Διαδικασία : 2017/2186(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0076/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0076/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.68
CRE 18/04/2018 - 12.68

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0173

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 726kWORD 64k
22.3.2018
PE 613.434v02-00 A8-0076/2018

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2186(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Brian Hayes

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2186(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05943/2018 – C8-0095/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 642/2014 του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης Shift2Rail(4), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0076/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Shift2Rail όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Shift2Rail, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2186(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(6),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(7) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05943/2018 – C8-0095/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 642/2014 του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης Shift2Rail(9), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0076/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Shift2Rail, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2186(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0076/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση Shift2Rail («η Κοινή Επιχείρηση») συστάθηκε τον Ιούνιο του 2014 για περίοδο 10 ετών, με τον κανονισμό 642/2014 του Συμβουλίου («ο κανονισμός για την ίδρυση της Κοινής Επιχείρησης»)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιδρυτικά μέλη της είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, και εταίροι του σιδηροδρομικού κλάδου (βασικοί ενδιαφερόμενοι φορείς, περιλαμβανομένων κατασκευαστών σιδηροδρομικού εξοπλισμού, σιδηροδρομικών εταιρειών, διαχειριστών υποδομών και ερευνητικών κέντρων)· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει η δυνατότητα να συμμετάσχουν και άλλες οντότητες στην Κοινή Επιχείρηση ως συνδεδεμένα μέλη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της Κοινής Επιχείρησης είναι οι εξής: α) η επίτευξη ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου· β) η ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος· γ) η διασφάλιση της στροφής από τις οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές· και δ) η διατήρηση της ηγετικής θέσης που κατέχει η ευρωπαϊκή σιδηροδρομική βιομηχανία στην παγκόσμια αγορά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινή Επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα τον Μάιο του 2016·

Γενικά

1.  σημειώνει ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου») παρέχει ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης της Κοινής Επιχείρησης την 31η Δεκεμβρίου 2016, των αποτελεσμάτων των πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

2.  επισημαίνει ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται πως οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί της Κοινής Επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2016 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

3.  σημειώνει ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στις δραστηριότητες της Κοινής Επιχείρησης ανέρχεται σε 450 000 000 EUR, ποσό που θα πληρωθεί από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· σημειώνει ότι τα κλαδικά μέλη της Κοινής Επιχείρησης εισφέρουν πόρους ανερχόμενους σε τουλάχιστον 470 000 000 EUR, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές σε είδος και χρήμα, ύψους τουλάχιστον 350 000 000 EUR, για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες και τις διοικητικές δαπάνες της Κοινής Επιχείρησης και οι εισφορές σε είδος, ύψους τουλάχιστον 120 000 000 EUR, για τις συμπληρωματικές δραστηριότητες της Κοινής Επιχείρησης·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

4.  επισημαίνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός για το 2016 που ήταν διαθέσιμος προς εκτέλεση περιλάμβανε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 50 200 000 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 52 300 000 EUR· τονίζει ότι τα ποσοστά χρησιμοποίησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών ανήλθαν σε 94 % και 82 % αντίστοιχα, τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα χαμηλό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών· σημειώνει, επιπλέον, ότι στην πλειονότητά τους οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από την Κοινή Επιχείρηση το 2016 ήταν προχρηματοδοτήσεις για έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020» τα οποία επελέγησαν στο πλαίσιο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων των ετών 2015 και 2016·

5.  σημειώνει ότι από τα 450 000 000 EUR των πόρων του προγράμματος «Ορίζων 2020» που προορίζονταν για την πρωτοβουλία Shift2Rail, 52 000 000 EUR δεσμεύτηκαν για το πρόγραμμα εργασιών 2014-2015 για τις μεταφορές, το οποίο βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Επιτροπής και εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», με αποτέλεσμα να διατεθούν στην Κοινή Επιχείρηση 398 000 000 EUR· παρατηρεί ότι, μέχρι το τέλος του 2016, η Κοινή Επιχείρηση είχε αναλάβει υποχρεώσεις ύψους 92 400 000 EUR και είχε πραγματοποιήσει πληρωμές ύψους 42 700 000 EUR (10,7 % των διατεθέντων κονδυλίων) για την υλοποίηση της πρώτης σειράς των έργων της·

6.  διαπιστώνει ότι από τα 350 000 000 EUR των εισφορών που προβλέπεται να καταβάλουν τα κλαδικά μέλη για τη χρηματοδότηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και των διοικητικών δαπανών της Κοινής Επιχείρησης, μέχρι το τέλος του 2016, τέσσερις μήνες αφότου η Κοινή Επιχείρηση είχε δρομολογήσει τα πρώτα έργα της στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020», τα μέλη είχαν κοινοποιήσει εισφορές σε είδος αξίας 4 500 000 EUR για επιχειρησιακές δραστηριότητες, εκ των οποίων είχαν πιστοποιηθεί τα 3 000 000 EUR· σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο είχε επικυρώσει εισφορές σε χρήμα για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της Κοινής Επιχείρησης, ανερχόμενες σε 3 200 000 EUR·

7.  σημειώνει ότι από τα 120 000 000 EUR των εισφορών που προβλέπεται να καταβάλουν τα κλαδικά μέλη για τη χρηματοδότηση πρόσθετων δραστηριοτήτων, μέχρι το τέλος του 2016 τα μέλη είχαν κοινοποιήσει ήδη εισφορές αξίας 55 000 000 EUR (45,8 %), εκ των οποίων είχαν πιστοποιηθεί τα 35 200 000 EUR·

8.  παρατηρεί ότι, μέχρι το τέλος του 2016, το σύνολο των εισφορών από τα κλαδικά μέλη ανερχόταν σε 62 700 000 EUR έναντι της ύψους 48 500 000 EUR εισφοράς της Ένωσης σε χρήμα·

9.  σημειώνει ότι το 2016 η Κοινή Επιχείρηση υπέγραψε 27 συμφωνίες επιχορήγησης που προέκυψαν από τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2015 και του 2016, και ότι η αξία των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας των εν λόγω προσκλήσεων ανήλθε σε 167,3 εκατομμύρια EUR, με συγχρηματοδότηση από την Κοινή Επιχείρηση έως το μέγιστο ποσό των 79,1 εκατομμυρίων EUR·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

10.  σημειώνει ότι, αν και η στρατηγική της Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα της έρευνας δεσμεύει την Κοινή Επιχείρηση, μέχρι το τέλος του 2016, η Κοινή Επιχείρηση δεν είχε ακόμη διενεργήσει συγκεκριμένη εκτίμηση του κινδύνου απάτης ούτε είχε καταρτίσει σχέδιο δράσης για την υλοποίηση της στρατηγικής που εκπόνησε η ίδια για την καταπολέμηση της απάτης, καθώς και των σημαντικών και αναμενόμενων συστημάτων διακυβέρνησης και βέλτιστων πρακτικών, βάσει της μεθοδολογίας της Επιτροπής· σημειώνει το γεγονός ότι το 2017 η Κοινή Επιχείρηση έκανε τα πρώτα βήματα προς την κατάρτιση του δικού της σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της απάτης, και συγκεκριμένα πραγματοποίησε συνεδρίαση ενημέρωσης του προσωπικού της Κοινής Επιχείρησης, την οποία διοργάνωσε η OLAF, και διενήργησε εκτίμηση του κινδύνου απάτης· σημειώνει ότι το σχέδιο αυτό θα ακολουθηθεί από εκτίμηση των επιπτώσεων για τον καθορισμό των βασικών στόχων μετριασμού των αναγνωρίσιμων αδυναμιών (τέταρτο τρίμηνο 2017) και από αξιολόγηση της στρατηγικής καταπολέμησης της απάτης και του σχεδίου δράσης έως τον Ιούνιο του 2018·

Επιλογή και πρόσληψη προσωπικού

11.  σημειώνει ότι το 2016 η Κοινή Επιχείρηση προσέλαβε 7 υπαλλήλους σύμφωνα με τον πίνακα προσωπικού της: έναν εκτελεστικό διευθυντή, έναν προϊστάμενο διοίκησης και οικονομικών, έναν υπεύθυνο επικοινωνιών, έναν βοηθό πληροφορικής και τρεις διαχειριστές προγράμματος·

12.  σημειώνει ότι, στα τέλη του 2016, το προσωπικό της Κοινής Επιχείρησης απαρτιζόταν από 17 άτομα, όπως προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού·

Εσωτερικός έλεγχος

13.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Κοινή Επιχείρηση έχει καταρτίσει σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου της, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου που εκπόνησε η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής τον Δεκέμβριο του 2016· σημειώνει, επιπλέον, ότι κατασταλτικοί έλεγχοι από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές επί των δηλώσεων δαπανών για τα έργα προβλέπεται να διενεργηθούν μετά την επικύρωση των πρώτων δηλώσεων δαπανών μέσα στο 2017·

14.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι η IAS ασκεί τον ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή της Κοινής Επιχείρησης, και, στο πλαίσιο αυτό, υποβάλλει εμμέσως έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο και τον εκτελεστικό διευθυντή· σημειώνει ότι η πρώτη αποστολή ελέγχου συνίστατο στη δημιουργία ενός προφίλ κινδύνου της Κοινής Επιχείρησης με στόχο την κατάρτιση ενός τριετούς προγράμματος εργασίας εσωτερικού ελέγχου·

Επιχειρησιακές συμβάσεις και επιχορηγήσεις

15.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεών της για την παροχή υπηρεσιών, η Κοινή Επιχείρηση όρισε απερίσκεπτα ανώτατο όριο προϋπολογισμού για κάθε σύμβαση· παρατηρεί ότι δεν βρέθηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι αυτό το ανώτατο όριο προέκυψε μετά από εκτίμηση κόστους και επί τη βάσει συστήματος αναφοράς εύλογων τιμών αγοράς· θεωρεί ότι, κατά συνέπεια, ενδέχεται να μη διασφαλίζεται η οικονομική αποδοτικότητα των πολυετών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, καθώς η πείρα δείχνει ότι, στην πλειονότητά τους, οι προσφορές προσέγγιζαν το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η προσέγγιση που ακολουθείται από την Κοινή Επιχείρηση είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του οδηγού της Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις και τις αρχές του δημοσιονομικού κανονισμού της·

16.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, σε δύο από τις οκτώ περιπτώσεις, η Κοινή Επιχείρηση χορήγησε επιχορηγήσεις σε κοινοπραξίες που είχαν αναλάβει την εκτέλεση έργων, παρά το γεγονός ότι από τους ελέγχους της οικονομικής βιωσιμότητας των δικαιούχων που διενήργησε ο Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας προέκυψε ότι τα αρμόδια για τον συντονισμό των κοινοπραξιών μέλη του κλάδου δεν διέθεταν την αναγκαία οικονομική επιφάνεια· σημειώνει ότι αυτό συνεπάγεται έναν αδικαιολόγητα υψηλό οικονομικό κίνδυνο για την ολοκλήρωση των εν λόγω έργων, και ότι ο οικονομικός κίνδυνος ήταν ιδιαίτερα υψηλός σε μία περίπτωση, στην οποία ο συντονιστής-εταίρος είχε λάβει πάνω από το 45 % της συνολικής χρηματοδότησης του έργου· καλεί την Κοινή Επιχείρηση να παράσχει, πριν από το τέλος του 2018, σαφή αιτιολόγηση όσον αφορά την απόφασή της να αναλάβει τέτοιον κίνδυνο, και να ενημερώσει γραπτώς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εξέλιξη και των δύο έργων στο πλαίσιο της επακολούθησης της απαλλαγής· εφιστά την προσοχή στη διαρκή και ουσιαστική ανάγκη για ένα κατάλληλο σύστημα εκτίμησης κινδύνου το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται με ολοκληρωμένο τρόπο·

Άλλα θέματα

17.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την άμεση συμμετοχή της Κοινής Επιχείρησης στη διαδικασία ενδιάμεσης επανεξέτασης του προγράμματος «Ορίζων 2020», στο πλαίσιο περαιτέρω απλουστεύσεων και εναρμόνισης των κοινών επιχειρήσεων·

18.  αναγνωρίζει την ανάγκη να προβάλλει η Κοινή Επιχείρηση στους πολίτες της Ένωσης, μέσω των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, τη σημαντική έρευνα και συνεργασία που αναλαμβάνει, και υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να δίνεται έμφαση στις πραγματικές βελτιώσεις που επιτυγχάνονται ως αποτέλεσμα του έργου της, οι οποίες αποτελούν σημαντικό μέρος της εντολής της, καθώς και το γεγονός ότι η επιχείρηση συνεργάζεται και με άλλες κοινές επιχειρήσεις για την προώθηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τα οφέλη του έργου τους· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι πολλοί επίσης από τους ιδιωτικούς εταίρους της Κοινής Επιχείρησης είναι προικισμένοι με την ικανότητα να επικοινωνούν άμεσα με τους πολίτες της Ένωσης και θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν σε μια τέτοια προσπάθεια·

19.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η έρευνα και η καινοτομία στον σιδηροδρομικό τομέα είναι αποφασιστικής σημασίας για την ανάπτυξη ενός ασφαλούς και παγκόσμια ανταγωνιστικού σιδηροδρομικού τομέα και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο προκειμένου να επιτευχθεί ουσιαστική μείωση του κόστους κύκλου ζωής του συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών και σημαντική αύξηση της μεταφορικής ικανότητας του συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών, της αξιοπιστίας και της χρονικής ακρίβειας, καθώς και προκειμένου να αρθούν τα εναπομείναντα τεχνικά εμπόδια για τη διαλειτουργικότητα και να μειωθούν οι αρνητικές εξωγενείς επιδράσεις που συνδέονται με τις μεταφορές· υπογραμμίζει επίσης ότι στόχοι της Κοινής Επιχείρησης είναι η επίτευξη ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου και η ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος·

20.  υπενθυμίζει ότι η έρευνα και η καινοτομία δεν συνιστούν μεμονωμένη διαδικασία που χρησιμοποιεί έναν απλό κανόνα διαχείρισης διαδικασιών· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι πολύ σημαντικό να εντοπίζονται τα έργα έρευνας και καινοτομίας που είναι σε θέση να εισαγάγουν καινοτόμες λύσεις στην αγορά· επισημαίνει ότι οι αλλαγές στον κανονισμό για την ίδρυση της Κοινής Επιχείρησης και στο καταστατικό της θα είναι πολύ σημαντικές για την μελλοντική ανάπτυξη της Κοινής Επιχείρησης, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά της· τονίζει, ιδίως, ότι είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η χρήση της αρχής της πολυετούς χρηματοδότησης, καθώς και να θεσπιστούν ευέλικτα χρονοδιαγράμματα για τη δημοσίευση προτάσεων έργων·

21.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Κοινής Επιχείρησης και του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή του ERA σε συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Κοινής Επιχείρησης· ζητεί από την Κοινή Επιχείρηση να παράσχει πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα κυριότερα επιτεύγματα αυτής της συνεργασίας στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της·

22.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών αφότου κατέστη αυτόνομη, η Κοινή Επιχείρηση δρομολόγησε κάποιες διερευνητικές εργασίες για να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν οι δραστηριότητες που προγραμματίζονται στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών προγραμμάτων και ταμείων, σε σχέση με τον σιδηροδρομικό τομέα, ιδίως δε στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, του Περιφερειακού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής, καθώς και το γεγονός ότι η Κοινή Επιχείρηση προτίθεται να αναπτύξει περαιτέρω αυτή τη δραστηριότητα· ζητεί από την Κοινή Επιχείρηση να παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με το πώς προτίθεται να αναπτύξει συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων αυτών και ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα·

23.  υπογραμμίζει ότι τα έργα έρευνας και καινοτομίας θα πρέπει να συνεπάγονται ένα υψηλότερο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας κατά τη φάση επίδειξης και υλοποίησης· τονίζει ότι η ανάγκη συμπληρωματικής χρηματοδότησης με τη χρήση των σχετικών μέσων χρηματοδότησης είναι βασικό στοιχείο για τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού σιδηροδρομικού συστήματος στο μέλλον·

21.2.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Shift2Rail (ΚΕ S2R) για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2186(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Markus Ferber

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, τον Μάιο του 2016, η κοινή επιχείρηση Shift2Rail (εφεξής «ΚΕ S2R») πέτυχε την οικονομική αυτονομία της και έχει προχωρήσει στην εδραίωση της δομής της, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η χρηστή διαχείριση, η νομιμότητα και η κανονικότητα στην εκτέλεση του προγράμματος·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το οποίο οι υποκείμενες στους ετήσιους λογαριασμούς της ΚΕ S2R πράξεις για το οικονομικό έτος 2016 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

3.  σημειώνει ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΚΕ S2R για το 2016 ανήλθε σε 50,2 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 52,3 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών, εκ των οποίων 44,1 εκατ. EUR ήταν πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 47,2 εκατ. EUR πιστώσεις πληρωμών για λειτουργικές δαπάνες, 3,3 εκατ. EUR ήταν πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 3,5 εκατ. EUR πληρωμές για το προσωπικό και τις διοικητικές δαπάνες, ενώ 2,8 εκατ. EUR ήταν πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 1,7 εκατ. EUR πιστώσεις πληρωμών για μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις που δεν απαιτήθηκαν στο οικονομικό έτος·

4.  σημειώνει ότι, το 2016, το λειτουργικό κόστος (τίτλος 3) αντιστοιχούσε στο 87,8% του συνολικού προϋπολογισμού της ΚΕ S2R, συμπεριλαμβανομένων των αναμενόμενων αχρησιμοποίητων πιστώσεων που δεν απαιτήθηκαν στο οικονομικό έτος (τίτλος 4)· σημειώνει επιπλέον ότι, για τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό, η ΚΕ S2R πέτυχε ποσοστό εκτέλεσης 100% για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 86,6% για τις πιστώσεις πληρωμών· σημειώνει ότι οι πιστώσεις πληρωμών χρησιμοποιήθηκαν για την προχρηματοδότηση των επιχορηγήσεων που προέκυψαν από τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2015 και του 2016·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το 2016 οι πιστώσεις εσόδων από τα δεκαεννέα συνδεδεμένα μέλη («άλλα μέλη») ανήλθαν μόλις σε 2,53 εκατ. EUR επί συνόλου 52,32 εκατ. EUR· εκφράζει επίσης τη λύπη του διότι οι κατ’ εκτίμηση συνεισφορές σε είδος από τα άλλα μέλη, πλην της Ένωσης, στις λειτουργικές δραστηριότητες περιορίστηκαν σε 4,5 εκατ. EUR, εκ των οποίων 3 εκατ. EUR είχαν πιστοποιηθεί· υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός(11) για την ΚΕ S2R ορίζει ότι η συνολική συνεισφορά των άλλων μελών στις επιχειρησιακές δραστηριότητες, συνολικού ύψους 470 εκατ. EUR, συνίσταται σε τουλάχιστον 350 εκατ. EUR από συνεισφορές σε είδος και σε χρήμα, συμπεριλαμβανομένων 200 εκατ. EUR από τα ιδρυτικά μέλη πλην της Ένωσης· σημειώνει ότι, από τα 120 εκατ. EUR των συνεισφορών των μελών του κλάδου για πρόσθετες δραστηριότητες, τα μέλη ανέφεραν 55 εκατ. EUR (45,8%) μέχρι το τέλος του 2016, εκ των οποίων τα 35,2 εκατ. EUR είχαν πιστοποιηθεί·

6.  σημειώνει ότι, το 2016, η ΚΕ S2R υπέγραψε 27 συμφωνίες επιχορήγησης που προέκυψαν από τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2015 και του 2016, και ότι η αξία των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας των εν λόγω προσκλήσεων ανήλθε σε 167,3 εκατ. EUR, με συγχρηματοδότηση από την ΚΕ S2R έως το μέγιστο ποσό των 79,1 εκατ. EUR·

7.  σημειώνει ότι η ΚΕ S2R έχει αναπτύξει πολιτική διαχείρισης κινδύνου, αλλά δεν έχει ακόμη διενεργήσει ειδική αξιολόγηση για την καταπολέμηση της απάτης, ούτε έχει καταρτίσει σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής της για την καταπολέμηση της απάτης· σημειώνει επίσης ότι, δεδομένου ότι μόνον η προχρηματοδότηση των σχεδίων καταβλήθηκε το 2016, δεν έχει πραγματοποιηθεί κανένας εκ των υστέρων έλεγχος· ενθαρρύνει την ΚΕ S2R να εγκρίνει, το συντομότερο δυνατό, μια στρατηγική εκ των υστέρων ελέγχων· ζητεί από την ΚΕ S2R να παρέχει στοιχεία σχετικά με το σύστημα διαχείρισης κινδύνου, και ιδίως σχετικά με το πώς να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων·

8.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας της για τις υπηρεσίες δημόσιων συμβάσεων, η ΚΕ S2R καθορίζει μέγιστο προϋπολογισμό της σύμβασης, που δεν φαίνεται να βασίζεται σε διαδικασία εκτίμησης κόστους και σε ένα σύστημα αναφοράς εύλογης τιμής της αγοράς· ζητεί από την ΚΕ S2R να θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες διαδικασίες εκτίμησης κόστους πριν από τη δρομολόγηση διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προκειμένου να εξασφαλίζεται η οικονομική αποδοτικότητα των πολυετών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, καθώς η πείρα δείχνει ότι οι περισσότερες από τις παραληφθείσες προσφορές προσέγγιζαν το ανώτατο όριο προϋπολογισμού·

9.  σημειώνει ότι 17 θέσεις μόνιμου προσωπικού είχαν πληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΚΕ S2R έπρεπε να προσφύγει σε εξωτερική στήριξη για την κάλυψη των ελλείψεων προσωπικού κατά τη διαδικασία πρόσληψης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο φόρτος εργασίας, και ότι οι πληρωμές για αυτές τις εξωτερικές υπηρεσίες δεν πραγματοποιήθηκαν το 2016· ζητεί από την ΚΕ S2R να παράσχει στοιχεία σχετικά με τις εν λόγω δαπάνες·

10.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η έρευνα και η καινοτομία στον σιδηροδρομικό τομέα είναι αποφασιστικής σημασίας για την ανάπτυξη ενός ασφαλούς και παγκόσμια ανταγωνιστικού σιδηροδρομικού τομέα και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο προκειμένου να επιτευχθεί ουσιαστική μείωση του κόστους κύκλου ζωής του συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών και σημαντική αύξηση της μεταφορικής ικανότητας του συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών, της αξιοπιστίας και της χρονικής ακρίβειας, καθώς και προκειμένου να αρθούν τα εναπομείναντα τεχνικά εμπόδια για τη διαλειτουργικότητα και να μειωθούν οι αρνητικές εξωγενείς επιδράσεις που συνδέονται με τις μεταφορές· υπογραμμίζει επίσης ότι στόχοι της ΚΕ S2R είναι η επίτευξη ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου και η ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος·

11.  υπενθυμίζει ότι η έρευνα και η καινοτομία δεν συνιστούν μεμονωμένη διαδικασία που χρησιμοποιεί έναν απλό κανόνα διαχείρισης διαδικασιών· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι πολύ σημαντικό να εντοπίζονται τα έργα έρευνας και καινοτομίας που είναι σε θέση να εισαγάγουν καινοτόμες λύσεις στην αγορά· επισημαίνει ότι οι αλλαγές στον κανονισμό για την ίδρυση της ΚΕ S2R και στο καταστατικό της θα είναι πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη της επόμενης ΚΕ S2R, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά της· τονίζει, ιδίως, ότι είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η χρήση της αρχής της πολυετούς χρηματοδότησης, καθώς και να θεσπιστούν ευέλικτα χρονοδιαγράμματα για τη δημοσίευση προτάσεων έργων·

12.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της ΚΕ S2R και του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή του ERA σε συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕ· ζητεί από την ΚΕ S2R να παράσχει πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα κυριότερα επιτεύγματα αυτής της συνεργασίας στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της·

13.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών αφότου κατέστη αυτόνομη, η ΚΕ S2R δρομολόγησε κάποιες διερευνητικές εργασίες για να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν οι δραστηριότητες που προγραμματίζονται στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών προγραμμάτων και ταμείων, σε σχέση με τον σιδηροδρομικό τομέα, ιδίως δε στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, του Περιφερειακού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής, καθώς και το γεγονός ότι η ΚΕ S2R προτίθεται να αναπτύξει περαιτέρω αυτή τη δραστηριότητα· ζητεί από την ΚΕ S2R να παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το πώς προτίθεται να αναπτύξει συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων αυτών και ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα·

14.  υπογραμμίζει ότι τα έργα έρευνας και καινοτομίας θα πρέπει να συνεπάγονται ένα υψηλότερο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας κατά τη φάση επίδειξης και υλοποίησης· τονίζει ότι η ανάγκη συμπληρωματικής χρηματοδότησης με τη χρήση των σχετικών μέσων χρηματοδότησης είναι βασικό στοιχείο για τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού σιδηροδρομικού συστήματος στο μέλλον·

15.  προτείνει να χορηγήσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 2016.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Μιλτιάδης Κύρκος, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Olle Ludvigsson

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛHΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

3

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

6

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 64.

(2)

ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 64.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 177 της 17.6.2014, σ. 9.

(5)

ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.

(6)

ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 64.

(7)

ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 64.

(8)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 177 της 17.6.2014, σ. 9.

(10)

ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.

(11)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 642/2014 του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2014, για τη σύσταση της Κοινής Επιχείρησης Shift2Rail (ΕΕ L 177 της 17.6.2014, σ. 9).

Τελευταία ενημέρωση: 9 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου