POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2016

22.3.2018 - (2017/2186(DEC))

Odbor za proračunski nadzor
Poročevalec: Brian Hayes

Postopek : 2017/2186(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0076/2018
Predložena besedila :
A8-0076/2018
Sprejeta besedila :

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2016

(2017/2186(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2016, skupaj z odgovorom skupnega podjetja[1],

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[2] računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05943/2018 – C8-0095/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[3] in zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 642/2014 z dne 16. junija 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja Shift2Rail[4] in zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[5],

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0076/2018),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja Shift2Rail glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja Shift2Rail, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2016

(2017/2186(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2016, skupaj z odgovorom skupnega podjetja[6],

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[7] računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05943/2018 – C8-0095/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[8] in zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 642/2014 z dne 16. junija 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja Shift2Rail[9] in zlasti člena 12 Uredbe,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[10],

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0076/2018),

1.  odobri zaključni račun Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja Shift2Rail, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shif2Rail za proračunsko leto 2016

(2017/2186(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0076/2018),

A.  ker je bilo Skupno podjetje Shift2Rail (v nadaljevanju besedila: skupno podjetje) ustanovljeno junija 2014 z Uredbo Sveta 642/2014 (v nadaljevanju besedila: uredba o ustanovitvi skupnega podjetja) za deset let;

B.  ker so ustanovni člani Evropska unija, ki jo zastopa Komisija, in partnerji iz železniške industrije (glavni deležniki, vključno s proizvajalci železniške opreme, železniškimi podjetji, upravljavci infrastrukture in raziskovalnimi centri); z možnostjo, da v skupnem projektu kot pridruženi člani sodelujejo tudi drugi subjekti;

C.  ker so cilji skupnega podjetja: (a) vzpostaviti enotno evropsko železniško območje; (b) povečati privlačnost in konkurenčnost evropskega železniškega sistema; (c) zagotoviti prehod s cestnega prevoza na druge oblike prevoza; in (d) ohraniti vodilni položaj evropske železniške industrije na globalnem trgu;

D.  ker je skupno podjetje začelo samostojno delovati maja 2016;

Splošno

1.  priznava, da poročilo Računskega sodišča o zaključnih računih skupnega podjetja za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča), v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije;

2.  je seznanjen s tem, da poročilo Računskega sodišča navaja, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi skupnega podjetja za proračunsko leto 2016, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

3.  ugotavlja, da je najvišji prispevek Unije za skupno podjetje 450 000 000 EUR, ki se izplača iz proračuna programa Obzorje 2020; ugotavlja, da morajo člani skupnega podjetja iz industrije prispevati sredstva v vrednosti vsaj 470 000 000 EUR, ki vključujejo stvarne in denarne prispevke za operativne dejavnosti in upravne stroške skupnega podjetja v višini vsaj 350 000 000 EUR in vsaj 120 000 000 EUR stvarnih prispevkov za dodatne dejavnosti skupnega podjetja;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

4.  je seznanjen, da je končni proračun za proračunsko leto 2016, ki je bil na voljo za izvedbo, vključeval odobritve za prevzem obveznosti v višini 50 200 000 EUR in odobritve plačil v višini 52 300 000 EUR; poudarja, da sta stopnja porabe odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil znašali 94 % oziroma 82 %, kar je precej nizka stopnja, zlasti za odobritve plačil; ugotavlja tudi, da je večina plačil skupnega podjetja v letu 2016 obsegala plačila predhodnega financiranja projektov programa Obzorje 2020, izbranih v okviru razpisov za zbiranje predlogov v letih 2015 in 2016;

5.  ugotavlja, da je bilo od 450 000 000 EUR sredstev iz programa Obzorje 2020, dodeljenih pobudi Shift2Rail, 52 000 000 EUR predvidenih za delovni program Obzorje 2020 na področju prometa za obdobje 2014–2015, ki ga vodi Komisija, zato je skupno podjetje prejelo 398 000 000 EUR; opaža, da je do konca leta 2016 skupno podjetje za izvajanje prvega sklopa projektov prevzelo obveznosti v višini 92 400 000 EUR in izvršilo plačila v višini 42 700 000 EUR (10,7 % dodeljenih sredstev);

6.  priznava dejstvo, da so štiri mesece po tem, ko je skupno podjetje začelo izvajati svoje prve projekte v okviru programa Obzorje 2020, člani iz industrije od 350 000 000 EUR prispevkov, ki naj bi jih zagotovili za operativne dejavnosti in upravne stroške skupnega podjetja do konca leta 2016, prijavili 4 500 000 EUR stvarnih prispevkov za operativne dejavnosti, od česar je bilo potrjenih 3 000 000 EUR; ugotavlja, da je upravni odbor potrdil denarne prispevke za upravne stroške skupnega podjetja v višini 3 200 000 EUR;

7.  ugotavlja, da so od 120 000 000 EUR prispevkov članov podjetja iz industrije za dodatne dejavnosti slednji do konca leta 2016 prijavili že 55 000 000 EUR (45,8 %), od česar je bilo potrjenih 35 200 000 EUR;

8.  opaža, da so do konca leta 2016 skupni prispevki članov iz industrije znašali 62 700 000 EUR, denarni prispevek Unije pa 48 500 000 EUR;

9.  ugotavlja, da je leta 2016 skupno podjetje podpisalo 27 sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki izhajajo iz razpisov iz let 2015 in 2016, ter da je vrednost raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti teh razpisov znašala 167,3 milijona EUR, od tega naj bi skupno podjetje sofinanciralo največ 79,1 milijona EUR;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

10.  ugotavlja, da kljub temu, da je strategija Komisije za boj proti goljufijam na raziskovalnem področju za skupno podjetje obvezna, skupno podjetje do konca leta 2016 še ni opravilo posebne ocene tveganja na področju boja proti goljufijam niti pripravilo akcijskega načrta za izvajanje lastne strategije za boj proti goljufijam, ki sta pomembna in pričakovana sistema upravljanja in dobre prakse na podlagi metodologije Komisije; ugotavlja, da je skupno podjetje v letu 2017 naredilo prve korake v smeri priprave lastnega akcijskega načrta za boj proti goljufijam, ko je urad OLAF organiziral srečanje za ozaveščanje o boju proti goljufijam za uslužbence skupnega podjetja in ko se je začela izvajati ocena tveganja na področju boja proti goljufijam; ugotavlja, da bodo temu načrtu do junija 2018 sledili ocena učinka, v kateri bodo opredeljeni ključni cilji v zvezi z odpravo določljivih pomanjkljivosti (4. četrtletje 2017), in ocena strategije za boj proti goljufijam ter akcijski načrt;

Izbor osebja in zaposlovanje

11.  ugotavlja, da je skupno podjetje v letu 2016 v skladu s svojim kadrovskim načrtom zaposlilo sedem uslužbencev: izvršnega direktorja, vodjo upravnega in finančnega oddelka, uradnika za komuniciranje, strokovnega sodelavca za IT in tri vodje programov;

12.  ugotavlja, da je ekipo skupnega podjetja konec leta 2016 sestavljalo 17 uslužbencev, kot je bilo predvideno v kadrovskem načrtu;

Notranja kontrola

13.  ugotavlja, da je skupno podjetje v skladu s poročilom Računskega sodišča pripravilo akcijski načrt za izvajanje okvira notranjega nadzora, ki upošteva rezultate ocene tveganja, ki jo je decembra 2016 opravila služba Komisije za notranjo revizijo (IAS); poleg tega ugotavlja, da bodo neodvisni zunanji revizorji izvajali naknadne revizije zahtevkov za povračilo stroškov projektov po potrditvi prvih zahtevkov v letu 2017;

14.  je seznanjen z dejstvom, da IAS opravlja vlogo notranjega revizorja skupnega podjetja in zato posredno poroča upravnemu odboru in izvršnemu direktorju; ugotavlja, da je prva revizija obsegala opredelitev profila tveganja skupnega podjetja s ciljem vzpostavitve triletnega akcijskega načrta za notranjo revizijo;

Operativna javna naročila in nepovratna sredstva

15.  izraža zaskrbljenost, da je skupno podjetje v svojih postopkih za javno naročanje storitev nerazumno opredelilo najvišji proračun naročila; opaža, da ni dokazov, da ta najvišji proračun naročila temelji na postopku ocene stroškov in referenčnem sistemu razumnih tržnih cen; meni, da to morda ne bo zagotovilo stroškovne učinkovitosti njegovih večletnih pogodb o naročilu storitev, saj izkušnje kažejo, da je bila večina prejetih ponudb blizu najvišjemu določenemu proračunu; pozdravlja dejstvo, da je pristop skupnega podjetja skladen z določbami priročnika Komisije za javna naročila in načeli finančne uredbe;

16.  opozarja na dejstvo, da je skupno podjetje v dveh od osmih primerov dodelilo sredstva projektnim konzorcijem, čeprav so preverjanja finančne sposobnosti upravičencev, ki jih je izvedla Izvajalska agencija za raziskave, pokazala, da je bila finančna sposobnost koordinatorjev konzorcijev, ki so bili člani iz industrije, šibka; ugotavlja, da to pomeni nepotrebno visoko finančno tveganje za dokončanje teh projektov, ki je bilo še zlasti visoko v enem primeru, v katerem je bilo partnerju koordinatorju dodeljenih več kot 45 % skupnih sredstev za projekt; poziva skupno podjetje, naj pred koncem leta 2018 navede jasne razloge, zakaj se je odločilo sprejeti takšno tveganje in pisno obvesti organ, pristojen za podelitev razrešnice, o razvoju obeh projektov kot del nadaljnjega ukrepanja na podlagi razrešnice; opozarja na nenehno in veliko potrebo po ustreznem sistemu ocenjevanja tveganja, ki bi ga bilo treba celovito izvajati;

Druga vprašanja

17.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo skupno podjetje neposredno vključeno v postopek vmesnega pregleda programa Obzorje 2020 na področju dodatne poenostavitve in harmonizacije skupnih podjetij;

18.  priznava, da mora skupno podjetje prek institucij Unije komunicirati z njenimi državljani o svojih pomembnih raziskavah in sodelovanju, in poudarja pomen izpostavljanja dejanskih izboljšanj, doseženih z delom skupnega podjetja, kar je pomemben del njegovih nalog, ter sodelovanje z drugimi skupnimi podjetji pri spodbujanju ozaveščenosti javnosti o prednostih, ki jih prinaša njihovo delo; v zvezi s tem ugotavlja, da imajo tudi številni zasebni partnerji skupnega podjetja zmogljivosti za neposredno komunikacijo z državljani Unije in bi jih bilo treba spodbujati, da sodelujejo v teh prizadevanjih;

19.  poudarja, da so raziskave in inovacije v železniškem sektorju odločilnega pomena za razvoj varnega in globalno konkurenčnega železniškega sektorja ter imajo pomembno vlogo za znatno zmanjšanje stroškov v življenjskem ciklu železniškega prometnega sistema in znatno povečanje zmogljivosti, zanesljivosti in točnosti sistema železniškega prevoza, pa tudi za odpravo preostalih tehničnih ovir za interoperabilnost in zmanjšanje negativnih zunanjih učinkov, povezanih s prevozom; poudarja tudi, da sta cilja skupnega podjetja vzpostavitev enotnega evropskega železniškega območja ter izboljšanje privlačnosti in konkurenčnosti evropskega železniškega sistema;

20.  opozarja, da raziskave in inovacije niso izoliran proces, ki uporablja enostavno pravilo za upravljanje postopkov; zato poudarja, da je zelo pomembno med raziskovalnimi in inovacijskimi projekti prepoznati tiste, ki bodo sposobni inovativne rešitve prenesti na trg; poudarja, da bodo spremembe uredbe o ustanovitvi skupnega podjetja in njenih statutov zelo pomembne za nadaljnji razvoj skupnega podjetja, da se izboljša njegova učinkovitost; poudarja zlasti, da je treba predvideti uporabo načela večletnega financiranja in sprejeti prilagodljive časovne načrte za objavo predlogov projektov;

21.  vztraja, da je pomembno sodelovanje med skupnim podjetjem in Agencijo Evropske unije za železnice (ERA); pozdravlja sodelovanje ERA na sejah upravnega odbora skupnega podjetja; poziva skupno podjetje, naj zagotovi konkretnejše informacije o glavnih dosežkih tega sodelovanja v svojem letnem poročilu o dejavnostih;

22.  je seznanjen z dejstvom, da je v prvih mesecih, odkar je začelo s samostojnim delovanjem, skupno podjetje začelo raziskovati, kako bi lahko izkoristilo dejavnosti v zvezi z železniškim sektorjem, načrtovane v drugih programih in skladih Unije, zlasti EFSI, regionalnem in kohezijskem skladu, ter da namerava skupno podjetje nadalje razvijati to dejavnost; poziva skupno podjetje, naj posreduje podrobnosti o tem, kako namerava razviti sinergije med temi dejavnostmi in kakšni so pričakovani rezultati;

23.  poudarja, da bi morala projektom raziskav in inovacij slediti višja raven tehnološke pripravljenosti (TRL) v fazi prikaza in izvajanja; poudarja, da je potreba po dopolnilnem financiranju z uporabo ustreznih instrumentov financiranja bistvena za izgradnjo konkurenčnega železniškega sistema v prihodnosti.

21.2.2018

MNENJE Odbora za promet in turizem

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2016

(2017/2186(DEC))

Pripravljavec mnenja: Markus Ferber

POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  pozdravlja dejstvo, da je skupno podjetje Shift2Rail (v nadaljnjem besedilu: skupno podjetje S2R) doseglo finančno avtonomijo maja 2016 in nadaljevalo konsolidacijo strukture za zagotovitev učinkovitega upravljanja, zakonitosti in pravilnosti pri izvajanju programa;

2.  pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z računovodskimi izkazi skupnega podjetja S2R za proračunsko leto 2016 v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

3.  ugotavlja, da je letni proračun skupnega podjetja S2R za leto 2016 znašal 50,2 milijona EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in 52,3 milijona v sredstvih za plačila, od česar je bilo 44,1 milijona obveznosti in 47,2 milijona plačil za operativne odhodke, 3,3 milijona obveznosti in 3,5 milijona plačil za osebje in upravne odhodke ter 2,8 milijona obveznosti in 1,7 milijona plačil za neporabljena sredstva, ki v proračunskem letu niso bila potrebna;

4.  ugotavlja, da so leta 2016 stroški poslovanja (naslov 3) predstavljali 87,8 % celotnega proračuna skupnega podjetja S2R, vključno s pričakovanimi neporabljenimi odobritvami v tem letu (naslov 3); nadalje ugotavlja, da je skupno podjetje S2R v operativnem proračunu doseglo stopnjo izvrševanja 100 % za sredstva za prevzem obveznosti in stopnjo 86,6 % za sredstva za plačila; je seznanjen, da so se sredstva za plačila uporabila za predhodno financiranje nepovratnih sredstev, ki so bila odobrena na podlagi razpisov za zbiranje predlogov v letih 2015 in 2016;

5.  obžaluje, da so v letu 2016 prihodki od devetnajstih pridruženih članov (Drugi člani) znašali samo 2,53 milijonov EUR od skupno 52,32 milijonov EUR; obžaluje tudi, da so bili ocenjeni stvarni prispevki drugih članov razen Unije k operativnim dejavnostim omejeni na 4,5 milijona EUR, od katerih so bili potrjeni 3 milijoni EUR; opozarja, da uredba o skupnem podjetju S2R[11] določa, da je skupni prispevek za operativne dejavnosti, ki ga morajo zagotoviti drugi člani, v skupnem znesku 470 milijonov EUR sestavljen iz najmanj 350 milijonov EUR prispevkov v naravi in gotovini, vključno z 200 milijoni EUR, ki jih zagotovijo drugi ustanovni člani razen Unije; ugotavlja, da so od 120 milijonov EUR prispevkov predstavnikov industrije za dodatne dejavnosti predstavniki do konca leta 2016 prijavili 55 milijonov EUR (45,8 %), od tega je bilo potrjenih 35,2 milijona EUR;

6. ugotavlja, da je leta 2016 skupno podjetje S2R podpisalo 27 sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki izhajajo iz razpisov za leti 2015 in 2016, ter da je vrednost raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti teh razpisov znašala 167,3 milijona EUR, sofinanciranih s strani skupnega podjetja S2R v višini največ 79,1 milijona EUR;

7.  ugotavlja, da je skupno podjetje S2R vzpostavilo politiko upravljanja tveganj, vendar še ni opravilo niti posebne ocene boja proti goljufijam niti ni oblikovalo akcijskega načrta za izvajanje svoje strategije za boj proti goljufijam; ugotavlja tudi, da ni bila izvedena nobena naknadna kontrola, ker je bilo v letu 2016 plačano samo vnaprejšnje financiranje projektov; poziva skupno podjetje S2R, naj čim prej sprejme strategijo za naknadno kontrolo; poziva skupno podjetje S2R, naj posreduje podrobnosti o sistemu obvladovanja tveganj in zlasti o tem, kako se izogniti navzkrižju interesov;

8.  je zaskrbljen, da je skupno podjetje S2R v postopku za storitve javnega naročanja določilo najvišji proračun naročila, ki ne temelji na postopku ocene stroškov in referenčnem sistemu razumne tržne cene; poziva skupno podjetje S2R, naj vzpostavi ustrezne postopke ocenjevanja stroškov, preden začne postopke za oddajo javnih naročil, da bi zagotovilo stroškovno učinkovitost svojih večletnih pogodb za dobavo storitev, saj izkušnje kažejo, da je bila večina prejetih ponudb blizu najvišjemu razpoložljivemu proračunu;

9.  ugotavlja, da je bilo do 31. decembra 2016 zasedenih 17 delovnih mest statutarnih uslužbencev; obžaluje, da se je moralo skupno podjetje S2R med postopkom zaposlovanja zateči k zunanji pomoči, saj je imelo premalo osebja, da bi lahko obvladalo delovne obremenitve, in da plačila za te zunanje storitve niso bila opravljena v letu 2016; poziva skupno podjetje S2R, naj posreduje informacije o teh stroških;

10.  poudarja, da so raziskave in inovacije v železniškem sektorju odločilnega pomena za razvoj varnega in globalno konkurenčnega železniškega sektorja ter imajo pomembno vlogo za znatno zmanjšanje stroškov v življenjskem ciklu železniškega prometnega sistema in znatno povečanje zmogljivosti sistema železniškega prevoza, glede zanesljivosti in točnosti, pa tudi za odpravo preostalih tehničnih ovir za interoperabilnost in zmanjšanje negativnih zunanjih učinkov, povezanih s prevozom; poudarja tudi, da sta cilja skupnega podjetja S2R vzpostavitev enotnega evropskega železniškega območja ter izboljšanje privlačnosti in konkurenčnosti evropskega železniškega sistema;

11.  opozarja, da raziskave in inovacije niso izoliran proces, ki uporablja enostavno pravilo za upravljanje postopkov; zato poudarja, da je zelo pomembno med raziskovalnimi in inovacijskimi projekti prepoznati tiste, ki bodo sposobni inovativne rešitve prenesti na trg; poudarja, da bodo spremembe uredbe o ustanovitvi skupnega podjetja S2R in njenih statutov zelo pomembne za nadaljnji razvoj skupnega podjetja, da se izboljša njegova učinkovitost; poudarja zlasti, da je treba predvideti uporabo načela večletnega financiranja in sprejeti prilagodljive časovne načrte za objavo predlogov projektov.

12.  vztraja, da je pomembno sodelovanje med skupnim podjetjem S2R in Agencijo Evropske unije za železnice (ERA); pozdravlja sodelovanje Evropske agencije za železniški promet na sejah upravnega odbora skupnega podjetja; poziva skupno podjetje S2R, naj zagotovi konkretnejše informacije o glavnih dosežkih tega sodelovanja v svojem letnem poročilu o dejavnostih;

13.  je seznanjen z dejstvom, da je v prvih mesecih, odkar je postalo neodvisno, skupno podjetje S2R začelo raziskovalno delo, kako izkoristiti dejavnosti v zvezi z železniškim sektorjem, načrtovane v drugih programih in skladih Unije, zlasti EFSI, regionalnem in kohezijskem skladu, ter da skupno podjetje S2R namerava nadalje razviti to dejavnost; zahteva, da skupno podjetje S2R posreduje podrobnosti o tem, kako namerava razviti sinergije med temi dejavnostmi in kakšni so pričakovani rezultati;

14.  poudarja, da bi morala projektom raziskav in inovacij slediti višja raven tehnološke pripravljenosti v fazi prikaza in izvajanja; poudarja, da je potreba po dopolnjujočemu financiranju z uporabo ustreznih instrumentov financiranja bistvena za izgradnjo konkurenčnega železniškega sistema v prihodnosti.

15.  predlaga, da Parlament izvršnemu direktorju skupnega podjetja podeli razrešnico glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja S2R za proračunsko leto 2016.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

20.2.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Olle Ludvigsson

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

3

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

Jill Seymour

ENL

Marie-Christine Arnautu

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

6

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

18

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

6

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

 • [1]  UL C 426, 12.12.2017, str. 64.
 • [2]  UL C 426, 12.12.2017, str. 64.
 • [3]  UL 298, 26.10.2012, str. 1.
 • [4]  UL L 177, 17.6.2014, str. 9.
 • [5]  UL L 38, 7.2.2014, str. 2.
 • [6]  UL C 426, 12.12.2017, str. 64.
 • [7]  UL C 426, 12.12.2017, str. 64.
 • [8]  UL 298, 26.10.2012, str. 1.
 • [9]  UL L 177, 17.6.2014, str. 9.
 • [10]  UL L 38, 7.2.2014, str. 2.
 • [11]   Uredba Sveta (EU) št. 642/2014 z dne 16. junija 2014 o ustanovitvi skupnega podjetja Shift2Rail (UL L 177, 17.6.2014, str. 9).
Zadnja posodobitev: 11. april 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov