Postupak : 2017/2157(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0078/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0078/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.47

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0152

IZVJEŠĆE     
PDF 636kWORD 63k
22.3.2018
PE 613.469v02-00 A8-0078/2018

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2016.

(2017/2157(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Bart Staes

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2016.

(2017/2157(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2016., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0067/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1406/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost(4), a posebno njezin članak 19.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0078/2018),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za pomorsku sigurnost za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za pomorsku sigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2016.

(2017/2157(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2016., s odgovorom Agencije(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0067/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1406/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost(9), a posebno njezin članak 19.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0078/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za pomorsku sigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2016.

(2017/2157(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0078/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

B.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(11) Europske agencije za pomorsku sigurnost („Agencija”) za financijsku godinu 2016. njezin konačni proračun iznosio 70 215 156 EUR, što je povećanje od 6,05 % u odnosu na 2015. godinu;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 98,07 %, što je smanjenje od 1,16 % u odnosu na 2015., te da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 97,8 %, što je porast od 1,28 %;

2.  prima na znanje, u kontekstu izvršenja proračuna za 2016., posljednju fazu dvodijelnog procesa restrukturiranja proračuna 2014. i 2015., koja je utjecala na proračunske godine 2015. i 2016.; napominje da je nova struktura namijenjena pružanju veće potpore poslovnim potrebama Agencije izoliranjem aktivnosti koje se financiraju u okviru projekta i financijskih sredstava namijenjenih za te konkretne aktivnosti (sredstva R0); poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice kakav učinak u praksi ima nova struktura proračuna i je li efikasna;

Obveze i prijenosi

3.  primjećuje da je od ukupnog iznosa prenesenog iz 2015. u 2016. godinu (36 450 711 EUR) 54 % potrošeno, 43 % je ostalo kao „otvoren iznos” (iznos dugovanja koji još nije plaćen), a 2 % je ukinuto;

4.  ističe da su prijenosi često djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija, da ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i izvršenju proračuna te da nisu uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebno ako ih Agencija planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Prijenos

5.  napominje da je Agencija 2016. izvršila ukupno osam prijenosa među proračunskim glavama; uzima u obzir da su ti prijenosi iznosili manje od 10 % odobrenih sredstava za financijsku godinu proračunske linije iz koje se sredstva prenose u slučaju prijenosa iz jedne glave u drugu, uz iznimku prijenosa izvršenih na kraju godine u skladu s odlukom upravnog odbora usvojenom pisanim postupkom br. 11/2016 o prijenosu proračunskih sredstava iz jedne glave u drugu u iznosu koji premašuje gornju granicu od 10 %;

Politike povezane s javnom nabavom i osobljem

6.  prima na znanje činjenicu da je Agencija pokrenula 66 postupaka nabave, od kojih su pet bili posebni pregovarački postupci, a preostalih 61 otvoreni pregovarački postupci i pregovarački postupci male vrijednosti;

7.  prima na znanje da je Agencija konstatirala da je 2016. imala 202 radna mjesta u odobrenom planu radnih mjesta; napominje da je Agencija uzela u obzir cilj od 198 radnih mjesta, što je cilj od 1. siječnja 2017.; prima na znanje da je stopa popunjenosti radnih mjesta u odnosu na taj cilj iznosila 98,48 %;

8.  prima na znanje rezultate treće komparativne analize radnih mjesta Agencije, prema kojoj je 21,8 % zaposlenih na radnim mjestima u administrativnoj potpori i koordinaciji, 70,93 % na operativnim zadaćama, a 7,26 % na neutralnim zadaćama; napominje da je pet radnih mjesta u planu radnih mjesta za 2015. ukinuto 2016. u okviru prvog smanjenja osoblja za 5 % provedenog u skladu s komunikacijom Komisije o programiranju resursa za decentralizirane agencije, čime se broj statutarnog osoblja smanjio s 207 na 202, te dodaje da je Agencija provela svoj radni program za 2016. sa samo 198 radnih mjesta, s obzirom na to da su četiri mjesta zamrznuta zbog rezova predviđenih za 2017.; napominje da je ukupni broj osoblja od 246 ostao na istoj razini; pozdravlja činjenicu da je za 2017. predviđeno povećanje od 14 radnih mjesta za statutarno osoblje povezano sa suradnjom na izvršavanju dužnosti obalne straže;

9.  izražava žaljenje zbog znatne neravnoteže spolova, čija se razina u upravnom odboru Agencije kretala od 19 % do 81 %, što ne upućuje na poboljšanje u odnosu na prošlu godinu; ipak, priznaje da imenovanje tih članova nije u nadležnosti Agencije i da je omjer ravnoteže spolova među njezinim višim rukovodstvom bio 50: 50;

10.  ističe da bi ravnoteža između privatnog i poslovnog života trebala biti dio politike zapošljavanja Agencije; poziva Agenciju da dostavi precizniju raščlambu razmjerno visokog iznosa (7 841,70 EUR) koji je 2016. godine potrošen po članu osoblja za aktivnosti usmjerene na dobrobit; primjećuje da prosječni broj dana bolovanja po zaposleniku iznosio 5,9 dana;

11.  pozdravlja činjenicu da je Agencija uvela opće provedbeno pravilo o prevenciji psihološkog i seksualnog uznemiravanja; poziva Agenciju da podupre organizaciju obuka i informativnih predavanja kako bi se povećala razina osviještenosti osoblja;

12.  sa zadovoljstvom primjećuje da tijekom 2016. Agencija nije zaprimila nijednu pritužbu, tužbu ili prijavu povezanu sa zapošljavanjem ili otpuštanjem osoblja;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost te demokratičnost

13.  pozdravlja činjenicu da je Agencija na svojim internetskim stranicama objavila izjave o obvezi i povjerljivosti koje su potpisali članovi upravnog odbora, kao i njihove životopise;

14.  sa zadovoljstvom napominje da je upravni odbor Agencije 2015. usvojio strategiju za sprečavanje i otkrivanje prijevara te da su tijekom 2016. provedene brojne konkretne mjere, uključujući tečajeve o etici i integritetu;

15.  pozdravlja činjenicu da 2016. Agencija nije imala nijedan slučaj sukoba interesa;

16.  pozdravlja činjenicu da je Agencija usvojila politiku o zviždačima kojom se osoblju pružaju sve relevantne informacije o zviždačima te se članovima osoblja koji u dobroj vjeri prijave ozbiljne nepravilnosti ili otkriju razloge za zabrinutost osigurava povjerljivost; sa zadovoljstvom primjećuje da tijekom 2016. nije bilo prijavljenih slučajeva;

17.  ističe da je potrebno osnovati nezavisno tijelo za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo zviždačima da preko odgovarajućih kanala dostave informacije o mogućim nepravilnostima koje utječu na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti;

Glavna postignuća

18.  pozdravlja tri glavna postignuća Agencije 2016., a to su:

–  provedba nove metodologije za posjete državama članicama i upravljanje integracijom procjene ekonomičnosti u horizontalnim analizama povezanima s ciklusima posjeta državama članicama;

–  pružanje prvih operativnih usluga u okviru projekta pomorskog nadzora Copernicus, što je označilo početak sinergije kojom će se sljedećih godina održavati i poticati proizvodi i usluge Agencije u području promatranja Zemlje;

–  uspostava posebnog dobrovoljnog instrumenta za pružanje potpore državama članicama u provedbi zakonodavstva Unije i poštovanju standarda za ublažavanje rizika za okoliš povezanih s pomorskim prijevozom; (Direktiva o sumporu(12) i Direktiva o lučkim uređajima za prihvat otpada(13));

19.  izražava žaljenje zbog toga što se Agencija ne koristi pokazateljima učinka i ishoda kako bi dodatno poboljšala ključne pokazatelje uspješnosti; napominje, međutim, da se u jedinstvenom programskom dokumentu Agencije jasno navode očekivani učinci i ishodi svake aktivnosti;

Unutarnja revizija

20.  potvrđuje da revizijska tijela Agencije 2016. nisu iznijela kritične revizijske preporuke ili opažanja koji bi mogli dovesti do izražavanja zadrške u godišnjoj izjavi o jamstvu; sa zadovoljstvom konstatira da su sve preporuke i opažanja iz različitih revizija prije 2016. uzeta u obzir do 31. prosinca 2016.;

21.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju u Agenciji provela reviziju aktivnosti financiranih u okviru projekta te da je općenito zaključila da su sustavi upravljanja i kontrole za spomenute aktivnosti primjereno osmišljeni te efektivno i učinkovito provedeni; konstatira, međutim, da je Služba za unutarnju reviziju utvrdila područja u kojima su potrebna poboljšanja, povezana s dostupnošću informacija o upravljanju planiranjem i upotrebom sredstava za aktivnosti financirane u okviru projekta; prima na znanje da je Služba za unutarnju reviziju 30. siječnja 2017. izdala tri preporuke, od kojih je Agencija prihvatila jednu; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o provedbi preporuka;

22.  pozdravlja činjenicu da je Agencija razvila vlastiti instrument za praćenje provedbe preporuka Službe za unutarnju reviziju i Europskog revizorskog suda te da su provedene sve revizijske preporuke i opažanja objavljene do 31. prosinca 2016.;

Unutarnja kontrola

23.  prima na znanje da je Agencija izradila i provela niz internih mjera kako bi osigurala kontrolu nad svojim aktivnostima i rukovodstvu pružila razumno jamstvo da će ostvariti svoje ciljeve; primjećuje da je Agencija provela cijeli skup standarda unutarnje kontrole, utemeljenih na ekvivalentnim standardima koje je utvrdila Komisija te na minimalnim zahtjevima koje je usvojio njezin upravni odbor; napominje da su se glavna zbivanja tijekom 2016. odnosila na sprečavanje i otkrivanje prijevara te upravljanje dokumentima;

24.  napominje da je prema izvješću Revizorskog suda Agencija 2014. sklopila okvirni ugovor u iznosu od 3 500 000 EUR za nabavu robe i usluga u području IT-a tijekom šestogodišnjeg razdoblja; napominje da je Agencija podcijenila potrebe i vjerojatnu vrijednost ugovora, što je dovelo do toga da je do kraja 2016. potrošeno 80 % vrijednosti ugovora; izražava žaljenje zbog toga što je novi postupak nabave trebalo pokrenuti četiri godine prije očekivanog, što je sa sobom donijelo dodatne administrativne troškove; uzima u obzir, na temelju odgovora Agencije, da je definiranje potreba povezanih s tim ugovorom predstavljalo poseban izazov jer su u vrijeme nabave pregovori o sporazumu za delegiranje programa Copernicus još trajali i, što je još važnije, nije bilo jasno hoće li i u kojoj mjeri IT troškovi temeljem tog sporazuma biti prihvatljivi;

25.  napominje da je prema izvješću Revizorskog suda Agencija 2016. sklopila sedam okvirnih ugovora za kupnju sustava za borbu protiv onečišćenja naftom; primjećuje da je postupak nabave pokrenut pod pretpostavkom da će ukupna vrijednost tih sedam okvirnih ugovora iznositi 7 000 000 EUR; izražava žaljenje zbog toga što su tom pretpostavkom potrebe Agencije procijenjene manjima od stvarnih te je vrijednost svakog od sedam sklopljenih okvirnih ugovora iznosila 7 000 000 EUR, čime je ukupna vrijednost ugovora dosegnula 49 000 000 EUR. priznaje, na temelju odgovora Agencije, da su u razdoblju između početne procjene potreba i stvarnog pokretanja natječaja predviđene potrebe porasle;

Uspješnost

26.  napominje da je tijekom 2016. nastavljena suradnja s državama članicama sudionicama i s tijelima Unije, uključujući pružanje usluga Frontexu (nadzor nad granicama), EFCA-i (praćenje ribolova), OLAF-u (carine i nezakonite aktivnosti na graničnim prijelazima), MAOC-N-u (provedba zakona – narkotici) i EUNAVFOR-u (borba protiv piratstva i krijumčarenja ljudi);

27.  napominje da je prijedlog za reviziju Uredbe o osnivanju Agencije, s ciljem razvoja europske suradnje u području funkcioniranja obalne straže, uvelike utjecao na provedbu višegodišnjeg programiranja Agencije 2016. godine; prima na znanje, nadalje, da je Europski parlament financirao pilot-projekt čiji je cilj 2016. i 2017. bio istražiti i dodatno razviti sinergiju među EMSA-om, Frontexom i EFCA-om te poboljšati suradnju u području funkcioniranja obalne straže; pozdravlja zaključenje zakonodavnog postupka i usvajanje revizije krajem 2016.;

28.  ponavlja da se zadaće Agencije mogu na učinkovitiji način provoditi na europskoj nego na nacionalnoj razini, primjerice kad je riječ o njezinu doprinosu pomorskoj sigurnosti i sprečavanju onečišćenja koje prouzročuju brodovi i odobalne instalacije za crpljenje plina i nafte u Europi; pozdravlja činjenicu da Agencija nastoji ostvariti sinergije s drugim agencijama Unije kako bi dobila na djelotvornosti i učinkovitosti te smanjila troškove; u tom okviru pozdravlja i potiče suradnju Agencije s drugim agencijama Unije u području pružanja potpore Europskom migracijsku programu, kao što je činjenica da Agencija pruža sve veći broj usluga Frontexu, u skladu s obnovljenim i ažuriranim trogodišnjim sporazumom o razini pružanja usluga sklopljenim 2016.; osim toga, napominje da je Agencija dovršila postupak nabave usluga zrakoplovnih sustava za pomorski nadzor kojima se upravlja na daljinu; potiče suradnju Agencije s ostalim agencijama Unije u pogledu izbjegličke krize, kao i kad je riječ o ključnim zadaćama koje nadilaze njezin mandat, primjerice doprinos u smislu vještina, operativne potpore i osoblja kao odgovor na izbjegličku krizu;

°

°  °

29.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2018.(14) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

20.2.2018

MIŠLJENJE Odbora za promet i turizam

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA) za financijsku godinu 2016.

(2017/2157(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Gesine Meissner

PRIJEDLOZI

Odbor za promet i turizam poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja zaključak Revizorskog suda da su transakcije prikazane u računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za pomorsku sigurnost („Agencija”) za financijsku godinu 2016. zakonite i pravilne u svim značajnim aspektima;

2.  napominje da je godišnji proračun Agencije za 2016. godinu, izuzev unutarnjih i vanjskih namjenskih prihoda, iznosio 55,17 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 56,07 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanja te da su stope izvršenja iznosile 98,07 % odnosno 97,8 %; pozdravlja činjenicu da je Agencija dosegla stopu od 97,65 % izvršenih plaćanja, u što su uračunati i automatski prijenosi odobrenih sredstava za plaćanja; napominje da je u 2016. preneseno 36,45 milijuna EUR u odobrenim sredstvima, ponajviše povezanih s operativnim rashodima za mjere protiv pomorskog onečišćenja, od čega je 54 % potrošeno, 43 % ostavljeno kao dostupan iznos za potrošnju sljedećih godina, a 2 % sredstava je opozvano;

3.  pozdravlja izravne mjere poduzete u skladu sa strategijom za sprečavanje i otkrivanje prijevara, primjerice usvajanje politike o zviždačima, kojom se osoblju pružaju informacije o aktivnostima zviždača i jamči se potpuna povjerljivost i zaštita članova osoblja koji prijave ozbiljne prijestupe ili izraze zabrinutost, te organiziranje tečajeva o etici i integritetu za nove članove osoblja kao i tečajeva u svrhu ponavljanja za postojeće članove osoblja;

4.  pozdravlja činjenicu da je Agencija izradila vlastiti instrument za praćenje provedbe preporuka Službe za unutarnju reviziju i Europskog revizorskog suda te da su provedene sve revizijske preporuke i napomene objavljene do 31. prosinca 2016.;

5.  pozdravlja činjenicu da je Agencija poduzela mjere kako bi se pripremila za svoje proširene ovlasti u skladu s Uredbom (EU) 2016/1625 od 14. rujna 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1406/2002, kojom se među ovlasti Agencije dodaje međuagencijska suradnja u pogledu funkcija obalne straže; usmjerava pozornost na činjenicu da je 2016. godine Parlament pokrenuo pilot-projekt europske obalne straže, usredotočen na stvaranje operativnih i tehničkih sinergija između različitih nacionalnih tijela koja obavljaju funkcije obalne straže, Agencije, Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) i Europske agencije za kontrolu ribarstva;

6.  ponavlja da se zadaće Agencije mogu na učinkovitiji način provoditi na europskoj nego na nacionalnoj razini, primjerice kad je riječ o njezinu doprinosu pomorskoj sigurnosti i sprečavanju zagađenja koje prouzrokuju brodovi i odobalne instalacije za crpljenje plina i nafte u Europi; pozdravlja činjenicu da Agencija nastoji ostvariti sinergije s drugim agencijama Unije kako bi dobila na djelotvornosti i učinkovitosti te smanjila troškove; u tom okviru pozdravlja i potiče suradnju Agencije s drugim agencijama Unije u području pružanja potpore migracijskom programu EU-a, kao što je činjenica da Agencija pruža sve veći broj usluga Frontexu, u skladu s obnovljenim i ažuriranim trogodišnjim sporazumom o razini pružanja usluga sklopljenim 2016.; osim toga, napominje da je Agencija dovršila postupak nabave usluga zrakoplovnih sustava za pomorski nadzor kojima se upravlja na daljinu; potiče suradnju Agencije s ostalim agencijama Unije u pogledu izbjegličke krize, kao i kad je riječ o ključnim zadaćama koje nadilaze njezin mandat, primjerice doprinos u smislu vještina, operativne potpore i osoblja kao odgovor na izbjegličku krizu;

7.  prima na znanje rezultate treće komparativne analize radnih mjesta Agencije, prema kojoj je 21,8 % zaposlenih na radnim mjestima u administrativnoj potpori i koordinaciji, 70,93 % na operativnim zadaćama, a 7,26 % na neutralnim zadaćama; napominje da je pet radnih mjesta u planu radnih mjesta za 2015. ukinuto 2016. u okviru prvog smanjenja osoblja za 5 % provedenog u skladu s komunikacijom Komisije o programiranju resursa za decentralizirane agencije, čime se broj statutarnog osoblja smanjio s 207 na 202, te dodaje da je Agencija provela svoj radni program za 2016. sa samo 198 radnih mjesta, s obzirom na to da su četiri mjesta zamrznuta zbog rezova predviđenih za 2017.; napominje da je ukupni broj osoblja od 246 ostao na istoj razini; pozdravlja činjenicu da je za 2017. predviđeno povećanje od 14 radnih mjesta za statutarno osoblje povezano sa suradnjom na izvršavanju dužnosti obalne straže;

8.  predlaže da Europski parlament da razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za pomorsku sigurnost za izvršenje njezina proračuna za financijsku godinu 2016.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

20.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

40

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Olle Ludvigsson

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

0

0

/

/

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 417, 6.12.2017., str. 156.

(2)

SL C 417, 6.12.2017., str. 156.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 208, 5.8.2002., str. 1.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 417, 6.12.2017., str. 156.

(7)

SL C 417, 6.12.2017., str. 156.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 208, 5.8.2002., str. 1.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

SL C 84, 17.3.2017., str. 84

(12)

Direktiva (EU) br. 2016/802 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima (SL L 132, 21.5.2016., str. 58).

(13)

Direktiva Komisije (EU) 2015/2087 od 18. studenog 2015. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2000/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta (SL L 302, 19.11.2015., str. 99.).

(14)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posljednje ažuriranje: 11. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti