Procedura : 2017/2184(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0075/2018

Teksty złożone :

A8-0075/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.65

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0170

SPRAWOZDANIE     
PDF 785kWORD 56k
22.3.2018
PE 613.433v02-00 A8-0075/2018

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2016

(2017/2184(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Brian Hayes

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2016

(2017/2184(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia wspólnemu przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05943/2018 - C8‑0093/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 557/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych(4), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0075/2018),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2016

(2017/2184(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(6),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(7) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia wspólnemu przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05943/2018 - C8‑0093/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 557/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych(9), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(10),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0075/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2016

(2017/2184(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0075/2018),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem IMI”) zostało ustanowione w grudniu 2007 r. na okres 10 lat w celu znaczącej poprawy skuteczności i wydajności procesu opracowywania leków, co w perspektywie długoterminowej miałoby doprowadzić do tego, że sektor farmaceutyczny będzie produkował skuteczniejsze i bezpieczniejsze leki innowacyjne,

B.  mając na uwadze, że po przyjęciu rozporządzenia Rady (UE) nr 557/2014(11) w maju 2014 r. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem IMI 2”) zastąpiło w czerwcu 2014 r. Wspólne Przedsiębiorstwo IMI w celu ukończenia prac badawczych w ramach siódmego programu ramowego; rozporządzenie wydłużyło również czas trwania Wspólnego Przedsięwzięcia do dnia 31 grudnia 2024 r.,

C.  mając na uwadze, że członkami założycielami Wspólnego Przedsięwzięcia są Unia reprezentowana przez Komisję i Europejska Federacja Producentów Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych,

D.  mając na uwadze, że maksymalny wkład Unii na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia przez okres 10 lat wynosi 1 000 000 000 EUR i kwota ta ma zostać wypłacona z budżetu siódmego programu ramowego, a członkowie założyciele wniosą równy wkład na pokrycie bieżących kosztów, przy czym każdy z nich wniesie kwotę nieprzekraczającą 4 % łącznego wkładu Unii,

E.  mając na uwadze, że maksymalny wkład Unii na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 przez okres 10 lat wynosi 1 638 000 000 EUR, przy czym kwota ta zostanie wypłacona z budżetu programu „Horyzont 2020”, a członkowie inni niż Komisja wniosą 50 % wkładu w celu pokrycia bieżących kosztów oraz powinni wnieść wkład pieniężny lub rzeczowy (lub oba te wkłady) w celu pokrycia kosztów operacyjnych, o wartości równiej wkładowi finansowemu Unii,

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa, że w opinii Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”) sprawozdanie Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji oraz w oparciu o powszechnie przyjęte międzynarodowe standardy rachunkowości sektora publicznego;

2.  zauważa, że Trybunał wydał pozytywną opinię w sprawie legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 za rok 2016 we wszystkich istotnych aspektach;

3.  zauważa, że gotowy do wykonania ostateczny budżet na rok budżetowy 2016 dostępny dla siódmego programu ramowego oraz programu „Horyzont 2020” przewidywał kwotę środków na zobowiązania w wysokości 307 053 000 EUR oraz kwotę środków na płatności w wysokości 263 423 000 EUR; odnotowuje, że poziom wykorzystania środków na zobowiązania wyniósł 94,1 % (wzrost o 3,06 % w porównaniu z rokiem 2015);

4.  z żalem odnotowuje fakt, że środki na płatności przez trzeci rok z rzędu wynosiły poniżej 75 %: w 2016 r. wynosiły one w 69,6 %; zauważa jednak, że liczba płatności wzrosła o 63 % (z 46 do 75), a zapłacona kwota o 30 % (z 134 514 000 EUR do 175 182 730 EUR) w porównaniu z rokiem 2015, co stanowi jak dotąd największą liczbę dla Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2; zachęca Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium aktualnych informacji oraz do zwiększenia środków na płatności w przyszłorocznej procedurze;

5.  zauważa, że z kwoty 1 000 000 000 EUR środków siódmego programu ramowego przydzielonych na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia IMI, do końca 2016 r. Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 zaciągnęło zobowiązania na kwotę 966 000 000 EUR i dokonało płatności na kwotę 648 000 000 EUR; zauważa, że wysoki poziom zobowiązań pozostających do spłaty, wynoszący 318 000 000 EUR (32 %), wynikał głównie z opóźnionego rozpoczęcia działań w ramach siódmego programu ramowego w pierwszych latach działalności Wspólnego Przedsięwzięcia;

6.  stwierdza, że Wspólne Przedsięwzięcie ocenia, że z 1 000 000 000 EUR wkładów, które członkowie z branży mieli wnieść na rzecz działań Wspólnego Przedsięwzięcia IMI, na koniec 2016 r. Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 zatwierdziło wkłady pieniężne i niepieniężne w wysokości 403 000 000 EUR; wskazuje, że kolejne 103 000 000 EUR niezatwierdzonych wkładów niepieniężnych zgłosili członkowie Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2; podkreśla w konsekwencji fakt, że na koniec 2016 r. wkłady pieniężne i niepieniężne wniesione przez członków z branży osiągnęły wysokość 506 000 000 EUR, zaś wkłady pieniężne wniesione przez Unię na rzecz działań Wspólnego Przedsięwzięcia w ramach siódmego programu ramowego osiągnęły wysokość 728 000 000 EUR;

7.  zauważa z zaniepokojeniem, że z kwoty 1 638 000 000 EUR środków z programu „Horyzont 2020” przydzielonych na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia IMI, do końca 2016 r. Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 zaciągnęło zobowiązania na kwotę 515 000 000 EUR (31 %) i dokonało płatności na kwotę 111 000 000 EUR (7 % przydzielonych środków) na potrzeby wdrożenia pierwszej serii projektów; przyjmuje do wiadomości, że niski poziom płatności wynika głównie z czasu, jaki jest potrzebny konsorcjom projektowym do zawarcia z partnerami branżowymi umów o udzielenie dotacji w ramach programu „Horyzont 2020”, co opóźnia prefinansowanie Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 zaplanowane na dany rok; zauważa ponadto, że projekty w ramach programów Ebola i oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe wymagały mniej środków niż przewidziano we wstępnych budżetach projektowych, których opis załączono do poprzednich sprawozdań Trybunału i Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2, a głównym powodem tej zmiany było zmniejszenie się rozmiaru epidemii;

8.  zauważa, że z kwoty 1 638 000 000 EUR wkładów pieniężnych i niepieniężnych, które miały zostać wniesione przez członków z branży i partnerów stowarzyszonych na rzecz działań Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2, wkłady w wysokości 47 200 000 EUR zostały zatwierdzone przez dyrektora wykonawczego, a dalsza kwota 36 000 000 EUR została wykazana na koniec 2016 r.; zauważa ponadto, że w związku z tym na koniec 2016 r. łączna kwota wkładów ze strony członków z branży na rzecz działań Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 w ramach programu „Horyzont 2020” wyniosła 83 800 000 EUR, zaś kwota wkładów pieniężnych ze strony Unii wyniosła 135 000 000 EUR. zauważa, że różnica ta wynika z płatności zaliczkowych dokonanych na rzecz beneficjentów celem uruchomienia działań projektowych; podkreśla fakt, że na tym etapie wdrażania programu zobowiązania w wysokości 275 800 000 EUR z funduszy Unii i 249 100 000 EUR wkładów niepieniężnych z branży przyznane zostały na 25 projektów programu „Horyzont 2020”;

Strategia zwalczania nadużyć finansowych

9.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 dysponuje strategią zwalczania nadużyć finansowych, dostosowaną do wspólnej strategii zwalczania nadużyć finansowych Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji; z ubolewaniem przyjmuje fakt, że w 2016 r. OLAF został poinformowany o jednym przypadku podejrzenia, wskutek którego zdecydował się odrzucić sprawę na podstawie przedłożonej dokumentacji; zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie równolegle przeprowadziło niezależną kontrolę finansową, która wykazała potrzebę drobnej korekty oraz brak ustaleń w istotnych sprawach; z zadowoleniem odnotowuje skuteczność środków zwalczania nadużyć finansowych i środków naprawczych podejmowanych zgodnie ze strategią zwalczania nadużyć finansowych; uznaje konieczność dalszego zachowania czujności w tym względzie;

Audyt wewnętrzny

10.  odnotowuje, że w dniu 21 stycznia 2016 r. Służba Audytu Wewnętrznego (IAS) opublikowała sprawozdanie końcowe z kontroli zatytułowane „Kontrole wkładów rzeczowych do Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2”; podkreśla, że IAS zaleciła Wspólnemu Przedsięwzięciu IMI 2 wydawanie bardziej precyzyjnych instrukcji w zakresie metodologii certyfikacji, które mają być stosowane przez audytorów zewnętrznych, a także wzmocnienie procesu przeglądu i zatwierdzania certyfikatów, opracowanie strategii, procedur i wytycznych wraz z jasnym zakresem odpowiedzialności kierownictwa oraz harmonogramem działań w zakresie kontroli wkładów rzeczowych, zwiększenie wartości operacyjnych i finansowych kontroli ex ante i ex post oraz prowadzenie kontroli jakości danych księgowych;

11.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 przygotowało plan działania zatwierdzony przez IAS w dniu 26 lutego 2016 r. oraz że wszystkie cztery zalecenia zostały wdrożone w uzgodnionych terminach w trakcie 2016 r., ograniczając tym samym ryzyko rezydualne w celu uzyskania wystarczającej pewności;

Systemy kontroli wewnętrznej

12.  przyjmuje do wiadomości fakt, że Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 ustanowiło skuteczne procedury kontroli ex ante na podstawie przeglądów dokumentacji finansowej i operacyjnej oraz że przeprowadza ono też kontrole ex post zestawień wydatków poniesionych w związku z dotacjami w ramach siódmego programu ramowego; zauważa, że w odniesieniu do kontroli ex post na koniec 2016 r. Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 zgłosiło poziom błędu resztowego wynoszący 1,67 %;

13.  ubolewa, że na koniec 2016 r. – trzeciego roku realizacji programu „Horyzont 2020” – Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 tylko częściowo ukończyło integrację systemów kontroli ze wspólnymi narzędziami Komisji do zarządzania dotacjami w ramach programu „Horyzont 2020” i monitorowania; oraz że należy ustalić priorytety w celu szybkiego zakończenia procesu integracji; uznaje jednak istotne postępy osiągnięte w ścisłej współpracy ze służbami Komisji, które powinny umożliwić przeprowadzenie wszystkich czynności związanych ze składaniem sprawozdań, monitorowaniem i płatnościami w zakresie projektów Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 za pomocą wspólnych narzędzi programu „Horyzont 2020” od początku 2018 r.;

14.  z ubolewaniem zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 miało pewne opóźnienia w dokonywaniu płatności na rzecz beneficjentów (uniwersytetów, instytutów badawczych oraz małych i średnich przedsiębiorstw); zauważa, że w 2016 r. 90-dniowy termin dokonywania płatności okresowych został przekroczony o 5 dni; uznaje działania naprawcze podejmowane przez Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 w celu poprawy sytuacji, w szczególności przez wzmocnienie współpracy z konsorcjami projektowymi, przegląd wewnętrznych procedur i zatrudnienie większej liczby pracowników w jednostce finansowej; przyznaje w tym względzie, że termin dokonywania płatności końcowych w odniesieniu do kosztów zadeklarowanych przez beneficjentów wynosił średnio 62 dni;

Komunikacja

15.  uznaje, że Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 potrzebuje przekazywać obywatelom Unii, za pośrednictwem instytucji Unii, informacje o ważnych badaniach i współpracy, jakie prowadzi; kładzie nacisk na potrzebę podkreślenia rzeczywistych postępów będących wynikiem tych prac, zauważa, że skutki takich wydatków są istotną częścią mandatu Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2, a także że współpracuje ono z innymi wspólnymi przedsięwzięciami w zakresie uświadamiania społeczeństwu korzyści płynących z ich prac;

Uwagi końcowe

16.  apeluje do Komisji, by zapewniła bezpośrednie zaangażowanie Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 w proces przeglądu śródokresowego programu „Horyzont 2020” w zakresie dalszych uproszczeń i harmonizacji wspólnych przedsięwzięć/przedsiębiorstw.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

20.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 426 z 12.12.2017, s. 49.

(2)

Dz.U. C 426 z 12.12.2017, s. 49.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 54.

(5)

Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.

(6)

Dz.U. C 426 z 12.12.2017, s. 49.

(7)

Dz.U. C 426 z 12.12.2017, s. 49.

(8)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(9)

Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 54.

(10)

Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.

(11)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 557/2014 w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych z dnia 6 maja 2014 r. (Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 54).

Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności