Postupak : 2017/2162(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0079/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0079/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.49

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0154

IZVJEŠĆE     
PDF 649kWORD 63k
22.3.2018
PE 613.452v02-00 A8-0079/2018

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2016.

(2017/2162(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Bart Staes

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2016.

(2017/2162(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2016., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0072/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 881/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o osnivanju Europske agencije za željeznice(4), a posebno njezin članak 39.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 2016/796 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004(5), a posebno njezin članak 65.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0079/2018),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencije Europske unije za željeznice za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za željeznice, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2016.

(2017/2162(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2016., s odgovorom Agencije(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0072/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 881/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o osnivanju Europske agencije za željeznice(10), a posebno njezin članak 39.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 2016/796 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004(11), a posebno njezin članak 65.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0079/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za željeznice, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2016.

(2017/2162(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0079/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

B.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(13) Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) („Agencija”) za financijsku godinu 2016. njezin konačni proračun iznosio 27 545 879 EUR, što je povećanje od 4,56 % u odnosu na 2015. godinu; budući da se proračun Agencije uglavnom financira iz proračuna Unije;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnica za 2014. i 2015.

1.  prima na znanje da odluka o centralizaciji svih aktivnosti Agencije na jednom mjestu nije u nadležnosti Agencije; podsjeća da je Vijeće odlučilo o dvostrukom sjedištu Agencije (Lille/Valenciennes) kada je ona osnovana 2004.; prima na znanje opasku Revizorskog suda o potencijalnim uštedama koje bi se mogle ostvariti primjenom rješenja jedinstvene lokacije; prima na znanje analizu Agencije o proračunskom učinku dvostrukog sjedišta i njezinu preporuku da se zadrži dvostruko sjedište; naglašava da bi se troškovi vjerojatno smanjili kada bi se cjelokupno poslovanje centraliziralo na jednoj lokaciji; ističe da bi se smanjenje troškova moglo olakšati i sveobuhvatnim sporazumom o sjedištu s državom članicom domaćinom, čime bi se također razjasnili uvjeti pod kojima posluje Agencija i njezino osoblje, te bi se stalo na kraj situaciji u kojoj su troškovi operacija vjerojatno veći nego što je potrebno; poziva Vijeće da ponovno razmotri svoju prethodnu odluku i da umjesto toga odluči centralizirati sve operacije Agencije na jednoj lokaciji; 

Upravljanje proračunom i financijama

2.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,20 %, što je porast od 0,10 % u odnosu na 2015., te da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 91,57 %, što je porast od 1,79 % u odnosu na 2015.;

3.  pozdravlja činjenicu da je Agencija, u skladu s odredbama nove Uredbe o Agenciji koja je stupila na snagu u lipnju 2016., ovlaštena naplaćivati pristojbe za neke od svojih novih nadležnosti;

Obveze i prijenosi

4.  napominje da je, prema navodima Agencije, razina prijenosa odobrenih sredstava bila niža od okvirne gornje granice koju pri ocjenjivanju izvršenja proračuna na razini prijenosa koristi Revizorski sud (10 % za glavu I., 1,20 % za glavu II. i 30 % za glavu III.) za sve glave proračuna; nadalje, prima na znanje da se odobrena sredstva za plaćanja prenesena u 2017. (7,52 %) uglavnom odnose na operativne troškove i da je iskorišteno 95,4 % sredstava prenesenih iz 2015.;

5.  ističe da su prijenosi često u potpunosti ili djelomično opravdani višegodišnjom prirodom operativnih programa Agencije te da ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna, niti su uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebno ako ih Agencija planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Politika zapošljavanja

6.  napominje da je u odnosu na 154 stalna člana osoblja krajem 2015. Agencija krajem 2016. zapošljavala 165 stalnih članova osoblja, od čega su 133 privremena djelatnika, 29 ugovornih djelatnika i troje upućenih nacionalnih stručnjaka;

7.  sa zabrinutošću napominje da je među zaposlenima 62 % muškaraca i 38 % žena, što pokazuje neravnotežu od gotovo 2 prema 1; žali zbog postojanja znatne rodne neravnoteže na razini višeg rukovodstva i u upravnom odboru Agencije; međutim, kada je riječ o rodnoj ravnoteži u upravnim i izvršnim odborima, podsjeća na to da članove predlažu i imenuju države članice, no predlaže da se ipak hitno prione na rješavanje tog pitanja;

8.  sa zadovoljstvom prima na znanje da se postotak osoblja koje je raspoređeno na operativne zadaće povećao se s 65 % u 2015. na 70 % u 2016. godini i da se postotak članova osoblja zaduženih za administrativne zadaće smanjio s 23 % na 18 %; međutim, žali zbog toga što su promjene u tim postotcima uglavnom posljedica ispravka u raspoređivanju osoblja u različite kategorije; ističe da to smanjenje nije u skladu sa smanjenjem broja osoblja za 5 % kako je najavila Komisija u pogledu programiranja resursa za decentralizirane agencije;

9.  ističe da bi ravnoteža između privatnog i poslovnog života trebala biti dio politike zapošljavanja Agencije; ističe da proračun potrošen na aktivnosti za dobrobit iznosi 228,7 EUR i da je 2016. organiziran izlet za osoblje; primjećuje da je prosječan broj dana bolovanja po zaposleniku bio 3,2, što je daleko ispod prosjeka u odnosu na većinu drugih agencija;

10.  zadovoljan je činjenicom da 2016. nisu zabilježeni slučajevi uznemiravanja; podržava obuku koja je organizirana kako bi se povećala razina osviještenosti osoblja;

11.  sa zadovoljstvom primjećuje da tijekom 2016. Agencija nije zaprimila nijednu pritužbu, tužbu ili prijavu povezanu sa zapošljavanjem ili otpuštanjem osoblja;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost i demokratičnost

12.  pozdravlja činjenicu da je upravni odbor Agencije usvojio mjere za sprečavanje sukoba interesa koje su primjenjive na njezino osoblje; prima na znanje da je Agencija zato na svojim mrežnim stranicama objavila većinu izjava o nepostojanju sukoba interesa i životopise članova upravnog odbora; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o objavi dokumenata koji još nisu objavljeni;

13.  napominje da je Agencija, prema vlastitim navodima, započela s provedbom akcijskog plana definiranog u njezinoj strategiji za suzbijanje prijevara; posebno navodi da je Agencija organizirala dva tečaja o suzbijanju prijevara i dva tečaja o etičnosti i integritetu;

14.  prima na znanje da je Agencija u svoju redovnu procjenu rizika uvrstila procjenu rizika od prijevara i da je tijekom 2016. revidiran registar rizika od prijevara Agencije; prima na znanje da su rizici procijenjeni kao srednji odnosno niski i da nisu utvrđeni novi rizici;

15.  na temelju navoda Agencije potvrđuje da ona očekuje oglednu odluku Komisije kako bi donijela vlastitu odluku o zviždačima; no napominje da će do donošenja prijedloga ogledne odluke Komisije kao smjernica nastaviti vrijediti aktualna odluka Komisije o zviždačima; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o provedbi tih smjernica;

16.  ističe da je potrebno osnovati nezavisno tijelo za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo zviždačima da preko odgovarajućih kanala dostave informacije o mogućim nepravilnostima koje utječu na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti;

17.  prima na znanje razlog odbijanja pristupa dokumentu (1 od 44 slučaja); poziva Agenciju da, ako se koristi mogućnošću odbijanja pristupa dokumentima u nastojanju da se zaštite povjerljivi ili osobni podaci, postupa strogo u skladu sa zakonima i propisima;

Glavna postignuća

18.  pozdravlja tri glavna postignuća Agencije 2016., a to su:

–  objava revidirane strateške vizije, uključujući pripremu strategije za međunarodne odnose i provedbu komunikacijske strategije;

–  provedba ažurirane strukture upravljanja i prilagodba organizacije Agencije u skladu s novom Uredbom o Agenciji; Agencija je nadalje uvela integrirani sustav upravljanja kako bi tijekom 2017. stekla certifikat ISO 9001;

–  uspješno uvođenje novog naziva i mandata u skladu s novim zakonodavnim propisima (četvrti željeznički paket koji je stupio na snagu 15. lipnja 2016.) i ostvaren znatan napredak u pripremi za novu ulogu;

19.  međutim izražava žaljenje što se Agencija ne koristi ulaznim pokazateljima kako bi se dodatno poboljšali ključni pokazatelji uspješnosti te joj preporučuje da to promijeni;

Unutarnja revizija

20.  prepoznaje da Služba za unutarnju reviziju Komisije nije Agenciji izdala nijednu kritičnu ili vrlo važnu preporuku; napominje da je Služba za unutarnju reviziju provela procjenu rizika koja je uključivala sve operativne postupke i postupke pružanja potpore;

21.  napominje da je, u vezi s prijašnjim revizijama upravljanja odnosima s dionicima i vanjske komunikacije, Služba za unutarnju reviziju zaključila tri važne preporuke i vrlo važnu preporuku o poboljšanju postupka zapošljavanja te je zaključila da je Agencija provela sve preporuke osim jedne; nadalje prima na znanje da je jedina preostala preporuka označena kao „važna” o postojećem postupovnom okviru koji se odnosi na upravljanje dionicima i vanjsku komunikaciju bila u postupku provedbe s rokom za rujan 2017.;

Unutarnje kontrole

22.  sa zadovoljstvom prima na znanje da Agencija sada posjeduje certifikat ISO 9001;

23.  prima na znanje da je upravni odbor Agencije u travnju 2016. usvojio standarde upravljanja; nadalje napominje da je, u skladu sa standardom upravljanja br. 16., uprava ocijenila primjenjivost strukture i djelotvornost provedbe standarda upravljanja u sklopu revizije sustava upravljanja Agencije; na temelju navoda Agencije potvrđuje da, čak iako su utvrđena određena područja u kojima su moguća poboljšanja (standard upravljanja br. 3 – etičke i organizacijske vrijednosti, standard upravljanja br. 4 – ciljevi, strateško planiranje i izvješćivanje, standard upravljanja br. 5 – kontinuitet poslovanja, standard upravljanja br. 8 – upravljanje odnosima s dionicima, standard upravljanja br. 9 – upravljanje postupcima, standard upravljanja br. 10 – upravljanje ljudskim resursima, standard upravljanja br. 13 – upravljanje podacima i informacijama), može se zaključiti da kontrolni sustav Agencije funkcionira kako je predviđeno i da primjereno ublažava glavne rizike za postizanje ciljeva Agencije;

24.  prima na znanje da je Agencija dodatno razvila svoj integrirani sustav upravljanja utemeljen na zahtjevima propisanima standardima unutarnje kontrole i normama serije ISO 9001 s ciljem ispunjavanja nužnih uvjeta za uspješno preuzimanje novih aktivnosti Agencije i povećanje učinkovitosti; pozdravlja analizu koju je Agencija provela u okviru integriranog sustava upravljanja u pogledu iznimki i neusklađenosti s pravilima te aktivnosti osposobljavanja o upravljanju javnom nabavom i ugovorima čija je organizacija planirana tijekom 2017. u svrhu korektivnih mjera za te pojave;

25.  prima na znanje da su u procjeni učinkovitosti integriranog sustava upravljanja istaknuta neka područja u kojima se mogu ostvariti poboljšanja u pogledu usklađenosti i učinkovitosti, posebice s obzirom na etičke i organizacijske vrijednosti, poslovni kontinuitet, odnose s dionicima i upravljanje ljudskim resursima, a konkretno napominje da su utvrđene razlike između interno dostupnih kompetencija i nužnih kompetencija; očekuje da će Agencija, kao što je predviđeno, do 2017. osigurati potpunu provedbu standarda upravljanja ERA-om;

26.  izražava žaljenje zbog činjenice da nije dosegnut cilj od 95 % za izvršenje plaćanja u zadanom roku od 30 dana; prima na znanje da su razlozi za kašnjenja u plaćanjima jednaki kao 2015., tj. da je riječ o kašnjenjima osoblja Agencije u obradi računa, pomanjkanju gotovine i nesuglasicama s dobavljačima oko sadržaja računa; poziva Agenciju da donese korektivne mjere kako bi dosegla cilj od 95 % u razumnom vremenskom roku;

Ostale primjedbe

27.  pozdravlja usvajanje Uredbe o Agenciji koja je stupila na snagu 15. lipnja 2016.; sa zadovoljstvom prima na znanje da će se do kraja prijelaznog razdoblja (16. lipnja 2019.) zahvaljujući očekivanoj strateškoj promjeni Agencija preobraziti iz tijela s pukom zadaćom pripreme i širenja politika u tijelo koje radi izravno za industriju u pogledu odobrenja za potvrde o sigurnosti i željeznička vozila; prima na znanje od Agencije da se očekuje da će taj prijelaz donijeti veliku korist u smislu smanjenja troškova;

28.  naglašava stratešku ulogu koju Agencija ima u poboljšanju konkurentnosti željeznica u odnosu na druge načine prijevoza i doprinosu razvoju uspješno funkcionirajućeg jedinstvenog europskog željezničkog područja bez granica, i to smanjenjem administrativnih i tehničkih prepreka, poticanjem ulaska na tržišta i jamčenjem nediskriminacije, učinkovitijom potrošnjom javnog novca na usluge javnog željezničkog prijevoza i jamčenjem boljeg upravljanja infrastrukturom; pozdravlja donošenje programa usredotočenog na uvođenje reda u nacionalne propise radi smanjenja, tj. ukidanja postojećih prepreka između država članica;

29.  naglašava ulogu Agencije u jamčenju sigurnosti i interoperabilnosti europskog željezničkog sustava, kako bi se doprinijelo stvaranju konkurentnijeg europskog željezničkog sektora i poboljšala kvaliteta usluga željezničkog prijevoza; podupire Komisijinu viziju europskog željezničkog sustava koji će biti svjetski predvodnik u pogledu sigurnosti;

30.  pozdravlja ulogu Agencije u praćenju razvoja, testiranja i provedbe Europskog sustava za upravljanje željezničkim prometom (ERTMS) te ocjeni posebnih projekata u sklopu ERTMS-a; pozdravlja početak pregovora između EU-a i Švicarske u okviru sporazuma o željezničkom i cestovnom prometu robe i putnika u cilju sudjelovanja Švicarske u Agenciji Europske unije za željeznice; ističe da će Agenciji, ukorak s povećanjem njezinih ovlasti, trebati dodijeliti potrebne financijske, materijalne i ljudske resurse za uspješno i učinkovito izvršavanje njezinih novih i dodatnih zadaća; skreće pozornost na studiju koju je nedavno naručio Odbor za proračune o odredbama financiranja europskih agencija i na činjenicu da je potrebno razviti mogućnosti za veći udio samofinanciranja; sa zabrinutošću ističe proturječnost nedavno donesenog zakonodavstva kojim je prošireno područje djelovanja Agencije i smanjenja njezina proračuna koje će se provesti u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020. godine;

31.  podsjeća na stajalište Europskog parlamenta u okviru proračunskog postupka da je potrebno vratiti ukupan iznos koji je iz Instrumenta za povezivanje Europe prenesen u Europski fond za strateška ulaganja (EFSU); ističe da bi trebalo zaštititi sredstva za dovršenje jedinstvenog europskog željezničkog prostora u cilju modernizacije i širenja željezničke infrastrukture i u rubnim regijama Unije; nadalje, ističe da bi širenje Europskog sustava za upravljanje željezničkim prometom (ERTMS) trebalo nastaviti radi daljnje provedbe zajedničkih tehničkih normi i maksimalnog povećanja koristi u pogledu interoperabilnosti;

32.  napominje da su u procjeni rizika 2016., u usporedbi s 2015., istaknuti novi rizici povezani sa zakašnjelim i nedosljednim prenošenjem zakonodavstva povezanog s četvrtim željezničkim paketom (4RP), zastarjelošću alata za upravljanje promjenama Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS), smanjenjem buke željezničkog prometa, kašnjenjima u smanjenju broja nacionalnih pravila i upravljanjem podacima;

o

o o

33.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju rezoluciju od ... 2018.(14) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

21.2.2018

MIŠLJENJE Odbora za promet i turizam

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za željeznice (ERA) za financijsku godinu 2016.

(2017/2162(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Markus Ferber

PRIJEDLOZI

Odbor za promet i turizam poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja zaključak Revizorskog suda da je računovodstvena dokumentacija Agencije Europske unije za željeznice („Agencija”) za financijsku godinu 2016. zakonita i pravilna u svim značajnim aspektima;

2.  prima na znanje da je godišnji proračun Agencije za 2016. godinu iznosio 27,5 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanja te da je prosječna stopa izvršenja za odobrena sredstva za preuzimanje obveza, uključujući prijenose, iznosila 99,02 %, odnosno 91,57 % za odobrena sredstva za plaćanja (89,78 % odobrenih sredstava rezerviranih u 2016.); nadalje, prima na znanje da se 7,52 % sredstava prenesenih u 2017. uglavnom odnosi na operativne troškove i da je iskorišteno 95,4 % sredstava prenesenih iz 2015.;

3.  pozdravlja činjenicu da je dosegnuta okvirna gornja granica kojom se pri ocjenjivanju izvršenja proračuna na razini prijenosa koristio Revizorski sud (10 % za glavu 1. („Osoblje”), 20 % za glavu 2. („Administrativni rashodi”) i 30 % za glavu 3. („Rashodi poslovanja”);

4.  izražava žaljenje zbog činjenice da nije dosegnut cilj od 95 % za izvršenje plaćanja u zadanom roku od 30 dana; prima na znanje da su razlozi za kašnjenja u plaćanjima jednaki kao 2015., tj. da je riječ o kašnjenjima osoblja Agencije u obradi računa, pomanjkanju gotovine i nesuglasicama s dobavljačima oko sadržaja računa; poziva Agenciju da donese korektivne mjere kako bi dosegla cilj od 95 % u razumnom vremenskom roku;

5.  izražava žaljenje zbog toga što još uvijek nisu provedene korektivne mjere povezane s primjedbama Revizorskog suda iz 2013. u vezi s dvostrukim mjestom rada Agencije u Lilleu i Valenciennesu; naglašava da bi se troškovi vjerojatno smanjili kada bi se cjelokupno poslovanje centraliziralo u jednom sjedištu; ističe da bi smanjenje troškova moglo olakšati sklapanje sveobuhvatnog sporazuma o sjedištu s državom članicom domaćinom, što bi moglo utjecati na razjašnjavanje uvjeta u kojima djeluju Agencija i njezino osoblje;

6.  prima na znanje rezultate godišnjeg ocjenjivanja, s naglaskom na učinkovitosti unutarnjih resursa, koji pokazuju smanjenje postotka osoblja raspoređenog na administrativne zadaće (s 23 % na 18 %) te povećanja postotka osoblja raspoređenog na operativne zadaće (sa 65 % na 70 %), dok je postotak osoblja zaduženog za kontrolne i financijske zadaće iznosio oko 12 %; međutim, žali zbog toga što su promjene u tim postotcima uglavnom posljedica ispravka u raspoređivanju osoblja u različite kategorije; ističe da to smanjenje nije u skladu sa smanjenjem broja osoblja za 5 % kako je najavila Komisija u pogledu programiranja resursa za decentralizirane agencije;

7.  ističe činjenicu da su i tehnički stup 4. željezničkog paketa (4RP) i nedavno donesena Uredba o Agenciji stupili na snagu 15. lipnja 2016.; naglašava da ti novi pravni akti Unije predviđaju prijelazno razdoblje za Agenciju (do 16. lipnja 2019.) kako bi joj omogućili da izmijeni svoju ulogu pripreme i širenja politika, čime bi postala tijelo koje radi izravno za industriju u pogledu odobrenja za potvrde o sigurnosti i željeznička vozila; pozdravlja činjenicu da Agencija očekuje da će taj prijelaz donijeti velike prednosti u pogledu smanjenja troškova i rokova za te postupke;

8.  naglašava stratešku ulogu koju Agencija ima u poboljšanju konkurentnosti željeznica u odnosu na druge načine prijevoza i doprinosu razvoju uspješno funkcionirajućeg jedinstvenog europskog željezničkog područja bez granica, i to smanjenjem administrativnih i tehničkih prepreka, poticanjem ulaska na tržišta i jamčenjem nediskriminacije, učinkovitijom potrošnjom javnog novca na usluge javnog željezničkog prijevoza i jamčenjem boljeg upravljanja infrastrukturom; pozdravlja donošenje programa usredotočenog na uvođenje reda u nacionalne propise radi smanjenja, tj. ukidanja postojećih prepreka između država članica;

9.  naglašava ulogu Agencije u jamčenju sigurnosti i interoperabilnosti europskog željezničkog sustava, kako bi se doprinijelo stvaranju konkurentnijeg europskog željezničkog sektora i poboljšala kvaliteta usluga željezničkog prijevoza; podupire Komisijinu viziju europskog željezničkog sustava koji će biti svjetski predvodnik u pogledu sigurnosti;

10.  pozdravlja ulogu Agencije u praćenju razvoja, testiranja i provedbe Europskog sustava za upravljanje željezničkim prometom (ERTMS) te ocjeni posebnih projekata u sklopu ERTMS-a; pozdravlja početak pregovora između EU-a i Švicarske u okviru sporazuma o željezničkom i cestovnom prometu roba i putnika u cilju sudjelovanja Švicarske u Agenciji Europske unije za željeznice; ističe da će Agenciji, ukorak s povećanjem njezinih ovlasti, trebati dodijeliti potrebne financijske, materijalne i ljudske resurse za uspješno i učinkovito izvršavanje njezinih novih i dodatnih zadaća; skreće pozornost na studiju koju je nedavno naručio Odbor za proračune o odredbama financiranja europskih agencija i na činjenicu da je potrebno razviti mogućnosti za veći udio samofinanciranja; sa zabrinutošću ističe proturječnost nedavno donesenog zakonodavstva kojim je prošireno područje djelovanja Agencije i smanjenja njezina proračuna koje će se provesti u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020. godine;

11.  podsjeća na stajalište Europskog parlamenta u okviru proračunskog postupka da je potrebno vratiti ukupan iznos koji je iz Instrumenta za povezivanje Europe prenesen u Europski fond za strateška ulaganja (EFSU); ističe da bi trebalo zaštititi sredstva za dovršenje jedinstvenog europskog željezničkog prostora u cilju modernizacije i širenja željezničke infrastrukture i u rubnim regijama Unije; nadalje, ističe da bi širenje Europskog sustava za upravljanje željezničkim prometom (ERTMS) trebalo nastaviti radi daljnje provedbe zajedničkih tehničkih normi i maksimalnog povećanja koristi u pogledu interoperabilnosti;

12.  napominje da je Agencija 2016. nastavila s provedbom akcijskog plana definiranog u njezinoj strategiji za borbu protiv prijevara organiziranjem ciljanog osposobljavanja o sprečavanju prijevara; pozdravlja činjenicu da je 2017. izvršena sveobuhvatna revizija pravila Agencije o sukobu interesa; nadalje, prima na znanje da je u okviru politike o sukobu interesa za upravni odbor Agencija objavila životopise i izjave o interesima članova upravnog odbora; međutim, napominje da neki životopisi i izjave o interesima nedostaju; traži da se nakon imenovanja članova upravnog odbora životopisi i izjave o interesima objave bez odgađanja;

13.  prima na znanje da je Agencija dodatno razvila svoj integrirani sustav upravljanja utemeljen na zahtjevima propisanima standardima unutarnje kontrole i normama serije ISO 9001 s ciljem ispunjavanja nužnih uvjeta za uspješno preuzimanje novih aktivnosti Agencije i povećanje učinkovitosti; pozdravlja analizu koju je Agencija provela u okviru integriranog sustava upravljanja u pogledu iznimki i neusklađenosti s pravilima te aktivnosti osposobljavanja o upravljanju javnom nabavom i ugovorima čija je organizacija planirana tijekom 2017. u svrhu korektivnih mjera za te pojave;

14.  prima na znanje da su u procjeni učinkovitosti integriranog sustava upravljanja istaknuta neka područja u kojima se mogu ostvariti poboljšanja u pogledu usklađenosti i učinkovitosti, posebice s obzirom na etičke i organizacijske vrijednosti, poslovni kontinuitet, odnose s dionicima i upravljanje ljudskim resursima, a konkretno napominje da su utvrđene razlike između interno dostupnih kompetencija i nužnih kompetencija; očekuje da će Agencija, kao što je predviđeno, do 2017. osigurati potpunu provedbu normi za upravljanje ERA-om;

15.  napominje da su u procjeni rizika 2016., u usporedbi s 2015., istaknuti novi rizici povezani sa zakašnjelim i nedosljednim prenošenjem zakonodavstva povezanog s četvrtim željezničkim paketom (4RP), zastarjelošću alata za upravljanje promjenama Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS), smanjenjem buke željezničkog prometa, kašnjenjima u smanjenju broja nacionalnih pravila i upravljanjem podacima;

16.  predlaže da Parlament da razrješnicu izvršnom direktoru Agencije za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2016.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

20.2.2018

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

3

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Olle Ludvigsson

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

3

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

1

0

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 417, 6.12.2017., str. 166.

(2)

SL C 417, 6.12.2017., str. 166.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 164, 30.4.2004., str. 1.

(5)

SL L 138, 26.5.2016., str. 1.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 417, 6.12.2017., str. 166.

(8)

SL C 417, 6.12.2017., str. 166.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 164, 30.4.2004., str. 1.

(11)

SL L 138, 26.5.2016., str. 1.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

SL C 333, 9.9.2016., str. 19.

(14)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posljednje ažuriranje: 11. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti