Menettely : 2017/2184(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0075/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0075/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.65

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0170

MIETINTÖ     
PDF 280kWORD 55k
22.3.2018
PE 613.433v02-00 A8-0075/2018

vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2184(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Brian Hayes

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2184(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05943/2018 – C8‑0093/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 557/2014(4) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0075/2018),

1.  myöntää toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen toimitusjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä

(2017/2184(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä yhteisyrityksen vastauksen(6),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(7) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05943/2018 – C8‑0093/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(8) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N: o 557/2014(9) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(10),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0075/2018),

1.  hyväksyy toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2184(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0075/2018),

A.  ottaa huomioon, että innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttava yhteisyritys (IMI-yhteisyritys) perustettiin joulukuussa 2007 kymmeneksi vuodeksi ja että sen tavoitteena oli parantaa huomattavasti lääkekehitysprosessin toimivuutta ja tehokkuutta, jotta lääkeala tuottaisi pitkällä aikavälillä tehokkaampia ja turvallisempia innovatiivisia lääkkeitä;

B.  ottaa huomioon, että toukokuussa 2014 annetulla neuvoston asetuksella (EU) N:o 557/2014(11) IMI-yhteisyritys korvattiin kesäkuussa 2014 toisella innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavalla yhteisyrityksellä (IMI 2 -yhteisyritys), jotta seitsemännen puiteohjelman tutkimustoiminta voidaan saattaa loppuun, ja yhteisyrityksen toiminnan kestoa jatkettiin 31. joulukuuta 2024 asti;

C.  ottaa huomioon, että komission edustama unioni ja Euroopan lääketeollisuuden yhdistysten liitto (EFPIA) ovat yhteisyrityksen perustajaosakkaat;

D.  ottaa huomioon, että unioni rahoittaa IMI-yhteisyritystä seitsemännen puiteohjelman talousarviosta enintään 1 000 000 000 eurolla kymmenen vuoden ajan ja että perustajaosakkaiden on katettava käyttökustannuksia samansuuruisilla osuuksilla, joista kumpikaan ei ylitä neljää prosenttia unionin koko rahoitusosuudesta;

E.  ottaa huomioon, että unioni rahoittaa IMI 2 -yhteisyritystä Horisontti 2020 ‑puiteohjelman talousarviosta enintään 1 638 000 000 eurolla kymmenen vuoden ajan, että komissiota lukuun ottamatta IMI 2 -yhteisyrityksen osakkaiden on katettava 50 prosenttia käyttökustannuksista ja että niiden on määrä osallistua operatiivisen toiminnan rahoittamiseen käteissuorituksin ja/tai luontoissuorituksin, joiden arvo on yhtä suuri kuin unionin rahoitusosuus;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin katsoo lausunnossaan, että IMI 2 ‑yhteisyrityksen tilinpäätös 31. joulukuuta 2016 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2016 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti ja perustuu kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin;

2.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin antoi IMI 2 -yhteisyrityksen vuoden 2016 tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta puhtaan lausunnon, jonka mukaan toimet olivat laillisia ja sääntöjenmukaisia kaikilta olennaisilta osiltaan;

3.  panee merkille, että seitsemännen puiteohjelman ja Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoon käytettävissä olevaan varainhoitovuoden 2016 lopulliseen talousarvioon sisältyi 307 053 000 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 263 423 000 euroa maksumäärärahoja; toteaa, että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 94,1 prosenttia (3,06 prosentin lisäys vuoteen 2015 verrattuna);

4.  panee pahoitellen merkille, että maksumäärärahojen kohdalla osuus oli jo kolmantena peräkkäisenä vuonna alle 75 prosenttia, ja toteaa, että vuonna 2016 ne olivat 69,6 prosenttia; toteaa kuitenkin, että maksutapahtumien määrä kasvoi 63 prosentilla (46:sta 75:een) ja maksettu määrä 30 prosentilla (134 514 000 eurosta 175 182 730 euroon) verrattuna vuoteen 2015 ja että tämä on suurin luku IMI 2 ‑yhteisyrityksen kohdalla tähän mennessä; kehottaa IMI 2 -yhteisyritystä esittämään vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle ajantasaiset tiedot ja parantamaan maksumäärärahoja ensi vuoden menettelyssä;

5.  toteaa, että IMI 2 -yhteisyritys oli sitonut IMI-yhteisyritykselle seitsemännestä puiteohjelmasta osoitetuista 1 000 000 000 euron määrärahoista vuoden 2016 loppuun mennessä 966 000 000 euroa ja suorittanut maksuja 648 000 000 euroa, ja panee merkille, että suorittamattomien maksujen suuri määrä, 318 000 000 euroa (32 prosenttia), johtui lähinnä viiveistä, joita ilmeni seitsemännen puiteohjelman toimien käynnistämisessä IMI-yhteisyrityksen ensimmäisinä toimintavuosina;

6.  toteaa, että yhteensä 1 000 000 000 euron suorituksista, jotka teollisuutta edustavien osakkaiden on määrä maksaa IMI-yhteisyrityksen toimintaan, IMI 2 -yhteisyritys oli validoinut vuoden 2016 loppuun mennessä 403 000 000 euron luontois- ja käteissuoritukset, ja huomauttaa, että IMI 2 -yhteisyrityksen osakkaat olivat lisäksi raportoineet 103 000 000 euron luontoissuoritukset, joita ei ole validoitu; korostaa, että teollisuutta edustavien osakkaiden luontois- ja käteissuoritusten kokonaismäärä oli näin ollen vuoden 2016 loppuun mennessä 506 000 000 euroa, kun taas seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan liittyviin IMI-yhteisyrityksen toimiin kohdistuvat EU:n käteissuoritukset olivat 728 000 000 euroa;

7.  panee huolestuneena merkille, että IMI-yhteisyritykselle Horisontti 2020 -ohjelmasta osoitetuista 1 638 000 000 euron määrärahoista IMI 2 -yhteisyritys oli sitonut vuoden 2016 loppuun mennessä 515 000 000 euroa (31 prosenttia) ja suorittanut maksuja 111 000 000 euroa (7 prosenttia osoitetuista varoista) ensimmäisten hankkeidensa täytäntöönpanoon; toteaa, että maksujen alhainen taso johtuu pääasiassa ajasta, joka tarvitaan siihen, että hankekonsortio tekee Horisontti 2020 -avustussopimukset alan teollisuutta edustavien kumppanien kanssa, mikä viivyttää IMI-yhteisyrityksen suunniteltua ennakkorahoitusta kyseisenä vuotena; panee lisäksi merkille, että ebola- ja mikrobiresistenssiohjelmiin kuuluvissa hankkeissa on pyydetty vähemmän varoja kuin hankkeiden alustavissa talousarvioissa oli ennakoitu – mikä johtui lähinnä epidemian laantumisesta – ja tilintarkastustuomioistuimen ja IMI 2 -yhteisyrityksen aiemmissa kertomuksissa oli mainittu;

8.  toteaa, että yhteensä 1 638 000 000 euron luontois- ja käteissuorituksista, jotka teollisuutta edustavien osakkaiden ja assosioituneiden kumppaneiden on määrä maksaa IMI 2 -yhteisyrityksen toimintaan, toimitusjohtaja oli validoinut 47 200 000 euroa ja lisäksi 36 600 000 euron summa oli raportoitu vuoden 2016 loppuun mennessä; toteaa lisäksi, että teollisuutta edustavien osakkaiden kokonaisrahoitusosuudet Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevaan IMI 2 -yhteisyrityksen toimintaan olivat näin ollen vuoden 2016 lopussa 83 800 000 euroa ja unionin käteissuoritukset olivat puolestaan 135 000 000 euroa; toteaa, että ero aiheutui edunsaajille hanketoimien vauhdittamiseksi maksetuista ennakkomaksuista; korostaa, että 25:een Horisontti 2020 -hankkeeseen on ohjelman täytäntöönpanon tässä vaiheessa osoitettu sidottuja määrärahoja 275 800 000 euroa unionin varoja ja 249 100 000 euron arvosta teollisuuden luontoissuorituksia;

Petostentorjuntastrategia

9.  toteaa, että IMI 2 -yhteisyrityksellä on petostentorjuntastrategia, joka on yhdenmukaistettu tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston yhteisen petostentorjuntastrategian kanssa; pitää valitettavana havaita, että vuonna 2016 OLAFille ilmoitettiin yhdestä epäilyttävästä tapauksesta, mutta OLAF päätti toimitettujen asiakirjojen perusteella jättää asian käsittelemättä; toteaa, että yhteisyritys suoritti samanaikaisesti riippumattoman rahoitusta koskevan tarkastuksen, jonka tuloksena tehtiin vähäinen mukautus ja jossa ei tehty merkittäviä olennaisia havaintoja; panee tyytyväisyydellä merkille petostentorjuntastrategian mukaisesti toteutettujen ehkäisevien ja korjaavien petostentorjuntatoimenpiteiden tehokkuuden; toteaa, että tässä suhteessa on edelleen pysyttävä valppaana;

Sisäinen tarkastus

10.  toteaa, että komission sisäinen tarkastus (IAS) antoi lopullisen tarkastuskertomuksen IMI 2 -yhteisyritykselle maksettujen luontaissuoritusten valvonnasta 21. tammikuuta 2016; korostaa, että IAS suositteli, että IMI 2 -yhteisyritys toimittaa tarkempia ohjeita todentamismenetelmästä, jota ulkoisten tilintarkastajien on sovellettava, ja vahvistaa todistusten tarkastus- ja hyväksymismenettelyä sekä laatii strategian ja menettelyjä ja ohjeita, joissa määritetään selkeät johdon vastuut ja toimien aikataulut luontoissuoritusten valvonnan osalta, lisää toiminnallisten ja taloudellisten ennakko- ja jälkitarkastusten arvoa ja suorittaa kirjanpitotietojen laadun tarkastuksia;

11.  suhtautuu myönteisesti siihen, että IMI 2 -yhteisyritys laati toimintasuunnitelman, jonka sisäinen tarkastus hyväksyi 26. helmikuuta 2016, ja että kaikki neljä suositusta pantiin täytäntöön sovitussa määräajassa vuoden 2016 aikana ja siten lievennettiin jäännösriskiä lähemmäksi kohtuullista varmuutta;

Sisäisen valvonnan järjestelmät

12.  ottaa huomioon, että IMI 2 -yhteisyritys on ottanut käyttöön rahoitusta ja operatiivista toimintaa koskeviin asiakirjatarkastuksiin perustuvat vaikuttavat ennakkotarkastusmenettelyt ja että se suorittaa seitsemännen puiteohjelman avustusten saajien tekemien kuluilmoitusten jälkitarkastuksia; toteaa, että IMI 2 -yhteisyritys raportoi vuoden 2016 lopussa jälkitarkastusten jäännösvirhetasoksi 1,67 prosenttia;

13.  pitää valitettavana, että vuoden 2016 lopussa – joka oli Horisontti 2020 -puiteohjelman kolmas toteutusvuosi – IMI 2 -yhteisyritys oli saanut vasta osittain valmiiksi valvontajärjestelmiensä yhdistämisen komission yhteisiin Horisontti 2020 -avustusten hallinnointi- ja seurantavälineisiin; katsoo, että yhdistämisen nopea loppuun saattaminen on asetettava etusijalle; toteaa kuitenkin, että tiiviissä yhteistyössä komission yksiköiden kanssa on saavutettu merkittävää edistystä, jonka pitäisi mahdollistaa, että kaikki IMI 2 -yhteisyrityksen hankeraportointi, -seuranta ja -maksut suoritetaan yhteisten Horisontti 2020 -välineiden kautta vuoden 2018 alusta alkaen;

14.  toteaa pahoitellen, että IMI 2 -yhteisyrityksessä esiintyi viivästyksiä maksujen suorittamisessa edunsaajille (yliopistot, tutkimuslaitokset sekä pienet ja keskisuuret yritykset); toteaa, että välimaksuja koskeva 90 päivän maksuajan tavoite ylitettiin viidellä päivällä vuonna 2016; antaa tunnustusta IMI 2 -yhteisyrityksen toteuttamille korjaustoimille tilanteen parantamiseksi, erityisesti yhteistyön tehostamiselle hankekonsortioiden kanssa, sisäisten menettelyjen tarkistamiselle ja lisähenkilöstön rekrytoinnille varainhoitoyksikköön; toteaa tässä yhteydessä, että edunsaajien ilmoittamien kustannusten lopullisiin maksuihin liittyvä keskimääräinen maksuaika oli 62 päivää;

Viestintä

15.  toteaa, että IMI 2 -yhteisyrityksen on unionin toimielinten kautta viestittävä unionin kansalaisille tekemästään tärkeästä tutkimuksesta ja yhteistyöstä, ja pitää tärkeänä korostaa tämän työn tuloksena saavutettuja todellisia parannuksia ja toteaa, että tällaisen varainkäytön tuloksena saavutettavat tulokset ovat tärkeä osa yhteisyrityksen tehtävää ja että se tekee yhteistyötä muiden yhteisyritysten kanssa lisätäkseen tietoisuutta niiden työn eduista;

Loppuhuomautukset

16.  kehottaa komissiota varmistamaan, että IMI 2 -yhteisyritys osallistuu suoraan Horisontti 2020 -puiteohjelman väliarviointiin yhteisyritysten jatkuvan yksinkertaistamisen ja yhdenmukaistamisen osalta.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 426, 12.12.2017, s. 49.

(2)

EUVL C 426, 12.12.2017, s. 49.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 169, 7.6.2014, s. 54.

(5)

EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.

(6)

EUVL C 426, 12.12.2017, s. 49.

(7)

EUVL C 426, 12.12.2017, s. 49.

(8)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUVL L 169, 7.6.2014, s. 54.

(10)

EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.

(11)

Neuvoston asetus (EU) N:o 557/2014, annettu 6. toukokuuta 2014, toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 169, 7.6.2014, s. 54).

Päivitetty viimeksi: 10. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö