentů odložit; konstatuje, že společný podnik provedl současně i nezávislý finanční audit, který byl uzavřen jen s menší úpravou a bez významných věcných zjištění; s uspokojením bere na vědomí účinnost preventivních a nápravných opatření proti podvodům, která byla přijata v souladu se strategií proti podvodům; uvědomuje si, že je v tomto ohledu třeba větší obezřetnosti;

Interní audit

10.  konstatuje, že útvar interního auditu (IAS) vydal závěrečnou zprávu auditu „Kontroly příspěvků společnému podniku IIL 2 ve formě věcného plnění“ dne 21. ledna 2016; zdůrazňuje skutečnost, že útvar interního auditu doporučil, aby společný podnik IIL 2 poskytl externím auditorům přesnější pokyny pro uplatňování metodiky certifikace a aby posílil proces přezkumu a schvalování osvědčení, vypracoval strategii, postupy a vodítko obsahující jasné manažerské odpovědnosti a časový harmonogram činností pro kontrolu věcných příspěvků, zvýšil hodnotu provozních a finančních kontrol ex ante a ex post a aby prováděl kontroly kvality účetních údajů;

11.  vítá skutečnost, že společný podnik IIL 2 připravil akční plán, který útvar interního auditu schválil dne 26. února 2016, a že všechna čtyři doporučení byla v průběhu roku 2016 provedena v dohodnutých lhůtách, čímž zmírnil zbytkové riziko na přiměřenou míru jistoty;

Systémy vnitřní kontroly

12.  uznává, že společný podnik IIL 2 zavedl účinné kontrolní postupy ex ante založené na finančních a operačních dokumentárních přezkumech a v souladu s pravidly 7. rámcového programu provádí u dotací audity výkazů nákladů ex post; konstatuje, že zbytková míra chyb zjištěná při auditech ex post, kterou společný podnik IIL 2 vykázal ke konci roku 2016, činila 1,67 %;

13.  vyjadřuje politování nad tím, že na konci roku 2016, který byl třetím rokem provádění programu Horizont 2020, byla integrace kontrolních systémů společného podniku IIL 2 se společnými nástroji Komise pro řízení a monitorování grantů programu Horizont 2020 dokončena pouze zčásti; proces integrace je třeba urychleně dokončit jakožto úkol prvořadého významu; bere ovšem na vědomí významný pokrok, jehož bylo dosaženo v úzké spolupráci s útvary Komise, který by měl umožnit, aby veškeré zprávy o projektech společného podniku IIL 2, sledování těchto projektů a platby byly prováděny prostřednictvím společných nástrojů programu Horizont 2020 od začátku roku 2018;

14.  s politováním konstatuje, že ve společném podniku IIL 2 došlo k určitému zpoždění v platbách příjemcům (univerzitám, výzkumným organizacím a malým a středním podnikům); konstatuje, že 90-ti denní platební lhůta pro předběžné platby byla v roce 2016 překročena o 5 dnů; bere na vědomí nápravná opatření, jež společný podnik IIL 2 přijal, aby tuto situaci zlepšil, zejména posílením spolupráce s projektovými konsorcii, přezkoumáním vnitřních postupů a přijetím většího počtu zaměstnanců do finančního oddělení; bere v této souvislosti na vědomí, že průměrná platební lhůta pro konečné platby nákladů vykázaných příjemci činila 62 dnů;

Komunikace

15.  uznává, že je zapotřebí, aby společný podnik IIL 2 prostřednictvím institucí Unie komunikoval s občany Unie o důležitém výzkumu a spolupráci, které vykonává; a zdůrazňuje, že je důležité vyzdvihovat skutečná zlepšení, jichž bylo v rámci této činnosti dosaženo, a že výsledky vyplývající z těchto výdajů tvoří důležitou součást mandátu společného podniku IIL 2, a že tento podnik spolupracuje s ostatními společnými podniky na zvyšování povědomí veřejnosti o přínosech jejich činnosti.

Závěrečné poznámky

16.  vyzývá Komisi, aby zajistila přímé zapojení společného podniku IIL 2 do přezkumu programu Horizont 2020 v polovině období v oblasti dalšího zjednodušování a harmonizace společných podniků.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 49.

(2)

Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 49.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 54.

(5)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(6)

Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 49.

(7)

Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 49.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 54.

(10)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(11)

Nařízení Rady (EU) č. 557/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 (Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 54).

Poslední aktualizace: 11. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí