ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2016 година

22.3.2018 - (2017/2157(DEC))

Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Барт Стас

Процедура : 2017/2157(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0078/2018
Внесени текстове :
A8-0078/2018
Гласувания :
Приети текстове :

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2016 година

(2017/2157(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията[1],

–  като взе предвид декларацията за достоверност[2] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8-0067/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[3], и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на Европейска агенция за морска безопасност[4], и по-специално член 19 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[5], и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0078/2018),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция по морска безопасност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция по морска безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2016 година

(2017/2157(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията[6],

–  като взе предвид декларацията за достоверност[7] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8-0067/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[8], и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на Европейска агенция за морска безопасност[9], и по-специално член 19 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[10], и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0078/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция по морска безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2016 година

(2017/2157(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0078/2018),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите[11] на Европейската агенция по морска безопасност („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 70 215 156 EUR, което представлява увеличение от 6,05% спрямо 2015 г.;

В.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2016 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година степента на изпълнение на бюджета е 98,07%, което представлява намаление с 1,16% спрямо 2015 г., и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 97,80%, което представлява увеличение с 1,28%;

2.  отбелязва изпълнението при бюджета за 2016 г. на последната фаза от двуетапното преструктуриране на бюджета през 2014 и 2015 г., което засяга финансовите години 2015 и 2016; отбелязва, че новата структура цели да осигури по-добра подкрепа за потребностите във връзка с работата на Агенцията, като се отделят дейностите, финансирани по проекти, и финансирането, предназначено за специфични действия (средства R0); приканва Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно практическото въздействие и ефективността, придобита чрез новата структура на бюджета;

Поети задължения и преноси

3.  отбелязва, че от общата сума, пренесена от 2015 към 2016 г. (36 450 711 EUR), 54% са усвоени, 43% остават като „отворена сума“ (дължима, но все още неплатена сума), а 2% от общата сума са анулирани;

4.  посочва, че преносите често са частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета, по-специално ако са били предварително планирани и съобщени на Палатата;

Преноси

5.  отбелязва, че през 2016 г. Агенцията е направила общо 8 трансфера между дялове от бюджета; отбелязва, че тези трансфери са били под 10% от бюджетните кредити за финансовата година по съответния бюджетен ред, от който е направен трансферът, при осъществяването на трансфери на бюджетни кредити от един дял в друг, с изключение на трансферите, извършени в края на годината в съответствие с решението на управителния съвет, прието с писмена процедура № 11/2016 относно бюджетните трансфери от един дял в друг, отвъд границата от максимум 10%;

Обществени поръчки и политика относно персонала

6.  отбелязва, че Агенцията е стартирала 66 процедури за възлагане на обществени поръчки, като 5 от тях са били специални процедури на договаряне, а останалите 61 са били открити процедури на договаряне с ниска стойност;

7.  установява въз основа на информацията, предоставена от Агенцията, че през 2016 г. тя е разполагала с 202 длъжности в одобреното си щатно разписание; отбелязва, че Агенцията е взела предвид целевото ниво от 198 длъжности, което е цел за периода от 1 януари 2017 г. нататък; отбелязва, че процентът на заетите длъжности спрямо тази цел е бил 98,48%;

8.  отбелязва резултатите от третия сравнителен анализ на длъжностите в Агенцията, съгласно който 21,80% от длъжностите са в областта на административната подкрепа и координацията, 70,93% – в областта на оперативните задачи и 7,26% – в областта на неутрални задачи; отбелязва, че пет длъжности, предвидени в щатното разписание за 2015 г., бяха съкратени през 2016 г. като част от намалението на персонала с 5%, извършено в съответствие със съобщението на Комисията относно програмирането на ресурси за децентрализираните агенции, което намали броя на предвидените в щатното разписание длъжности от 207 на 202, и че Агенцията е изпълнила своята работна програма за 2016 г. само със 198 длъжности, тъй като 4 длъжности са били замразени поради съкращения, предвидени за 2017 г.; отбелязва, че общият брой на служителите е останал непроменен – 246 души; приветства факта, че увеличението с 14 щатни длъжности, свързани със сътрудничеството по отношение на дейностите по брегова охрана, е предвидено за 2017 г.;

9.  изразява съжаление за значителния дисбаланс в съотношението между половете: 19% на 81% в полза на мъжете при членовете на управителния съвет на Агенцията, което не показва подобрение спрямо миналата година; все пак установява въз основа на информация от Агенцията, че назначаването на тези членове не е част от нейните правомощия и че съотношението между половете при висшето ръководство на Агенцията е 50:50;

10.  подчертава, че балансът между професионалния и личния живот следва да бъде част от политиката относно персонала на Агенцията; призовава Агенцията да представи по-точна разбивка на сравнително високата сума (7 841,70 EUR на човек), изразходвана за дейности, свързани с благосъстоянието на служителите, през 2016 г.; отбелязва, че служителите са ползвали средно по 5,9 дни отпуск по болест;

11.  приветства факта, че Агенцията е въвела общи правила за прилагане във връзка с предотвратяването на психическия и сексуалния тормоз; призовава Агенцията да подкрепи организирането на обучителни и информационни сесии с цел повишаване на осведомеността на служителите;

12.  отбелязва със задоволство факта, че Агенцията не е получавала никакви жалби, срещу нея не са завеждани съдебни дела, нито са докладвани случаи във връзка с назначаването или уволнението на служители през 2016 г.;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

13.  приветства факта, че Агенцията е оповестила публично на своя уебсайт декларациите за ангажираност и поверителност, подписани от членовете на нейния управителен съвет, както и техните автобиографии;

14.  отбелязва със задоволство, че през 2015 г. управителният съвет на Агенцията прие стратегия за предотвратяването и откриването на измами и че през 2016 г. бяха предприети редица конкретни действия, включително обучителни курсове по етика и почтеност;

15.  оценява факта, че през 2016 г. Агенцията не е имала случаи на конфликти на интереси;

16.  приветства факта, че Агенцията е приела политика за лицата, подаващи сигнали за нарушения, която осигурява за служителите цялата необходима информация относно подаването на сигнали за нарушения и гарантира обезпечаването на поверителност за служителите, които докладват добросъвестно за тежки нарушения или проблеми; отбелязва със задоволство, че през 2016 г. не са докладвани никакви подобни случаи;

17.  изразява необходимостта от създаване на независим орган за разкриване, консултиране и сезиране, разполагащ с достатъчно финансови ресурси, който да помага на лицата, подаващи сигнали за нередности, да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно евентуални нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно защитава тяхната поверителност и им предлага необходимите подкрепа и съвет;

Основни постижения

18.  приветства трите основни постижения, посочени от Агенцията за 2016 г., а именно:

–  тя въведе нова методология за посещенията в държавите членки и ръководи извършването на оценката за включване на рентабилността в хоризонталните анализи във връзка с циклите на посещения в държавите членки;

–  първите оперативни услуги по проекта за морско наблюдение „Коперник“ бяха реализирани, като беше поставено началото на взаимодействие, което ще подкрепя и стимулира продуктите и услугите на Агенцията за наблюдение на Земята през следващите години;

–  тя създаде специален доброволен инструмент за подкрепа на дейността на държавите членки за изпълнение и прилагане на законодателството и стандартите на Съюза за ограничаване на рисковете за околната среда, свързани с корабоплаването; (Директива за съдържанието на сяра[12] и Директива за пристанищните приемни съоръжения за отпадъци[13]);

19.  изразява съжаление за това, че Агенцията не използва показатели за въздействието и показатели за крайните продукти с цел допълнително подобряване на използването на ключовите показатели за изпълнение; отбелязва обаче, че единният програмен документ на Агенцията ясно показва очакваното въздействие и резултатите за всяка дейност;

Вътрешен одит

20.  отбелязва, че през 2016 г. одитните органи на Агенцията не са отправили никакви критични одитни препоръки или становища, които биха могли да доведат до изразяването на резерви в годишната декларация за достоверност; отбелязва със задоволство, че всички препоръки и забележки, произтичащи от различните одити, извършени през годините до 2016 г., са били приключени към 31 декември 2016 г.;

21.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит (IAS) е извършила одит на дейностите, финансирани по проекти, в рамките на Европейската агенция по морска безопасност, и е стигнала до заключението, че като цяло системите за управление и контрол на Агенцията във връзка с дейностите, финансирани по проекти, са целесъобразно планирани и са ефективно и ефикасно изпълнени; въпреки това отбелязва, че IAS е открила някои области, които се нуждаят от подобрение, във връзка с наличието на информация относно управлението на планирането и използването на ресурсите за дейности, финансирани по проекти; отбелязва, че на 30 януари 2017 г. IAS отправи три препоръки, като една от тях беше приета от Агенцията; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на препоръките;

22.  приветства факта, че Агенцията е разработила свой собствен инструмент за последващи действия във връзка с препоръките, отправени от Службата за вътрешен одит и Европейската сметна палата, както и че всички препоръки от одита и забележките, направени в периода до 31 декември 2016 г., са били изпълнени;

Вътрешен контрол

23.  отбелязва, че Агенцията е разработила и приложила редица вътрешни мерки, за да гарантира упражняването на контрол по отношение на нейните дейности и да предостави на ръководството разумни гаранции за постигането на нейните цели; отбелязва, че Агенцията е приложила пълен набор от стандарти за вътрешен контрол въз основа на еквивалентни стандарти, определени от Комисията, както и минимални изисквания, които бяха приети от нейния управителен съвет; отбелязва, че основните промени през 2016 г. засягаха предотвратяването и откриването на измами и управлението на документи;

24.  отбелязва, че според доклада на Сметната палата през 2014 г. Агенцията е сключила рамков договор на стойност 3 500 000 EUR за закупуването на стоки и услуги, свързани с информационни технологии, за период от шест години; отбелязва, че Агенцията е подценила своите потребности, както и вероятно стойността на договора, което е довело до усвояване на 80% от средствата по договора към края на 2016 г.; изразява съжаление за това, че се е наложило стартирането на нова процедура за възлагане на обществена поръчка четири години по-рано от очакваното, което е довело до допълнителни административни разходи; отбелязва въз основа на отговора на Агенцията, че определянето на потребностите във връзка с този договор е било особено трудно, тъй като към момента на възлагане на обществената поръчка преговорите по споразумението за финансов принос по „Коперник“ все още не са били приключени и още по-важно – не е било ясно дали и до каква степен разходите за информационни технологии ще бъдат допустими съгласно това споразумение;

25.  отбелязва, че според доклада на Сметната палата през 2016 г. Агенцията е сключила седем рамкови договора за закупуване на системи за реагиране на замърсяване с нефт; отбелязва, че тръжната процедура е била стартирана с предположението, че общата стойност на седемте рамкови договора ще бъде 7 000 000 EUR; изразява съжаление, че при това предположение са били подценени потребностите на Агенцията и са били подписани седем рамкови договора, всеки на стойност от 7 000 000 EUR, което е довело до обща стойност на договорите в размер на 49 000 000 EUR; отбелязва въз основа на отговора на Агенцията, че прогнозните потребности са се променили през периода между първоначалната оценка на потребностите и реалното стартиране на тръжната процедура;

Резултати от изпълнението

26.  отбелязва, че през 2016 г. сътрудничеството с участващите държави членки и органите на Съюза е продължило, включително предоставянето на услуги на Frontex (граничен контрол), на Европейската агенция за контрол на рибарството (наблюдение на риболова), на OLAF (митници и нелегални трансгранични дейности), на Центъра за морски анализи и операции – Наркотици (правоприлагане – наркотици) и на EUNAVFOR (борба с пиратството и контрабандата на хора);

27.  отбелязва, че предложението за преразглеждане на Регламента за създаване на Агенцията с цел развитие на европейското сътрудничество във връзка с изпълнението на функциите по брегова охрана е оказало значително въздействие върху изпълнението на многогодишната програма на Агенцията през 2016 г.; отбелязва освен това, че Европейският парламент е финансирал пилотен проект, целящ да се проучи и доразвие през 2016 г. и 2017 г. междуведомственото взаимодействие между EMSA, Frontex и Европейската агенция за контрол на рибарството, с оглед засилване на сътрудничеството за изпълнение на функциите по брегова охрана; приветства приключването на законодателния процес и приемането на прегледа в края на 2016 г.;

28.  отново заявява, че задачите на Агенцията могат да бъдат извършвани по-ефикасно на равнището на ЕС, отколкото на национално равнище, какъвто е случаят с нейния принос за морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби, както и от офшорни съоръжения за експлоатация на газови и нефтени залежи в Европа; приветства факта, че Агенцията се стреми към намирането на полезни взаимодействия с други агенции на Съюза, с цел да се повишат ефективността и ефикасността и да се намалят разходите; приветства и насърчава в този контекст сътрудничеството на Агенцията с други агенции на Съюза за подкрепа на Програмата на ЕС за миграцията, като например предоставянето от Агенцията на все повече услуги за Frontex, в съответствие с подновеното и актуализирано тригодишно споразумение за нивото на обслужване, сключено през 2016 г.; отбелязва също така, че Агенцията е приключила доставката на услуги за дистанционно управляеми летателни системи (RPAS) за наблюдение на морската среда; насърчава сътрудничеството между Агенцията и други агенции на Съюза във връзка с бежанската криза, включително и дейности от решаващо значение, които излизат извън рамките на нейния първоначален мандат, като например принос под формата на ноу-хау, оперативна подкрепа и персонал, който да помага при справянето с бежанската криза;

°

°  °

29.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2018 г.[14] относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

20.2.2018

СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2016 година

(2017/2157(DEC))

Докладчик по становище: Гезине Майснер

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства констатацията на Сметната палата, че операциите, свързани с отчетите на Европейската агенция за морска безопасност („Агенцията“) за финансовата 2016 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

2.  отбелязва, че годишният бюджет на Агенцията за 2016 г., като се изключат вътрешните и външните целеви приходи, възлиза на 55,17 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и на 56,07 милиона евро в бюджетни кредити за плащания и че степента на тяхното изпълнение е съответно 98,07 % и 97,80 %; приветства факта, че Агенцията е достигнала 97,65 % изпълнение на плащанията, като се имат предвид и автоматичните преноси на бюджетни кредити за плащания; отбелязва, че 36,45 милиона евро под формата на бюджетни кредити, свързани предимно с оперативни разходи в областта на мерки против замърсяването на морето, бяха пренесени за 2016 г., от които 54 % бяха изразходвани, 43 % бяха оставени като отворена сума, която да бъде използвана през следващите години, а 2 % – отменени;

3.  приветства преките действия, предприети в съответствие със стратегията за предотвратяване и откриване на измами, като например приемането на политиката за подаването на сигнали за нередности, която предоставя на служителите информация относно подаването на сигнали за нередности и гарантира пълна поверителност и защита на служителите, които докладват за тежки нарушения или проблеми, както и провеждането на курсове по етика и почтеност за новодошлите и опреснителни курсове за съществуващия персонал;

4.  приветства факта, че Агенцията е разработила свой собствен инструмент за последващи действия във връзка с препоръките, отправени от Службата за вътрешен одит и Европейската сметна палата, както и че всички препоръки от одита и забележките, направени в периода до 31 декември 2016 г., са изпълнени;

5.  приветства факта, че Агенцията е предприела мерки, за да се подготви за засиления си мандат в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1625 от 14 септември 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) №1406/2002, с което към мандата на Агенцията се добавя междуведомствено сътрудничество относно функциите на бреговата охрана; обръща внимание върху факта, че през 2016 г. Европейският парламент започна пилотния проект за европейска брегова охрана, който е съсредоточен върху създаването на оперативни и технически взаимодействия между различни национални органи, изпълняващи функции по брегова охрана, и Агенцията, Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) и Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA);

6.  отново заявява, че задачите на Агенцията могат да бъдат извършвани по-ефикасно на равнището на ЕС отколкото на национално равнище, какъвто е случаят с нейния принос за морската безопасност и за предотвратяването на замърсяването от кораби, както и от офшорни съоръжения за експлоатация на газови и нефтени залежи в Европа; приветства факта, че Агенцията се стреми към намирането на полезни взаимодействия с други агенции на Съюза, с цел да се повишат ефективността и ефикасността и да се намалят разходите; приветства и насърчава в този контекст сътрудничеството на Агенцията с други агенции на Съюза в подкрепа на Програмата на ЕС за миграцията, като например предоставянето, от Агенцията, на нарастващ брой услуги за Frontex в съответствие с подновеното и актуализирано тригодишно споразумение за нивото на обслужване, сключено през 2016 г.; отбелязва също така, че Агенцията е приключила доставката на услуги на дистанционно управляеми летателни системи (RPAS) за наблюдение на морската среда; насърчава сътрудничеството на Агенцията с други агенции на Съюза по отношение на бежанската криза, също когато става въпрос за дейности от критично значение, които излизат извън рамките на нейния първоначален мандат, например принос под формата на компетентност, оперативна подкрепа и персонал, който да помага при справянето с бежанската криза;

7.  отбелязва резултатите от третия сравнителен анализ на длъжностите в Агенцията, съгласно който 21,80 % от длъжностите са в областта на административната подкрепа и координацията, 70,93 % – в областта на оперативните задачи и 7,26 % – в областта на неутрални задачи; отбелязва, че пет длъжности, предвидени в щатното разписание за 2015 г., бяха съкратени през 2016 г. като част от намалението на персонала с 5 %, направено в съответствие със съобщението на Комисията относно програмирането на ресурси за децентрализираните агенции, което намали броя на предвидените в щатното разписание длъжности от 207 на 202, и че Агенцията е изпълнила своята работна програма за 2016 г. само със 198 длъжности, тъй като 4 длъжности са били замразени поради съкращения, предвидени за 2017 г.; отбелязва, че общият брой на служителите е останал непроменен – 246 души; приветства факта, че увеличението с 14 щатни длъжности, свързани със сътрудничеството по отношение на дейности по брегова охрана, е предвидено за 2017 г.;

8.  предлага Парламентът да освободи от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за морска безопасност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2016 година.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Olle Ludvigsson

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

0

0

/

/

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

 • [1]  ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 156.
 • [2]  ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 156.
 • [3]  OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
 • [4]  OВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1.
 • [5]  OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
 • [6]  ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 156.
 • [7]  ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 156.
 • [8]  OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
 • [9]  OВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1.
 • [10]  OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
 • [11]  OВ C 84, 17.03.2017 г., стр. 84.
 • [12]  Директива (ЕС) 2016/802 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 58).
 • [13]  Директива (ЕС) 2015/2087 на Комисията от 18 ноември 2015 г. за изменение на приложение II към Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари (ОВ L 302, 19.11.2015 г., стр. 99).
 • [14]  Приети текстове от тази дата, P8_TA-PROV(2018)0000.
Последно осъвременяване: 10 април 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност