Procedură : 2017/2157(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0078/2018

Texte depuse :

A8-0078/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.47

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0152

RAPORT     
PDF 638kWORD 64k
22.3.2018
PE 613.469v02-00 A8-0078/2018

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2157(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Bart Staes

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2157(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0067/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă(4), în special articolul 19,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0078/2018),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2016

(2017/2157(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Agenției(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0067/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă(9), în special articolul 19,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0078/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2157(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0078/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane;

B.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(11), bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 70 215 156 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 6,05 % față de bugetul pe 2015;

C.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2016 („raportul Curții”), Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2016 au condus la o rată de execuție bugetară de 98,07 %, ceea ce reprezintă o scădere de 1,16 % față de 2015, și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 97,80 %, ceea ce reprezintă o creștere de 1,28 %;

2.  ia act de implementarea pentru bugetul 2016 a fazei finale a unei restructurări bugetare în două părți în 2014 și 2015, care a afectat exercițiile financiare 2015 și 2016; ia act de faptul că noua structură este destinată să susțină mai bine nevoile economice ale Agenției prin izolarea activităților finanțate prin proiecte și a finanțării alocate pentru aceste acțiuni specifice (fonduri R0); invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune în legătură cu impactul practic și câștigurile de eficiență datorate noii structuri bugetare;

Angajamente și reportări

3.  observă că din suma totală reportată din 2015 în 2016 (36 450 711 EUR), 54 % a fost consumat, 43 % a rămas ca „sumă restantă” (sumă datorată dar neplătită încă) și 2 % din total a fost anulat;

4.  subliniază că reportările sunt adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp de Agenție și comunicate Curții;

Transferuri

5.  ia act de faptul că, în 2016, Agenția a efectuat în total 8 transferuri de la un titlu bugetar la altul; recunoaște că transferurile respective nu depășesc limita de 10 % din creditele pentru exercițiul financiar aferent liniei din care s-a făcut transferul în cazul transferurilor de la un titlu la altul, cu excepția transferurilor efectuate la sfârșitul exercițiului bugetar, în conformitate cu decizia Consiliului de administrație adoptată prin procedură scrisă nr. 11/2016 referitoare la transferurile bugetare de la un titlu la altul care depășesc limita de maximum 10 %;

Achizițiile publice și politica în materie de personal

6.  ia act de faptul că Agenția a lansat 66 de proceduri de achiziții publice, din care 5 proceduri de negociere speciale, iar restul de 61 au cuprins proceduri de negociere deschise și cu valoare scăzută;

7.  este informat de Agenție că, în 2016, aceasta avea 202 posturi în schema sa de personal autorizată; constată că Agenția a luat în considerare ținta de 198 de posturi care este ținta începând cu 1 ianuarie 2017; ia act de faptul că rata de ocupare a posturilor în raport cu ținta menționată a fost de 98,48 %;

8.  ia act de rezultatele celui de al treilea exercițiu de evaluare comparativă privind posturile Agenției, 21,80 % dintre locurile de muncă fiind dedicate sprijinului administrativ și coordonării, 70,93 % sarcinilor operaționale și 7,26 % unor sarcini neutre; constată că cinci posturi incluse în organigramă în 2015 au fost desființate în 2016 ca parte a primei măsuri aplicate în vederea reducerii cu 5 % a efectivului de personal, astfel cum a fost prevăzută de Comunicarea Comisiei privind programarea resurselor pentru agențiile descentralizate, ceea ce a determinat reducerea numărului posturilor statutare de la 207 la 202, și că Agenția a pus în aplicare programul său de lucru pentru 2016 cu doar 198 de posturi ocupate, deoarece 4 posturi au fost înghețate pentru a aplica reducerile prevăzute pentru 2017; ia act de faptul că numărul total al membrilor personalului a rămas neschimbat, fiind în continuare de 246; salută faptul că în exercițiul 2017 se prevede crearea de 14 noi posturi statutare legate de cooperarea în ceea ce privește funcția de pază de coastă;

9.  regretă dezechilibrul considerabil de gen (19 % femei față de 81 % bărbați) în cadrul Consiliului de administrație al Agenției, neindicând nicio îmbunătățire față de anul trecut; ia act, cu toate acestea, de răspunsul Agenției potrivit căruia numirea membrilor respectivi nu intră în competența sa și că proporția echilibrului de gen în cadrul conducerii de nivel superior a Agenției era de 50/50;

10.  subliniază că echilibrul dintre viața profesională și cea privată ar trebui să fie parte a politicii de personal a Agenției; invită Agenția să prezinte o defalcare mai precisă a cuantumului relativ ridicat (7 841,70 EUR) cheltuit pentru activități de întreținere per membru al personalului în 2016; constată că numărul mediu de zile de concediu medical per membru al personalului a fost de 5,9;

11.  salută faptul că Agenția a instituit o normă generală de punere în aplicare privind prevenirea hărțuirii psihologice și sexuale; invită Centrul să sprijine organizarea de sesiuni de formare și de informare pentru a sensibiliza în mai mare măsură personalul;

12.  constată cu satisfacție faptul că Agenția nu a primit nicio plângere și că acesteia nu i s-au adus la cunoștință acțiuni în justiție sau cazuri raportate legate de angajarea sau concedierea de personal în 2016;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, transparența și democrația

13.  salută faptul că Agenția a publicat pe site-ul său „Declarațiile de angajament și confidențialitate” semnate de membrii Consiliului de administrație, precum și CV-urile acestora;

14.  constată cu satisfacție că Consiliul de administrație al Agenției a adoptat în 2015 o strategie de prevenire și detectare a fraudelor și că, în cursul anului 2016, au fost puse în aplicare o serie de acțiuni specifice, inclusiv cursuri de formare privind etica și integritatea;

15.  apreciază faptul că Agenția nu s-a confruntat cu niciun caz de conflict de interese în 2016;

16.  salută faptul că Agenția a adoptat o politică privind avertizorii de integritate care oferă personalului toate informațiile relevante privind avertizarea de integritate și le garantează membrilor personalului care informează cu bună credință despre nereguli sau îngrijorări grave că beneficiază de confidențialitate; constată cu satisfacție că, în 2016, nu a fost semnalat niciun caz;

17.  subliniază necesitatea de a crea un organism independent al UE care să poată fi consultat, să ofere consiliere și să poată primi informațiile divulgate de avertizorii de integritate și care să dispună de resurse bugetare suficiente, cu scopul de a îi ajuta pe aceștia să utilizeze canalele corespunzătoare pentru a divulga informații privind posibile nereguli care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, protejând, în același timp, confidențialitatea lor și oferindu-le sprijinul și consilierea de care au nevoie;

Principalele realizări

18.  salută principalele trei realizări identificate de Agenție în 2016, și anume:

–  punerea în aplicare a unei noi metodologii pentru vizitele în statele membre și coordonarea integrării unei evaluări a raportului cost-eficiență în analizele orizontale legate de ciclurile de vizite în statele membre;

–  punerea în aplicare a primelor servicii operaționale din cadrul proiectului de supraveghere maritimă Copernicus, care au marcat începutul unei sinergii care va susține și va stimula produsele și serviciile Agenției în materie de observare a Pământului pentru următorii ani;

–  crearea unui instrument voluntar specific pentru a sprijini statele membre în eforturile lor care vizează asigurarea respectării și punerea în aplicare a legislației Uniunii și a standardelor pentru atenuarea riscurilor de mediu legate de transportul naval; (Directiva privind conținutul de sulf(12) și Directiva privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor(13));

19.  regretă că Agenția nu folosește indicatori de impact și indicatori de rezultat pentru a îmbunătăți în continuare utilizarea indicatorilor-cheie de performanță; constată totuși că în documentul unic de programare al Agenției se indică în mod clar impactul și rezultatele preconizate pentru fiecare activitate;

Auditul intern

20.  ia la cunoștință faptul că, în 2016, organismele de audit ale Agenției nu au emis nicio recomandare sau observație critică în materie de audit care ar putea duce la rezerve în declarația anuală de asigurare; apreciază faptul că toate recomandările și observațiile primite cu ocazia diferitelor audituri din anii de dinainte de 2016 au fost închise la 31 decembrie 2016;

21.  ia act de faptul că IAS a realizat un audit al acțiunilor finanțate prin proiecte în cadrul EMSA și a concluzionat că, în general, sistemele de control și de management ale Agenției pentru acțiunile finanțate prin proiecte sunt concepute în mod adecvat și implementate în mod eficace și eficient; constată, cu toate acestea, că IAS a identificat domenii care necesită îmbunătățiri legate de disponibilitatea informațiilor în materie de gestiune cu privire la planificarea și utilizarea resurselor pentru acțiunile finanțate prin proiecte; ia act de faptul că, la 30 ianuarie 2017, IAS a emis trei recomandări, dintre care una a fost acceptată de Agenție; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor;

22.  salută faptul că Agenția și-a dezvoltat propriul instrument de monitorizare pentru a da curs recomandărilor emise de Serviciul de Audit Intern și de Curtea de Conturi Europeană, precum și că toate recomandările și observațiile emise în cadrul procesului de audit până la 31 decembrie 2016 au fost puse în aplicare;

Controlul intern

23.  ia act de faptul că Agenția a elaborat și a implementat o serie de măsuri interne pentru a garanta că activitățile sale fac obiectul unor controale și pentru a da garanții rezonabile conducerii cu privire la realizarea obiectivelor sale; observă că Agenția a implementat o gamă completă de standarde de control intern (SCI), bazate pe standardele echivalente stabilite de Comisie și pe cerințele minime care au fost adoptate de Consiliul său de administrație; ia act de faptul că principalele evoluții din cursul lui 2016 privesc prevenirea și detectarea fraudelor și gestionarea documentelor;

24.  ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, în 2014, Agenția a încheiat un contract-cadru în valoare de 3 500 000 EUR pentru achiziționarea de bunuri și servicii informatice de-a lungul unei perioade de șase ani; constată că Agenția a subestimat nevoile și valoarea probabilă a contractului, ceea ce a avut drept rezultat faptul că, la sfârșitul exercițiului 2016, bugetul alocat contractului era deja executat în proporție de 80 %; regretă că a trebuit să fie lansată o nouă procedură de achiziții, cu patru ani mai devreme decât se estimase, ceea ce va conduce la costuri administrative suplimentare; constată, din răspunsul Agenției, că definirea necesităților legate de acest contract a fost deosebit de dificilă, deoarece, la momentul atribuirii contractului de achiziții, negocierile privind acordul de delegare pentru programul Copernicus erau încă în curs de desfășurare și, mai important, nu era clar dacă și în ce măsură costurile IT ar fi fost eligibile în temeiul prezentului acord;

25.  ia act de faptul că, în conformitate cu raportul Curții, în 2016, Agenția a încheiat șapte contracte-cadru pentru achiziționarea de sisteme de răspuns la poluarea cu hidrocarburi; ia act de faptul că procedura de achiziții a fost lansată pornindu-se de la ipoteza că valoarea totală a celor șapte contracte-cadru va fi de 7 000 000 EUR; regretă că această ipoteză a subestimat nevoile Agenției, în final fiind semnate șapte contracte-cadru cu o valoare de 7 000 000 EUR fiecare, ceea ce a condus la o valoare totală a contractelor de 49 000 000 EUR; constată, din răspunsul Agenției, că în perioada care s-a scurs de la estimarea inițială a nevoilor până la lansarea efectivă a procedurii de ofertare nevoile preconizate au evoluat;

Performanța

26.  constată că, în cursul exercițiului 2016, cooperarea cu statele membre participante și organismele Uniunii a continuat, inclusiv furnizarea de servicii către Frontex (controlul la frontieră), EFCA (monitorizarea pescuitului), OLAF (vămile și activitățile transfrontaliere ilegale), MAOC-N (aplicarea legii - narcotice) și EUNAVFOR (combaterea pirateriei și a introducerii ilegale de persoane);

27.  ia act de faptul că propunerea de revizuire a regulamentului de înființare a Agenției pentru dezvoltarea cooperării europene privind funcțiile pazei de coastă a un avut un impact semnificativ asupra exercițiilor de programare multianuală ale Agenției, realizate în 2016; constată, în plus, că Parlamentul European a finanțat un proiect-pilot menit să analizeze și să dezvolte în continuare, în 2016 și 2017, sinergiile între agențiile EMSA, Frontex și EFCA, în vederea consolidării cooperării cu privire la funcțiile pazei de coastă; salută încheierea procesului legislativ și adoptarea revizuirii la sfârșitul lui 2016;

28.  reiterează faptul că îndeplinirea sarcinilor Agenției se poate realiza în mod mai eficient la nivel european decât la nivel național, acest lucru fiind valabil în cazul contribuției sale la siguranța maritimă și la prevenirea poluării provocate de nave și de instalațiile offshore de exploatare a petrolului și gazelor din Europa; salută faptul că Agenția încearcă să realizeze sinergii ale acțiunilor sale cu alte agenții ale Uniunii pentru a-și crește eficacitatea și eficiența și pentru a reduce costurile; salută și încurajează, în acest context, colaborarea Agenției cu alte agenții ale Uniunii în sprijinul implementării Agendei UE privind migrația, colaborare care include furnizarea, de către Agenție, a unui număr tot mai mare de servicii către FRONTEX, în conformitate cu acordul reînnoit și actualizat privind nivelul serviciilor, care a fost încheiat în 2016 și are o durată de aplicare de trei ani; constată, de asemenea, că Agenția a finalizat procedura de achiziții pentru contractarea de servicii ale sistemelor de aeronave pilotate de la distanță (RPAS) destinate operațiunilor de supraveghere maritimă; încurajează Agenția să colaboreze cu alte agenții europene în ceea ce privește criza refugiaților, participând inclusiv la acțiuni de importanță critică care nu au fost prevăzute în mandatul său inițial, de exemplu, contribuind cu know-how, sprijin operațional și personal al Agenției la soluționarea crizei refugiaților;

°

°  °

29.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2018(14) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

20.2.2018

AVIZ al Comisiei pentru transport și turism

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA) aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2157(DEC))

Raportoare pentru aviz: Gesine Meissner

SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  apreciază faptul că, potrivit Curții de Conturi, tranzacțiile subiacente conturilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (denumită în continuare „Agenția”) aferente exercițiului financiar 2016 sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile și reglementările în vigoare;

2.  constată că bugetul anual al Agenției pe 2016, exclusiv veniturile alocate interne și externe, a fost de 55,17 milioane EUR în credite de angajament și 56,07 milioane EUR în credite de plată, cu rate de execuție de 98,07 % și, respectiv, 97,80 %; salută faptul că Agenția a atins o rată de execuție a plăților de 97,65 %, ținând cont și de reportările automate ale creditelor de plată; ia act de reportarea din 2015 în 2016 a unei sume de 36,45 milioane EUR, constând în credite alocate pentru cheltuieli operaționale aferente măsurilor de combatere a poluării maritime, care au fost utilizate în proporție de 54 %, 2 % din aceste credite fiind dezangajate, iar restul de 43 % fiind utilizate pentru constituirea unei rezerve care urmează a fi consumată în anii următori;

3.  salută acțiunile directe întreprinse în conformitate cu strategia de prevenire și detectare a fraudelor, cum ar fi adoptarea unei politici în privința avertizorilor, care prevede măsuri de informare a personalului în legătură cu modalitățile de semnalare a neregulilor și asigură cel mai înalt nivel de confidențialitate și protecție a personalului care raportează nereguli grave sau aspecte preocupante, precum și organizarea de cursuri de formare în materie de etică și integritate pentru membrii personalului recrutați recent și de cursuri de perfecționare pentru personalul existent;

4.  salută faptul că Agenția și-a dezvoltat propriul instrument de monitorizare pentru a da curs recomandărilor emise de Serviciul de Audit Intern și de Curtea de Conturi Europeană, precum și că toate recomandările și observațiile emise în cadrul procesului de audit până la 31 decembrie 2016 au fost puse în aplicare;

5.  salută faptul că Agenția a luat măsuri pentru a se pregăti în vederea exercitării mandatului său consolidat, stabilit în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1625 din 14 septembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002, care adaugă cooperarea interagenții în domeniul serviciilor de pază de coastă la mandatul Agenției; atrage atenția asupra faptului că, în 2016, Parlamentul European a inițiat proiectul-pilot privind funcția de pază de coastă europeană, care se axează pe crearea de sinergii operaționale și tehnice între diferitele autorități naționale care îndeplinesc funcții de pază de coastă, pe de o parte, și Agenție, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX) și Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA), pe de altă parte;

6.  reiterează faptul că îndeplinirea sarcinilor Agenției se poate realiza în mod mai eficient la nivel european decât la nivel național, acest lucru fiind valabil în cazul contribuției sale la siguranța maritimă și la prevenirea poluării provocate de nave și de instalațiile offshore de exploatare a petrolului și gazelor din Europa; salută faptul că Agenția încearcă să realizeze sinergii ale acțiunilor sale cu alte agenții ale Uniunii pentru a-și crește eficacitatea și eficiența și pentru a reduce costurile; salută și încurajează, în acest context, colaborarea Agenției cu alte agenții ale Uniunii în sprijinul implementării Agendei UE privind migrația, colaborare care include furnizarea, de către Agenție, a unui număr tot mai mare de servicii către FRONTEX, în conformitate cu acordul reînnoit și actualizat privind nivelul serviciilor, care a fost încheiat în 2016 și are o durată de aplicare de trei ani; constată, de asemenea, că Agenția a finalizat procedura de achiziții pentru contractarea de servicii ale sistemelor de aeronave pilotate de la distanță (RPAS) destinate operațiunilor de supraveghere maritimă; încurajează Agenția să colaboreze cu alte agenții europene în ceea ce privește criza refugiaților, participând inclusiv la acțiuni de importanță critică care nu au fost prevăzute în mandatul său inițial, de exemplu, contribuind cu know-how, sprijin operațional și personal al Agenției la soluționarea crizei refugiaților;

7.  ia act de rezultatele celui de al treilea exercițiu de evaluare comparativă privind posturile Agenției, 21,80 % dintre locurile de muncă fiind dedicate sprijinului administrativ și coordonării, 70,93 % sarcinilor operaționale și 7,26 % unor sarcini neutre; constată că cinci posturi incluse în organigramă în 2015 au fost desființate în 2016 ca parte a primei măsuri aplicate în vederea reducerii cu 5 % a efectivului de personal, astfel cum a fost prevăzută de Comunicarea Comisiei privind programarea resurselor pentru agențiile descentralizate, ceea ce a determinat reducerea numărului posturilor statutare de la 207 la 202, și că Agenția a pus în aplicare programul său de lucru pentru 2016 cu doar 198 de posturi ocupate, deoarece 4 posturi au fost înghețate pentru a aplica reducerile prevăzute pentru 2017; ia act de faptul că numărul total al membrilor personalului a rămas neschimbat, fiind în continuare de 246; salută faptul că în exercițiul 2017 se prevede crearea de 14 noi posturi statutare legate de cooperarea în ceea ce privește funcția de pază de coastă;

8.  propune ca Parlamentul să îi acorde directorului executiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2016.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

20.2.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Olle Ludvigsson

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

0

0

/

/

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 417, 6.12.2017, p.156.

(2)

JO C 417, 6.12.2017, p.156.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 208, 5.8.2002, p. 1.

(5)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(6)

JO C 417, 6.12.2017, p. 156.

(7)

JO C 417, 6.12.2017, p. 156.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 208, 5.8.2002, p. 1.

(10)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(11)

JO C 84, 17.3.2017, p.84.

(12)

Directiva (UE) 2016/802 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi (JO L 132, 21.5.2016, p. 58).

(13)

Directiva (UE) 2015/2087 a Comisiei din 18 noiembrie 2015 de modificare a anexei II la Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură (JO L 302, 19.11.2015, p. 99).

(14)

Texte adoptate la această dată, P8_TA-PROV(2018)0000.

Ultima actualizare: 11 aprilie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate