Betänkande - A8-0076/2018Betänkande
A8-0076/2018

BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2016

22.3.2018 - (2017/2186(DEC))

Budgetkontrollutskottet
Föredragande: Brian Hayes

Förfarande : 2017/2186(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0076/2018
Ingivna texter :
A8-0076/2018
Antagna texter :

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2016

(2017/2186(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2016, med det gemensamma företagets svar[1],

–  med beaktande av förklaringen[2] om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05943/2018 – C8-0095/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[3], särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 642/2014 av den 16 juni 2014 om bildande av det gemensamma företaget Shift2Rail[4], särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[5],

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0076/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget Shift2Rail ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget Shift2Rail, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L–serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2016

(2017/2186(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2016, med det gemensamma företagets svar[6],

–  med beaktande av förklaringen[7] om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05943/2018 – C8-0095/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[8], särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 642/2014 av den 16 juni 2014 om bildande av det gemensamma företaget Shift2Rail[9], särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[10],

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0076/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget Shift2Rail, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2016

(2017/2186(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0076/2018), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma företaget Shift2Rail (nedan kallat det gemensamma företaget) inrättades i juni 2014 för en period av 10 år genom rådets förordning 642/2014 (nedan kallad förordningen om bildande av det gemensamma företaget).

B.  De grundande medlemmarna är Europeiska unionen, företrädd av kommissionen, och partner i järnvägsindustrin (viktiga berörda parter, bland annat tillverkare av järnvägsmateriel, järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och forskningscentrum). Andra enheter får delta i det gemensamma företaget som associerade medlemmar.

C.  Det gemensamma företaget har följande mål: a) Att förverkliga det gemensamma europeiska järnvägsområdet. b) Att öka det europeiska järnvägssystemets attraktivitet och konkurrenskraft. c) Att säkerställa en trafikomställning från vägtransporter. d) Att bibehålla den europeiska järnvägsindustrins ledande ställning på den globala marknaden.

D.  Det gemensamma företaget började arbeta självständigt i maj 2016.

Allmänt

1.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att årsredovisningen för det gemensamma företaget för det år som slutade den 31 december 2016 (nedan kallad revisionsrättens rapport) i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

2.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten i sin rapport förklarar att transaktionerna som ligger till grund för det gemensamma företagets årsredovisning för budgetåret 2016 i allt väsentligt är lagliga och korrekta.

3.  Europaparlamentet noterar att det maximala ekonomiska bidraget från EU till det gemensamma företagets verksamhet är 450 000 000 EUR, som ska betalas från Horisont 2020. Parlamentet noterar att det gemensamma företagets medlemmar från industrin ska bidra med resurser på minst 470 000 000 EUR, varav minst 350 000 000 EUR i bidrag in natura och i kontanter till det gemensamma företagets operativa verksamhet och administrativa kostnader och minst 120 000 000 EUR i bidrag in natura till det gemensamma företagets kompletterande verksamhet.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

4.  Europaparlamentet noterar att den slutliga budget för 2016 som fanns tillgänglig för genomförande omfattade åtagandebemyndiganden på 50 200 000 EUR och betalningsbemyndiganden på 52 300 000 EUR. Parlamentet betonar att utnyttjandegraden för åtagande- och betalningsbemyndigandena var 94 % respektive 82 %, vilket är lågt, särskilt för betalningsbemyndigandena. Parlamentet noterar dessutom att merparten av de betalningar som det gemensamma företaget gjorde 2016 gällde förfinansiering av Horisont 2020-projekt som hade valts ut under ansökningsomgångarna 2015 och 2016.

5.  Europaparlamentet noterar att av anslagen på 450 000 000 EUR från Horisont 2020 till Shift2Rail-initiativet öronmärktes 52 000 000 EUR för Horisont 2020:s arbetsprogram för transport 2014–2015 som förvaltas av kommissionen, vilket innebar att 398 000 000 EUR i anslag gick till det gemensamma företaget. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget vid slutet av 2016 hade gjort åtaganden på 92 400 000 EUR och betalningar på 42 700 000 EUR (10,7 % av anslagen) för genomförandet av den första omgången av projekt.

6.  Europaparlamentet konstaterar att av de 350 000 000 EUR som industrimedlemmarna ska bidra med till det gemensamma företagets operativa verksamhet och administrativa kostnader hade medlemmarna i slutet av 2016, det vill säga fyra månader efter det att det gemensamma företaget hade inlett sina första Horisont 2020-projekt, rapporterat om bidrag in natura till ett värde av 4 500 000 EUR till den operativa verksamheten, varav 3 000 000 EUR hade attesterats. Parlamentet noterar att styrelsen hade godkänt 3 200 000 EUR i kontantbidrag till det gemensamma företagets administrativa kostnader.

7.  Europaparlamentet noterar att av de 120 000 000 EUR av industrimedlemmarnas bidrag till kompletterande verksamhet hade medlemmarna i slutet av 2016 redan rapporterat om 55 000 000 EUR (45,8 %), varav 35 200 000 EUR hade attesterats.

8.  Europaparlamentet konstaterar att de totala bidragen från industrimedlemmarna i slutet av 2016 uppgick till 62 700 000 EUR, jämfört med EU:s kontantbidrag på 48 500 000 EUR.

9.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget år 2016 undertecknade 27 bidragsöverenskommelser efter ansökningsomgångarna 2015 och 2016, och att värdet av forsknings- och innovationsverksamheten inom ramen för dessa ansökningsomgångar uppgick till 167,3 miljoner EUR, som skulle medfinansieras av det gemensamma företaget med upp till högst 79,1 miljoner EUR.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

10.  Europaparlamentet noterar att även om kommissionens strategi mot bedrägerier inom forskning är obligatorisk för det gemensamma företaget hade det vid 2016 års utgång ännu inte gjort någon särskild bedömning av risken för bedrägeri och inte heller upprättat en handlingsplan för genomförandet av sin egen strategi för bedrägeribekämpning, trots att båda dessa är viktiga och förväntade styrsystem och bästa praxis i enlighet med de metoder som har tillhandahållits av kommissionen. Parlamentet noterar att under 2017 tog det gemensamma företaget de första stegen mot att upprätta sin egen handlingsplan för bedrägeribekämpning, i form av ett informationsmöte om bedrägeribekämpning som Olaf anordnade för det gemensamma företagets personal och en bedömning av risken för bedrägeri. Parlamentet noterar att denna plan kommer att följas av en konsekvensbedömning där man fastställer de viktigaste målen för att minska identifierbara brister (fjärde kvartalet 2017) och en utvärdering av strategin och handlingsplanen för bedrägeribekämpning senast i juni 2018.

Urval och rekrytering

11.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget under 2016 rekryterade 7 personer till sin personal i enlighet med sin tjänsteförteckning: en verkställande direktör, en chef för administration och ekonomi, en kommunikationsansvarig, en it-assistent och tre programansvariga.

12.  Europaparlamentet noterar att vid 2016 års utgång hade det gemensamma företaget en personalstyrka bestående av 17 anställda i överensstämmelse med tjänsteförteckningen.

Internkontroll

13.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att det gemensamma företaget har upprättat en åtgärdsplan för genomförandet av sin internkontrollram som beaktar resultatet av en riskbedömning som kommissionens tjänst för internrevision avslutade i december 2016. Parlamentet noterar dessutom att efterhandsrevisioner av ersättningsanspråk för projektkostnader kommer att göras av oberoende externa revisorer när de första ersättningsanspråken har godkänts under 2017.

14.  Europaparlamentet är medvetet om att tjänsten för internrevision fungerar som internrevisor för det gemensamma företaget, och att tjänsten i denna roll rapporterar indirekt till styrelsen och den verkställande direktören. Parlamentet noterar att den första revisionen bestod i att fastställa en riskprofil för det gemensamma företaget i syfte att utarbeta en arbetsplan med en internrevision vart tredje år.

Upphandling för operativa ändamål och bidrag

15.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att det gemensamma företaget i sina förfaranden för upphandling av tjänster obetänksamt nog fastställde en maximal budget för kontrakt. Parlamentet konstaterar att det inte fanns några bevis för att maxbeloppet hade baserats på en kostnadsberäkningsprocess och ett referenssystem för rimliga marknadspriser. Parlamentet anser att detta arbetssätt inte nödvändigtvis säkerställer att de fleråriga tjänstekontrakten är kostnadseffektiva, eftersom erfarenheten visar att de flesta anbud som togs emot låg nära den maximala budgeten. Parlamentet ser positivt på att det tillvägagångssätt som det gemensamma företaget tillämpat är i linje med bestämmelserna i kommissionens handbok om upphandling och budgetförordningens principer.

16.  Europaparlamentet understryker att det gemensamma företaget i två av åtta fall beviljade bidrag till projektkonsortier, trots att de kontroller av stödmottagarnas ekonomiska livskraft som Genomförandeorganet för forskning hade gjort visade att den ekonomiska kapaciteten hos de samordnande industrimedlemmarna i konsortiet var svag. Parlamentet konstaterar att den ekonomiska risken för slutförandet av dessa projekt därmed var onödigt stor. Risken var särskilt stor i ett fall, där den samordnande partnern hade tilldelats över 45 % av den totala projektfinansieringen. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att före 2018 års utgång lägga fram tydliga skäl till varför det beslutade att ta en sådan risk och skriftligen informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur de båda projekten framskrider som en del av uppföljningen inom ramen för ansvarsfrihetsförfarandet. Parlamentet framhåller det ihållande och väsentliga behovet av ett ordentligt riskbedömningssystem som bör följas på ett heltäckande sätt.

Övriga frågor

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att det gemensamma företaget involveras direkt i processen för halvtidsöversynen av Horisont 2020 inom ramen för en ytterligare förenkling och harmonisering av gemensamma företag.

18.  Europaparlamentet noterar det gemensamma företagets behov av att, via unionens institutioner, kommunicera med unionsmedborgarna om den viktiga forskning och det viktiga samarbete som företaget bedriver. Parlamentet betonar att verkliga förbättringar som är ett resultat av detta arbete och som är en viktig del av det gemensamma företagets uppdrag måste lyftas fram, liksom det faktum att det samarbetar med andra gemensamma företag för att göra allmänheten mer medveten om de positiva effekterna av arbetet. Parlamentet noterar i detta avseende att också många av de privata parterna i det gemensamma företaget har kapacitet att kommunicera direkt med allmänheten i EU och att de bör uppmuntras att delta i detta arbete.

19.  Europaparlamentet understryker att forskning och innovation inom järnvägssektorn är avgörande för utvecklingen av en säker och globalt konkurrenskraftig järnvägssektor och viktig för att man i hög grad ska kunna minska järnvägstransporternas livscykelkostnader och öka järnvägstransportsystemets kapacitet i fråga om tillförlitlighet och punktlighet, samt avlägsna de återstående tekniska hindren för driftskompatibilitet och minska de negativa externa effekter som är förknippade med transporter. Parlamentet betonar också att det gemensamma företagets mål är att uppnå ett gemensamt europeiskt järnvägsområde och göra det europeiska järnvägssystemet mer attraktivt och konkurrenskraftigt.

20.  Europaparlamentet påminner om att forskning och innovation inte är en isolerad process med en enkel regel för processtyrning. Parlamentet betonar därför att man bland forsknings- och innovationsprojekten absolut måste identifiera de projekt som kan föra ut innovativa lösningar på marknaden. Parlamentet betonar att ändringar av den förordning om bildande av det gemensamma företaget och företagets stadgar kommer att vara av största vikt för att det gemensamma företaget ska kunna bli mer effektivt. Parlamentet betonar att man i synnerhet behöver föreskriva tillämpning av principen om flerårig finansiering och införa flexibla tidsplaner för offentliggörandet av förslag till projekt.

21.  Europaparlamentet insisterar på att det gemensamma företaget och Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) måste samarbeta. Parlamentet välkomnar järnvägsbyråns deltagande i det gemensamma företagets styrelsesammanträden. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att ta med mer konkret information om de viktigaste resultaten av detta samarbete i sin årliga verksamhetsrapport.

22.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget under de första månaderna efter det att det blev självständigt inledde det förberedande arbetet med att undersöka hur man kan använda sig av den verksamhet som planeras i andra EU-program och EU-fonder i förbindelse med järnvägssektorn, särskilt Efsi, regionalfonden och Sammanhållningsfonden, och att det gemensamma företaget avser att vidareutveckla denna verksamhet. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att lämna närmare uppgifter om hur det avser att utveckla synergier mellan dessa verksamheter och vilka resultat som förväntas.

23.  Europaparlamentet understryker att forsknings- och innovationsprojekt bör följas av en högre teknisk mognadsgrad i demonstrations- och genomförandefasen. Parlamentet betonar att behovet av kompletterande finansiering med relevanta finansieringsinstrument är avgörande för att ett konkurrenskraftigt järnvägssystem ska kunna byggas i framtiden.

21.2.2018

YTTRANDE från utskottet för transport och turism

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail (S2R) för budgetåret 2016

(2017/2186(DEC))

Föredragande av yttrande: Markus Ferber

FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet gläder sig över att det gemensamma företaget Shift2Rail (nedan kallat S2R) blev ekonomiskt självbestämmande i maj 2016 och har fortsatt med konsolideringen av sin struktur i syfte att säkerställa en sund förvaltning, laglighet och korrekthet i programmets genomförande.

2.  Europaparlamentet gläder sig över revisionsrättens konstaterande att de transaktioner som ligger till grund för S2R:s räkenskaper för budgetåret 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

3.  Europaparlamentet noterar att S2R:s budget för budgetåret 2016 uppgick till 50,2 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden och 52,3 miljoner EUR i betalningsbemyndiganden, varav 44,1 miljoner EUR i åtaganden och 47,2 miljoner EUR i betalningar för den operativa verksamheten, 3,3 miljoner EUR i åtaganden och 3,5 miljoner EUR i betalningar för personalutgifter och administrativa kostnader samt 2,8 miljoner EUR i åtaganden och 1,7 miljoner EUR i betalningar för outnyttjade anslag som inte behövdes under budgetåret.

4.  Europaparlamentet konstaterar att kostnaderna för den operativa verksamheten under 2016 (avdelning 3) stod för 87,8 % av S2R:s totala budget, inklusive de förväntade outnyttjade anslag som inte behövts under året (avdelning 4). Parlamentet konstaterar vidare att S2R, för den operativa budgeten, uppnådde en genomförandegrad på 100 % för åtagandebemyndiganden och 86,6 % för betalningsbemyndiganden. Parlamentet noterar att betalningsbemyndigandena användes till förfinansiering av de bidrag som är resultatet av ansökningsomgångarna 2015 och 2016.

5.  Europaparlamentet beklagar att de budgeterade intäkterna år 2016 från de nitton associerade medlemmarna (andra medlemmar) endast uppgick till 2,53 miljoner EUR av totalt 52,32 miljoner EUR. Parlamentet beklagar också att det uppskattade bidraget in natura från andra medlemmar, bortsett från unionen, till den operativa verksamheten var begränsat till 4,5 miljoner EUR, varav 3 miljoner EUR hade attesterats. Parlamentet påminner om att det i S2R-förordningen[11] fastställs att det sammanlagda bidraget till operativ verksamhet som ska tillhandahållas av andra medlemmar, totalt 470 miljoner EUR, ska bestå av minst 350 miljoner EUR i bidrag in natura och kontantbidrag, inklusive 200 miljoner EUR från grundande medlemmar, bortsett från unionen. Parlamentet noterar att av de 120 miljoner EUR av industrimedlemmarnas bidrag som ska gå till kompletterande verksamhet, hade medlemmarna i slutet av 2016 redan rapporterat 55 miljoner EUR (45,8 %), varav 35,2 miljoner EUR hade attesterats.

6.  Europaparlamentet noterar att S2R år 2016 undertecknade 27 bidragsöverenskommelser efter ansökningsomgångarna 2015 och 2016, och att värdet av forsknings- och innovationsverksamheten inom ramen för dessa ansökningsomgångar uppgick till 167,3 miljoner EUR, som ska medfinansieras av S2R med upp till högst 79,1 miljoner EUR.

7.  Europaparlamentet noterar att S2R har upprättat en riskhanteringsstrategi, men ännu inte gjort en särskild bedömning av risken för bedrägeri och inte heller infört en handlingsplan för genomförandet av den egna bedrägeribekämpningsstrategin. Parlamentet konstaterar också att eftersom förfinansiering av projekt endast har betalats under 2016 har inga efterhandskontroller genomförts. Parlamentet uppmuntrar S2R att snarast möjligt anta en strategi för efterhandskontroller. Parlamentet uppmanar S2R att lämna närmare uppgifter om riskhanteringssystemet, och i synnerhet om hur man ska undvika intressekonflikter.

8.  Europaparlamentet är oroat över att S2R i sina förfaranden för upphandling av tjänster fastställer en maximal budget för kontrakten som inte ser ut att vara baserad på en kostnadsberäkningsprocess och ett referenssystem för rimliga marknadspriser. Parlamentet uppmanar S2R att införa lämpliga kostnadsberäkningsprocesser innan upphandlingsförfaranden inleds, för att säkerställa kostnadseffektiviteten i sina fleråriga tjänsteavtal, eftersom erfarenheterna visar att de flesta av de inkomna anbuden var nära den maximala budgeten.

9.  Europaparlamentet konstaterar att 17 tjänster i tjänsteförteckningen hade tillsatts den 31 december 2016. Parlamentet beklagar att det gemensamma företaget var tvunget att anlita externa tjänster på grund av personalbristen under rekryteringsprocessen för att klara arbetsbördan, och att betalningarna för dessa externa tjänster inte gjordes under 2016. Parlamentet uppmanar S2R att tillhandahålla information om dessa kostnader.

10.  Europaparlamentet understryker att forskning och innovation inom järnvägssektorn är avgörande för utvecklingen av en säker och globalt konkurrenskraftig järnvägssektor och spelar en viktig roll för att uppnå en betydande minskning av järnvägstransporternas livscykelkostnader och en betydande ökning av järnvägstransportsystemets kapacitet, i fråga om tillförlitlighet och punktlighet, samt för att avlägsna de återstående tekniska hindren för driftskompatibilitet och effektivitet och minska de negativa externa effekter som är förknippade med järnvägstransporter. Parlamentet betonar också att målen för S2R är att uppnå ett gemensamt europeiskt järnvägsområde och att stärka attraktiviteten och konkurrenskraften för det europeiska järnvägssystemet.

11.  Europaparlamentet påminner om att forskning och innovation inte är en isolerad process med en enkel regel för processtyrning. Parlamentet betonar därför att det är mycket viktigt att bland forsknings- och innovationsprojekten identifiera de projekt som kan föra ut innovativa lösningar på marknaden. Parlamentet betonar att ändringar av den förordning som inrättar S2R och företagets stadgar kommer att vara av största vikt för den framtida utvecklingen av S2R i syfte att förbättra dess effektivitet. Parlamentet betonar i synnerhet behovet av att föreskriva tillämpningen av principen om flerårig finansiering och att införa flexibla tidsplaner för offentliggörandet av förslag till projekt.

12.  Europaparlamentet insisterar på vikten av samarbete mellan S2R och Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA). Parlamentet välkomnar järnvägsbyråns deltagande i möten i det gemensamma företagets styrelse. Parlamentet uppmanar S2R att lämna mer konkret information om de viktigaste resultaten av detta samarbete i sin årliga verksamhetsrapport.

13.  Europaparlamentet noterar att S2R under de första månaderna efter det att det blev självständigt inledde det förberedande arbetet med att undersöka hur man kan använda sig av den verksamhet som planeras i andra program och fonder i unionen i förbindelse med järnvägssektorn, särskilt Efsi, regionalfonden och Sammanhållningsfonden, och att S2R har för avsikt att vidareutveckla denna verksamhet. Parlamentet uppmanar S2R att lämna närmare uppgifter om hur det avser utveckla synergier mellan dessa verksamheter och vilka resultat som förväntas.

14.  Europaparlamentet understryker att forsknings- och innovationsprojekt bör följas av en högre teknisk mognadsgrad i demonstrations- och genomförandefasen. Parlamentet betonar att behovet av kompletterande finansiering med hjälp av relevanta finansieringsinstrument är avgörande för att bygga upp ett konkurrenskraftigt järnvägssystem i framtiden.

15.  Europaparlamentet föreslår att parlamentet beviljar den verkställande direktören för S2R ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2016.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

20.2.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Olle Ludvigsson

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

3

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

6

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

6

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

 • [1]  EUT C 426, 12.12.2017, s. 64.
 • [2]  EUT C 426, 12.12.2017, s. 64.
 • [3]  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [4]  EUT L 177, 17.6.2014, s. 9.
 • [5]  EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.
 • [6]  EUT C 426, 12.12.2017, s. 64.
 • [7]  EUT C 426, 12.12.2017, s. 64.
 • [8]  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [9]  EUT L 177, 17.6.2014, s. 9.
 • [10]  EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.
 • [11]  Rådets förordning (EU) nr 642/2014 av den 16 juni 2014 om bildande av det gemensamma företaget Shift2Rail (EUT L 177, 17.6.2014, s. 9).
Senaste uppdatering: 11 april 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy