MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

  22.3.2018 - (2017/2186(DEC))

  Talousarvion valvontavaliokunta
  Esittelijä: Brian Hayes

  Menettely : 2017/2186(DEC)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0076/2018
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0076/2018
  Hyväksytyt tekstit :

  1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

  vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

  (2017/2186(DEC))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon Shift2Rail-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

  –  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Shift2Rail-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä yhteisyrityksen vastauksen[1],

  –  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman[2] tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

  –  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05943/2018 – C8‑0095/2018),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

  –  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[3] ja erityisesti sen 209 artiklan,

  –  ottaa huomioon Shift2Rail-yhteisyrityksen perustamisesta 16. kesäkuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N: o 642/2014[4] ja erityisesti sen 12 artiklan,

  –  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014[5],

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

  –  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0076/2018),

  1.  myöntää Shift2Rail-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

  2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Shift2Rail-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

  2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

  Shift2Rail-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä

  (2017/2186(DEC))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon Shift2Rail-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

  –  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Shift2Rail-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä yhteisyrityksen vastauksen[6],

  –  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman[7] tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

  –  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05943/2018 – C8‑0095/2018),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

  –  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[8] ja erityisesti sen 209 artiklan,

  –  ottaa huomioon Shift2Rail-yhteisyrityksen perustamisesta 16. kesäkuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N: o 642/2014[9] ja erityisesti sen 12 artiklan,

  –  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014[10],

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

  –  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0076/2018),

  1.  hyväksyy Shift2Rail-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

  2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Shift2Rail-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

  3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

  joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

  (2017/2186(DEC))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

  –  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0076/2018),

  A.  ottaa huomioon, että Shift2Rail-yhteisyritys perustettiin kesäkuussa 2014 neuvoston asetuksella 642/2014 (yhteisyrityksen perustamisasetus) kymmenen vuoden ajaksi;

  B.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen perustajaosakkaat ovat Euroopan unioni, jota edustaa komissio, ja rautatieteollisuutta edustavat kumppanit (keskeiset sidosryhmät, joihin kuuluu rautatiekaluston valmistajia, rautatieyhtiöitä, rataverkon haltijoita ja tutkimuskeskuksia); ottaa huomioon, että muut tahot voivat osallistua yhteisyritykseen assosioituneina osakkaina;

  C.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen tavoitteet ovat: a) luoda yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue, b) lisätä Euroopan rautatiejärjestelmän houkuttelevuutta ja kilpailukykyä, c) varmistaa liikennemuotosiirtymä tieliikenteestä rautateille ja d) ylläpitää Euroopan rautatieteollisuuden johtavaa asemaa maailmalaajuisilla markkinoilla;

  D.  ottaa huomioon, että yhteisyritys aloitti itsenäisen toimintansa toukokuussa 2016;

  Yleistä

  1.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että yhteisyrityksen tilinpäätös 31. joulukuuta 2016 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2016 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

  2.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa todetaan, että yhteisyrityksen varainhoitovuodelta 2016 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet olivat olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

  3.  toteaa, että unioni osallistuu yhteisyrityksen toimintakuluihin enintään 450 000 000 eurolla, jotka maksetaan Horisontti 2020 -puiteohjelmasta; toteaa, että teollisuutta edustavien yhteisyrityksen osakkaiden rahoitusosuus on vähintään 470 000 000 euroa, joka sisältää vähintään 350 000 000 euron luontois- ja käteissuoritukset yhteisyrityksen operatiivisiin toimiin ja hallinnollisiin kuluihin ja vähintään 120 000 000 euron luontoissuoritukset yhteisyrityksen täydentäviin toimiin;

  Talousarvio- ja varainhallinto

  4.  panee merkille, että yhteisyrityksen käytettävissä olevaan varainhoitovuoden 2016 lopulliseen talousarvioon sisältyi 50 200 000 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 52 300 000 euroa maksumäärärahoja; korostaa, että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 94 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 82 prosenttia, mikä on vähän etenkin maksumäärärahojen osalta; toteaa lisäksi, että suurin osa yhteisyrityksen vuonna 2016 suorittamista maksuista oli ennakkomaksuja Horisontti 2020 ‑puiteohjelman hankkeisiin, jotka oli valittu vuosien 2015 ja 2016 ehdotuspyyntöjen perusteella;

  5.  toteaa, että Shift2Rail-aloitteelle Horisontti 2020 -ohjelmasta osoitetuista 450 000 000 euron määrärahoista 52 000 000 euroa varattiin liikennealan Horisontti 2020 -työohjelmaan (2014–2015), jota komissio hallinnoi, joten yhteisyritykselle osoitettiin 398 000 000 euroa; toteaa, että vuoden 2016 loppuun mennessä yhteisyritys oli sitonut 92 400 000 euroa ja suorittanut maksuja 42 700 000 euroa (10,7 prosenttia osoitetuista varoista) ensimmäisten hankkeidensa täytäntöönpanoon;

  6.  panee merkille, että teollisuutta edustavien osakkaiden vastuulla oli 350 000 000 euron rahoitusosuudet yhteisyrityksen operatiivisiin toimiin ja hallinnollisiin kuluihin ja että ne raportoivat vuoden 2016 loppuun mennessä – neljä kuukautta sen jälkeen, kun yhteisyritys oli käynnistänyt ensimmäiset Horisontti 2020 -hankkeensa – suorittaneensa luontoissuorituksina 4 500 000 euroa operatiivisiin toimiin ja että tästä määrästä 3 000 000 euroa oli varmennettu; toteaa, että hallintoneuvosto oli validoinut 3 200 000 euroa käteissuorituksia yhteisyrityksen hallinnollisiin menoihin;

  7.  panee merkille, että täydentäviä toimia koskevista teollisuutta edustavien osakkaiden 120 000 000 euron rahoitusosuuksista oli vuoden 2016 loppuun mennessä jo raportoitu 55 000 000 euron määrä (45,8 prosenttia), josta 35 200 000 euroa oli varmennettu;

  8.  toteaa, että teollisuutta edustavien osakkaiden kokonaisrahoitusosuudet olivat vuoden 2016 loppuun mennessä 62 700 000 euroa ja unionin käteissuoritukset 48 500 000 euroa;

  9.  panee merkille, että vuonna 2016 yhteisyritys teki vuosien 2015 ja 2016 ehdotuspyyntöjen perusteella 27 avustussopimusta ja että pyyntöihin liittyvien tutkimus- ja innovointitoimien arvo oli 167,3 miljoonaa euroa, josta yhteisyrityksen on osarahoitettava enintään 79,1 miljoonaa euroa;

  Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

  10.  toteaa, että yhteisyrityksen täytyy noudattaa komission laatimaa tutkimusalan petostentorjuntastrategiaa mutta se ei vielä vuoden 2016 lopussa ollut tehnyt erityistä petostentorjuntaan liittyvää riskinarviointia eikä myöskään ollut laatinut oman petostentorjuntastrategiansa toteuttamista koskevaa toimintasuunnitelmaa, vaikka nämä molemmat ovat komission menetelmiin perustuvia ja yhteisyritykseltä odotettuja tärkeitä hallinnon järjestelmiä ja hyviä käytäntöjä; toteaa, että yhteisyritys otti vuonna 2017 ensiaskeleet oman petostentorjuntaa koskevan toimintasuunnitelmansa laatimiseksi, kun OLAF järjesti yhteisyrityksen henkilöstölle petostentorjuntaa käsittelevän tiedotustilaisuuden ja tehtiin petostentorjuntaan liittyvä riskinarviointi; toteaa, että tämän suunnitelman jälkeen tehdään vaikutuksenarviointi, jossa vahvistetaan keskeiset tavoitteet havaittavissa olevien heikkouksien korjaamiseksi (vuoden 2017 viimeinen neljännes), sekä petostentorjuntastrategian ja toimintasuunnitelman arviointi kesäkuuhun 2018 mennessä;

  Henkilöstön valinta ja palvelukseenotto

  11.  panee merkille, että vuonna 2016 yhteisyritys otti palvelukseen henkilöstötaulukkonsa mukaisesti seitsemän henkilöstön jäsentä: toimitusjohtajan, hallinto- ja talousjohtajan, viestintävastaavan, IT-assistentin ja kolme ohjelmavastaavaa;

  12.  panee merkille, että vuoden 2016 lopussa yhteisyrityksen palveluksessa oli 17 henkilöä henkilöstötaulukossa edellytetyllä tavalla;

  Sisäinen valvonta

  13.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan yhteisyritys on laatinut sisäisen valvonnan kehyksen toteuttamista varten toimintasuunnitelman, jossa otetaan huomioon komission sisäisen tarkastuksen (IAS) joulukuussa 2016 päätökseen saaman riskianalyysin tulokset; toteaa lisäksi, että riippumattomien ulkoisten tarkastajien on määrä käynnistää hankkeiden kuluilmoitusten jälkitarkastukset sen jälkeen, kun ensimmäiset kuluilmoitukset on hyväksytty vuoden 2017 kuluessa;

  14.  toteaa, että IAS hoitaa yhteisyrityksen sisäisen tarkastajan tehtäviä ja että tältä osin se raportoi hallintoneuvostolle ja toimitusjohtajalle epäsuorasti; panee merkille, että ensimmäinen tarkastustehtävä muodostui siitä, että yhteisyritykselle laadittiin riskiprofiili ja pyrittiin laatimaan kolmivuotinen sisäisen tarkastuksen työsuunnitelma;

  Operatiiviset hankinnat ja avustukset

  15.  panee huolestuneena merkille, että yhteisyritys asettaa palveluhankintoja koskevissa menettelyissä epäviisaasti enimmäismäärän sopimuksiin osoitettaville määrärahoille; toteaa, että ei saatu näyttöä siitä, että enimmäismäärä perustuisi kulujenarviointiprosessiin ja kohtuullista markkinahintaa koskevaan viitehintajärjestelmään; toteaa, että näin ei välttämättä kyetä varmistamaan yhteisyrityksen monivuotisten palvelusopimusten kustannusvaikuttavuutta, koska kokemus osoittaa, että suurin osa saaduista tarjouksista on lähellä määrärahoille asetettua enimmäismäärää; pitää myönteisenä, että yhteisyrityksen noudattama lähestymistapa on komission hankintoja koskevan käsikirjan määräysten ja varainhoitoasetuksen periaatteiden mukainen;

  16.  kiinnittää huomiota siihen, että tarkastetuista kahdeksasta tapauksesta kahdessa yhteisyritys myönsi avustuksia hankekonsortioille, vaikka tutkimuksen toimeenpanoviraston suorittamat edunsaajien taloudellisen elinkelpoisuuden tarkastukset osoittivat, että koordinoinnista vastaavien konsortioon kuuluneiden teollisuutta edustaneiden osakkaiden rahoitusvalmiudet olivat heikot; toteaa tämän merkitsevän, että asianomaisten hankkeiden päätökseen saamiseen liittyy tarpeettoman suuri taloudellinen riski ja että taloudellinen riski oli erityisen suuri yhdessä tapauksessa, jossa koordinoivalle kumppanille oli osoitettu yli 45 prosenttia hankkeen kokonaisrahoituksesta; kehottaa yhteisyritystä esittämään ennen vuoden 2018 päättymistä selkeät perusteet päätökselleen ottaa tällainen riski ja ilmoittamaan vastuuvapausviranomaiselle kirjallisesti näiden kahden hankkeen kehittymisestä osana vastuuvapausmenettelyn seurantaa; kiinnittää huomiota siihen, että tarvitaan edelleen kipeästi asianmukainen riskinarviointijärjestelmä, jota olisi noudatettava kattavasti;

  Muut kysymykset

  17.  kehottaa komissiota varmistamaan, että yhteisyritys osallistuu suoraan Horisontti 2020 ‑puiteohjelman väliarviointiin yhteisyritysten jatkuvan yksinkertaistamisen ja yhdenmukaistamisen osalta;

  18.  toteaa, että yhteisyrityksen on unionin toimielinten kautta viestittävä unionin kansalaisille tekemästään merkittävästä tutkimuksesta ja yhteistyöstä, ja pitää tärkeänä korostaa sen työn tuloksena saavutettuja todellisia parannuksia, jotka ovat tärkeä osa sen tehtävää, sekä sitä, että se tekee yhteistyötä muiden yhteisyritysten kanssa lisätäkseen yleisön tietoisuutta niiden työn eduista; panee tässä yhteydessä merkille, että myös monet yhteisyrityksen yksityiset kumppanit pystyvät viestimään suoraan unionin kansalaisten kanssa ja että niitä olisi kannustettava osallistumaan näihin pyrkimyksiin;

  19.  korostaa, että rautatiealan tutkimus ja innovointi ovat ratkaisevan tärkeitä turvallisen ja maailmanlaajuisesti kilpailukykyisen rautatiealan kehittämisen kannalta ja että ne ovat tärkeässä asemassa, jotta rautatieliikennejärjestelmän elinkaarikuluja saadaan vähennettyä huomattavasti ja voidaan lisätä rautatiejärjestelmän valmiuksia merkittävästi luotettavuuden ja täsmällisyyden osalta sekä poistaa jäljellä olevat yhteentoimivuuden tekniset esteet ja vähentää liikenteeseen liittyviä ulkoishaittoja; korostaa myös, että yhteisyrityksen tavoitteina ovat yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen luominen ja Euroopan rautatiejärjestelmän houkuttelevuuden ja kilpailukyvyn lisääminen;

  20.  muistuttaa, että tutkimus ja innovointi eivät ole erillinen prosessi, jossa noudatetaan yksinkertaista prosessien hallinnan sääntöä; korostaa näin ollen, että on erittäin tärkeää tunnistaa tutkimus- ja innovointihankkeiden joukosta ne, jotka voivat tuoda markkinoille innovatiivisia ratkaisuja; korostaa, että yhteisyrityksen perustamisesta annettuun asetukseen ja yhteisyrityksen yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset ovat erittäin tärkeitä yhteisyrityksen tulevan kehityksen kannalta, jotta sen tehokkuutta voidaan parantaa; korostaa erityisesti, että on tarpeen säätää monivuotista rahoitusta koskevan periaatteen noudattamisesta ja hyväksyä joustavat aikataulut hanke-ehdotusten julkaisemiselle;

  21.  painottaa yhteisyrityksen ja Euroopan unionin rautatieviraston välisen yhteistyön merkitystä; suhtautuu myönteisesti siihen, että rautatievirasto osallistuu yhteisyrityksen hallintoneuvoston kokouksiin; pyytää, että yhteisyritys esittää vuotuisessa toimintakertomuksessaan lisää konkreettisia tietoja keskeisistä yhteistyön ansiosta aikaansaaduista saavutuksista;

  22.  panee merkille, että ensimmäisinä kuukausina riippumattomaksi tulonsa jälkeen yhteisyritys pyrki selvittämään, miten muissa unionin ohjelmissa ja rahastoissa, ja erityisesti ESIR-rahastossa sekä aluekehitys- ja koheesiorahastossa, suunniteltuja rautatiealan toimia voitaisiin hyödyntää, ja että yhteisyritys aikoo jatkaa tämän toiminnan kehittämistä; pyytää yhteisyritykseltä tarkkoja tietoja siitä, miten se aikoo kehittää näiden toimintojen välisiä synergioita ja mitkä ovat tulosodotukset;

  23.  painottaa, että tutkimus- ja innovointihankkeiden olisi johdettava korkeampaan teknologian valmiustasoon demonstrointi- ja toteutusvaiheessa; painottaa, että asianmukaisista rahoitusvälineistä ammentavan täydentävän rahoituksen tarve on olennaisen tärkeä huomioon otettava seikka rakennettaessa kilpailukykyistä rautatiejärjestelmää tulevaisuudessa.

  21.2.2018

  LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO

  talousarvion valvontavaliokunnalle

  vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

  (2017/2186(DEC))

  Valmistelija: Markus Ferber

  EHDOTUKSET

  Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

  1.  panee tyytyväisenä merkille, että Shift2Rail-yhteisyrityksestä tuli taloudellisesti riippumaton toukokuussa 2016 ja että se on jatkanut rakenteensa lujittamista varmistaakseen moitteettoman varainhoidon, laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden ohjelman toteuttamisessa;

  2.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan Shift2Rail‑yhteisyrityksen tilien perustana olevat toimet olivat varainhoitovuonna 2016 kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

  3.  panee merkille, että Shift2Rail-yhteisyrityksen vuotuisessa talousarviossa oli 50,2 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 52,3 miljoonaa euroa maksumäärärahoina ja että tästä määrästä 44,1 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 47,2 miljoonaa euroa maksumäärärahoja oli varattu toimintamenoihin, 3,3 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 3,5 miljoonaa euroa maksumäärärahoja henkilöstö- ja hallintomenoihin ja 2,8 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 1,7 miljoonaa euroa maksumäärärahoja oli käyttämättä, koska niitä ei ollut kyseisenä varainhoitovuonna tarvittu;

  4.  panee merkille, että vuonna 2016 toimintakulujen (osasto 3) osuus yhteisyrityksen koko talousarviosta oli 87,8 prosenttia mukaan lukien odotetut käyttämättömät maksumäärärahat, joita ei kyseisenä vuonna tarvittu (osasto 4); panee lisäksi merkille, että toimintatalousarvion osalta yhteisyritys käytti kaikki maksusitoumusmäärärahat ja maksumäärärahojen käyttöaste oli 86,6 prosenttia; panee merkille, että maksumäärärahoja käytettiin vuosien 2015 ja 2016 ehdotuspyyntöihin perustuvien avustusten ennakkorahoitukseen;

  5.  pitää valitettavana sitä, että 19 assosioituneelta osakkaalta (”muut osakkaat”) peräisin olevien talousarvioon otettujen tulojen määrä oli vuonna 2016 ainoastaan 2,53 miljoonaa euroa 52,32 miljoonan euron kokonaismäärästä; pitää myös valitettavana sitä, että muiden osakkaiden kuin unionin arvioidut luontoissuoritukset operatiivisiin toimiin olivat vain 4,5 miljoonaa euroa, josta kolme miljoonaa euroa oli todennettu; palauttaa mieliin, että yhteisyrityksen perustamisasetuksessa[11] säädetään, että operatiivisiin toimiin tarkoitettu koko rahoitusosuus, joka muiden osakkaiden on osoitettava, on yhteensä 470 miljoonaa euroa, josta vähintään 350 miljoonaa euroa on luontois- ja käteissuorituksia, joihin lukeutuu myös 200 miljoonaa euroa muilta perustajaosakkailta kuin unionilta; panee merkille, että teollisuuden alan osakkaiden on osoitettava lisätoimiin 120 miljoonaa euroa ja että osakkaat raportoivat tästä määrästä vuoden 2016 loppuun mennessä 55 miljoonaa euroa (45,8 prosenttia), joista 35,2 miljoonaa euroa oli todennettu;

  6.  panee merkille, että vuonna 2016 yhteisyritys teki vuosien 2015 ja 2016 ehdotuspyyntöjen perusteella 27 avustussopimusta ja että pyyntöihin liittyvien tutkimus- ja innovointitoimien arvo oli 167,3 miljoonaa euroa, josta yhteisyrityksen on osarahoitettava enintään 79,1 miljoonaa euroa;

  7.  toteaa, että yhteisyritys on ottanut käyttöön riskienhallintaa koskevat toimintaperiaatteet, mutta ei ole vielä suorittanut petostentorjuntaa koskevaa erityistä arviointia eikä laatinut toimintasuunnitelmaa oman petostentorjuntastrategiansa täytäntöönpanemiseksi; panee lisäksi merkille, että jälkitarkastuksia ei ole toimitettu, koska vuonna 2016 hankkeille maksettiin ainoastaan ennakkorahoitusta; kannustaa yhteisyritystä hyväksymään mahdollisimman pian jälkitarkastusstrategian; pyytää yhteisyritystä antamaan tarkkoja tietoja riskienhallintajärjestelmästä ja erityisesti siitä, miten eturistiriidat vältetään;

  8.  on huolissaan siitä, että yhteisyritys asettaa hankintamenettelyssään sopimusbudjetille enimmäismäärän, joka ei näytä perustuvan kuluarviointiprosessiin eikä kohtuullista markkinahintaa koskevaan viitejärjestelmään; pyytää yhteisyritystä ottamaan käyttöön asianmukaiset kuluarviointiprosessit ennen hankintamenettelyjen käynnistämistä sen monivuotisten palvelusopimusten kustannusvaikuttavuuden varmistamiseksi, koska kokemus osoittaa, että suurin osa saaduista tarjouksista on lähellä budjetille asetettua ylärajaa;

  9.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2016 mennessä oli täytetty 17 henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön toimea; pitää valitettavana sitä, että yhteisyrityksen oli turvauduttava ulkopuoliseen tukeen selviytyäkseen työmäärästään palvelukseenottoprosessin aikana ja saadakseen tarvitsemansa henkilöstön ja että näitä ulkoisia palveluja ei maksettu vuonna 2016; pyytää yhteisyritykseltä tietoja näistä kuluista;

  10.  korostaa, että rautatiealan tutkimus ja innovointi ovat ratkaisevan tärkeitä turvallisen ja maailmanlaajuisesti kilpailukykyisen rautatiealan kehittämisen kannalta ja että ne ovat tärkeässä asemassa, jotta rautatieliikennejärjestelmän elinkaarikuluja saadaan vähennettyä huomattavasti ja jotta rautatiejärjestelmän valmiuksia lisätään merkittävästi luotettavuuden ja täsmällisyyden osalta sekä poistetaan jäljellä olevat yhteentoimivuuden tekniset esteet ja vähennetään liikenteeseen liittyviä ulkoishaittoja; korostaa myös, että yhteisyrityksen tavoitteina ovat yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen luominen ja Euroopan rautatiejärjestelmän houkuttelevuuden ja kilpailukyvyn lisääminen;

  11.  muistuttaa, että tutkimus ja innovointi eivät ole erillinen prosessi, jossa noudatetaan yksinkertaista prosessien hallinnan sääntöä; korostaa näin ollen, että on erittäin tärkeää tunnistaa tutkimus- ja innovointihankkeiden joukosta ne, jotka voivat tuoda markkinoille innovatiivisia ratkaisuja; korostaa, että yhteisyrityksen perustamisesta annettuun asetukseen ja yhteisyrityksen yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset ovat erittäin tärkeitä yhteisyrityksen tulevan kehityksen kannalta, jotta sen tehokkuutta voidaan parantaa; korostaa erityisesti, että on tarpeen säätää monivuotista rahoitusta koskevan periaatteen noudattamisesta ja hyväksyä joustavat aikataulut hanke-ehdotusten julkaisemiselle;

  12.  painottaa yhteisyrityksen ja Euroopan unionin rautatieviraston välisen yhteistyön merkitystä; suhtautuu myönteisesti siihen, että Euroopan unionin rautatievirasto osallistuu yhteisyrityksen hallintoneuvoston kokouksiin; pyytää, että yhteisyritys esittää vuotuisessa toimintakertomuksessaan lisää konkreettisia tietoja keskeisistä yhteistyön ansiosta aikaansaaduista saavutuksista;

  13.  panee merkille, että ensimmäisinä kuukausina riippumattomaksi tulonsa jälkeen yhteisyritys pyrki selvittämään, miten muissa unionin ohjelmissa ja rahastoissa, ja erityisesti ESIR-rahastossa sekä aluekehitys- ja koheesiorahastossa, suunniteltuja rautatiealan toimia voitaisiin hyödyntää, ja että yhteisyritys aikoo jatkaa tämän toiminnan kehittämistä; pyytää yhteisyritykseltä tarkkoja tietoja siitä, miten se aikoo kehittää näiden toimintojen välisiä synergioita ja mitkä ovat tulosodotukset;

  14.  painottaa, että tutkimus- ja innovointihankkeiden olisi johdettava korkeampaan teknologian valmiustasoon demonstrointi- ja toteutusvaiheessa; painottaa, että asianmukaisista rahoitusvälineistä ammentavan täydentävän rahoituksen tarve on olennaisen tärkeä huomioon otettava seikka rakennettaessa kilpailukykyistä rautatiejärjestelmää tulevaisuudessa;

  15.  ehdottaa, että parlamentti myöntää yhteisyrityksen toimitusjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016.

  TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Hyväksytty (pvä)

  20.2.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  39

  3

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Olle Ludvigsson

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  39

  +

  ALDE

  Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

  ECR

  Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

  EFDD

  Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

  GUE/NGL

  Marie-Pierre Vieu

  PPE

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  S&D

  Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

  Verts/ALE

  Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

  3

  -

  ECR

  Jacqueline Foster

  EFDD

  Jill Seymour

  ENF

  Marie-Christine Arnautu

  0

  0

   

   

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Hyväksytty (pvä)

  20.3.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  18

  6

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  18

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

  GUE/NGL

  Dennis de Jong

  PPE

  Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  S&D

  Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

  6

  -

  ECR

  Raffaele Fitto, Notis Marias

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Jean-François Jalkh

  VERTS/ALE

  Bart Staes, Indrek Tarand

  0

  0

   

   

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  • [1]  EUVL C 426, 12.12.2017, s. 64.
  • [2]  EUVL C 426, 12.12.2017, s. 64.
  • [3]  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [4]  EUVL L 177, 17.6.2014, s. 9.
  • [5]  EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.
  • [6]  EUVL C 426, 12.12.2017, s. 64.
  • [7]  EUVL C 426, 12.12.2017, s. 64.
  • [8]  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [9]  EUVL L 177, 17.6.2014, s. 9.
  • [10]  EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.
  • [11]  Neuvoston asetus (EU) N:o 642/2014, annettu 16. kesäkuuta 2014, Shift2Rail-yhteisyrityksen perustamisesta, EUVL L 177, 17.6.2014, s. 9.
  Päivitetty viimeksi: 10. huhtikuuta 2018
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö