ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2016 година

  22.3.2018 - (2017/2186(DEC))

  Комисия по бюджетен контрол
  Докладчик: Брайън Хейс

  Процедура : 2017/2186(DEC)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0076/2018
  Внесени текстове :
  A8-0076/2018
  Приети текстове :

  1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2016 година

  (2017/2186(DEC))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2016 година,

  –  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2016 година, придружен от отговора на съвместното предприятие[1],

  –  като взе предвид декларацията за достоверност[2] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

  –  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на предприятието във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05943/2018 – C8‑0095/2018),

  –  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

  –  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002[3] на Съвета, и по-специално член 209 от него,

  –  като взе предвид Регламент (ЕС) № 642/2014 на Съвета от 16 юни 2014 г. за създаването на съвместно предприятие Shift2Rail[4], и по-специално член 12 от него,

  –  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[5],

  –  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

  –  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0076/2018),

  1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие Shift2Rail във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2016 година;

  2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

  3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие Shift2Rail, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

  2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно приключването на сметките на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2016 година

  (2017/2186(DEC))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2016 година,

  –  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2016 година, придружен от отговора на съвместното предприятие[6],

  –  като взе предвид декларацията за достоверност[7] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

  –  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на предприятието във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05943/2018 – C8‑0095/2018),

  –  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

  –  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002[8] на Съвета, и по-специално член 209 от него,

  –  като взе предвид Регламент (ЕС) № 642/2014 на Съвета от 16 юни 2014 г. за създаването на съвместно предприятие Shift2Rail[9], и по-специално член 12 от него,

  –  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[10],

  –  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

  –  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0076/2018),

  1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2016 година;

  2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие Shift2Rail, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

  3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

  съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2016 година

  (2017/2186(DEC))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2016 година,

  –  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

  –  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0076/2018),

  A.  като има предвид, че съвместното предприятие Shift2Rail („съвместното предприятие“) беше създадено през юни 2014 г. за период от 10 години с Регламент № 642/2014 на Съвета („регламента за създаване на съвместното предприятие“);

  Б.  като има предвид, че учредителните членове на съвместното предприятие са Европейския съюз (ЕС), представляван от Комисията, и партньори от железопътния сектор (основни заинтересовани страни, в т.ч. производители на железопътно оборудване, железопътни дружества, управители на инфраструктури и изследователски центрове); като е предвидена възможност други структури да участват в съвместното предприятие като асоциирани членове;

  В.  като има предвид, че целите на съвместното предприятие са: а) постигане на единно европейско железопътно пространство; б) повишаване на привлекателността и конкурентоспособността на европейската железопътна система; в) осигуряване на замяната на автомобилния с други видове транспорт; както и г) запазване на водещата позиция на европейския железопътен сектор на световния пазар;

  Г.  като има предвид, че съвместното предприятие започна своята самостоятелна дейност през май 2016 г.;

  Общи положения

  1.  отбелязва, че докладът на Сметната палата относно отчетите на съвместното предприятие за годината, приключила на 31 декември 2016 г. („докладът на Палатата“), дава вярна представа във всички съществени аспекти за финансовото състояние на съвместното предприятие за годината, приключила на 31 декември 2016 г., както и за резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на неговия финансов регламент и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

  2.  потвърждава, че в доклада на Палатата се заявява, че операциите, свързани с годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2016 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

  3.  отбелязва, че максималният размер на вноската на Съюза за дейностите на съвместно предприятие възлиза на 450 000 000 EUR и се финансира по програма „Хоризонт 2020“; отбелязва, че членовете на съвместното предприятие от промишления сектор внасят средства, в размер на най-малко 470 000 000 EUR, които се състоят от най-малко 350 000 000 EUR парични и непарични вноски за оперативните дейности и административните разходи на съвместното предприятие, както и най-малко 120 000 000 EUR непарични вноски за допълнителните дейности на съвместното предприятие;

  Бюджетно и финансово управление

  4.  отбелязва, че окончателният бюджет за изпълнение на дейността за финансовата 2016 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 50 200 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 52 300 000 EUR; подчертава, че степента на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания е съответно94 % и 82%, което представлява ниско равнище, особено що се отнася до бюджетните кредити за плащания; отбелязва освен това, че повечето плащания, извършени от съвместното предприятие през 2016 г., представляват авансово финансиране на проекти по програма „Хоризонт 2020“, избрани по поканите за представяне на предложения от 2015 г. и 2016 г.;

  5.  отбелязва, че от средствата в размер на 450 000 000 EUR по програма „Хоризонт 2020“, предназначени за инициативата Shift2Rail, 52 000 000 EUR са заделени за работната програма „Транспорт“ на „Хоризонт 2020“ за периода 2014—2015 г., управлявана от Комисията, което означава, че на съвместното предприятие са отпуснати 398 000 000 EUR; отбелязва, че до края на 2016 г. съвместното предприятие е поело задължения в размер на 92 400 000 EUR и е извършило плащания в размер на 42 700 000 (10,7% от разпределените средства) за изпълнението на първата група проекти;

  6.  потвърждава факта, че от вноските в размер на 350 000 000 EUR, които трябваше да бъдат направени от членовете от промишления сектор за оперативните дейности и административните разходи на съвместното предприятие, в края на 2016 г., т.е. четири месеца след като съвместното предприятие стартира първите си проекти по „Хоризонт 2020“, съответните членове са отчели непарични вноски в размер на 4 500 000 EUR за оперативни дейности, от които са сертифицирани 3 000 000 EUR; отбелязва, че Управителният съвет е валидирал парични вноски за административните разходи на съвместното предприятие в размер на 3 200 000 EUR;

  7.  взема под внимание факта, че от вноските в размер на 120 000 000 EUR от членовете от промишления сектор, които е следвало да бъдат направени за допълнителни дейности, към края на 2016 г. съответните членове вече са докладвали 55 000 000 EUR (45,8%), от които са сертифицирани 35 200 000 EUR;

  8.  отбелязва, че към  края на 2016 г. общият принос на членовете от промишления сектор възлиза на 62 700 000 EUR, в сравнение с паричния принос на Съюза, който възлиза на 48 500 000 EUR;

  9.  отбелязва, че през 2016 г. съвместното предприятие е подписало 27 споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, произтичащи от поканите за представяне на предложения от 2015 г. и 2016 г., и че стойността на дейностите в областта на изследванията и иновациите по съответните покани възлиза на 167,3 млн. евро, които следва да бъдат съфинансирани от съвместното предприятие в максимален размер до 79,1 млн. евро;

  Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

  10.  отбелязва, че макар стратегията на Комисията за борба с измамите в областта на изследванията да е задължителна за съвместното предприятие, към края на 2016 г. съвместното предприятие все още не е извършило специална оценка на риска във връзка с измамите, нито е изготвило план за действие за прилагане на своята собствена стратегия за борба с измамите, като и двата елемента са важни и очаквани системи на управление и най-добри практики, основани на предоставената от Комисията методология; отбелязва факта, че през 2017 г. съвместното предприятие предприе първите мерки за изготвяне на собствен план за действие за борба с измамите, а именно организирана от OLAF среща за повишаване на осведомеността на персонала на съвместното предприятие във връзка с борбата с измамите и оценка на риска в това отношение; отбелязва, че този план ще бъде последван от оценка на въздействието, която да определи най-важните цели, свързани със смекчаване на установими слабости (през четвъртото тримесечие на 2017 г.), и оценка на стратегията за борба с измамите и плана за действие не по-късно от юни 2018 г.;

  Подбор и назначаване на персонал

  11.  отбелязва, че през 2016 г. съвместното предприятие е назначило 7 служители в съответствие със своето щатно разписание: изпълнителен директор, ръководител на администрацията и финансите, служител по комуникациите, ИТ сътрудник и трима ръководители на програми;

  12.  отбелязва, че в края на 2016 г. персоналът на съвместното предприятие се състои от 17 служители в съответствие с предвиденото в щатното разписание;

  Вътрешен контрол

  13.  отбелязва, че според доклада на Палатата съвместното предприятие е изготвило план за действие за прилагането на своята рамка за вътрешен контрол, в който са взети предвид резултатите от оценка на риска, завършена от Службата за вътрешен одит (IAS) на Комисията през декември 2016 г.; отбелязва освен това, че последващите одити на декларациите за разходи по проектите от независими външни одитори трябва да започнат след валидирането на първите декларации за разходи през 2017 г.;

  14.  потвърждава факта, че IAS изпълнява ролята на вътрешен одитор на съвместното предприятие и, във връзка с това, тя се отчита косвено пред Управителния съвет и Изпълнителния директор; отбелязва, че първата одитна мисия се състои в създаване на профил на риска на съвместното предприятие с цел създаване на тригодишен работен план за вътрешен одит;

  Обществени поръчки, свързани с текущата дейност, и безвъзмездна финансова помощ

  15.  изразява загриженост, че при организирането на процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги съвместното предприятие неразумно определи максимален размер на бюджета за поръчките; отбелязва, че липсват данни, че този максимален размер се основава на процедура за оценка на разходите и на подходяща система, използваща референтни пазарни цени; счита, че този подход може би не гарантира разходната ефективност на многогодишните договори за услуги на съвместното предприятие, тъй като опитът показва, че повечето получени оферти се доближаваха до максималния бюджет; приветства факта, че подходът, следван от съвместното предприятие, е съобразен с разпоредбите на Наръчника за възлагане на обществени поръчки на Комисията и с принципите на неговия финансов регламент;

  16.  обръща внимание на факта, че в два от осем случая, съвместното предприятие е предоставило безвъзмездно финансиране на проектни консорциуми въпреки факта, че извършените от Изпълнителната агенция за научни изследвания проверки на финансовата устойчивост на бенефициентите са показали, че финансовият капацитет на членовете от промишления сектор, координиращи консорциумите, е оскъден; отбелязва, че това предполага ненужно висок финансов риск за завършването на съответните проекти, като финансовият риск е бил особено висок в един от случаите, в които на координиращия партньор са предоставени над 45% от общото финансиране на проекта; призовава съвместното предприятие да предостави преди края на 2018 г. ясно обяснение защо е решило да поеме такъв риск и да информира писмено органа по освобождаване от отговорност относно развитието на двата проекта като част от последващите мерки във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност; насочва вниманието към постоянната и съществена необходимост от подходяща система за оценка на риска, която трябва да бъде следвана по изчерпателен начин;

  Други въпроси

  17.  призовава Комисията да осигури прякото участие на съвместното предприятие в процеса на средносрочния преглед на програмата „Хоризонт 2020“ в сферата на по-нататъшно опростяване и хармонизация на съвместните предприятия;

  18.  отчита необходимостта съвместното предприятие да подържа комуникация с гражданите на Съюза, чрез институциите на Съюза, във връзка с предприети от него значителни научни изследвания и сътрудничество; подчертава колко е важно да се акцентира върху реалните подобрения, постигнати в резултат на неговата работа, които са важна част от мандата му, както и факта, че то работи заедно с други съвместни предприятия за повишаване на обществената осведоменост относно ползите от техния труд; отбелязва във връзка с това, че много от частните партньори на съвместното предприятие Shift2Rail също разполагат с капацитет да комуникират пряко с гражданите на Съюза и следва да бъдат насърчени да участват в тези усилия;

  19.  подчертава факта, че научните изследвания и иновациите в железопътния сектор са от решаващо значение за развитието на сигурен и конкурентоспособен в световен мащаб железопътен сектор и играят важна роля, за да се постигне значително намаляване на разходите през жизнения цикъл на системата за железопътен транспорт и значително увеличаване на капацитета на системата за железопътен транспорт, по отношение на нейната надеждност и точност, както и с цел да се премахнат оставащите технически пречки пред оперативната съвместимост и да се ограничат отрицателните външни фактори, свързани с транспорта; изтъква също така, че целите на съвместното предприятие са постигане на единно европейско железопътно пространство и повишаване на привлекателността и конкурентоспособността на европейската железопътна система;

  20.  припомня, че научните изследвания и иновациите не са изолиран процес, при който се използва просто правило за управление на процесите; следователно подчертава, че е от съществено значение, измежду научноизследователските и иновационните проекти да бъдат идентифицирани онези, които са в състояние да предложат новаторски решения на пазара; изтъква, че извършването на промени в Регламента за създаването на съвместното предприятие и в неговия устав ще бъдат много важни за бъдещото развитие на съвместното предприятие, за да се подобри неговата ефикасност; подчертава, по-специално, че е необходимо да се предвиди използването на принципа на многогодишно финансиране и приемането на гъвкави графици за публикуването на предложенията за проекти;

  21.  настоява относно значението на сътрудничеството между съвместното предприятие и Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA); приветства участието на ERA в заседанията на управителния съвет на съвместното предприятие; отправя искане към съвместното предприятие да предостави по-конкретна информация относно основните постижения на това сътрудничество в своя годишен отчет за дейността;

  22.  отбелязва факта, че през първите месеци след постигането на автономност, съвместното предприятие започна някои проучвания, за да обмисли начините, по които то би могло да се възползва от дейностите, планирани в други програми и фондове на Съюза, във връзка с железопътния сектор, по-специално ЕФСИ, Регионалния и Кохезионния фонд, и че съвместното предприятие възнамерява да продължи да развива тази дейност; отправя искане към съвместното предприятие да предостави подробна информация за това как възнамерява да развие полезни взаимодействия между тези дейности и какви са очакваните резултати;

  23.  подчертава, че научноизследователските и иновационни проекти следва да бъдат последвани от по-високо равнище на технологична готовност (TRL) в етапа на демонстрация и на изпълнение; подчертава, че необходимостта от допълнително финансиране, като се използват съответните инструменти за финансиране, е от ключово значение за изграждането на конкурентоспособна железопътна система в бъдеще.

  21.2.2018

  СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм

  на вниманието на комисията по бюджетен контрол

  относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail (СП S2R) за финансовата 2016 година

  (2017/2186(DEC))

  Докладчик по становище: Маркус Фербер

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  1.  приветства факта, че съвместното предприятие Shift2Rail („СП S2R“) постигна финансова самостоятелност през май 2016 г. и продължи с консолидирането на своята структура с цел осигуряване на доброто управление, законосъобразността и редовността в изпълнението на програмата;

  2.  приветства констатацията на Сметната палата, че операциите, свързани с отчетите на СП S2R за финансовата 2016 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

  3.  отбелязва, че годишният бюджет на съвместното предприятие S2R за 2016 г. възлиза на 50,2 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и 52,3 милиона евро в бюджетни кредити за плащания, от които 44,1 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и 47,2 млн. евро за плащания за оперативни разходи, 3,3 млн. евро бюджетни кредити за поети задължения и 3,5 млн. евро за плащания за персонал и административните разходи, и 2,8 млн. евро бюджетни кредити за поети задължения и 1,7 млн. за плащания за неизползвани бюджетни кредити, които не се изискват през финансовата година;

  4.  отбелязва, че през 2016 г. оперативните разходи (Дял 3) са представлявали 87,8% от общия бюджет на СП S2R, включително очакваните неусвоени бюджетни кредити, които не са били изискани през годината (дял 4); отбелязва също така, че по отношение на оперативния бюджет, СП S2R достигна степен на изпълнение от 100% за бюджетните кредити за поети задължения и 86,6% за бюджетните кредити за плащания; отбелязва, че бюджетните кредити за плащания са използвани за предварителното финансиране на безвъзмездните финансови помощи в резултат на поканите за представяне на предложения, организирани през 2015 г. и 2016 г.;

  5.  изразява съжаление, че през 2016 г. бюджетните кредити от приходи от деветнадесетте асоциирани членове („Други членове“) възлизат на едва 2,53 милиона евро от общо 52,32 милиона евро; освен това изразява съжаление, че по оценки непаричните вноски от останалите членове, различни от Съюза, за оперативни дейности се ограничават на 4,5 млн. евро, от които са заверени 3 млн. евро; припомня, че Регламентът за СП S2R[11] установява, че общият принос за всички оперативни дейности, която трябва да се предоставя от „другите членове“, в размер на общо на 470 млн. евро, се състои от най-малко 350 млн. евро непарични и парични вноски, в т.ч. 200 млн. евро от учредителите, различни от Съюза; отбелязва, че от 120-те милиона евро вноски от членове от отрасъла, предназначени за допълнителни дейности, членовете са докладвали 55 млн. евро (45,8%) до края на 2016 г., от които са заверени 35,2 млн. евро;

  6.  отбелязва, че през 2016 г. съвместното предприятие S2R е подписало 27 споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, произтичащи от поканите за представяне на предложения от 2015 г. и 2016 г., и че стойността на дейностите в областта на изследванията и иновациите по съответните покани възлиза на 167,3 млн. евро, които следва да бъдат съфинансирани от СП S2R в максимален размер до 79,1 млн. евро;

  7.  отбелязва, че съвместното предприятие S2R е въвело политика за управление на риска, но все още не е извършило специална оценка в областта на борбата с измамите, нито е установило план за действие за изпълнението на собствената си стратегия за борба с измамите; отбелязва също така, че, тъй като през 2016 г. е изплатено само предварителното финансиране по проектите, не са извършени последващи проверки; насърчава съвместното предприятие S2R да приеме възможно най-скоро стратегия за последващ контрол; отправя искане към съвместното предприятие S2R да представи подробна информация относно системата за управление на риска, и по-специално за това как да се избягват конфликтите на интереси;

  8.  изразява загриженост, че в своята процедура за възлагането на обществени поръчки в областта на услугите, СП S2R определя максимален бюджет на договорите, който изглежда не се основава на разчет на разходите, нито на референтна система за разумна пазарна цена; отправя искане към СП S2R да въведе подходящи процеси за оценка на разходите преди обявяването на процедури за обществени поръчки, с цел да се гарантира рентабилността на неговите многогодишни договори за услуги, тъй като опитът показва, че по-голямата част от получените оферти са били близки до максималния бюджет;

  9.  отбелязва, че към 31 декември 2016 г. са заети 17 длъжности на законоустановен персонал; изразява съжаление, че съвместното предприятие S2R е трябвало да прибегне до външна подкрепа, за да запълни празноти по време на процеса на набиране на персонал, за да се справи с обема на работата, както и че плащанията за тези външни услуги не са били извършени през 2016 г.; отправя искане към съвместното предприятие S2R да предостави информация относно посочените разходи;

  10.  подчертава факта, че научните изследвания и иновациите в железопътния сектор са от решаващо значение за развитието на сигурен и конкурентоспособен в световен мащаб железопътен сектор и играят важна роля, за да се постигне значително намаляване на разходите през жизнения цикъл на системата за железопътен транспорт и значително увеличаване на капацитета на системата за железопътен транспорт, по отношение на нейната надеждност и точност, както и с цел да се премахнат оставащите технически пречки пред оперативната съвместимост и да се ограничат отрицателните външни фактори, свързани с транспорта; изтъква също така, че целите на СП S2R са постигане на единно европейско железопътно пространство и повишаване на привлекателността и конкурентоспособността на европейската железопътна система;

  11.  припомня, че научните изследвания и иновациите не са изолиран процес, при който се използва просто правило за управление на процесите; следователно подчертава, че е от съществено значение, измежду научноизследователските и иновационните проекти да бъдат идентифицирани онези, които са в състояние да предложат новаторски решения на пазара; изтъква, че извършването на промени в Регламента за създаването на съвместното предприятие Shift2Rail и в неговия устав ще бъдат много важни за последващото развитие на СП S2R с цел подобряване на неговата ефикасност; подчертава, по-специално, че е необходимо да се предвиди използването на принципа на многогодишно финансиране и приемането на гъвкави графици за публикуването на предложенията за проекти;

  12.  настоява относно значението на сътрудничеството между СП S2R и Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA); приветства участието на ERA в заседанията на управителния съвет на СП; отправя искане към съвместното предприятие S2R да предостави по-конкретна информация относно основните постижения на това сътрудничество в своя годишен отчет за дейността;

  13.  отбелязва факта, че през първите месеци след постигането на автономност, СП S2R започна някои проучвания, за да обмисли начините, по които то би могло да се възползва от дейностите, планирани в други програми и фондове на Съюза, във връзка с железопътния сектор, по-специално ЕФСИ, Регионалния и Кохезионния фонд, и че СП S2R възнамерява да продължи да развива тази дейност; отправя искане към съвместното предприятие S2R да предостави подробна информация за това как възнамерява да развие полезни взаимодействия между тези дейности и какви са очакваните резултати;

  14.  подчертава, че научноизследователските и иновационни проекти следва да бъдат последвани от по-високо равнище на технологична готовност (TRL) в етапа на демонстрация и на изпълнение; подчертава, че необходимостта от допълнително финансиране, като се използват съответните инструменти за финансиране, е от ключово значение за изграждането на конкурентоспособна железопътна система в бъдеще;

  15.  предлага Парламентът да освободи от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета на СП S2R за финансовата 2016 година.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  20.2.2018

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  39

  3

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Olle Ludvigsson

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  39

  +

  ALDE

  Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

  ECR

  Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

  EFDD

  Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

  GUE/NGL

  Marie-Pierre Vieu

  PPE

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  S&D

  Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

  Verts/ALE

  Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

  3

  -

  ECR

  Jacqueline Foster

  EFDD

  Jill Seymour

  ENF

  Marie-Christine Arnautu

  0

  0

   

   

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  20.3.2018

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  18

  6

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  18

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

  GUE/NGL

  Dennis de Jong

  PPE

  Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  S&D

  Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

  6

  -

  ECR

  Raffaele Fitto, Notis Marias

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Jean-François Jalkh

  VERTS/ALE

  Bart Staes, Indrek Tarand

  0

  0

   

   

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  • [1]  ОВ С 426, 12.12.2017 г., стр. 64.
  • [2]  ОВ С 426, 12.12.2017 г., стр. 64.
  • [3]  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
  • [4]  ОВ L 177, 17.6.2014 г., стр. 9.
  • [5]  ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.
  • [6]  ОВ С 426, 12.12.2017 г., стр. 64.
  • [7]  ОВ С 426, 12.12.2017 г., стр. 64.
  • [8]  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
  • [9]  ОВ L 177, 17.6.2014 г., стр. 9.
  • [10]  ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.
  • [11]   Регламент (ЕС) № 642/2014 на Съвета от 16 юни 2014 г. за създаването на съвместно предприятие Shift2Rail OВ L 177, 17.6.2014 г., стр. 9.
  Последно осъвременяване: 10 април 2018 г.
  Правна информация - Политика за поверителност