Procedūra : 2017/2184(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0075/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0075/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.65

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0170

ZIŅOJUMS     
PDF 681kWORD 57k
22.3.2018
PE 613.433v02-00 A8-0075/2018

par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2184(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Brian Hayes

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2184(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Kopuzņēmuma novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai 2016. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05943/2018 – C8-0093/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 557/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā”(4), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(5),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0075/2018),

1.  sniedz kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2017/2184(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Kopuzņēmuma novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai 2016. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildi(6),

–  ņemot vērā deklarāciju(7) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05943/2018 – C8-0093/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(8) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 557/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā”(9), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(10),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0075/2018),

1.  apstiprina kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2184(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0075/2018),

A.  tā kā Kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai (turpmāk „Kopuzņēmums IMI”) tika izveidots 2007. gada decembrī uz 10 gadu laikposmu, lai būtiski uzlabotu zāļu izstrādes procesa efektivitāti un lietderīgumu un lai tādējādi ilgtermiņā farmācijas nozarē ražotu novatoriskas zāles, kas ir iedarbīgākas un drošākas;

B.  tā kā pēc Padomes Regulas (ES) Nr. 557/2014(11) pieņemšanas 2014. gada maijā Kopuzņēmumu IMI 2014. gada jūnijā aizstāja kopuzņēmums „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (turpmāk „Kopuzņēmums IMI 2”), lai pabeigtu Septītās pamatprogrammas pētniecības darbības un pagarinātu kopuzņēmuma darbības periodu līdz 2024. gada 31. decembrim;

C.  tā kā Kopuzņēmuma dibinātāji ir Savienība, kuru pārstāv Komisija, un Eiropas Farmācijas uzņēmumu un apvienību federācija;

D.  tā kā Savienības maksimālais ieguldījums 10 gadu laikā Kopuzņēmumā IMI ir EUR 1 000 000 000 un to nodrošina no Septītās pamatprogrammas budžeta, bet katrs no dibinātājiem veic vienlīdzīgas iemaksas saimniecisko izdevumu segšanai, nepārsniedzot 4 % no Savienības kopējiem ieguldījumiem;

E.  tā kā Savienības maksimālais ieguldījums Kopuzņēmumā IMI 2 10 gadu laikā ir EUR 1 638 000 000 un to nodrošina no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” budžeta, bet dalībniekiem, izņemot Komisiju, jāsedz 50 % no saimnieciskajiem izdevumiem un būtu jāpiedalās darbības izdevumu segšanā ar skaidru naudu vai natūrā, vai abējādi apmērā, kas līdzvērtīgs Savienības finansiālajam ieguldījumam,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  atzīmē, ka Eiropas Revīzijas palāta (turpmāk „Revīzijas palāta”) atzīst, ka Kopuzņēmuma IMI 2 pārskati par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Kopuzņēmuma finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem un balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem;

2.  ņem vērā Revīzijas palātas pozitīvo atzinumu par Kopuzņēmuma IMI 2 pārskatiem par 2016. gadu pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kas norāda ka tie visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

3.  atzīmē, ka Septītās pamatprogrammas un pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” izpildei pieejamajā 2016. gada galīgajā budžetā bija iekļautas saistību apropriācijas EUR 307 053 000 apmērā un maksājumu apropriācijas EUR 263 423 000 apmērā; atzīmē, ka saistību apropriāciju izlietojuma līmenis bija 94,1 % (par 3,06 % augstāks nekā 2015. gadā);

4.  ar nožēlu atzīmē, ka jau trešo gadu pēc kārtas maksājumu apropriāciju līmenis bija zem 75 %: 2016. gadā tas bija 69,6 %; tomēr atzīmē, ka salīdzinājumā ar 2015. gadu maksājumu skaits pieauga par 63 % (no 46 uz 75) un maksājumu apjoms — par 30 % (no EUR 134 514 000 uz EUR 175 182 730) un ka tas Kopuzņēmumam IMI 2 līdz šim ir augstākais rādītājs; aicina Kopuzņēmumu IMI 2 iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei atjauninātu informāciju un uz nākamā gada procedūru uzlabot maksājumu apropriāciju līmeni;

5.  atzīmē, ka no EUR 1 000 000 000 Septītās pamatprogrammas līdzekļu, kas bija piešķirti kopuzņēmumam IMI, līdz 2016. gada beigām Kopuzņēmums IMI 2 bija uzņēmis saistības par EUR 966 000 000 un veicis maksājumus EUR 648 000 000 apmērā; konstatē, ka neizmaksāto maksājumu augstais līmenis (EUR 318 000 000 jeb 32 %) skaidrojams galvenokārt ar to, ka pirmajos Kopuzņēmuma IMI gados aizkavējās Septītās pamatprogrammas darbību sākšana;

6.  atzīmē, ka no EUR 1 000 000 000 ieguldījumiem, kas nozares dalībniekiem bija jāiemaksā Kopuzņēmuma IMI darbībās, līdz 2016. gada beigām Kopuzņēmums IMI 2 bija apstiprinājis ieguldījumus natūrā un naudā EUR 403 000 000 vērtībā; norāda, ka Kopuzņēmuma IMI 2 locekļi ir ziņojuši vēl par neapstiprinātiem ieguldījumiem natūrā EUR 103 000 000 apmērā; uzsver, ka attiecīgi 2016. gada beigās nozares dalībnieku ieguldījumi natūrā un naudā kopsummā bija EUR 506 000 000, savukārt Savienības naudas ieguldījumi Kopuzņēmuma IMI darbībās Septītajā pamatprogrammā bija EUR 728 000 000;

7.  ar bažām atzīmē, ka no EUR 1 638 000 000 pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” līdzekļu, kas bija piešķirti Kopuzņēmumam IMI, līdz 2016. gada beigām Kopuzņēmums IMI 2 pirmā projektu viļņa īstenošanai bija uzņēmis saistības par EUR 515 000 000 (31 %) un veicis maksājumus EUR 111 000 000 apmērā (7 % no piešķirtajiem līdzekļiem); atzīst, ka zemais maksājumu līmenis galvenokārt ir skaidrojams ar laiku, kas projektu konsorcijiem vajadzīgs, lai ar nozares partneriem noslēgtu pamatprogrammas ˆ„Apvārsnis 2020” dotācijas nolīgumus, un kas aizkavē Kopuzņēmuma IMI 2 plānoto priekšfinansējumu attiecīgajam gadam; turklāt atzīmē, ka ebolas un rezistences pret antimikrobiāliem līdzekļiem programmu projekti ir prasījuši mazāku finansējumu, nekā paredzēts sākotnējos projektu budžetos, un tas skaidrojams galvenokārt ar epidēmijas samazināšanos un bija minēts iepriekšējos Revīzijas palātas un Kopuzņēmuma IMI 2 ziņojumos;

8.  atzīmē, ka no EUR 1 638 000 000 ieguldījumiem natūrā un naudā, kas nozares dalībniekiem un asociētajiem partneriem bija jāiemaksā Kopuzņēmuma IMI 2 darbībās, līdz 2016. gada beigām izpilddirektors bija apstiprinājis EUR 47 200 000 un bija paziņots par vēl EUR 36 600 000; turklāt atzīmē, ka attiecīgi 2016. gada beigās kopējais nozares dalībnieku ieguldījums Kopuzņēmuma IMI 2 darbībās pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” bija EUR 83 800 000, savukārt ES naudas ieguldījumi bija EUR 135 000 000; atzīmē, ka šo atšķirību radīja avansa maksājumi saņēmējiem projektu darbību sākšanai; uzsver, ka šajā programmas īstenošanas posmā 25 pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” projektiem ir piešķirtas saistības EUR 275 800 000 apmērā no Savienības finansējuma un EUR 249 100 000 apmērā no nozares ieguldījumiem natūrā;

Krāpšanas apkarošanas stratēģija

9.  atzīmē, ka Kopuzņēmumam IMI 2 ir krāpšanas apkarošanas stratēģija, kas ir saskaņota ar Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta kopīgo krāpšanas apkarošanas stratēģiju; ar nožēlu konstatē, ka 2016. gadā OLAF tika ziņots par vienu aizdomīgu gadījumu, bet tas uz iesniegto dokumentu pamata nolēma lietu izbeigt; atzīmē, ka Kopuzņēmums veica paralēlu neatkarīgu finanšu revīziju, kas noslēdzās ar nelielu korekciju un bez svarīgiem būtiskiem konstatējumiem; ar gandarījumu atzīmē, cik efektīvi bija preventīvie un korektīvie krāpšanas apkarošanas pasākumi, kas tika veikti saskaņā ar krāpšanas apkarošanas stratēģiju; atzīst, ka šajā ziņā arī turpmāk nepieciešama modrība;

Iekšējā revīzija

10.  atzīmē, ka 2016. gada 21. janvārī Iekšējās revīzijas dienests (IAS) publicēja galīgo revīzijas ziņojumu „Pārbaudes par ieguldījumiem natūrā Kopuzņēmumam IMI 2”; uzsver, ka IAS rosināja Kopuzņēmumu IMI 2 sniegt precīzākus norādījumus par sertifikācijas metodiku, kas jāizmanto ārējiem revidentiem, un nostiprināt sertifikātu izvērtēšanas un apstiprināšanas procesu, izstrādāt stratēģiju, procedūras un vadlīnijas, kur skaidri noteikti vadības pienākumi un darbību grafiki attiecībā uz ieguldījumu natūrā pārbaudēm, palielināt darbības un finanšu ex ante un ex post pārbaužu vērtību un pārbaudīt grāmatvedības datu kvalitāti;

11.  atzinīgi vērtē to, ka Kopuzņēmums IMI 2 ir sagatavojis rīcības plānu, ko IAS apstiprināja 2016. gada 26. februārī, un ka visi četri ieteikumi 2016. gadā izpildīti termiņos, par kuriem bija panākta vienošanās, tādējādi mazinot atlikušo risku attiecībā uz pamatotu pārliecību;

Iekšējās kontroles sistēmas

12.  pieņem zināšanai, ka Kopuzņēmums IMI 2 ir ieviesis efektīvas ex ante pārbaudes procedūras, kuru pamatā ir finanšu un pamatdarbības dokumentārās pārbaudes, un veic Septītās pamatprogrammas dotāciju izmaksu deklarāciju ex post revīzijas; ņem vērā, ka atlikušais kļūdu īpatsvars ex post revīzijās, par kurām Kopuzņēmums IMI 2 ziņoja 2016. gada beigās, bija 1,67 %;

13.  ar nožēlu atzīmē, ka 2016. gada beigās — trešajā pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” īstenošanas gadā — Kopuzņēmums IMI 2 bija tikai daļēji pabeidzis savu kontroles sistēmu integrēšanu Komisijas kopīgajos „Apvārsnis 2020” dotāciju pārvaldības un uzraudzības rīkos; norāda, ka integrācijas procesa straujai pabeigšanai ir jābūt prioritātei; tomēr atzīst, ka ciešā sadarbībā ar Komisijas dienestiem ir panākts būtisks progress, kam vajadzētu dot iespēju no 2018. gada sākuma Kopuzņēmuma IMI 2 projektu ziņošanu, uzraudzību un maksājumus pilnībā veikt ar kopīgajiem pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” rīkiem;

14.  pauž nožēlu par to, ka Kopuzņēmums IMI 2 maksājumus saņēmējiem (universitātēm, pētniecības organizācijām un maziem un vidējiem uzņēmumiem) veica ar zināmu kavēšanos; atzīmē, ka 2016. gadā attiecībā uz starpposma maksājumiem mērķis maksājumus veikt 90 dienās tika pārsniegts par 5 dienām; ņem vērā korektīvos pasākumus, ko Kopuzņēmums IMI 2 veica, lai uzlabotu šo situāciju, it īpaši — uzlabojot sadarbību ar projektu konsorcijiem, pārskatot iekšējās procedūras un pieņemot darbā papildu darbiniekus finanšu nodaļā; šajā sakarā atzīst, ka vidējais laiks, kurā tika izdarīti galīgie maksājumi par saņēmēju deklarētajām izmaksām, bija 62 dienas;

Komunikācija

15.  atzīst, ka Kopuzņēmumam IMI 2 ar Savienības iestāžu starpniecību ir jāinformē tās iedzīvotāji par svarīgo pētniecisko darbu un sadarbību, ko tas veic, un uzsver, cik svarīgi ir izcelt īstenus uzlabojumus, kuri ar šo darbu panākti, kā arī norāda, ka šādu izdevumu sniegtie rezultāti ir svarīga Kopuzņēmuma IMI 2 uzdevumu daļa un ka tas sadarbojas ar citiem kopuzņēmumiem sabiedrības informēšanā par to darba dotajiem ieguvumiem;

Nobeiguma piezīmes

16.  aicina Komisiju nodrošināt tiešu Kopuzņēmuma IMI 2 iesaisti pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” vidusposma novērtēšanā attiecībā uz kopuzņēmumu turpmāku vienkāršošanu un saskaņošanu.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 426, 12.12.2017., 49. lpp.

(2)

OV C 426, 12.12.2017., 49. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 169, 7.6.2014., 9. lpp.

(5)

OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.

(6)

OV C 426, 12.12.2017., 49. lpp.

(7)

OV C 426, 12.12.2017., 49. lpp.

(8)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(9)

OV L 169, 7.6.2014., 9. lpp.

(10)

OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.

(11)

Padomes 2014. gada 6. maija Regula (ES) Nr. 557/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ˆ„2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (OV L 169, 7.6.2014., 54. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 11. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika