SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2016

  22.3.2018 - (2017/2186(DEC))

  Komisja Kontroli Budżetowej
  Sprawozdawca: Brian Hayes

  Procedura : 2017/2186(DEC)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0076/2018
  Teksty złożone :
  A8-0076/2018
  Teksty przyjęte :

  1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2016

  (2017/2186(DEC))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2016,

  –  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia[1],

  –  uwzględniając poświadczenie wiarygodności[2] dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia wspólnemu przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2016 (05943/2018 – C8-0095/2018),

  –  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[3], w szczególności jego art. 209,

  –  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 642/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail[4], w szczególności jego art. 12,

  –  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[5],

  –  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

  –  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8‑0076/2018),

  1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2016;

  2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

  2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2016

  (2017/2186(DEC))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2016,

  –  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia[6],

  –  uwzględniając poświadczenie wiarygodności[7] dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia wspólnemu przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2016 (05943/2018 – C8-0095/2018),

  –  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[8], w szczególności jego art. 209,

  –  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 642/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail[9], w szczególności jego art. 12,

  –  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[10],

  –  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

  –  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8‑0076/2018),

  1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2016;

  2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

  3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2016

  (2017/2186(DEC))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2016,

  –  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

  –  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8-0076/2018),

  A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail („Wspólne Przedsięwzięcie”) ustanowiono w czerwcu 2014 r. na okres 10 lat na mocy rozporządzenia Rady 642/2014 („rozporządzenie ustanawiające Wspólne Przedsięwzięcie”);

  B.  mając na uwadze, że jego członkami założycielami są Unia Europejska, reprezentowana przez Komisję, i partnerzy z sektora kolejowego (główne zainteresowane strony, w tym producenci urządzeń kolejowych, przedsiębiorstwa kolejowe, podmioty zarządzające infrastrukturą i ośrodki badawcze); mając na uwadze, że inne podmioty mogą uczestniczyć we Wspólnym Przedsięwzięciu jako członkowie stowarzyszeni;

  C.  mając na uwadze, że celami Wspólnego Przedsięwzięcia są: a) realizacja jednolitego europejskiego obszaru kolejowego; b) zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności europejskiego systemu kolei; c) zapewnienie przejścia z transportu drogowego na kolejowy; oraz d) utrzymanie dominującej pozycji europejskiego sektora kolejowego na rynku światowym;

  D.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie funkcjonuje autonomicznie od maja 2016 r.;

  Uwagi ogólne

  1.  stwierdza, że sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2016 („sprawozdanie Trybunału”) przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację finansową Wspólnego Przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2016 r., wyniki jego transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;

  2.  odnotowuje, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału Obrachunkowego transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2016 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

  3.  zauważa, że maksymalny wkład Unii w działania Wspólnego Przedsięwzięcia wynosi 450 000 000 EUR i jest wypłacany z programu „Horyzont 2020”; zauważa, że członkowie Wspólnego Przedsięwzięcia z branży przemysłu są zobowiązani do wniesienia środków w wysokości co najmniej 470 000 000 EUR w postaci wkładów niepieniężnych i pieniężnych w wysokości co najmniej 350 000 000 EUR na rzecz działań operacyjnych i kosztów administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia oraz wkładów niepieniężnych o wartości co najmniej 120 000 000 EUR na rzecz działań dodatkowych Wspólnego Przedsięwzięcia;

  Zarządzanie budżetem i finansami

  4.  zauważa, że ostateczny budżet gotowy do wykonania na 2016 r. obejmował środki na zobowiązania w wysokości 50 200 000 EUR oraz środki na płatności w wysokości 52 300 000 EUR; podkreśla, że wskaźniki wykorzystania środków na zobowiązania i środków na płatności wynosiły odpowiednio 94 % i 82 %, co stanowi niski poziom, zwłaszcza w odniesieniu do środków na płatności; ponadto zwraca uwagę, że w 2016 r. większość płatności dokonanych przez Wspólne Przedsięwzięcie stanowiły płatności zaliczkowe na rzecz projektów w ramach programu „Horyzont 2020” wybranych w efekcie ogłoszenia zaproszeń do składania wniosków z lat 2015 i 2016 r.;

  5.  zauważa, że z kwoty 450 000 000 EUR środków z programu „Horyzont 2020” przydzielonych na rzecz inicjatywy Shift2Rail kwota 52 000 000 EUR została przeznaczona na program prac w obszarze transportu na lata 2014–2015 zarządzany przez Komisję Europejską, a Wspólne Przedsięwzięcie otrzymało pozostałą kwotę 398 000 000 EUR; zauważa, że do końca 2016 r. Wspólne Przedsięwzięcie zaciągnęło zobowiązania na kwotę 92 400 000 EUR i dokonało płatności na kwotę 42 700 000 EUR (10,7% przydzielonych środków) w celu wdrożenia pierwszej serii projektów;

  6.  odnotowuje fakt, że z kwoty 350 000 000 EUR wkładów, które mieli wnieść członkowie z branży na rzecz działań operacyjnych i kosztów administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia, do końca 2016 r., czyli po czterech miesiącach od momentu, gdy Wspólne Przedsięwzięcie rozpoczęło realizację pierwszych projektów w ramach programu „Horyzont 2020”, członkowie zgłosili wkłady niepieniężne na rzecz działań operacyjnych w wysokości 4 500 000 EUR, z czego poświadczono już wkłady w wysokości 3 000 000 EUR; zwraca uwagę, że Rada Zarządzająca zatwierdziła wkłady pieniężne na rzecz kosztów administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia w wysokości 3 200 000 EUR;

  7.  odnotowuje, że z kwoty 120 000 000 EUR wkładów członków z branży, które miały zostać wniesione na rzecz działań dodatkowych, do końca 2016 r. członkowie zgłosili 55 000 000 EUR (45,8 %), z czego poświadczono już wkłady w wysokości 35 000 000 EUR;

  8.  zwraca uwagę, że na koniec 2016 r. łączna kwota wkładów ze strony członków z branży wyniosła 62 700 000 EUR, zaś kwota wkładów pieniężnych ze strony UE wyniosła 48 500 000 EUR;

  9.  zauważa, że w 2016 r. Wspólne Przedsięwzięcie podpisało 27 umów o udzielenie dotacji w wyniku zaproszeń do składania wniosków z 2015 i 2016 r., a wartość działań w zakresie badań naukowych i innowacji w związku z tymi zaproszeniami wyniosła 167,3 mln EUR, która to kwota będzie współfinansowana przez Wspólne Przedsięwzięcie maksymalnie do wysokości 79,1 mln EUR;

  Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

  10.  zauważa, że choć Wspólne Przedsięwzięcie ma obowiązek stosować opracowaną przez Komisję strategię zwalczania nadużyć finansowych w dziedzinie badań naukowych, na koniec 2016 r. wciąż nie zrealizowało ono dwóch ważnych i oczekiwanych działań z zakresu systemów zarządzania i najlepszych praktyk – nie przeprowadziło szczegółowej oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych ani nie opracowało planu działań dotyczącego wdrożenia własnej strategii zwalczania nadużyć finansowych w oparciu o metodykę Komisji; odnotowuje fakt, że w 2017 r. Wspólne Przedsięwzięcie podjęło pierwsze kroki, aby ustanowić własny plan działania w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, tj. sesję uświadamiającą w zakresie zwalczania nadużyć finansowych dla pracowników Wspólnego Przedsięwzięcia zorganizowaną przez OLAF oraz ocenę ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych; zauważa, że w następnej kolejności przeprowadzona zostanie ocena oddziaływania ustanawiająca kluczowe cele w odniesieniu do zaradzenia głównym słabościom (IV kwartał 2017 r.) i ocena strategii zwalczania nadużyć finansowych i planu działania (czerwiec 2018 r.);

  Wybór i rekrutacja pracowników

  11.  odnotowuje, że w 2016 r. Wspólne Przedsięwzięcie zatrudniło 7 pracowników zgodnie ze swoim planem zatrudnienia: dyrektora wykonawczego, kierownika działu administracji i finansów, pracownika ds. komunikacji, asystenta ds. informatycznych oraz trzech kierowników projektów;

  12.  odnotowuje, że na koniec 2016 r. Wspólne Przedsięwzięci zatrudniało 17 pracowników, jak przewidziano w planie zatrudnienia;

  Kontrola wewnętrzna

  13.  na podstawie sprawozdania Trybunału odnotowuje, że Wspólne Przedsięwzięcie ustanowiło plan działań na rzecz realizacji ram kontroli wewnętrznej, w którym uwzględniono rezultaty oceny ryzyka przeprowadzonej w grudniu 2016 r. przez Służbę Audytu Wewnętrznego (IAS) Komisji Europejskiej; odnotowuje ponadto, że niezależni audytorzy zewnętrzni rozpoczną kontrole ex post zestawień poniesionych wydatków projektowych po tym, jak pierwsze zestawienia poniesionych wydatków zostaną zatwierdzone w trakcie 2017 r.;

  14.  odnotowuje fakt, że IAS pełni funkcję audytora wewnętrznego Wspólnego Przedsiębiorstwa i w związku z tym podlega pośrednio Radzie Zarządzającej i dyrektorowi wykonawczemu; zauważa, że w ramach pierwszej wizyty kontrolnej stworzono profil ryzyka Wspólnego Przedsięwzięcia w celu ustanowienia trzyletniego planu prac audytu wewnętrznego;

  Zamówienia i dotacje na składniki operacyjne

  15.  wyraża zaniepokojenie, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia na usługi Wspólne Przedsięwzięcie nierozsądnie ustala maksymalny budżet zamówienia; zauważa, że nie ma dowodów na to, że ta maksymalna kwota została ustalona w oparciu o proces oszacowywania kosztów czy racjonalny system referencyjnych cen rynkowych; jest zdania, że może to nie zapewnić efektywności kosztowej w przypadku wieloletnich zamówień na usługi, ponieważ z doświadczeń wynika, że wartość większości otrzymanych ofert była zbliżona do maksymalnego budżetu; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że podejście zastosowane przez Wspólne Przedsięwzięcie jest zgodne z postanowieniami vademecum Komisji dotyczącego udzielania zamówień publicznych oraz zasadami rozporządzenia finansowego;

  16.  zwraca uwagę na fakt, że w dwóch przypadkach na osiem Wspólne Przedsięwzięcie przyznało dotacje konsorcjom projektowym, mimo że kontrole rentowności beneficjentów przeprowadzone przez Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych wskazywały na słabą zdolność finansową koordynujących członków tych konsorcjów; zauważa, że pociąga to za sobą niepotrzebnie duże ryzyko finansowe dla realizacji tych projektów, a ryzyko finansowe było szczególnie duże w jednym przypadku, w którym partnerowi koordynującemu przydzielono ponad 45% ogółu środków na finansowanie projektu; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie, by do końca 2018 r. przedstawiło jasne powody, dla których postanowiło podjąć takie ryzyko, oraz by pisemnie powiadomiło organ udzielający absolutorium o rozwoju obu projektów w ramach działań podejmowanych w następstwie udzielenia absolutorium; zwraca uwagę na nieustanną i znaczącą potrzebę zapewnienia odpowiedniego systemu oceny ryzyka, który należy stosować w sposób kompleksowy;

  Inne kwestie

  17.  wzywa Komisję, aby zapewniła bezpośrednie zaangażowanie Wspólnego Przedsięwzięcia w proces przeglądu śródokresowego programu „Horyzont 2020” w zakresie dalszych uproszczeń i harmonizacji wspólnych przedsięwzięć;

  18.  uważa, że Wspólne Przedsięwzięcie powinno przekazywać obywatelom Unii, za pośrednictwem instytucji unijnych, informacje na temat znaczących badań, które prowadzi, oraz istotnej współpracy, którą podejmuje; jest zdania, że należy podkreślać rzeczywiste postępy osiągnięte w wyniku jego pracy, które stanowią ważny element jego mandatu, a także fakt, iż współpracuje z innymi wspólnymi przedsięwzięciami w zakresie uświadamiania opinii publicznej korzyści płynących z ich pracy; zauważa w związku z tym, że również wielu partnerów prywatnych Wspólnego Przedsięwzięcia posiada możliwości bezpośredniego komunikowania się z obywatelami Unii, dlatego należy ich zachęcać do udziału w takich działaniach.

  19.  podkreśla, że badania i innowacje w sektorze kolejowym są decydujące dla rozwoju bezpiecznego i konkurencyjnego w skali światowej sektora kolejowego i odgrywają ważną rolę w dążeniu do znacznego obniżenia kosztu całego cyklu życia systemu transportu kolejowego oraz uzyskania znacznego wzrostu przepustowości tego systemu, niezawodności i punktualności, jak również w celu usunięcia pozostałych przeszkód technicznych dla interoperacyjności oraz ograniczenia negatywnych efektów zewnętrznych związanych z transportem; podkreśla też, że celami Wspólnego Przedsięwzięcia są stworzenie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego oraz zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności europejskiego systemu kolejowego;

  20.  przypomina, że badania naukowe i innowacje nie są odrębnym procesem, do którego da się zastosować proste reguły zarządzania procesami; podkreśla w związku z tym, że niezwykle istotne jest identyfikowanie tych projektów badawczych i innowacyjnych, które mogą wprowadzić na rynek nowe rozwiązania; podkreśla, że zmiany do rozporządzenia w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia oraz jego statutu będą niezwykle istotne dla dalszego rozwoju Wspólnego Przedsięwzięcia, tak aby zwiększyć jego wydajność; podkreśla w szczególności, że należy przewidzieć zastosowanie zasady wieloletniego finansowania oraz przyjęcie elastycznego harmonogramu publikowania propozycji projektów;

  21.  podkreśla znaczenie współpracy między Wspólnym Przedsięwzięciem a Europejską Agencją Kolejową (ERA); z zadowoleniem przyjmuje udział ERA w posiedzeniach Rady Zarządzającej Wspólnego Przedsięwzięcia; zwraca się do Wspólnego Przedsięwzięcia o przedstawienie w rocznym sprawozdaniu z działalności bardziej konkretnych informacji na temat głównych osiągnięć tej współpracy;

  22.  zauważa, że w ciągu pierwszych miesięcy od uzyskania niezależności Wspólne Przedsięwzięcie rozpoczęło pewne prace przygotowawcze w celu rozważenia, w jaki sposób korzystać z działań przewidzianych w innych unijnych programach i funduszach w odniesieniu do sektora kolejowego, zwłaszcza w EFIS oraz Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, oraz że Wspólne Przedsięwzięcie zamierza dalej rozwijać te działania; zwraca się do Wspólnego Przedsięwzięcia o przedstawienie szczegółowych informacji na temat tego, w jaki sposób zamierza rozwijać synergię między tymi działaniami oraz jakie są oczekiwane wyniki;

  23.  podkreśla, że w następstwie projektów badawczych i innowacyjnych na etapach demonstracji i wdrażania należy wprowadzić wyższy poziom gotowości technologicznej (TRL); podkreśla, że dodatkowe możliwości finansowania za pomocą odpowiednich instrumentów są niezbędne do stworzenia konkurencyjnego systemu kolejowego w przyszłości.

  21.2.2018

  OPINIA Komisji Transportu i Turystyki

  dla Komisji Kontroli Budżetowej

  w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail (S2R) za rok budżetowy 2016

  (2017/2186(DEC))

  Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Markus Ferber

  WSKAZÓWKI

  Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

  1.  z zadowoleniem przyjmuje, że Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail („Wspólne Przedsięwzięcie S2R”) uzyskało niezależność finansową w maju 2016 r. i kontynuuje konsolidację swojej struktury w celu zapewnienia należytego zarządzania finansami, legalności i prawidłowości realizacji programu;

  2.  z zadowoleniem przyjmuje stwierdzenie Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którym transakcje leżące u podstaw rozliczeń Wspólnego Przedsięwzięcia S2R za rok budżetowy 2016 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

  3.  zauważa, że roczny budżet Wspólnego Przedsięwzięcia S2R na rok 2016 wynosił 50,2 mln EUR w środkach na zobowiązania i 52,3 mln EUR w środkach na płatności, w tym 44,1 mln EUR w środkach na zobowiązania i 47,2 mln EUR w środkach na płatności na pokrycie wydatków operacyjnych, 3,3 mln EUR w środkach na zobowiązania i 3,5 mln EUR w środkach na płatności na pokrycie wydatków na personel i wydatków administracyjnych oraz 2,8 mln EUR w środkach na zobowiązania i 1,7 mln EUR w środkach na płatności z tytułu niewykorzystanych środków niewymaganych w danym roku budżetowym;

  4.  stwierdza, że w 2016 r. koszty operacyjne (tytuł 3) stanowiły 87,8 % całkowitego budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia S2R włącznie ze spodziewanymi niewykorzystanymi środkami niewymaganymi w danym roku (tytuł 4); zauważa ponadto, że wskaźnik wykonania budżetu operacyjnego Wspólnego Przedsięwzięcia S2R wyniósł 100 % w odniesieniu do środków na zobowiązania oraz 86,6 % w odniesieniu do środków na płatności; stwierdza, że środki na płatności wykorzystano na płatności zaliczkowe w ramach dotacji udzielonych po zaproszeniu do składania wniosków w 2015 i 2016 r.;

  5.  ubolewa, że w 2016 r. wpływy od dziewiętnastu członków stowarzyszonych („Inni członkowie”) wyniosły jedynie 2,53 mln EUR z łącznej kwoty 52,32 mln EUR; ponadto ubolewa, że szacowane wkłady niepieniężne od członków innych niż Unia na działania operacyjne ograniczono do 4,5 mln EUR, z czego poświadczono 3 mln EUR; przypomina, że rozporządzenie w sprawie Wspólnego Przedsięwzięcia S2R[11] stanowi, że na całkowity wkład w działania operacyjne, który ma zostać wniesiony przez innych członków, wynoszący łącznie 470 mln EUR, składa się kwota co najmniej 350 mln EUR we wkładach niepieniężnych i pieniężnych, w tym 200 mln EUR od członków założycieli innych niż Unia; zwraca uwagę, że ze 120 mln EUR wkładów członków będących przedstawicielami przemysłu, które należy wnieść na potrzeby dodatkowych działań, członkowie zgłosili do końca 2016 r. 55 mln EUR (45,8 %), z czego poświadczono 35,2 mln EUR;

  6.  zauważa, że w 2016 r. Wspólne Przedsięwzięcie S2R podpisało 27 umów o udzielenie dotacji w wyniku zaproszeń do składania wniosków z 2015 i 2016 r., a wartość działań w zakresie badań naukowych i innowacji w związku z tymi zaproszeniami wyniosła 167,3 mln EUR, która to kwota będzie współfinansowana przez Wspólne Przedsięwzięcie S2R maksymalnie do wysokości 79,1 mln EUR;

  7.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie S2R opracowało politykę zarządzania ryzykiem, ale jeszcze nie dokonało szczegółowej oceny w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, ani nie sporządziło planu działania umożliwiającego wdrożenie własnej strategii zwalczania nadużyć finansowych; zauważa również, że ponieważ w 2016 r. dokonano jedynie finansowania zaliczkowego projektów, nie przeprowadzono kontroli ex post; zachęca Wspólne Przedsięwzięcie S2R do jak najszybszego przyjęcia strategii kontroli ex post; zwraca się do Wspólnego Przedsięwzięcia S2R o przedstawienie szczegółowych informacji na temat systemu zarządzania ryzykiem, a zwłaszcza możliwości uniknięcia konfliktów interesów;

  8.  jest zaniepokojony, że Wspólne Przedsięwzięcie S2R wyznacza w procedurach udzielania zamówień maksymalny budżet zamówienia, co nie wydaje się być oparte na procesie szacowania kosztów i systemie odniesienia do rozsądnej ceny rynkowej; zwraca się do Wspólnego Przedsięwzięcia S2R o wprowadzenie odpowiednich procesów szacowania kosztów przed rozpoczęciem procedur udzielania zamówień, tak aby zagwarantować opłacalność usług świadczonych w ramach umów wieloletnich, ponieważ, jak pokazuje doświadczenie, większość otrzymanych ofert była zbliżona do maksymalnego budżetu;

  9.  odnotowuje, że do dnia 31 grudnia 2016 r. obsadzono 17 stanowisk statutowych; ubolewa, że Wspólne Przedsięwzięcie S2R musiało skorzystać z zewnętrznego wsparcia, aby wypełnić luki kadrowe w procesie rekrutacji oraz poradzić sobie z obciążeniem pracą, a płatności za te usługi zewnętrzne nie dokonano w 2016 r.; zwraca się do Wspólnego Przedsięwzięcia S2R o udzielenie informacji na temat tych wydatków;

  10.  podkreśla, że badania i innowacje w sektorze kolejowym są decydujące dla rozwoju bezpiecznego i konkurencyjnego w skali światowej sektora kolejowego i odgrywają ważną rolę w dążeniu do znacznego obniżenia kosztu całego cyklu życia systemu transportu kolejowego oraz uzyskania znacznego wzrostu przepustowości tego systemu, niezawodności i punktualności, jak również w celu usunięcia pozostałych przeszkód technicznych dla interoperacyjności oraz ograniczenia negatywnych efektów zewnętrznych związanych z transportem; podkreśla też, że celami Wspólnego Przedsięwzięcia S2R są stworzenie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego oraz zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności europejskiego systemu kolejowego;

  11.  przypomina, że badania naukowe i innowacje nie są odrębnym procesem, do którego da się zastosować proste reguły zarządzania procesami; podkreśla w związku z tym, że niezwykle istotne jest identyfikowanie tych projektów badawczych i innowacyjnych, które mogą wprowadzić na rynek nowe rozwiązania; podkreśla, że zmiany do rozporządzenia w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia S2R oraz jego statutów będą niezwykle istotne dla dalszego rozwoju S2R, tak aby zwiększyć jego wydajność; podkreśla w szczególności, że należy przewidzieć zastosowanie zasady wieloletniego finansowania oraz przyjęcie elastycznego harmonogramu publikowania propozycji projektów;

  12.  podkreśla znaczenie współpracy między Wspólnym Przedsięwzięciem S2R a Europejską Agencją Kolejową (ERA); z zadowoleniem przyjmuje udział ERA w posiedzeniach Rady Zarządzającej Wspólnego Przedsięwzięcia S2R; zwraca się do Wspólnego Przedsięwzięcia S2R o przedstawienie w rocznym sprawozdaniu z działalności bardziej konkretnych informacji na temat głównych osiągnięć tej współpracy;

  13.  zauważa, że w ciągu pierwszych miesięcy od uzyskania niezależności Wspólne Przedsięwzięcie S2R rozpoczęło pewne prace przygotowawcze w celu rozważenia, w jaki sposób korzystać z działań przewidzianych w innych unijnych programach i funduszach w odniesieniu do sektora kolejowego, zwłaszcza w EFIS oraz Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, oraz że Wspólne Przedsięwzięcie S2R zamierza dalej rozwijać te działania; zwraca się do Wspólnego Przedsięwzięcia S2R o przedstawienie szczegółowych informacji na temat tego, w jaki sposób zamierza rozwijać synergię między tymi działaniami oraz jakie są oczekiwane wyniki;

  14.  podkreśla, że w następstwie projektów badawczych i innowacyjnych na etapach demonstracji i wdrażania należy wprowadzić wyższy poziom gotowości technologicznej (TRL); podkreśla, że dodatkowe możliwości finansowania za pomocą odpowiednich instrumentów są niezbędne do stworzenia konkurencyjnego systemu kolejowego w przyszłości;

  15.  proponuje, aby Parlament udzielił dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia S2R absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2016.

  INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINII W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

  Data przyjęcia

  20.2.2018

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  39

  3

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

  Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

  Olle Ludvigsson

  GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

  39

  +

  ALDE

  Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

  ECR

  Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

  EFDD

  Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

  GUE/NGL

  Marie-Pierre Vieu

  PPE

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  S&D

  Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

  Verts/ALE

  Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

  3

  -

  ECR

  Jacqueline Foster

  EFDD

  Jill Seymour

  ENF

  Marie-Christine Arnautu

  0

  0

   

   

  Objaśnienie używanych znaków:

  +  :  za

  -  :  przeciw

  0  :  wstrzymało się

  INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Data przyjęcia

  20.3.2018

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  18

  6

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

  GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  18

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

  GUE/NGL

  Dennis de Jong

  PPE

  Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  S&D

  Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

  6

  -

  ECR

  Raffaele Fitto, Notis Marias

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Jean-François Jalkh

  VERTS/ALE

  Bart Staes, Indrek Tarand

  0

  0

   

   

  Objaśnienie używanych znaków:

  +  :  za

  -  :  przeciw

  0  :  wstrzymało się

  • [1]  Dz.U. C 426 z 12.12.2017, s. 64.
  • [2]  Dz.U. C 426 z 12.12.2017, s. 64.
  • [3]  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
  • [4]  Dz.U. L 177 z 17.6.2014, s. 9.
  • [5]  Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.
  • [6]  Dz.U. C 426 z 12.12.2017, s. 64.
  • [7]  Dz.U. C 426 z 12.12.2017, s. 64.
  • [8]  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
  • [9]  Dz.U. L 177 z 17.6.2014, s. 9.
  • [10]  Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.
  • [11]   Rozporządzenie Rady (UE) nr 642/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail, Dz.U. L 177 z 17.6.2014, s. 9.
  Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2018
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności