Förfarande : 2017/2184(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0075/2018

Ingivna texter :

A8-0075/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.65

Antagna texter :

P8_TA(2018)0170

BETÄNKANDE     
PDF 281kWORD 55k
22.3.2018
PE 613.433v02-00 A8-0075/2018

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2016

(2017/2184(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Brian Hayes

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2016

(2017/2184(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2016, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05943/2018 – C8‑0093/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 557/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2(4), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0075/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2016

(2017/2184(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2016, med det gemensamma företagets svar(6),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(7), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05943/2018 – C8‑0093/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 557/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2(9), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0075/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2016

(2017/2184(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0075/2018), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel (nedan kallat det gemensamma företaget IMI) inrättades i december 2007 för en tioårsperiod för att avsevärt öka effektiviteten och ändamålsenligheten i processen för utveckling av läkemedel med det långsiktiga målet att läkemedelssektorn ska producera effektivare och säkrare innovativa läkemedel.

B.  Som en följd av antagandet av rådets förordning (EU) nr 557/2014(11) i maj 2014 ersatte det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (nedan kallat det gemensamma företaget IMI 2) det gemensamma företaget IMI i juni 2014 i syfte att slutföra det sjunde ramprogrammets forskningsverksamhet och förlänga det gemensamma företagets livslängd till den 31 december 2024.

C.  Grundare av det gemensamma företaget är unionen, företrädd av kommissionen, och den europeiska läkemedelsbranschorganisationen (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA).

D.  EU-bidraget till det gemensamma företaget IMI får under en period på tio år högst uppgå till 1 000 000 000 EUR som ska betalas från budgeten för sjunde ramprogrammet. De grundande medlemmarna bidrar lika mycket till driftskostnaderna, var och en med ett belopp motsvarande högst 4 % av det totala EU-bidraget.

E.  EU-bidraget till det gemensamma företaget IMI 2 får under tioårsperioden högst uppgå till 1 638 000 000 EUR som ska betalas från budgeten för Horisont 2020. Medlemmarna, med undantag för kommissionen, ska bidra med 50 % av driftskostnaderna och bör bidra till verksamhetskostnaderna med pengar eller in natura, eller båda, motsvarande det ekonomiska bidraget från unionen.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten anser att det gemensamma företaget IMI 2:s räkenskaper för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, verksamhetsresultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare, samt bygger på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

2.  Europaparlamentet noterar uttalandet utan reservationer från revisionsrätten om lagligheten och korrektheten för de transaktioner som ligger till grund för det gemensamma företaget IMI 2:s årsredovisning för 2016.

3.  Europaparlamentet noterar att den slutliga budgeten för 2016 som fanns tillgänglig för genomförandet av det sjunde ramprogrammet och Horisont 2020 innehöll åtagandebemyndiganden på 307 053 000 EUR och betalningsbemyndiganden på 263 423 000 EUR. Parlamentet noterar att utnyttjandegraden för åtagandebemyndigandena var 94,1 % (en ökning med 3,06 % jämfört med 2015).

4.  Europaparlamentet beklagar att betalningsbemyndigandena för tredje året i rad låg på under 75 %. Under 2016 låg de på 69,6 %. Parlamentet konstaterar dock att antalet betalningar ökade med 63 % (från 46 till 75) och att det belopp som betalades in ökade med 30 % (från 134 514 000 EUR till 175 182 730 EUR) jämfört med 2015, vilket är de högsta siffrorna hittills för det gemensamma företaget IMI 2. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget IMI 2 att presentera uppdaterad information för den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten och att förbättra betalningsbemyndigandena för nästa år.

5.  Europaparlamentet noterar att av de anslag på 1 000 000 000 EUR från sjunde ramprogrammet som tilldelats det gemensamma företaget IMI, hade det gemensamma företaget IMI 2 i slutet av 2016 gjort åtaganden på 966 000 000 EUR och betalningar på 648 000 000 EUR. Den stora andelen utestående betalningar på 318 000 000 EUR (32 %) berodde främst på att inledningen av verksamheten inom sjunde ramprogrammet försenades under det gemensamma företaget IMI:s första år.

6.  Europaparlamentet konstaterar att av de 1 000 000 000 EUR som industrimedlemmarna skulle bidra med till det gemensamma företagets verksamhet hade det gemensamma företaget IMI 2 i slutet av 2016 godkänt bidrag in natura och kontantbidrag på 403 000 000 EUR. Ytterligare 103 000 000 EUR i bidrag in natura som inte godkänts hade rapporterats av medlemmarna till det gemensamma företaget IMI 2. Parlamentet framhåller att bidragen in natura och kontantbidragen från industrimedlemmarna i slutet av 2016 därför uppgick till totalt 506 000 000 EUR, vilket kan jämföras med EU:s kontantbidrag till det gemensamma företaget IMI:s verksamhet inom sjunde ramprogrammet på 728 000 000 EUR.

7.  Europaparlamentet noterar med oro att av anslagen på 1 638 000 000 EUR från Horisont 2020 till det gemensamma företaget IMI hade det gemensamma företaget IMI 2 i slutet av 2016 gjort åtaganden på 515 000 000 EUR (31 %) och betalningar på 111 000 000 EUR (7 % av de anslagna medlen) för genomförandet av sin första våg av projekt. Parlamentet erkänner att den låga nivån på betalningarna främst beror på den tid som projektkonsortier behöver för att ingå bidragsöverenskommelser inom ramen för Horisont 2020 med näringslivspartner, vilket försenar det gemensamma företaget IMI:s planerade förfinansiering för året i fråga. Parlamentet noterar vidare att projekten om Ebola och antimikrobiell resistens har ansökt om mindre medel än vad som förutsågs i de ursprungliga projektbudgetarna, vilket främst berodde på att epidemierna avklingade, vilket har nämnts i tidigare rapporter från revisionsrätten och det gemensamma företaget IMI 2.

8.  Europaparlamentet noterar att av de bidrag in natura och kontantbidrag på 1 638 000 000 EUR som industrimedlemmarna ska lämna till det gemensamma företaget IMI 2:s verksamhet hade 47 200 000 EUR godkänts av den verkställande direktören och ytterligare 36 600 000 EUR rapporterats i slutet av 2016. Följaktligen uppgick de totala bidragen från industrimedlemmarna till Horisont 2020:s verksamhet inom det gemensamma företaget IMI 2 i slutet av 2016 till 83 800 000 EUR, vilket kan jämföras med EU: s kontantbidrag på 135 000 000 EUR. Parlamentet konstaterar att skillnaden berodde på förskottsbetalningar som gjorts till mottagarna för att kunna sätta igång projektverksamheten. Parlamentet uppmärksammar att i detta skede av programgenomförandet har det gjorts åtaganden på 275 800 000 EUR i EU-medel och 249 100 000 EUR i naturabidrag till 25 projekt inom Horisont 2020.

Strategi för bedrägeribekämpning

9.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget IMI 2 har en bedrägeribekämpningsstrategi som överensstämmer med den gemensamma strategin mot bedrägerier inom generaldirektoratet för forskning och innovation . Parlamentet måste tyvärr konstatera att ett misstänkt fall rapporterades till Olaf under 2016, men att Olaf beslutade att lägga ner ärendet på grundval av den dokumentation som tillhandahölls. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget parallellt genomförde en oberoende revision som avslutades med en mindre anpassning och utan några väsentliga slutsatser. Parlamentet välkomnar att de förebyggande och korrigerande åtgärder som vidtagits i enlighet med strategin för bedrägeribekämpning fungerar så väl. Parlamentet erkänner behovet av fortsatt vaksamhet i detta hänseende.

Internrevision

10.  Europaparlamentet noterar att internrevisionstjänsten (IAS) utfärdade den slutliga revisionsrapporten om förteckningen över naturabidragen till det gemensamma företaget IMI 2 den 21 januari 2016. Parlamentet betonar att IAS rekommenderade att det gemensamma företaget IMI 2 ger mer precisa anvisningar om vilken certifieringsmetod som ska tillämpas av de externa revisorerna, stärker översyns- och godkännandeförfarandet för certifikat, utvecklar en strategi, förfaranden och riktlinjer med tydligt ledningsansvar och tidsfrister för åtgärder för kontrollen av naturabidrag, ökar värdet av de operativa och finansiella för- och efterhandskontrollerna och utför kontroller av kvaliteten på redovisningsuppgifterna.

11.  Europaparlamentet välkomnar att det gemensamma företaget IMI 2 har utarbetat en handlingsplan som godkändes av IAS den 26 februari 2016 och att alla fyra rekommendationer genomfördes inom de överenskomna tidsfristerna under 2016, vilket därmed mildrar den kvarstående risken och ger rimlig säkerhet.

Internkontrollsystem

12.  Europaparlamentet erkänner att det gemensamma företaget IMI 2 har infört ändamålsenliga förfaranden för förhandskontroll som bygger på finansiella och operativa skrivbordsgranskningar och gör efterhandsrevisioner av ersättningsanspråk som gäller bidrag inom sjunde ramprogrammet. Parlamentet noterar att den kvarstående felprocenten för de efterhandsrevisioner som det gemensamma företaget IMI 2 rapporterade i slutet av 2016 var 1,67 %.

13.  Europaparlamentet beklagar att i slutet av 2016 – det tredje året av Horisont 2020:s genomförande – hade det gemensamma företaget IMI 2 endast delvis integrerat sina kontrollsystem med kommissionens gemensamma verktyg för förvaltning och övervakning av bidrag från Horisont 2020. Parlamentet vill att integreringsprocessen slutförs så snabbt som möjligt. Parlamentet erkänner dock de betydande framsteg som uppnåtts i nära samarbete med kommissionens tjänsteavdelningar, som bör göra det möjligt att genomföra all rapportering, övervakning och betalning som avser projekt inom ramen för det gemensamma företaget IMI 2 via de gemensamma Horisont 2020-verktygen från och med början av 2018.

14.  Europaparlamentet beklagar att det gemensamma företaget IMI 2 har drabbats av vissa förseningar i utbetalningarna till stödmottagarna (universitet, forskningsorganisationer och små och medelstora företag). Parlamentet noterar att ett målet när det gäller utbetalningstid på 90 dagar överskreds med 5 dagar under 2016. Parlamentet noterar de korrigerande åtgärder som det gemensamma företaget IMI 2 har vidtagit för att förbättra situationen, särskilt genom att stärka samarbetet med projektkonsortier, granska interna förfaranden och anställa mer personal till den finansiella enheten. Parlamentet noterar i detta hänseende att den genomsnittliga utbetalningstiden för slutbetalningar för kostnader som stödmottagare begärt var 62 dagar.

Kommunikation

15.  Europaparlamentet framhåller att det gemensamma företaget IMI 2 via unionens institutioner måste informera unionsmedborgarna om den viktiga forskning och det viktiga samarbete som det bedriver. Parlamentet betonar vikten av att lyfta fram verkliga förbättringar till följd av detta arbete och noterar att resultaten från sådana utgifter är en viktig del av det gemensamma företaget IMI 2:s uppdrag och att det samarbetar med andra gemensamma företag för att främja allmänhetens medvetenhet om de positiva effekterna av deras arbete.

Avslutande kommentarer

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att det gemensamma företaget IMI 2 direkt involveras i processen med halvtidsöversynen av Horisont 2020 för att ytterligare förenkla och harmonisera de gemensamma företagen.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 426, 12.12.2017, s. 49.

(2)

EUT C 426, 12.12.2017, s. 49.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 169, 7.6.2014, s. 54.

(5)

EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.

(6)

EUT C 426, 12.12.2017, s. 49.

(7)

EUT C 426, 12.12.2017, s. 49.

(8)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 169, 7.6.2014, s. 54.

(10)

EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.

(11)

Rådets förordning (EU) nr 557/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (EUT L 169, 7. 6. 2014, s. 54).

Senaste uppdatering: 10 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy