BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016

  22.3.2018 - (2017/2186(DEC))

  Budgetkontroludvalget
  Ordfører: Brian Hayes

  Procedure : 2017/2186(DEC)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0076/2018
  Indgivne tekster :
  A8-0076/2018
  Vedtagne tekster :

  1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

  om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016

  (2017/2186(DEC))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016,

  –  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016, med fællesforetagendets svar[1],

  –  der henviser til Revisionsrettens erklæring[2] for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05943/2018 – C8-0095/2018),

  –  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[3], særlig artikel 209,

  –  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 642/2014 af 16. juni 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Shift2Rail[4], særlig artikel 12,

  –  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2013[5],

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

  –  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0076/2018),

  1.  meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet Shift2Rail decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2016;

  2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

  3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet Shift2Rail, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

  2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

  om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016

  (2017/2186(DEC))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016,

  –  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016, med fællesforetagendets svar[6],

  –  der henviser til Revisionsrettens erklæring[7] for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05943/2018 – C8-0095/2018),

  –  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[8], særlig artikel 209,

  –  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 642/2014 af 16. juni 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Shift2Rail[9], særlig artikel 12,

  –  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2013[10],

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

  –  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0076/2018),

  1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016;

  2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet Shift2Rail, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

  3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

  med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016

  (2017/2186(DEC))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

  –  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0076/2018),

  A.  der henviser til, at fællesforetagendet Shift2Rail blev oprettet i juni 2014 for en periode på ti år ved Rådets forordning 642/2014 ("forordningen om oprettelse af fællesforetagendet");

  B.  der henviser til, at de stiftende medlemmer er Den Europæiske Union, repræsenteret ved Kommissionen, og partnere fra jernbaneindustrien (centrale interessenter, f.eks. producenter af jernbanemateriel, jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og forskningscentre); der henviser til, at andre enheder kan deltage i fællesforetagendet som associerede medlemmer;

  C.  der henviser til, at fællesforetagendets mål er: a) at etablere et fælles europæisk jernbaneområde, b) at gøre det europæiske jernbanesystem mere attraktivt og konkurrencedygtigt, c) at sikre et modalt skift fra vejtransport og d) at fastholde den europæiske jernbaneindustris ledende position på det globale marked;

  D.  der henviser til, at fællesforetagendet begyndte at arbejde uafhængigt i maj 2016;

  Generelt

  1.  anerkender på grundlag af Revisionsrettens beretning, at fællesforetagendets regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt giver et retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt;

  2.  anerkender, at det af Revisionsrettens beretning fremgår, at de transaktioner, der ligger til grund for fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

  3.  noterer sig, at EU's maksimale bidrag til fællesforetagendets aktiviteter udgør 450 000 000 EUR, som skal betales via Horisont 2020; noterer sig, at fællesforetagendets medlemmer fra industrien skal bidrage med ressourcer svarende til mindst 470 000 000 EUR, bestående af bidrag i naturalier og kontantbidrag til dækning af fællesforetagendets operationelle aktiviteter og administrationsomkostninger på mindst 350 000 000 EUR samt bidrag i naturalier til fællesforetagendets supplerende aktiviteter på mindst 120 000 000 EUR;

  Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

  4.  bemærker, at der på det endelige disponible budget for 2016 var opført 50 200 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 52 300 000 EUR i betalingsbevillinger; fremhæver, at udnyttelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillingerne var henholdsvis 94 % og 82 %, hvilket er et lavt niveau, navnlig for betalingsbevillingerne; bemærker endvidere, at de fleste af fællesforetagendets betalinger i 2016 var forfinansieringsbetalinger til Horisont 2020-projekter, der blev udvalgt i forbindelse med indkaldelserne af forslag i 2015 og 2016;

  5.  bemærker, at der ud af de 450 000 000 EUR af Horisont 2020-midlerne, der er tildelt Shift2Rail-initiativet, blev øremærket 52 000 000 EUR til Horisont 2020-arbejdsprogrammet for transport for 2014-2015, som blev forvaltet af Kommissionen, hvilket betød, at fællesforetagendet fik tildelt 398 000 000 EUR; noterer sig, at fællesforetagendet ved udgangen af 2016 havde indgået forpligtelser for 92 400 000 EUR og afholdt betalinger for 42 700 000 EUR (10,7 % af de tildelte midler) i forbindelse med gennemførelsen af den første bølge af projekter;

  6.  anerkender, at industriens medlemmer ved udgangen af 2016 – fire måneder efter at fællesforetagendet havde lanceret sine første Horisont 2020-projekter – ud af de 350 000 000 EUR, som industriens medlemmer skal bidrage med til fællesforetagendets operationelle aktiviteter og administrative omkostninger, havde indberettet bidrag i naturalier på 4 500 000 EUR til operationelle aktiviteter, hvoraf 3 000 000 EUR var blevet attesteret; bemærker, at bestyrelsen havde valideret kontantbidrag på 3 200 000 EUR til fællesforetagendets administrationsudgifter;

  7.  noterer sig, at industriens medlemmer ud af de 120 000 000 EUR, de skal bidrage med til supplerende aktiviteter, ved udgangen af 2016 allerede havde indberettet 55 000 000 EUR (45,8 %), hvoraf 35 200 000 EUR var blevet attesteret;

  8.  konstaterer, at de samlede bidrag fra industriens medlemmer således beløb sig til 62 700 000 EUR ved udgangen af 2016, mens EU's kontantbidrag var på 48 500 000 EUR;

  9.  bemærker, at fællesforetagendet i 2016 underskrev 27 tilskudsaftaler i forlængelse af indkaldelser i 2015 og 2016, og at værdien af forsknings- og innovationsaktiviteterne fra disse indkaldelser beløb sig til 167,3 mio. EUR, som skal medfinansieres af fællesforetagendet op til et maksimum på 79,1 mio. EUR;

  Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

  10.  bemærker, at fællesforetagendet – selv om Kommissionens strategi til bekæmpelse af svig er obligatorisk for fællesforetagendet – ved udgangen af 2016 endnu ikke havde foretaget en specifik risikovurdering i relation til bekæmpelse af svig og heller ikke havde etableret en handlingsplan for gennemførelsen af dets egen strategi for bekæmpelse af svig, som begge er vigtige og forventede forvaltningssystemer og bedste praksis baseret på den metode, som Kommissionen har fastlagt; bemærker, at fællesforetagendet i 2017 tog de første skridt til at udforme sin egen handlingsplan for bekæmpelse af svig, nemlig et oplysningsmøde om bekæmpelse af svig for fællesforetagendets medarbejdere, som var organiseret af OLAF, og en risikovurdering i relation til bekæmpelse af svig; noterer sig, at denne plan vil blive efterfulgt af en vurdering af virkningerne, som fastlægger hovedmålene for reduktion af påviselige svagheder (4. kvartal 2017), og en evaluering af strategien for bekæmpelse af svig og handlingsplanen senest i juni 2018;

  Personaleudvælgelse og -ansættelse

  11.  bemærker, at fællesforetagendet i 2016 ansatte 7 medarbejdere i overensstemmelse med dets stillingsfortegnelse: en administrerende direktør, en chef for administration og finanser, en kommunikationsmedarbejder, en IT-assistent og tre programledere;

  12.  bemærker, at fællesforetagendets personale ved udgangen af 2016 bestod af 17 medarbejdere som fastsat i stillingsfortegnelsen;

  Intern kontrol

  13.  bemærker, at fællesforetagendet ifølge Revisionsrettens beretning har lanceret en handlingsplan for implementeringen af dets struktur for intern kontrol, hvori der tages højde for resultaterne af en risikovurdering udarbejdet af Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i december 2016; bemærker endvidere, at der skal iværksættes efterfølgende revisioner af projekternes omkostningsanmeldelser foretaget af uafhængige eksterne revisorer efter valideringen af de første omkostningsanmeldelser i 2017;

  14.  anerkender, at IAS udfylder rollen som fællesforetagendets interne revisor og i denne henseende indirekte rapporterer til bestyrelsen og den administrerende direktør; bemærker, at det første kontrolbesøg bestod i oprettelsen af en risikoprofil for fællesforetagendet med det formål at fastlægge en plan med en intern revision hvert tredje år;

  Operationelle udbud og tilskud

  15.  giver udtryk for bekymring over, at fællesforetagendet i dets procedure for køb af tjenesteydelser fastsatte et maksimalt kontraktbudget, hvilket var uklogt; konstaterer, at der ikke var bevis for, at dette maksimumbeløb var baseret på en omkostningsvurdering og et referencesystem for rimelige markedspriser; er af den opfattelse, at denne fremgangsmåde ikke nødvendigvis sikrer omkostningseffektivitet i forbindelse med fællesforetagendets flerårige tjenesteydelseskontrakter, da erfaringen viser, at de fleste af de modtagne tilbud lå tæt på det maksimale budget; glæder sig over, at fællesforetagendets tilgang er i overensstemmelse med Kommissionens indkøbsvademecum og principperne i fællesforetagendets finansforordning;

  16.  gør opmærksom på, at fællesforetagendet i to ud af otte tilfælde, tildelte kontrakter til projektkonsortier, selv om den kontrol af modtagernes finansielle levedygtighed, som Forvaltningsorganet for Forskning havde foretaget, indikerede, at konsortiernes koordinerende medlemmer fra industrien havde ringe finansiel kapacitet; bemærker, at dette indebærer en unødvendigt høj finansiel risiko for færdiggørelsen af disse projekter, og at den finansielle risiko var særligt høj i ét tilfælde, hvor den koordinerende partner var blevet tildelt mere end 45 % af projektets samlede finansiering; opfordrer fællesforetagendet til inden udgangen af 2018 at give klare begrundelser for, hvorfor det besluttede at løbe denne risiko, og til skriftligt at orientere dechargemyndigheden om udviklingen af begge projekter som led i opfølgningen på decharge; gør opmærksom på det vedvarende og betydelige behov for et ordentligt risikovurderingssystem, som bør følges udførligt;

  Andre spørgsmål

  17.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at fællesforetagendet inddrages direkte i processen med midtvejsrevisionen af Horisont 2020 for så vidt angår yderligere forenklinger og harmonisering af fællesforetagender;

  18.  erkender nødvendigheden af, at fællesforetagendet gennem EU-institutionerne oplyser EU-borgerne om dets betydelige forskningsresultater og det samarbejde, som det gennemfører, og understreger betydningen af at fremhæve de reelle forbedringer, der er opnået som følge af dets arbejde, hvilket er en vigtig del af dets mandat, samt at fællesforetagendet arbejder tæt sammen med andre fællesforetagender for at fremme offentlighedens bevidsthed om fordelene ved deres arbejde; bemærker i denne forbindelse, at også mange af de private partnere i fællesforetagendet har kapacitet til at kommunikere direkte med EU-borgerne og bør tilskyndes til at deltage i en sådan indsats;

  19.  understreger, at forskning og innovation inden for jernbanesektoren er afgørende for udviklingen af en sikker og globalt konkurrencedygtig jernbanesektor og endvidere spiller en vigtig rolle for opnåelsen af en betydelig reduktion af jernbanetransportsystemets livscyklusomkostninger, en betydelig forøgelse af jernbanetransportsystemets kapacitet med hensyn til pålidelighed og punktlighed samt for fjernelsen af de resterende tekniske hindringer for interoperabilitet og mindskelsen af de negative eksterne virkninger i tilknytning til transport; fremhæver endvidere, at fællesforetagendets mål er at opnå et fælles europæisk jernbaneområde og gøre det europæiske jernbanesystem mere attraktivt og konkurrencedygtigt;

  20.  minder om, at forskning og innovation ikke er en isoleret proces, der anvender en simpel regel for processtyring; understreger derfor, at det er meget vigtigt, at man blandt forsknings- og innovationsprojekterne identificerer de projekter, der er i stand til at bringe innovative løsninger på markedet; fremhæver, at det i forbindelse med udviklingen af det næste fællesforetagende vil være meget vigtigt at foretage ændringer i forordningen om oprettelse af fællesforetagendet og i dets vedtægter med henblik på at forbedre dets effektivitet; understreger især, at det er nødvendigt at forudse anvendelsen af princippet om flerårig finansiering og vedtage fleksible tidsplaner for offentliggørelse af projektforslag;

  21.  fastholder betydningen af samarbejdet mellem fællesforetagendet og Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA); glæder sig over inddragelsen af ERA i fællesforetagendets bestyrelsesmøder; anmoder fællesforetagendet om at forelægge mere konkrete oplysninger om de vigtigste resultater af dette samarbejde i sin årlige aktivitetsrapport;

  22.  noterer sig, at fællesforetagendet i løbet af de første måneder, siden det blev uafhængigt, har iværksat forberedende arbejde med henblik på at undersøge, hvordan det kan gøre brug af aktiviteter, som er planlagt i andre EU-programmer og -fonde i relation til jernbanesektoren, navnlig EFSI, Regionalfonden og Samhørighedsfonden, og at fællesforetagendet agter at videreudvikle denne aktivitet; anmoder fællesforetagendet om at forelægge oplysninger om, hvordan det agter at udvikle synergier mellem disse aktiviteter, og hvilke resultater der forventes;

  23.  understreger, at forsknings- og innovationsprojekter bør efterfølges af et højere teknologisk modenhedsniveau (TRL) i demonstrations- og gennemførelsesfasen; fremhæver, at tilvejebringelsen af den nødvendige supplerende finansiering ved hjælp af de relevante finansielle instrumenter er afgørende for opbygningen af et konkurrencedygtigt jernbanesystem i fremtiden.

  21.2.2018

  UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget

  til Budgetkontroludvalget

  om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail (fællesforetagendet S2R) for regnskabsåret 2016

  (2017/2186(DEC))

  Ordfører for udtalelse: Markus Ferber

  FORSLAG

  Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

  1.  glæder sig over, at fællesforetagendet Shift2Rail ("fællesforetagendet S2R") opnåede økonomisk uafhængighed i maj 2016 og er gået i gang med at konsolidere sin struktur for at sikre forsvarlig økonomisk forvaltning, lovlighed og formel rigtighed i programgennemførelsen;

  2.  glæder sig over, at Revisionsretten har konkluderet, at de transaktioner, der ligger til grund for fællesforetagendet S2R's regnskab for regnskabsåret 2016, i alle væsentlige henseender er lovlige og formelt rigtige;

  3.  bemærker, at fællesforetagendet S2R's årlige budget for 2016 var på 50,2 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 52,3 EUR i betalingsbevillinger, hvoraf 44,1 mio. EUR var forpligtelser og 47,2 mio. betalinger i relation til driftsudgifter, 3,3 mio. EUR forpligtelser og 3,5 mio. EUR betalinger i relation til personaleudgifter og administrationsudgifter og 2,8 mio. EUR forpligtelser og 1,7 mio. EUR betalinger til uudnyttede bevillinger, som der ikke var behov for i regnskabsåret;

  4.  bemærker, at driftsudgifterne (afsnit 3) i 2016 udgjorde 87,8 % af det samlede budget for fællesforetagendet S2R, inklusive de forventede uudnyttede bevillinger, som der ikke blev brug for i årets løb (afsnit 4); noterer sig endvidere, at fællesforetagendet S2R for driftsbudgettet opnåede en udnyttelsesgrad på 100 % for forpligtelsesbevillinger og på 86,6 % for betalingsbevillinger; konstaterer, at betalingsbevillingerne blev anvendt til forfinansiering af de tilskud, der var et resultat af indkaldelserne af forslag i 2015 og 2016;

  5.  beklager, at indtægtsbevillingerne i 2016 fra de nitten associerede medlemmer ("andre medlemmer") kun udgjorde 2,53 mio. EUR ud af et samlet beløb på 52,32 mio. EUR; beklager endvidere, at de anslåede bidrag i naturalier fra andre medlemmer end Unionen til operationelle aktiviteter var begrænset til 4,5 mio. EUR, hvoraf 3 mio. EUR var blevet attesteret; minder om, at forordningen om fællesforetagendet S2R[11] fastsætter, at det samlede bidrag til operationelle aktiviteter, som skal forelægges af andre medlemmer, på i alt 470 mio. EUR, skal bestå af mindst 350 mio. EUR i naturalier og kontante bidrag, herunder 200 mio. EUR fra andre stiftende medlemmer end Unionen; bemærker, at ud af de 120 mio. EUR, som industriens medlemmer skulle bidrage med til supplerende aktiviteter, havde medlemmer indberettet 55 mio. EUR (45,8 %) ved udgangen af 2016, hvoraf 35,2 mio. EUR var blevet attesteret;

  6.  bemærker, at fællesforetagendet S2R i 2016 underskrev 27 tilskudsaftaler i forlængelse af indkaldelser i 2015 og 2016, og at værdien af F&I-aktiviteterne fra disse indkaldelser beløb sig til 167,3 mio. EUR, som skal medfinansieres af fællesforetagendet S2R op til et maksimum på 79,1 mio. EUR;

  7.  bemærker, at fællesforetagendet S2R har fastlagt en risikostyringspolitik, men endnu ikke har foretaget en specifik vurdering af bekæmpelse af svig eller fastlagt en handlingsplan for gennemførelsen af sin egen strategi for bekæmpelse af svig; bemærker også, at der ikke er udført efterfølgende kontroller, da der kun er udbetalt forfinansiering til projekter i 2016; opfordrer fællesforetagendet S2R til hurtigst muligt at vedtage en strategi for efterfølgende kontrol; anmoder fællesforetagendet S2R om at fremlægge oplysninger om risikostyringssystemet, og navnlig om, hvordan man undgår interessekonflikter;

  8.  er bekymret over, at fællesforetagendet S2R i sin procedure for indkøb af tjenesteydelser fastsætter et maksimalt kontraktbudget, som ikke synes at være baseret på en omkostningsvurdering og et referencesystem for rimelige markedspriser; anmoder fællesforetagendet S2R om at indføre passende procedurer for omkostningsvurdering inden iværksættelse af udbudsprocedurer for at sikre omkostningseffektiviteten af sine flerårige tjenesteydelseskontrakter, da erfaringen viser, at de fleste af de modtagne tilbud lå tæt på det maksimale budget;

  9.  bemærker, at 17 vedtægtsomfattede stillinger var besat pr. 31. december 2016; beklager, at fællesforetagendet S2R var nødt til at benytte sig af ekstern støtte for at imødekomme manglen på personale under rekrutteringsprocessen med henblik på at klare arbejdsbyrden, og at betalingerne for disse eksterne ydelser ikke blev afholdt i 2016; anmoder fællesforetagendet S2R om at fremlægge oplysninger om disse udgifter;

  10.  understreger, at forskning og innovation inden for jernbanesektoren er afgørende for udviklingen af en sikker og globalt konkurrencedygtig jernbanesektor og endvidere spiller en vigtig rolle for opnåelsen af en betydelig reduktion af jernbanetransportsystemets livscyklusomkostninger, en betydelig forøgelse af jernbanetransportsystemets kapacitet med hensyn til pålidelighed og punktlighed samt for fjernelsen af de resterende tekniske hindringer for interoperabilitet og mindskelsen af de negative eksterne virkninger i tilknytning til transport; fremhæver endvidere, at fællesforetagendet S2R's mål er at etablere et fælles europæisk jernbaneområde og gøre det europæiske jernbanesystem mere attraktivt og konkurrencedygtigt;

  11.  minder om, at forskning og innovation er ikke en isoleret proces, der anvender en simpel regel for processtyring; understreger derfor, at det er meget vigtigt, at man blandt forsknings- og innovationsprojekterne identificerer de projekter, der er i stand til at bringe innovative løsninger på markedet; fremhæver, at det i forbindelse med udviklingen af det næste S2R-fællesforetagende vil være meget vigtigt at foretage ændringer i forordningen om oprettelse af fællesforetagendet S2R og i dets vedtægter med henblik på at forbedre dets effektivitet; understreger især, at det er nødvendigt at forudse anvendelsen af princippet om flerårig finansiering og vedtage fleksible tidsplaner for offentliggørelse af projektforslag;

  12.  insisterer på vigtigheden af samarbejdet mellem fællesforetagendet S2R og Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA); glæder sig over inddragelsen af ERA i fællesforetagendets bestyrelsesmøder; anmoder fællesforetagendet S2R om at forelægge mere konkrete oplysninger om de vigtigste resultater af dette samarbejde i sin årlige aktivitetsrapport;

  13.  noterer sig, at fællesforetagendet S2R i løbet af de første måneder, siden det blev uafhængigt, har iværksat forberedende arbejde med henblik på at undersøge, hvordan det kan gøre brug af aktiviteter, som er planlagt i andre EU-programmer og -fonde i relation til jernbanesektoren, navnlig EFSI, Regionalfonden og Samhørighedsfonden, og at fællesforetagendet S2R har til hensigt at videreudvikle denne aktivitet; anmoder fællesforetagendet S2R om at forelægge oplysninger om, hvordan det agter at udvikle synergier mellem disse aktiviteter, og hvilke resultater der forventes;

  14.  understreger, at forsknings- og innovationsprojekter bør efterfølges af et højere teknologisk modenhedsniveau (TRL) i demonstrations- og gennemførelsesfasen; fremhæver, at tilvejebringelsen af den nødvendige supplerende finansiering ved hjælp af de relevante finansielle instrumenter er afgørende for opbygningen af et konkurrencedygtigt jernbanesystem i fremtiden;

  15.  foreslår, at Parlamentet meddeler fællesforetagendets administrerende direktør decharge for gennemførelsen af fællesforetagendet S2R's budget for regnskabsåret 2016.

  OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

  Dato for vedtagelse

  20.2.2018

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  39

  3

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Olle Ludvigsson

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

  39

  +

  ALDE

  Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

  ECR

  Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

  EFDD

  Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

  GUE/NGL

  Marie-Pierre Vieu

  PPE

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  S&D

  Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

  Verts/ALE

  Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

  3

  -

  ECR

  Jacqueline Foster

  EFDD

  Jill Seymour

  ENF

  Marie-Christine Arnautu

  0

  0

   

   

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller:

  OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Dato for vedtagelse

  20.3.2018

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  18

  6

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

  18

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

  GUE/NGL

  Dennis de Jong

  PPE

  Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  S&D

  Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

  6

  -

  ECR

  Raffaele Fitto, Notis Marias

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Jean-François Jalkh

  VERTS/ALE

  Bart Staes, Indrek Tarand

  0

  0

   

   

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller

  • [1]  EUT C 426 af 12.12.2017, s. 64.
  • [2]  EUT C 426 af 12.12.2017, s. 64.
  • [3]  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
  • [4]  EUT L 177 af 17.6.2014, s. 9.
  • [5]  EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.
  • [6]  EUT C 426 af 12.12.2017, s. 64.
  • [7]  EUT C 426 af 12.12.2017, s. 64.
  • [8]  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
  • [9]  EUT L 177 af 17.6.2014, s. 9.
  • [10]  EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.
  • [11]   Rådets forordning (EU) nr. 642/2014 af 16. juni 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Shift2Rail, EUT L 177 af 7.6.2014, s. 9.
  Seneste opdatering: 11. april 2018
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik