Ziņojums - A8-0076/2018Ziņojums
A8-0076/2018

ZIŅOJUMS par kopuzņēmuma Shift2Rail 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

22.3.2018 - (2017/2186(DEC))

Budžeta kontroles komiteja
Referents: Brian Hayes

Procedūra : 2017/2186(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0076/2018
Iesniegtie teksti :
A8-0076/2018
Pieņemtie teksti :

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par kopuzņēmuma Shift2Rail 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2186(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma Shift2Rail 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma Shift2Rail 2016. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildi[1],

–  ņemot vērā deklarāciju[2] par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05943/2018 – C8-0095/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[3] un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 16. jūnija Regulu (EK) Nr. 642/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu Shift2Rail[4], un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā[5],

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0076/2018),

1.  sniedz kopuzņēmuma Shift2Rail izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt kopuzņēmuma Shift2Rail izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par kopuzņēmuma Shift2Rail 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2017/2186(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma Shift2Rail 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma Shift2Rail 2016. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildi[6],

–  ņemot vērā deklarāciju[7] par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05943/2018 – C8-0095/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[8] un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 16. jūnija Regulu (EK) Nr. 642/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu Shift2Rail[9], un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā[10],

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0076/2018),

1.  apstiprina kopuzņēmuma Shift2Rail 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt kopuzņēmuma Shift2Rail izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par kopuzņēmuma Shift2Rail 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2186(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par kopuzņēmuma Shift2Rail 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0076/2018),

A.  tā kā kopuzņēmums Shift2Rail (turpmāk “Kopuzņēmums”) ar Padomes Regulu (ES) Nr. 642/2014 (turpmāk “Kopuzņēmuma izveides regula”) tika izveidots 2014. gada jūnijā uz 10 gadiem;

B.  tā kā dibinātāji ir Eiropas Savienība, ko pārstāv Komisija, un dzelzceļa nozari pārstāvoši partneri (galvenās ieinteresētās personas, tostarp dzelzceļa aprīkojuma ražotāji, dzelzceļa uzņēmumi, infrastruktūras pārvaldītāji un pētniecības centri) un ir saglabāta iespēja citiem tiesību subjektiem piedalīties Kopuzņēmumā kā asociētajiem locekļiem;

C.  tā kā Kopuzņēmuma mērķi ir šādi: a) izveidot vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, b) padarīt Eiropas dzelzceļa sistēmu pievilcīgāku un konkurētspējīgāku, c) nodrošināt pāreju no autotransporta uz dzelzceļa transportu un d) saglabāt Eiropas dzelzceļa nozares vadošo stāvokli pasaules tirgū;

D.  tā kā Kopuzņēmums 2016. gada maijā sāka darboties patstāvīgi,

Vispārīga informācija

1.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu par Kopuzņēmuma 2016. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem (turpmāk “Revīzijas palātas ziņojums”) pieņem zināšanai, ka Kopuzņēmuma pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Kopuzņēmuma finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem;

2.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas ziņojumā norādīto, proti, to, ka Kopuzņēmuma 2016. finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

3.  tā kā Savienības maksimālais ieguldījums Kopuzņēmuma darbībās ir EUR 450 000 000 un tas jāsedz no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”; tā kā nozari pārstāvošo Kopuzņēmuma locekļu ieguldījumam Kopuzņēmuma darbības laikā jābūt vismaz EUR 470 000 000, no šīs summas vismaz EUR 350 000 000 ir jābūt ieguldījumiem natūrā un naudā Kopuzņēmuma pamatdarbības un administratīvo izmaksu segšanai un vismaz EUR 120 000 000 — ieguldījumiem natūrā Kopuzņēmuma papildu darbībām;

Budžeta un finanšu pārvaldība

4.  norāda, ka izpildei pieejamajā 2016. gada galīgajā budžetā bija iekļautas saistību apropriācijas EUR 50 200 000 apmērā un maksājumu apropriācijas EUR 52 300 000apmērā; norāda, ka saistību apropriāciju un maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis bija attiecīgi 94 % un 82 %, kas vērtējams kā zems, īpaši maksājumu apropriāciju gadījumā; norāda arī to, ka lielākā daļa Kopuzņēmuma veikto maksājumu 2016. gadā bija priekšfinansējuma maksājumi pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem, kas tika atlasīti 2015. un 2016. gada uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus;

5.  norāda, ka no EUR 450 000 000, kas no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” līdzekļiem tika piešķirti Shift2Rail iniciatīvai, EUR 52 000 000 bija īpaši paredzēti Komisijas pārvaldītajai pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” darba programmai transporta jomā 2014.–2015. gadam, līdz ar to Kopuzņēmumam tika piešķirti EUR 398 000 000; konstatē, ka līdz 2016. gada beigām Kopuzņēmums pirmā projektu viļņa īstenošanai bija uzņēmies saistības par EUR 92 400 000 un veicis maksājumus EUR 42 700 000 apmērā (10,7 % no piešķirtajiem līdzekļiem);

6.  pieņem zināšanai, ka no ieguldījuma EUR 350 000 000 apmērā, kas jāveic nozari pārstāvošajiem locekļiem Kopuzņēmuma pamatdarbības un administratīvo izmaksu segšanai, līdz 2016. gada beigām, t. i., četrus mēnešus pēc tam, kad Kopuzņēmums bija sācis pirmo pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektu, nozari pārstāvošie locekļi bija paziņojuši par pamatdarbībai paredzētiem EUR 4 500 000 lieliem ieguldījumiem natūrā un EUR 3 000 000 no šīs summas bija apliecināti; norāda, ka valde bija validējusi EUR 3 200 000 lielu ieguldījumu naudā Kopuzņēmuma administratīvo izmaksu segšanai;

7.  pieņem zināšanai, ka no EUR 120 000 000, kas nozari pārstāvošajiem locekļiem jāiegulda papildu darbībās, līdz 2016. gada beigām locekļi jau bija paziņojuši par EUR 55 000 000 (45,8 %) un EUR 35 200 000 no šīs summas bija apliecināti;

8.  konstatē, ka līdz 2016. gada beigām kopējais nozari pārstāvošo locekļu ieguldījums sasniedza EUR 62 700 000, salīdzinot ar Savienības naudas ieguldījumu EUR 48 500 000 apmērā;

9.  norāda, ka 2016. gadā Kopuzņēmums parakstīja 27 dotāciju nolīgumus, kuri izrietēja no 2015. un 2016. gadā izsludinātajiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, un ka minētajos uzaicinājumos ir ietvertas pētniecības un inovācijas darbības EUR 167,3 miljonu vērtībā, paredzot Kopuzņēmuma nodrošinātu līdzfinansējumu ne vairāk kā EUR 79,1 miljona apmērā;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

10.  norāda — lai gan Kopuzņēmumam ir obligāti jāievēro Komisijas krāpšanas apkarošanas stratēģija pētniecības jomā, 2016. gada beigās Kopuzņēmums vēl nebija veicis nevienu īpašu krāpšanas apkarošanas riska novērtējumu un nebija izstrādājis rīcības plānu savas stratēģijas ieviešanai krāpšanas apkarošanas jomā, kaut arī abi šie pasākumi ir svarīgas un gaidītas pārvaldības sistēmas un ir uzskatāmi par paraugpraksi, balstoties uz Komisijas sniegto metodoloģiju; norāda, ka Kopuzņēmums 2017. gadā veica pirmos pasākumus, lai izveidotu savu krāpšanas apkarošanas rīcības plānu, proti, īstenoja Kopuzņēmuma darbiniekiem paredzētu OLAF organizētu informatīvu sesiju par krāpšanas apkarošanu un krāpšanas riska novērtējumu; norāda, ka šim plānam sekos ietekmes novērtējums, ar ko tiks noteikti svarīgākie mērķi galveno trūkumu mazināšanai (2017. gada 4. ceturksnī), un krāpšanas apkarošanas stratēģijas un rīcības plāna izvērtējums līdz 2018. gada jūnijam;

Darbinieku atlase un pieņemšana darbā

11.  norāda, ka Kopuzņēmums 2016. gadā atbilstoši štatu sarakstam pieņēma darbā 7 darbiniekus: izpilddirektoru, administrācijas un finanšu vadītāju, par komunikāciju atbildīgo amatpersonu, asistentu IT jomā un trīs programmu vadītājus;

12.  norāda, ka 2016. gada beigās Kopuzņēmumam bija 17 darbinieku, kā paredzēts štatu sarakstā;

Iekšējā kontrole

13.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Kopuzņēmums ir izstrādājis rīcības plānu iekšējās kontroles sistēmas ieviešanai un tajā ir ņemti vērā Komisijas Iekšējā revīzijas dienesta (IAS) 2016. gada decembrī veiktā riska novērtējuma rezultāti; norāda arī to, ka neatkarīgam ārējam revidentam būs jāsāk projektu izmaksu deklarāciju ex post revīzijas pēc pirmo izmaksu deklarāciju validēšanas 2017. gadā;

14.  pieņem zināšanai, ka IAS pilda Kopuzņēmuma iekšējā revidenta funkcijas un šajā sakarībā netieši atskaitās valdei un izpilddirektoram; norāda, ka pirmais revīzijas uzdevums bija noteikt Kopuzņēmuma riska profilu ar mērķi izstrādāt iekšējās revīzijas darba plānu trim gadiem;

Ar pamatdarbību saistītais iepirkums un dotācijas

15.  pauž bažas par to, ka pakalpojumu iepirkuma procedūrās Kopuzņēmums nosaka maksimālo līguma budžetu, kas nav gudri; konstatē, ka nekas neliecina, ka šī maksimālā summa balstās uz izmaksu aplēses procesu un pamatotu tirgus cenu atsauces sistēmu; uzskata, ka tas varētu nenodrošināt Kopuzņēmuma daudzgadu pakalpojumu līgumu izmaksu lietderību, jo pieredze liecina, ka lielākā daļa saņemto piedāvājumu ir par summu, kas tuva maksimālajam budžetam; atzinīgi vērtē to, ka Kopuzņēmuma izmantotā pieeja atbilst Komisijas iepirkumu rokasgrāmatas nosacījumiem un Finanšu regulas principiem;

16.  vērš uzmanību uz to, ka divos no astoņiem gadījumiem Kopuzņēmums piešķīra dotācijas projektu konsorcijiem, kaut arī saņēmēju finansiālās dzīvotspējas pārbaudes, ko veica Pētniecības izpildaģentūra, liecināja, ka konsorcijus koordinējošo nozares dalībnieku finansiālā spēja ir vāja; norāda, ka tas nozīmē nevajadzīgi augstu finansiālo risku, kas apdraud šo projektu pabeigšanu, un ka vienā gadījumā finanšu risks bija īpaši augsts, jo koordinējošajam partnerim bija piešķirti vairāk nekā 45 % no projekta kopējā finansējuma; aicina Kopuzņēmumu līdz 2018. gada beigām sniegt skaidrojumu par iemesliem, kuru dēļ tas nolēma uzņemties šādu risku, un saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanu veikto turpmāko pasākumu ietvaros rakstiski informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par abu projektu attīstību; vērš uzmanību uz to, ka joprojām ir ļoti nepieciešama pienācīga riska novērtējuma sistēma, kura būtu jāpiemēro visaptveroši;

Citi jautājumi

17.  aicina Komisiju nodrošināt tiešu Kopuzņēmuma iesaisti pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” vidusposma novērtēšanā attiecībā uz kopuzņēmumu turpmāku vienkāršošanu un saskaņošanu;

18.  atzīst, ka Kopuzņēmumam ar Savienības iestāžu starpniecību ir jāinformē Savienības iedzīvotāji par svarīgo pētniecisko darbu un sadarbību, ko tas veic, un uzsver, cik svarīgi ir izcelt īstenus uzlabojumus, kuri ar šo darbu panākti un kuri ir svarīga Kopuzņēmuma uzdevumu daļa, kā arī to, ka tas sadarbojas ar citiem kopuzņēmumiem sabiedrības informēšanā par kopuzņēmumu darba nodrošinātajiem ieguvumiem; šajā sakarībā norāda, ka arī daudzi no Kopuzņēmuma privātajiem partneriem spēj tieši komunicēt ar Savienības iedzīvotājiem un būtu jāmudina iesaistīties šādos centienos;

19.  uzsver to, ka pētniecība un inovācija dzelzceļa nozarē ir izšķirošs faktors drošas un pasaules mērogā konkurētspējīgas dzelzceļa nozares izveidē un tām ir būtiska nozīme, lai ievērojami samazinātu dzelzceļa transporta sistēmas aprites cikla izmaksas un būtiski palielinātu dzelzceļa transporta sistēmas jaudu, nodrošinot uzticamību un precizitāti, un lai likvidētu atlikušos tehniskos šķēršļus savstarpējai izmantojamībai un samazinātu ar transportu saistītos negatīvos ārējos faktorus; uzsver arī to, ka Kopuzņēmuma mērķis ir izveidot vienotu Eiropas dzelzceļa telpu un palielināt Eiropas dzelzceļa sistēmas pievilcību un konkurētspēju;

20.  atgādina, ka pētniecība un inovācija nav izolēts process, kurā tiek izmantoti vienkārši procesa pārvaldības noteikumi; tādēļ uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi no pētniecības un inovācijas projektu klāsta izvēlēties tos, kas spēj inovatīvus risinājumus ieviest tirgū; uzsver, ka izmaiņas Kopuzņēmuma izveides regulā un statūtos būs ļoti svarīgas turpmākajā Kopuzņēmuma attīstībā, lai uzlabotu tā lietderību; īpaši uzsver, ka ir nepieciešams paredzēt daudzgadu finansēšanas principa izmantošanu un pieņemt elastīgus grafikus projektu piedāvājumu publicēšanai;

21.  uzsver Kopuzņēmuma un Savienības Dzelzceļu aģentūras (ERA) sadarbības nozīmību; atzinīgi vērtē ERA iesaisti Kopuzņēmuma valdes sanāksmēs; aicina Kopuzņēmumu gada darbības pārskatā sniegt konkrētāku informāciju par galvenajiem sasniegumiem, kas gūti šajā sadarbībā;

22.  pieņem zināšanai to, ka pirmajos mēnešos pēc autonomijas iegūšanas Kopuzņēmums sāka izpēti, lai izvērtētu, kā izmantot citu Savienības programmu un fondu, jo īpaši ESIF, Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda, plānotos pasākumus, kas ir saistīti ar dzelzceļa nozari, un to, ka Kopuzņēmums plāno vēl vairāk izvērst šo darbību; prasa Kopuzņēmumam sniegt detalizētu informāciju par to, kā tas plāno veicināt minēto pasākumu sinerģiju un kādi ir gaidāmie rezultāti;

23.  uzsver, ka pēc pētniecības un inovācijas projektiem būtu jāpanāk augstāks tehnoloģiskās gatavības līmenis demonstrāciju un īstenošanas posmā; uzsver, ka nepieciešamība nodrošināt papildu finansējumu, izmantojot attiecīgos finansēšanas instrumentus, ir būtisks faktors turpmākā konkurētspējīgas dzelzceļa sistēmas veidošanā.

21.2.2018

Transporta un tūrisma komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par kopuzņēmuma Shift2Rail 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2186(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Markus Ferber

IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus

1.  atzinīgi vērtē to, ka kopuzņēmums Shift2Rail (KU S2R) 2016. gada maijā ieguva finansiālo autonomiju un turpināja stiprināt savu struktūru, lai programmas īstenošanā nodrošinātu labu pārvaldību, likumību un pareizību;

2.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas konstatējumu par to, ka KU S2R 2016. finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

3.  ņem vērā, ka KU S2R 2016. gada budžets bija EUR 50,2 miljoni saistību apropriācijās un EUR 52,3 miljoni maksājumu apropriācijās; no tiem EUR 44,1 miljons saistību apropriāciju un EUR 47,2 miljoni maksājumu apropriāciju bija paredzēti darbības izdevumiem, EUR 3,3 miljoni saistību apropriāciju un EUR 3,5 miljoni maksājumu apropriāciju bija paredzēti personāla un administratīvajiem izdevumiem un EUR 2,8 miljoni saistību apropriāciju un EUR 1,7 miljoni maksājumu apropriāciju bija neizmantotās apropriācijas, kas šajā finansiālajā gadā nebija vajadzīgas;

4.  ņem vērā, ka 2016. gadā darbības izmaksas (3. sadaļa) veidoja 87,8 % no kopējā KU S2R budžeta, tostarp gaidāmās neizlietotās apropriācijas, kas šajā gadā nebija vajadzīgas (4. sadaļa); turklāt ņem vērā, ka darbības budžeta izpildē KU S2R sasniedza 100 % līmeni attiecībā uz saistību apropriācijām un 86,6 % — attiecībā uz maksājumu apropriācijām; ņem vērā, ka maksājumu apropriācijas tika izlietotas, lai nodrošinātu priekšfinansējumu dotācijām, kas tika piešķirtas saistībā ar 2015. un 2016. gada uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus;

5.  pauž nožēlu par to, ka 2016. gadā ieņēmumu apropriācijas no deviņpadsmit asociētajiem locekļiem (Citi locekļi) bija tikai EUR 2,53 miljoni no EUR 52,32 miljonu lielā kopējā apmēra; pauž nožēlu arī par to, ka operatīvajai darbībai paredzētie aplēstie ieguldījumi natūrā no citiem locekļiem, kas nav Savienība, bija tikai EUR 4,5 miljoni, no kuriem apstiprinājums tika gūts par EUR 3 miljoniem; atgādina, ka KU S2R regulā[11] ir noteikts, ka kopējo ieguldījumu operatīvajā darbībā, kurš jāsniedz citiem locekļiem un kura kopējais apmērs ir EUR 470 miljoni, veido vismaz EUR 350 miljoni ieguldījumu natūrā un skaidras naudas iemaksu, tostarp EUR 200 miljoni no dibinātājiem, kas nav Savienība; ņem vērā, ka no nozares locekļu ieguldījumiem EUR 120 miljonu apmērā, kas jānodrošina papildu darbībām, locekļi līdz 2016. gada beigām ziņoja par EUR 55 miljoniem (45,8 %), no kuriem apstiprinājums tika gūts par EUR 35,2 miljoniem;

6.  ņem vērā, ka 2016. gadā KU S2R parakstīja 27 dotāciju nolīgumus, attiecībā uz kuriem uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus tika izsludināti 2015. un 2016. gadā un ka šajos uzaicinājumos ir ietvertas pētniecības un inovācijas darbības EUR 167,3 miljonu vērtībā, paredzot KU S2R maksimālo līdzfinansējumu EUR 79,1 miljona vērtībā;

7.  ņem vērā, ka KU S2R ir izstrādājis riska pārvaldības politiku, bet vēl nav veicis konkrētu krāpšanas apkarošanas novērtēšanu un nav izstrādājis rīcības plānu savas krāpšanas apkarošanas stratēģijas īstenošanai; ņem vērā arī to, ka nav veikta nekāda ex post kontrole, jo 2016. gadā ir izmaksāts tikai projektu priekšfinansējums; mudina KU S2R pēc iespējas drīzāk pieņemt ex post kontroles stratēģiju; prasa KU S2R sniegt detalizētu informāciju par riska pārvaldības sistēmu un jo īpaši par to, kā tiek nodrošināta izvairīšanās no interešu konflikta;

8.  pauž bažas par to, ka publisko iepirkumu procedūrā KU S2R nosaka maksimālo līguma budžeta apmēru, kas nešķiet balstīts uz izmaksu aprēķinu un pieņemamu tirgus cenu atsauces sistēmu; prasa KU S2R ieviest pienācīgus izmaksu aplēses procesus, pirms tiek sāktas iepirkuma procedūras, lai nodrošinātu daudzgadu pakalpojumu līgumu izmaksu lietderību, jo pieredze rāda, ka lielākā daļa no saņemtajiem piedāvājumiem bija tuvu maksimālajam budžeta apmēram;

9.  ņem vērā, ka līdz 2016. gada 31. decembrim bija aizpildītas 17 štatu sarakstā paredzētās štata vietas; pauž nožēlu par to, ka, kamēr noritēja darbā pieņemšanas procedūras, KU S2R nācās lūgt ārēju palīdzību, lai novērstu personāla trūkumu un tiktu galā ar darba slodzi, un ka 2016. gadā par šiem ārpakalpojumiem netika samaksāts; prasa KU S2R sniegt informāciju par šiem izdevumiem;

10.  uzsver to, ka pētniecība un inovācija dzelzceļa nozarē ir izšķirošs faktors drošas un pasaules mērogā konkurētspējīgas dzelzceļa nozares izveidē un tām ir būtiska nozīme, lai ievērojami samazinātu dzelzceļa transporta sistēmas aprites cikla izmaksas un būtiski palielinātu dzelzceļa transporta sistēmas jaudu, nodrošinot uzticamību un precizitāti, un lai likvidētu atlikušos tehniskos šķēršļus savstarpējai izmantojamībai un samazinātu ar transportu saistītos negatīvos ārējos faktorus; uzsver arī to, ka KU S2R mērķis ir izveidot vienotu Eiropas dzelzceļa telpu un palielināt Eiropas dzelzceļa sistēmas pievilcību un konkurētspēju;

11.  atgādina, ka pētniecība un inovācija nav izolēts process, kurā tiek izmantoti vienkārši procesa pārvaldības noteikumi; tādēļ uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi no pētniecības un inovācijas projektu klāsta izvēlēties tos, kas spēj inovatīvos risinājumus ieviest tirgū; uzsver, ka izmaiņas KU S2R izveides regulā un statūtos būs ļoti svarīgas turpmākajā KU S2R attīstībā, lai uzlabotu tā lietderību; īpaši uzsver, ka ir nepieciešams paredzēt daudzgadu finansēšanas principa izmantošanu un pieņemt elastīgus grafikus projektu piedāvājumu publicēšanai;

12.  uzsver KU S2R un Eiropas Dzelzceļa aģentūras (ERA) sadarbības nozīmi; atzinīgi vērtē ERA iesaisti kopuzņēmuma valdes sanāksmēs; prasa KU S2R gada darbības pārskatā sniegt konkrētāku informāciju par galvenajiem sasniegumiem, kas gūti šajā sadarbībā;

13.  ņem vērā to, ka pirmajos mēnešos kopš autonomijas iegūšanas KU S2R sāka izpēti, lai izvērtētu to, kā izmantot citu Savienības programmu un fondu, jo īpaši ESIF, Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda, plānotos pasākumus, kas ir saistīti ar dzelzceļa nozari, un to, ka KU S2R plāno turpināt šo darbību; prasa KU S2R sniegt detalizētu informāciju par to, kā tas plāno veidot šo pasākumu sinerģētisko iedarbību un kādi ir gaidāmie rezultāti;

14.  uzsver, ka pēc pētniecības un inovācijas projektiem demonstrāciju un īstenošanas posmā būtu jāpanāk augstāks tehnoloģiskās gatavības līmenis; uzsver, ka papildu finansējuma nepieciešamība, izmantojot atbilstīgus finansēšanas instrumentus, ir būtisks faktors turpmākā konkurētspējīgas dzelzceļa sistēmas izveidē;

15.  ierosina Parlamentam sniegt Kopuzņēmuma izpilddirektoram apstiprinājumu par KU S2R 2016. finanšu gada budžeta izpildi.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.2.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

39

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Olle Ludvigsson

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

3

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

18

6

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

6

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

 • [1]  OV C 426, 12.12.2017., 64. lpp.
 • [2]  OV C 426, 12.12.2017., 64. lpp.
 • [3]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
 • [4]  OV L 177, 17.6.2014., 9. lpp.
 • [5]  OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.
 • [6]  OV C 426, 12.12.2017., 64. lpp.
 • [7]  OV C 426, 12.12.2017., 64. lpp.
 • [8]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
 • [9]  OV L 177, 17.6.2014., 9. lpp.
 • [10]  OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.
 • [11]  Padomes 2014. gada 16. jūnija Regula (ES) Nr. 642/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu Shift2Rail, OV L 177, 17.6.2014., 9. lpp.
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 11. aprīlis
Juridisks paziņojums - Privātuma politika