Διαδικασία : 2017/2184(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0075/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0075/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.65

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0170

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 676kWORD 57k
22.3.2018
PE 613.433v02-00 A8-0075/2018

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2184(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Brian Hayes

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2184(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05943/2018 – C8-0093/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 557/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2(4), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0075/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2184(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(6),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(7) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05943/2018 – C8 0093/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 557/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2(9), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0075/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2184(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0075/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα («η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ») ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2007 για δεκαετή περίοδο, με σκοπό να βελτιωθούν σημαντικά η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ανάπτυξης φαρμάκων και με μακροπρόθεσμο στόχο ο φαρμακευτικός κλάδος να παράγει αποτελεσματικότερα και ασφαλέστερα καινοτόμα φάρμακα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 557/2014 του Συμβουλίου(11), τον Μάιο του 2014, η κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 («η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2») αντικατέστησε την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ, τον Ιούνιο του 2014, με σκοπό την ολοκλήρωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του έβδομου προγράμματος πλαισίου (ΠΠ7) και παρέτεινε τη διάρκεια λειτουργίας της κοινής επιχείρησης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων είναι τα ιδρυτικά μέλη της κοινής επιχείρησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ για τη δεκαετή περίοδο ανέρχεται σε 1 000 000 000 EUR, ποσό το οποίο καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του έβδομου προγράμματος πλαισίου και ότι τα ιδρυτικά μέλη συνεισφέρουν ισομερώς στις δαπάνες λειτουργίας, έκαστο με ποσό που δεν υπερβαίνει το 4 % της συνολικής συνεισφοράς της Ένωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 για τη δεκαετή περίοδο ανέρχεται σε 1 638 000 000 EUR, ποσό το οποίο καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Ορίζων 2020», και ότι τα μέλη, εκτός από την Επιτροπή, πρέπει να συνεισφέρουν καλύπτοντας το 50 % των δαπανών λειτουργίας και πρέπει να συμβάλλουν στις επιχειρησιακές δαπάνες μέσω συνεισφορών σε χρήμα ή σε είδος, ή και τα δύο, ίσων με τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι, κατά τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης της κοινής επιχείρησης την 31η Δεκεμβρίου 2016, των αποτελεσμάτων των πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής και βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα·

2.  σημειώνει την ανεπιφύλακτη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 για το 2016, οι οποίες είναι νόμιμες και κανονικές από κάθε ουσιώδη πλευρά·

3.  επισημαίνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός για το 2016 που ήταν διαθέσιμος προς εκτέλεση του έβδομου προγράμματος πλαισίου και του προγράμματος «Ορίζων 2020» περιλάμβανε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 307 053 000 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 263 423 000 EUR· επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ήταν 94,1 % (αύξηση κατά 3,06 % σε σύγκριση με το 2015)·

4.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι πιστώσεις πληρωμών για τρίτο συνεχόμενο έτος ήταν κάτω από 75 %: το 2016 ήταν στο 69,6 %· σημειώνει, ωστόσο, ότι ο αριθμός των πληρωμών αυξήθηκε κατά 63 % (από 46 σε 75) και το καταβληθέν ποσό κατά 30 % (από 134 514 000 EUR σε 175 182 730 EUR) σε σύγκριση με το 2015 και αντιπροσωπεύουν τον υψηλότερο αριθμό για την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 μέχρι σήμερα· καλεί την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 να παρουσιάσει επικαιροποιημένες πληροφορίες στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή και να βελτιώσει τις πιστώσεις πληρωμών για τη διαδικασία το επόμενο έτος·

5.  σημειώνει ότι από τους πόρους ύψους 1 000 000 000 EUR του έβδομου προγράμματος πλαισίου που διατέθηκαν στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ, έως το τέλος του 2016 η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 είχε προβεί σε αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 966 000 000 EUR και σε πληρωμές ύψους 648 000 000 EUR· παρατηρεί ότι το υψηλό επίπεδο των εκκρεμών πληρωμών ύψους 318 000 000 EUR (32 %) οφειλόταν κυρίως στην καθυστερημένη έναρξη των δραστηριοτήτων του έβδομου προγράμματος πλαισίου κατά τα πρώτα έτη της λειτουργίας της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ·

6.  σημειώνει ότι από τις ύψους 1 000 000 000 EUR συνεισφορές που αναμένεται να καταβάλουν τα μέλη του κλάδου στις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ, μέχρι το τέλος του 2016 η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 είχε επικυρώσει συνεισφορές σε είδος και σε χρήμα ύψους 403 000 000 EUR· επισημαίνει ότι τα μέλη είχαν κοινοποιήσει στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 περαιτέρω ποσό ύψους 103 000 000 EUR σε συνεισφορές σε είδος χωρίς επικύρωση· τονίζει το γεγονός ότι, κατά συνέπεια, στο τέλος του 2016, οι συνεισφορές σε είδος και σε χρήμα των μελών του κλάδου ανέρχονταν συνολικά σε 506 000 000 EUR, σε σύγκριση με τις συνεισφορές σε χρήμα της Ένωσης, ύψους 728 000 000 EUR, για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ σε σχέση με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο·

7.  σημειώνει ότι από τους ύψους 1 638 000 000 EUR πόρους του προγράμματος «Ορίζων 2020» που διατέθηκαν στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ, έως το τέλος του 2016 η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 είχε προβεί σε αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 515 000 000 EUR (31 %) και σε πληρωμές ύψους 111 000 000 EUR (7 % των χορηγηθέντων πόρων) για την υλοποίηση της πρώτης σειράς των έργων της· αναγνωρίζει το γεγονός ότι το χαμηλό επίπεδο των πληρωμών οφείλεται κυρίως στον χρόνο που απαιτείται από τις κοινοπραξίες έργων για τη σύναψη συμφωνιών επιχορήγησης στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» με τους εταίρους από τον κλάδο της βιομηχανίας, πράγμα που καθυστερεί την προγραμματισμένη προχρηματοδότηση της ΠΚΦ για το δεδομένο έτος· σημειώνει, επιπλέον, ότι τα έργα των προγραμμάτων Έμπολα και αντοχής στα αντιμικροβιακά χρειάστηκαν χαμηλότερα ποσά από αυτά που είχαν προβλεφθεί στους αρχικούς προϋπολογισμούς των έργων, γεγονός που οφειλόταν κυρίως στην ύφεση της επιδημίας, και από αυτά που είχαν αναφερθεί σε προηγούμενες εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2·

8.  σημειώνει ότι από τις ύψους 1 638 000 000 EUR συνεισφορές σε είδος και σε χρήμα που αναμένεται να καταβάλουν τα μέλη του κλάδου και οι συνεργαζόμενοι εταίροι στις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2, έως το τέλος του 2016 ποσό 47 200 000 EUR είχε επικυρωθεί από τον εκτελεστικό διευθυντή και είχε αναφερθεί περαιτέρω ποσό 36 600 000 EUR· σημειώνει ακόμη ότι, κατά συνέπεια, στο τέλος του 2016, οι συνολικές συνεισφορές των μελών του κλάδου στις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 σε σχέση με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» ανέρχονταν σε 83 800 000 EUR, σε σύγκριση με τη συνεισφορά σε χρήμα της Ένωσης ύψους 135 000 000 EUR· σημειώνει ότι η διαφορά προκλήθηκε από τις προκαταβολές που καταβάλλονται σε δικαιούχους για να θέσουν σε κίνηση τις δραστηριότητες των έργων· τονίζει με έμφαση το γεγονός ότι σε αυτό το στάδιο εφαρμογής του προγράμματος οι αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 275 800 000 EUR από πόρους της Ένωσης και 249 100 000 EUR από συνεισφορές σε είδος του κλάδου έχουν διατεθεί σε 25 έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

Στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης

9.  σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 διαθέτει στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης ευθυγραμμισμένη με την κοινή στρατηγική καταπολέμησης της απάτης της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το 2016 υποβλήθηκε στην OLAF μία περίπτωση υπόνοιας για απάτη, η οποία αποφάσισε να αρχειοθετήσει την υπόθεση με βάση τα έγγραφα που παρασχέθηκαν· επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση ανέλαβε παράλληλα ανεξάρτητο οικονομικό έλεγχο που ολοκληρώθηκε με μια ήσσονος σημασίας προσαρμογή και χωρίς σημαντικά ευρήματα· σημειώνει με ικανοποίηση την αποτελεσματικότητα των προληπτικών και διορθωτικών μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης που ελήφθησαν σύμφωνα με τη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης· αναγνωρίζει την ανάγκη για περαιτέρω επαγρύπνηση στο θέμα αυτό·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

10.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) εξέδωσε στις 21 Ιανουαρίου 2016 τελική έκθεση ελέγχου με θέμα «Έλεγχοι επί των συνεισφορών σε είδος στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2»· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η IAS συνέστησε στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 να παράσχει ακριβέστερες οδηγίες για τη μέθοδο πιστοποίησης που θα πρέπει να εφαρμόζεται από τους εξωτερικούς ελεγκτές και να ενισχύσει τη διαδικασία εξέτασης και έγκρισης των πιστοποιητικών, να αναπτύξει στρατηγική, διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές με σαφείς διαχειριστικές ευθύνες και χρονοδιαγράμματα δράσεων για τον έλεγχο των συνεισφορών σε είδος, να αυξήσει την αξία των προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων σε σχέση με επιχειρησιακές και οικονομικές πτυχές, και να διενεργήσει ελέγχους για την ποιότητα των λογιστικών δεδομένων·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 κατάρτισε σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε από την IAS στις 26 Φεβρουαρίου 2016, και ότι και οι τέσσερις συστάσεις υλοποιήθηκαν εντός των προθεσμιών που είχαν συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια του 2016, μετριάζοντας έτσι τον υπολειπόμενο κίνδυνο για εύλογη βεβαιότητα·

Συστήματα εσωτερικού ελέγχου

12.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 έχει θεσπίσει αποτελεσματικές διαδικασίες προληπτικών ελέγχων οι οποίες βασίζονται σε εξέταση εγγράφων που καλύπτουν οικονομικές και επιχειρησιακές πτυχές, και διενεργεί κατασταλτικούς ελέγχους σε επίπεδο δηλώσεων δαπανών που αφορούν πράξεις σχετικές με επιχορηγήσεις χορηγούμενες στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου· σημειώνει ότι το εναπομένον ποσοστό σφάλματος, όπως προέκυψε από τους κατασταλτικούς ελέγχους που ανέφερε η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 στο τέλος του 2016, ήταν 1,67 %·

13.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι στο τέλος του 2016 —το τρίτο έτος εφαρμογής του προγράμματος «Ορίζων 2020»— η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 είχε μόνον εν μέρει επιτύχει την ολοκλήρωση των συστημάτων ελέγχου της με τα κοινά εργαλεία που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για τη διαχείριση και την παρακολούθηση του προγράμματος «Ορίζων 2020»· ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στην ταχεία επίτευξη της διαδικασίας ολοκλήρωσης· αναγνωρίζει, ωστόσο, τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, που αναμένεται να επιτρέψει το σύνολο της υποβολής εκθέσεων, της παρακολούθησης και των πληρωμών για έργα της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 να πραγματοποιείται μέσω των κοινών εργαλείων του προγράμματος «Ορίζων 2020» από τις αρχές του 2018·

14.  σημειώνει με δυσαρέσκεια ότι η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 κατέγραψε ορισμένες καθυστερήσεις ως προς την πραγματοποίηση των πληρωμών σε δικαιούχους (πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις)· σημειώνει ότι το 2016 υπήρξε υπέρβαση κατά πέντε ημέρες του στόχου για καταβολή των ενδιάμεσων πληρωμών εντός 90 ημερών· αναγνωρίζει τα διορθωτικά μέτρα που έλαβε η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 για τη βελτίωση της κατάστασης, ιδίως με την ενίσχυση της συνεργασίας με τις κοινοπραξίες έργων, με την επανεξέταση των εσωτερικών διαδικασιών και με την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού για την οικονομική μονάδα· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο μέσος χρόνος για την τελική πληρωμή των δαπανών που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους ήταν 62 ημέρες·

Επικοινωνία

15.  αναγνωρίζει την ανάγκη να προβάλλει η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 στους πολίτες της Ένωσης, μέσω των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, τη σημαντική έρευνα και συνεργασία που αναλαμβάνει, υπογραμμίζει δε ότι είναι σημαντικό να δίνεται έμφαση στις πραγματικές βελτιώσεις ως αποτέλεσμα του έργου αυτού, και σημειώνει ότι η επίτευξη αποτελεσμάτων με τις δαπάνες αυτές συνιστά σημαντικό μέρος της εντολής της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2, και ότι η επιχείρηση συνεργάζεται και με άλλες κοινές επιχειρήσεις για την προώθηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τα οφέλη του έργου τους·

Τελικές παρατηρήσεις

16.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την άμεση συμμετοχή της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 στη διαδικασία ενδιάμεσης επανεξέτασης του προγράμματος «Ορίζων 2020», στο πλαίσιο περαιτέρω απλουστεύσεων και εναρμόνισης των κοινών επιχειρήσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 49.

(2)

ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 49.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 54.

(5)

ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.

(6)

ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 49.

(7)

ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 49.

(8)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 54.

(10)

ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.

(11)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 557/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 54).

Τελευταία ενημέρωση: 10 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου