Postopek : 2017/2184(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0075/2018

Predložena besedila :

A8-0075/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.65

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0170

POROČILO     
PDF 589kWORD 56k
22.3.2018
PE 613.433v02-00 A8-0075/2018

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2016

(2017/2184(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Brian Hayes

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2016

(2017/2184(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2016 z odgovorom skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05943/2018 – C8-0093/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 557/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2(4) in zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0075/2018),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2016

(2017/2184(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2016 z odgovorom skupnega podjetja(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(7) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05943/2018 – C8-0093/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8) in zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 557/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2(9) in zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0075/2018),

1.  odobri zaključni račun Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2016

(2017/2184(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0075/2018),

A.  ker je bilo Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila (v nadaljnjem besedilu: Skupno podjetje IMI) ustanovljeno decembra 2007 za obdobje desetih let s ciljem znatno izboljšati uspešnost in učinkovitost razvoja zdravil, dolgoročno pa naj bi farmacevtski sektor proizvedel več učinkovitejših in varnejših inovativnih zdravil;

B.  ker je po sprejetju Uredbe Sveta (EU) št. 557/2014(11) v maju 2014 Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (v nadaljnjem besedilu: Skupno podjetje IMI 2) junija 2014 nadomestilo Skupno podjetje IMI in naj bi zaključilo raziskovalne dejavnosti sedmega okvirnega programa, z njegovo ustanovitvijo pa bo skupno podjetje delovalo do 31. decembra 2024;

C.  ker sta ustanoviteljici Skupnega podjetja Unija, ki jo zastopa Komisija, in Evropska zveza farmacevtske industrije in združenj;

D.  ker lahko prispevek Unije za Skupno podjetje IMI, ki bo izplačan iz proračuna sedmega okvirnega programa, v desetletnem obdobju znaša največ 1.000.000.000 EUR in ker morata ustanoviteljici enakomerno prispevati k tekočim stroškom, pri čemer znesek, ki ga krije vsaka od njiju, ne sme preseči 4 % celotnega prispevka Unije;

E.  ker lahko prispevek Unije za Skupno podjetje IMI 2, ki bo izplačan iz proračuna programa Obzorje 2020, v desetletnem obdobju znaša največ 1.638.000.000 EUR in ker morajo člani, razen Komisije, prispevati 50 % tekočih stroškov ter bi morali prispevati k operativnim stroškom z denarnimi in/ali stvarnimi prispevki, pri čemer bi morali biti njihovi prispevki enaki finančnemu prispevku Unije;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da po mnenju Evropskega računskega sodišča (v nadaljevanju: Računsko sodišče) zaključni račun Skupnega podjetja IMI 2 za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije, temelji pa na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor;

2.  je seznanjen z mnenjem Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z računovodskimi izkazi Skupnega podjetja IMI 2 za leto 2016, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

3.  je seznanjen, da je končni proračun za leto 2016, ki je bil na voljo za izvajanje sedmega okvirnega programa in programa Obzorje 2020, vključeval sredstva za prevzem obveznosti v višini 307.053.000 EUR in sredstva za plačila v višini 263.423.000 EUR; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja sredstev za prevzem obveznosti znašala 94,1 %, kar je 3,06 % več kot leta 2015;

4.  z obžalovanjem ugotavlja, da so bile odobritve plačil že tretje leto zapored nižje od 75 %; ugotavlja, da so leta 2016 znašale 69,6 %; vendar ugotavlja, da se je število plačil povečalo za 63 % (s 46 na 75) in izplačani znesek za 30 % (s 134.514.000 EUR na 175.182.730 EUR) v primerjavi z letom 2015 in predstavlja največjo vrednost za Skupno podjetje IMI 2 doslej; poziva Skupno podjetje IMI 2, naj organu za podelitev razrešnice posreduje posodobljene informacije ter do postopka naslednje leto izboljša izvrševanje sredstev za plačila;

5.  ugotavlja, da je Skupno podjetje IMI 2 od sredstev iz sedmega okvirnega programa v višini 1.000.000.000 EUR do konca leta 2016 prevzelo obveznosti v višini 966.000.000 EUR ter izvršilo plačila v višini 648.000.000 EUR; ugotavlja, da gre visoko stopnjo neizvršenih plačil v višini 318.000.000 EUR (32 %) pripisati predvsem poznemu začetku izvajanja dejavnosti sedmega okvirnega programa v prvih letih delovanja Skupnega podjetja IMI;

6.  ugotavlja, da je Skupno podjetje IMI od sredstev v višini 1.000.000.000 EUR, ki jih morajo za njegove dejavnosti prispevati člani iz panoge, do konca leta 2016 potrdilo stvarne in denarne prispevke v višini 403.000.000 EUR; poudarja, da so člani Skupnemu podjetju IMI 2 sporočili dodatne stvarne prispevke v višini 103.000.000 EUR, ki pa niso bili potrjeni; poudarja, da so posledično konec leta 2016 stvarni in denarni prispevki članov panoge znašali skupno 506.000.000 EUR, medtem ko so denarni prispevki Unije za dejavnosti Skupnega podjetja IMI v okviru sedmega okvirnega programa znašali 728.000.000 EUR;

7.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je Skupno podjetje IMI 2 iz sredstev programa Obzorje 2020 v višini 1.638.000.000 EUR, ki so bila dodeljena Skupnemu podjetju IMI, do konca leta 2016 za izvajanje prvega sklopa projektov prevzelo obveznosti v višini 515.000.000 EUR (31 %) in izvršilo plačila v višini 111.000.000 (7 % dodeljenih sredstev); priznava, da je nizka stopnja plačil predvsem posledica tega, da projektni konzorciji potrebujejo čas za sklepanje sporazumov o nepovratnih sredstvih v okviru programa Obzorje 2020 s partnerji iz panoge, zaradi česar v okviru skupnega podjetja IMI prihaja do zamud pri načrtovanem predhodnem financiranju za zadevno leto; ugotavlja tudi, da je bilo za projekte v sklopu programov v zvezi z ebolo in antimikrobno odpornostjo – v glavnem zaradi zmanjšanja epidemije – potrebnih manj sredstev, kot je bilo predvideno v začetnih proračunih zanje in navedeno v prejšnjih poročilih Računskega sodišča in Skupnega podjetja IMI 2;

8.  ugotavlja, da je izvršni direktor od skupnih stvarnih in denarnih prispevkov za dejavnosti Skupnega podjetja IMI 2 v višini 1.638.000.000 EUR, ki bi jih morali zagotoviti člani panoge in pridruženi partnerji, potrdil 47.200.000 EUR, člani panoge in pridruženi partnerji pa so do konca leta 2016 sporočili dodatne prispevke v višini 36.600.000 EUR; ugotavlja tudi, da so posledično prispevki članov panoge Skupnemu podjetju IMI 2 za dejavnosti programa Obzorje 2020 konec leta 2016 znašali skupno 83.800.000 EUR, medtem ko so denarni prispevki Unije znašali 135.000.000 EUR; ugotavlja, da so razliko povzročila predplačila, izplačana upravičencem, da pomagajo zagnati projektne dejavnosti; poudarja, da so v tej fazi izvajanja programa petindvajsetim projektom v sklopu programa Obzorje 2020 dodeljena sredstva za prevzem obveznosti v višini 275.800.000 EUR iz sredstev Unije ter stvarni prispevki panoge v višini 249.100.000 EUR;

Strategija za boj proti goljufijam

9.  ugotavlja, da je Skupno podjetje IMI 2 svojo strategijo za boj proti goljufijam uskladilo s splošno strategijo, ki jo na tem področju uporablja generalni direktorat za raziskave in inovacije; z obžalovanjem ugotavlja, da je bil leta 2016 uradu OLAF sporočen en primer suma goljufije, vendar se je ta na podlagi predložene dokumentacije odločil, da ne bo sprožil preiskave; ugotavlja, da je Skupno podjetje izvedlo vzporedno neodvisno finančno revizijo, ki se je zaključila z manjšo prilagoditvijo in brez bistvenih ugotovitev; z zadovoljstvom ugotavlja, da so preventivni in popravni ukrepi, sprejeti v skladu s strategijo za boj proti goljufijam, učinkoviti; priznava, da je potrebna nadaljnja pozornost v zvezi s tem;

Notranja revizija

10.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo 21. januarja 2016 izdala končno revizijsko poročilo o nadzoru nad stvarnimi prispevki Skupnemu podjetju IMI 2; poudarja, da je služba za notranjo revizijo Skupnemu podjetju IMI 2 priporočila, naj poda natančnejša navodila v zvezi z metodologijo potrjevanja, ki jo bodo uporabljali zunanji revizorji, izboljša postopek pregledovanja in odobravanja potrdil, pripravi strategijo, postopke in smernice z jasnimi pristojnostmi vodstvenih delavcev in časovnim načrtom za ukrepe nadzora nad stvarnimi prispevki, poveča pomen operativnih in finančnih predhodnih in naknadnih kontrol ter preverja kakovost računovodskih podatkov;

11.  pozdravlja dejstvo, da je Skupno podjetje IMI 2 pripravilo akcijski načrt, ki ga je služba za notranjo revizijo potrdila 26. februarja 2016, in da je v dogovorjenem roku med letom 2016 začelo izvajati vsa štiri priporočila, s čimer je zmanjšalo preostalo tveganje in ga približalo razumnemu zagotovilu;

Sistemi notranje kontrole

12.  potrjuje, da je Skupno podjetje IMI 2 uvedlo uspešne postopke predhodne kontrole na podlagi finančnih in operativnih pregledov dokumentacije ter izvaja naknadne revizije zahtevkov za povračilo stroškov iz nepovratnih sredstev v okviru sedmega okvirnega programa; ugotavlja, da je stopnja preostale napake za naknadne revizije, o kateri je poročalo Skupno podjetje IMI 2 konec leta 2016, znašala 1,67 %.

13.  z obžalovanjem ugotavlja, da je konec leta 2016 – tretjega leta izvajanja programa Obzorje 2020 – Skupno podjetje IMI 2 le delno zaključilo povezavo svojih kontrolnih sistemov z orodji Komisije za skupno upravljanje in spremljanje nepovratnih sredstev iz programa Obzorje 2020; poudarja, da je treba pozornost posvetiti hitri zaključitvi tega postopka; vendar priznava, da je bil dosežen znaten napredek v tesnem sodelovanju s službami Komisije, tako da bo mogoče od začetka leta 2018 poročanje, spremljanje in plačila na vseh projektih Skupnega podjetja IMI 2 izvesti prek orodij skupnega programa Obzorje 2020;

14.  z obžalovanjem ugotavlja, da je imelo Skupno podjetje IMI 2 nekaj zamud pri izplačilih upravičencem (univerzam, raziskovalnim organizacijam ter malim in srednjim podjetjem); ugotavlja, da je bil rok plačila največ 90 dni za vmesna plačila v letu 2016 presežen za 5 dni; je seznanjen s popravnimi ukrepi, ki jih je Skupno podjetje IMI 2 sprejelo za izboljšanje razmer, zlasti z okrepitvijo sodelovanja s projektnimi konzorciji, s pregledom notranjih postopkov in zaposlitvijo novih sodelavcev za poslovno enoto; v zvezi s tem priznava, da je povprečni čas do končnega plačila stroškov, ki jih prijavijo upravičenci, znašal 62 dni;

Komuniciranje

15.  priznava, da mora Skupno podjetje IMI 2 prek institucij Unije državljanom poročati o pomembnih raziskovalnih in sodelovalnih dejavnostih, ki jih izvaja, poudarja, kako pomembno je izpostaviti dejanske izboljšave, ki jih prinašajo te dejavnosti, pa tudi dejstvo, da so rezultati odhodkov, ki se namenjajo zanje, pomemben del mandata Skupnega podjetja IMI 2, ki v sodelovanju z drugimi skupnimi podjetji spodbuja javno ozaveščenost o prednostih, ki jih prinaša njihovo delo;

Končne opombe

16.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo skupno podjetje IMI 2 neposredno vključeno v postopek vmesnega pregleda programa Obzorje 2020 na področju dodatne poenostavitve in harmonizacije skupnih podjetij.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

20

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 426, 12.12.2017, str. 49.

(2)

UL C 426, 12.12.2017, str. 49.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 169, 7.6.2014, str. 54.

(5)

UL L 38, 7.2.2014, str. 2.

(6)

UL C 426, 12.12.2017, str. 49.

(7)

UL C 426, 12.12.2017, str. 49.

(8)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 169, 7.6.2014, str. 54.

(10)

UL L 38, 7.2.2014, str. 2.

(11)

Uredba Sveta (EU) št. 557/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (UL L 169, 7.6.2014, str. 54).

Zadnja posodobitev: 11. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov