RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2016

  22.3.2018 - (2017/2186(DEC))

  Comisia pentru control bugetar
  Raportor: Brian Hayes

  Procedură : 2017/2186(DEC)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0076/2018

  1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2016

  (2017/2186(DEC))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune Shift2Rail pentru exercițiul financiar 2016,

  –  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune Shift2Rail pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul întreprinderii comune[1],

  –  având în vedere declarația de asigurare[2] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune cu privire la execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05943/2018 – C8-0095/2018),

  –  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[3], în special articolul 209,

  –  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 642/2014 al Consiliului din 16 iunie 2014 de înființare a întreprinderii comune Shift2Rail[4], în special articolul 12,

  –  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[5],

  –  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0076/2018),

  1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune Shift2Rail descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2016;

  2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

  3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune Shift2Rail, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

  2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  privind închiderea conturilor întreprinderii comune Shift2Rail pentru exercițiul financiar 2016

  (2017/2186(DEC))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune Shift2Rail pentru exercițiul financiar 2016,

  –  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune Shift2Rail pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul întreprinderii comune[6],

  –  având în vedere declarația de asigurare[7] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05943/2018 – C8-0095/2018),

  –  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[8], în special articolul 209,

  –  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 642/2014 al Consiliului din 16 iunie 2014 de înființare a întreprinderii comune Shift2Rail[9], în special articolul 12,

  –  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[10],

  –  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0076/2018),

  1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune Shift2Rail pentru exercițiul financiar 2016;

  2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune Shift2Rail, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

  3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2016

  (2017/2186(DEC))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2016,

  –  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0076/2018),

  A.  întrucât întreprinderea comună Shift2Rail („întreprinderea comună) a fost înființată în iunie 2014 pentru o perioadă de 10 ani prin Regulamentul nr. 642/2014 al Consiliului („Regulamentul de înființare a întreprinderii comune”);

  B.  întrucât membrii fondatori sunt Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, și o serie de parteneri din sectorul feroviar (părți interesate principale, inclusiv producători de echipamente feroviare, companii feroviare, administratori de infrastructură și centre de cercetare), existând posibilitatea ca și alte entități să participe la întreprinderea comună în calitate de membri asociați;

  C.  întrucât întreprinderea comună are ca obiective: (a) crearea unui spațiu feroviar european unic; (b) creșterea atractivității și a competitivității sistemului feroviar european; (c) asigurarea unui transfer modal de la transportul rutier; și (d) menținerea poziției de lider pe piața mondială a sectorului feroviar european;

  D.  întrucât întreprinderea comună a început să funcționeze autonom în mai 2016;

  Aspecte generale

  1.  ia act de faptul că raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 („raportul Curții”) prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

  2.  ia act de faptul că în raportul Curții se afirmă că operațiunile subiacente conturilor anuale ale întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2016 sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile și reglementările în vigoare;

  3.  observă faptul că contribuția maximă a Uniunii la activitățile întreprinderii comune este de 450 000 000 EUR, aceasta fiind plătită în cadrul Programului Orizont 2020; constată că membrii din sectorul industrial ai întreprinderii comune au obligația de a contribui cu resurse în valoare de cel puțin 470 000 000 EUR, constând în contribuții în natură și în numerar de cel puțin 350 000 000 EUR la activitățile operaționale și la costurile administrative ale întreprinderii comune și în contribuții în natură în valoare de cel puțin 120 000 000 EUR la activitățile suplimentare ale întreprinderii comune;

  Gestiunea bugetară și financiară

  4.  ia act de faptul că bugetul final pentru exercițiul financiar 2016 disponibil pentru execuție a cuprins credite de angajament în valoare de 50 200 000 EUR și credite de plată în valoare de 52 300 000 EUR; subliniază faptul că ratele de utilizare a creditelor de angajament și a celor de plată au fost de 94 %, respectiv de 82 %, ceea ce reprezintă un nivel scăzut, în special la creditele de plată; mai constată că cea mai mare parte a plăților efectuate de întreprinderea comună în 2016 erau plăți de prefinanțare pentru proiecte aferente programului Orizont 2020 selectate în cadrul cererilor de propuneri din 2015 și din 2016;

  5.  observă că, din cele 450 de milioane de euro reprezentând fonduri aferente programului Orizont 2020 atribuite inițiativei Shift2Rail, 52 de milioane de euro au fost alocate programului de lucru privind transporturile pentru perioada 2014-2015 al Orizont 2020, gestionat de Comisie, rezultând o sumă de 398 de milioane de euro alocată întreprinderii comune; constată că, până la sfârșitul exercițiului 2016, întreprinderea comună făcuse angajamente în valoare de 92 400 000 EUR și plăți în valoare de 42 700 000 EUR (10,7 % din fondurile alocate) pentru implementarea primului său lot de proiecte;

  6.  este conștient că din cele EUR 350 000 000 reprezentând contribuții care trebuiau să fie vărsate de membrii din sectorul feroviar pentru activitățile operaționale și costurile administrative ale întreprinderii comune, acești membri raportaseră, până la sfârșitul exercițiului 2016, și anume la patru luni după ce întreprinderea comună își lansase primele proiecte Orizont 2020, contribuții în natură în valoare de 4 500 000 EUR pentru activitățile operaționale; din această sumă, 3 000 000 EUR fuseseră certificați; observă că Consiliul de conducere validase contribuții în numerar în valoare de 3 200 000 EUR pentru costurile administrative ale întreprinderii comune;

  7.  constată că din cele 120 000 000 EUR reprezentând contribuții din partea membrilor din sectorul feroviar care trebuiau să fie aduse pentru activitățile suplimentare, membrii raportaseră deja, până la sfârșitul exercițiului 2016, o sumă în valoare de 55 000 000 EUR (45,8 %). Din această sumă, 35 200 000 EUR fuseseră certificați;

  8.  observă că, la sfârșitul exercițiului 2016, contribuțiile totale din partea membrilor din sectorului se ridicau la 62 700 000 EUR, comparativ cu contribuția în numerar din partea UE, în valoare de 48 500 000 EUR;

  9.  ia act de faptul că, în 2016, întreprinderea comună a semnat 27 de acorduri de grant încheiate în urma cererilor de propuneri lansate în 2015 și 2016 și că, pentru respectivele cereri de propuneri, valoarea fondurilor alocate activităților de cercetare și inovare se ridica la 167,3 milioane EUR, care urma să fie cofinanțată de întreprinderea comună cu o sumă de maximum 79,1 milioane EUR;

  Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

  10.  observă că, deși strategia antifraudă a Comisiei în domeniul cercetării este obligatorie pentru întreprinderea comună, la sfârșitul lui 2016 întreprinderea comună nu efectuase încă o evaluare a riscurilor specifică domeniului antifraudă și nici nu adoptase un plan de acțiune pentru implementarea propriei sale strategii antifraudă, pe baza metodologiei furnizate de Comisie; remarcă faptul că, în 2017, întreprinderea comună a făcut primii pași în sensul stabilirii propriului plan de acțiune antifraudă, și anume o sesiune de sensibilizare cu privire la combaterea fraudei pentru personalul întreprinderii comune, organizată de OLAF, și o evaluare a riscurilor în materie de fraudă; observă că acest plan va fi urmat de o evaluare a impactului pentru a stabili obiectivele principale de atenuare a punctelor slabe identificabile (T4 2017) și o evaluare a strategiei și a planului de acțiune antifraudă (iunie 2018);

  Selecția personalului și recrutarea

  11.  observă că, în 2016, întreprinderea comună a recrutat 7 angajați în conformitate cu schema de personal: un director executiv, un șef de administrație și finanțe, un responsabil de comunicare, un asistent IT și manageri de program;

  12.  constată că, la sfârșitul lui 2016, numărul total al membrilor personalului întreprinderii comune se ridica la 17, așa cum prevedea schema de personal;

  Controlul intern

  13.  observă că potrivit raportului Curții, întreprinderea comună a adoptat un plan de acțiune pentru implementarea cadrului său de control intern care ia în considerare rezultatele unei evaluări a riscului realizate de Serviciul de Audit Intern (SAI) al Comisiei în decembrie 2016; observă, de asemenea, că în cursul anului 2017, după validarea primelor declarații de cheltuieli, urmează să fie lansate audituri ex postale declarațiilor de cheltuieli aferente proiectelor, realizate de auditori externi independenți;

  14.  recunoaște faptul că SAI îndeplinește rolul de auditor intern al întreprinderii comune și, în acest sens, ea este subordonată indirect Consiliului de conducere și directorului executiv; ia act de faptul că prima misiune de audit a constat în crearea unui profil de risc al întreprinderii comune, cu scopul de a stabili un plan trienal de activitate în materie de audit intern;

  Achizițiile pentru activitățile operaționale și granturile

  15.  se arată preocupat de faptul că, în cadrul procedurilor sale privind achiziția de servicii, întreprinderea comună a stabilit în mod inoportun un buget maxim pentru contractul care urmează să fie atribuit; observă că nu există nicio dovadă că această sumă maximă se baza pe un proces de estimare a costurilor și pe un sistem de referință la prețurile rezonabile ale pieței; consideră că, în aceste condiții, nu se garantează un raport cost-eficacitate optim pentru contractele multianuale de servicii, experiența arătând că majoritatea ofertelor primite propuneau un preț apropiat de bugetul maxim stabilit; salută faptul că abordarea întreprinderii comune este conformă cu prevederile din vademecumul Comisiei privind achizițiile publice și cu principiile Regulamentului financiar;

  16.  atrage atenția că, în două cazuri din opt, s-a observat că întreprinderea comună acordase granturi unor consorții constituite în vederea unor proiecte, în pofida faptului că verificările efectuate de Agenția Executivă pentru Cercetare cu privire la viabilitatea financiară a beneficiarilor indicaseră că membrii sectorului feroviar care coordonau consorțiile aveau o capacitate financiară slabă; observă că acest lucru presupune un risc financiar inutil de ridicat pentru finalizarea proiectelor respective, în unul dintre cazuri riscul financiar fiind deosebit de mare, partenerului coordonator fiindu-i alocate peste 45 % din totalul finanțării proiectelor; invită întreprinderea comună să prezinte în mod clar, până la sfârșitul lui 2018, motivele pentru care a decis să își asume acest risc și să informeze în scris autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la derularea ambelor proiecte, ca parte a acțiunilor subsecvente procedurii de descărcare de gestiune; atrage atenția asupra necesității permanente și imperioase de a dispune de un sistem temeinic de evaluare a riscurilor și de a ține cont de el în majoritatea situațiilor;

  Diverse

  17.  invită Comisia să asigure implicarea directă a întreprinderii comune în procesul de evaluare la jumătatea perioadei a programului Orizont 2020 în legătură cu simplificarea și armonizarea în continuare a întreprinderilor comune;

  18.  recunoaște necesitatea ca întreprinderea comună să comunice cu cetățenii Uniunii, prin intermediul instituțiilor Uniunii, privind activitățile semnificative de cercetare și colaborare pe care le desfășoară, subliniază importanța de a evidenția progresele reale realizate ca urmare a muncii depuse, care reprezintă o parte importantă a mandatului său, precum și faptul că colaborează cu alte întreprinderi comune la promovarea sensibilizării publicului cu privire la beneficiile activității lor; constată, în acest sens, că mulți dintre partenerii privați ai întreprinderii comune dispun de capacitatea de a comunica direct cu cetățenii Uniunii și ar trebui încurajați să participe la un astfel de efort;

  19.  subliniază că activitățile de cercetare și inovare din sectorul feroviar sunt esențiale pentru dezvoltarea unui sector feroviar sigur și competitiv pe plan mondial, joacă un rol important în reducerea semnificativă a costurilor pe ciclu de viață ale sistemului de transport feroviar și îmbunătățirea semnificativă a performanței sistemului de transport feroviar în materie de fiabilitate și punctualitate, precum și în eliminarea obstacolelor tehnice încă existente ce limitează interoperabilitatea și în reducerea externalităților negative din sectorul transporturilor; subliniază, de asemenea, că obiectivele întreprinderii comune vizează realizarea unui spațiu feroviar unic european și creșterea atractivității și competitivității sistemului feroviar european;

  20.  reamintește că cercetarea și inovarea nu reprezintă un proces izolat care folosește o regulă simplă pentru gestionarea proceselor; subliniază, prin urmare, că este foarte important să se identifice printre proiectele de cercetare și inovare cele care sunt capabile să aducă soluții inovatoare pe piață; subliniază că modificările aduse Regulamentului de instituire a întreprinderii comune și statutului său vor fi foarte importante pentru dezvoltarea viitoare a întreprinderii comune în vederea creșterii eficienței sale; subliniază, în special, că este necesar să se prevadă aplicarea principiului finanțării multianuale și să se adopte calendare flexibile pentru publicarea propunerilor de proiecte;

  21.  insistă asupra importanței cooperării dintre întreprinderea comună și Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA); salută participarea reprezentanților ERA la reuniunile Consiliului de conducere al întreprinderii comune; invită întreprinderea comună să furnizeze informații mai concrete cu privire la principalele realizări ce se datorează acestui proces de cooperare în raportul său anual de activitate;

  22.  ia act de faptul că, în primele luni care au urmat obținerii autonomiei, întreprinderea comună a depus eforturi pentru a examina modul în care pot fi valorificate activitățile care prezintă utilitate pentru sectorul feroviar și care sunt planificate în cadrul altor programe și fonduri ale Uniunii, cum ar fi, în special, FEIS, Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune; remarcă, de asemenea, că întreprinderea comună intenționează să dezvolte în continuare aceste activități; solicită întreprinderii comune să furnizeze detalii privind modul în care intenționează să dezvolte sinergii între activitățile menționate și privind rezultatele preconizate;

  23.  subliniază că proiectele de cercetare și inovare ar trebui urmate de un nivel mai ridicat de maturitate tehnologică (TRL) în etapa de demonstrare și punere în aplicare; subliniază că necesitatea unei finanțări complementare prin intermediul instrumentelor de finanțare relevante este esențială pentru construirea unui sistem feroviar competitiv în viitor.

  21.2.2018

  AVIZ al Comisiei pentru transport și turism

  destinat Comisiei pentru control bugetar

  referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2016

  (2017/2186(DEC))

  Raportor pentru aviz: Markus Ferber

  SUGESTII

  Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

  1.  salută faptul că întreprinderea comună Shift2Rail (denumită în continuare „întreprinderea comună S2R”) a obținut autonomia financiară în mai 2016 și a continuat demersurile de consolidare a structurii sale pentru a asigura buna gestiune, legalitatea și regularitatea procesului de execuție a programului;

  2.  apreciază faptul că, potrivit Curții de Conturi, tranzacțiile subiacente conturilor întreprinderii comune S2R aferente exercițiului financiar 2016 sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile și reglementările în vigoare;

  3.  ia act de faptul că bugetul anual al întreprinderii comune S2R pentru 2016 a fost de 50,2 milioane EUR în credite de angajament și de 52,3 milioane EUR în credite de plată, precum și că, din bugetul anual total, pentru cheltuielile operaționale s-au alocat 44,1 milioane EUR în credite de angajament și 47,2 milioane EUR în credite de plată, iar pentru cheltuielile administrative și cu personalul s-au alocat 3,3 milioane EUR în credite de angajament și 3,5 milioane EUR în credite de plată, astfel încât cuantumul creditelor neutilizate care nu au fost atribuite în cursul exercițiului financiar se ridică la 2,8 milioane EUR în credite de angajament și 1,7 milioane EUR în credite de plată;

  4.  ia act de faptul că, în 2016, costurile operaționale (titlul 3) au reprezentat 87,8 % din bugetul total al întreprinderii comune S2R, inclusiv creditele neutilizate preconizate care nu au fost solicitate în cursul anului (titlul 4); observă, de asemenea, că, în ceea ce privește bugetul operațional al întreprinderii comune S2R, rata de execuție a creditelor de angajament a fost de 100 %, iar rata de execuție a creditelor de plată a fost de 86,6 %; ia act de faptul că creditele de plată au fost utilizate pentru prefinanțarea granturilor rezultate în urma cererilor de propuneri pe 2015 și 2016;

  5.  regretă că, în 2016, veniturile bugetare provenind de la cei nouăsprezece membri asociați („ceilalți membri”) s-au ridicat la numai 2,53 milioane EUR dintr-un total de 52,32 milioane EUR; regretă, de asemenea, faptul că, potrivit estimărilor, contribuțiile în natură provenind de la membrii sus-menționați, alții decât Uniunea, s-au limitat la 4,5 milioane EUR, din care suma de 3 milioane EUR a fost certificată; reamintește că, potrivit Regulamentului de instituire a întreprinderii comune S2R[11], ceilalți membri contribuie la activitățile operaționale cu o sumă totală de 470 milioane EUR, care include contribuții în natură și în numerar în valoare de cel puțin 350 milioane EUR și, de asemenea, o contribuție de 200 milioane EUR din partea membrilor fondatori, alții decât Uniunea; constată că, din totalul contribuțiilor sectorului la activitățile suplimentare, care se ridică la 120 milioane EUR, membrii au raportat 55 milioane EUR (45,8 %) până la sfârșitul lui 2016, din care suma de 35,2 milioane EUR a fost certificată;

  6.  ia act de faptul că, în 2016, întreprinderea comună S2R a semnat 27 de acorduri de grant încheiate în urma cererilor de propuneri lansate în 2015 și 2016 și că, pentru respectivele cereri de propuneri, valoarea fondurilor alocate activităților de C&D se ridica la 167,3 milioane EUR, din care o sumă de maximum 79,1 milioane EUR urma să fie plătită de către întreprinderea comună S2R cu titlu de cofinanțare;

  7.  ia act de faptul că întreprinderea comună S2R a instituit o politică de gestionare a riscurilor, dar nu a efectuat încă o evaluare antifraudă specifică și nici nu a stabilit un plan de acțiune pentru punerea în aplicare a propriei sale strategii antifraudă; constată, de asemenea, că nu au fost efectuate controale ex post, deoarece, în 2016, s-au efectuat doar plăți aferente prefinanțării proiectelor; încurajează întreprinderea comună S2R să adopte, cât mai curând posibil, o strategie referitoare la controalele ex post; invită întreprinderea comună S2R să furnizeze detalii cu privire la sistemul de gestionare a riscurilor și, în special, cu privire la modul în care sunt evitate conflictele de interese;

  8.  este preocupat de faptul că, în procedura aplicabilă achizițiilor publice, întreprinderea comună S2R stabilește un nivel maxim al bugetului contractelor, care nu pare să se bazeze pe un proces de estimare a costurilor și pe un sistem de monitorizare a prețurilor de referință rezonabile de pe piață; solicită întreprinderii comune S2R să pună în aplicare procese adecvate de estimare a costurilor înainte de lansarea procedurilor de achiziții publice, pentru a garanta rentabilitatea contractelor sale de servicii multianuale, deoarece experiența demonstrează că majoritatea ofertelor primite au fost aproape de bugetul maxim;

  9.  ia act de faptul că efectivul de personal statutar a fost completat prin ocuparea a 17 posturi vacante până la 31 decembrie 2016; regretă faptul că întreprinderea comună S2R a fost nevoită să contracteze servicii externe pentru a compensa deficitul de personal pe durata procesului de recrutare și pentru a-și putea îndeplini obligațiile, precum și faptul că plățile pentru aceste servicii externe nu au fost efectuate în 2016; invită întreprinderea comună S2R să furnizeze informații cu privire la aceste cheltuieli;

  10.  subliniază faptul că activitățile de cercetare și inovare din sectorul feroviar determină dezvoltarea unui sector feroviar sigur și competitiv pe plan mondial, joacă un rol important în vederea reducerii semnificative a costurilor pe ciclu de viață ale sistemului de transport feroviar și a îmbunătățirii semnificative a performanței sistemului de transport feroviar în materie de fiabilitate și punctualitate, precum și în vederea eliminării obstacolelor tehnice încă existente ce limitează interoperabilitatea și a reducerii externalităților negative din sectorul transporturilor; subliniază, de asemenea, că obiectivele întreprinderii comune S2R vizează realizarea unui spațiu feroviar unic european și creșterea atractivității și competitivității sistemului feroviar european;

  11.  reamintește că cercetarea și inovarea nu reprezintă un proces izolat care folosește o regulă simplă pentru gestionarea proceselor; subliniază, prin urmare, că este foarte important să se identifice printre proiectele de cercetare și inovare cele care sunt capabile să aducă soluții inovatoare pe piață; subliniază că modificările aduse Regulamentului de instituire a întreprinderii comune S2R și statutului său vor fi foarte importante pentru dezvoltarea viitoare a întreprinderii comune S2R în vederea creșterii eficienței sale; subliniază, în special, că este necesar să se prevadă aplicarea principiului finanțării multianuale și să se adopte calendare flexibile pentru publicarea propunerilor de proiecte;

  12.  insistă asupra importanței cooperării dintre întreprinderea comună S2R și Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA); salută participarea reprezentanților ERA la reuniunile Consiliului de conducere al întreprinderii comune; invită întreprinderea comună S2R să furnizeze informații mai concrete cu privire la principalele realizări ce se datorează acestui proces de cooperare în raportul său anual de activitate;

  13.  ia act de faptul că, în primele luni care au urmat obținerii autonomiei, întreprinderea comună S2R a depus eforturi pentru a examina modul în care pot fi valorificate activitățile care prezintă utilitate pentru sectorul feroviar și care sunt planificate în cadrul altor programe și fonduri ale Uniunii, cum ar fi, în special, FEIS, Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune; remarcă, de asemenea, că întreprinderea comună S2R intenționează să dezvolte în continuare aceste activități; îi solicită întreprinderii comune S2R să furnizeze detalii privind modul în care intenționează să dezvolte sinergii între activitățile menționate și privind rezultatele preconizate;

  14.  subliniază că proiectele de cercetare și inovare ar trebui urmate de un nivel mai ridicat de maturitate tehnologică (TRL) în etapa de demonstrare și punere în aplicare; subliniază că necesitatea unei finanțări complementare prin intermediul instrumentelor de finanțare relevante este esențială pentru construirea unui sistem feroviar competitiv în viitor;

  15.  propune ca Parlamentul European să acorde directorului executiv al întreprinderii comune S2R descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2016.

  INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

  Data adoptării

  20.2.2018

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  39

  3

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

  Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Olle Ludvigsson

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

  39

  +

  ALDE

  Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

  ECR

  Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

  EFDD

  Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

  GUE/NGL

  Marie-Pierre Vieu

  PPE

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  S&D

  Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

  Verts/ALE

  Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

  3

  -

  ECR

  Jacqueline Foster

  EFDD

  Jill Seymour

  ENF

  Marie-Christine Arnautu

  0

  0

   

   

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

  INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

  Data adoptării

  20.3.2018

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  18

  6

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

  18

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

  GUE/NGL

  Dennis de Jong

  PPE

  Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  S&D

  Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

  6

  -

  ECR

  Raffaele Fitto, Notis Marias

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Jean-François Jalkh

  VERTS/ALE

  Bart Staes, Indrek Tarand

  0

  0

   

   

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

  • [1]  JO C 426, 12.12.2017, p. 64.
  • [2]  JO C 426, 12.12.2017, p. 64.
  • [3]  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
  • [4]  JO L 177, 17.6.2014, p. 9.
  • [5]  JO L 38, 7.2.2014, p. 2.
  • [6]  JO C 426, 12.12.2017, p. 64.
  • [7]  JO C 426, 12.12.2017, p. 64.
  • [8]  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
  • [9]  JO L 177, 17.6.2014, p. 9.
  • [10]  JO L 38, 7.2.2014, p. 2.
  • [11]   Regulamentul (UE) nr. 642/2014 al Consiliului din 16 iunie 2014 de înființare a întreprinderii comune Shift2Rail, JO L 177, 17.6.2014, p. 9.
  Ultima actualizare: 23 aprilie 2018
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate