Förfarande : 2017/2162(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0079/2018

Ingivna texter :

A8-0079/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.49

Antagna texter :

P8_TA(2018)0154

BETÄNKANDE     
PDF 324kWORD 60k
22.3.2018
PE 613.452v02-00 A8-0079/2018

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2016

(2017/2162(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Bart Staes

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2016

(2017/2162(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2016, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8‑0072/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 av den 29 april 2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå (järnvägsbyråförordningen)(4), särskilt artikel 39,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004(5), särskilt artikel 65,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0079/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska unionens järnvägsbyrå ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska unionens järnvägsbyrå, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2016,

(2017/2162(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2016, med byråns svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8‑0072/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 av den 29 april 2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå (järnvägsbyråförordningen)(10), särskilt artikel 39,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004(11), särskilt artikel 65,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0079/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutande av räkenskaperna för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2016,

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska unionens järnvägsbyrå, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2016

(2017/2162(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0079/2018), och av följande skäl:

A.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet samt att tillämpa resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

B.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(13) för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) (nedan kallad byrån) för budgetåret 2016 uppgick den slutliga budgeten till 27 545 879 EUR, vilket utgör en ökning med 4,56 % jämfört med 2015. Byråns budget kommer i huvudsak från unionsbudgeten.

C.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2016 förklarat att man har uppnått rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfriheten för 2014 och 2015

1.  Europaparlamentet är medvetet om att byrån inte har befogenhet att besluta om en centralisering av hela byråns verksamhet till en plats. Parlamentet påminner om att när byrån skapades 2004 var det rådet som beslutade att den skulle ha ett dubbelt säte (Lille och Valenciennes). Parlamentet noterar revisionsrättens kommentar om de möjliga besparingar som skulle kunna uppnås genom att ha ett enda säte. Parlamentet tar del av den analys som byrån har gjort av de ekonomiska effekterna av att ha ett dubbelt säte och dess rekommendation att upprätthålla detta dubbla säte. Parlamentet betonar att det är troligt att kostnaderna skulle minskas om all verksamhet koncentreras till en plats. Parlamentet påpekar att en minskning av kostnaderna också skulle kunna underlättas genom ett heltäckande avtal om byråns säte med värdmedlemsstaten, som skulle klargöra under vilka villkor byrån och dess personal arbetar, och att man därmed skulle få slut på en situation där det är sannolikt att de operativa kostnaderna är högre än nödvändigt. Parlamentet uppmanar rådet att ompröva sitt tidigare beslut och i stället centralisera hela byråns verksamhet till en plats. 

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar att ansträngningarna att övervaka budgeten under 2016 ledde till en budgetgenomförandegrad på 99,20 %, vilket innebar en ökning med 0,10 % jämfört med 2015, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 91,57 %, vilket innebar en ökning med 1,79 % jämfört med 2015.

3.  Europaparlamentet välkomnar att i enlighet med de nya bestämmelser rörande byrån som trädde i kraft 2016, har byrån rätt att ta ut avgifter inom vissa av sina nya behörighetsområden.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

4.  Europaparlamentet noterar att enligt byrån var nivån för överföringar lägre än de vägledande tak som revisionsrätten använder för att bedöma budgetgenomförandet (10 % för avdelning I, 1,20 % för avdelning II och 30 % för avdelning III) för alla budgetavdelningar. Parlamentet konstaterar också att de 7,52 % som förts över till 2017 främst rör operativa utgifter och att genomförandegraden för de anslag som förts över från 2015 ligger på 95,4 %.

5.  Europaparlamentet påpekar att överföringar ofta är delvis eller helt och hållet motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år och att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om byrån planerat dem i förväg och meddelat revisionsrätten detta.

Personalpolitik

6.  Europaparlamentet noterar att byrån i slutet av 2016 hade 165 personer anställda, av vilka 133 var tillfälligt anställda, 29 kontraktsanställda och 3 utstationerade nationella experter, jämfört med 154 anställda i slutet av 2015.

7.  Europaparlamentet konstaterar med oro att 62 % av personalen är män och 38 % är kvinnor, en obalans med nästan dubbelt så många män som kvinnor. Parlamentet beklagar att det finns en betydande obalans mellan könen i den högre ledningen och i byråns styrelse. Parlamentet påminner dock om att när det gäller könsbalansen inom ledning och styrelse så är det medlemsstaterna som föreslår och utser ledamöterna, men rekommenderar ändå att detta problem åtgärdas snarast.

8.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att andelen anställda som har operativa uppgifter har ökat från 65 % 2015 till 70 % 2016 och att andelen anställda som har administrativa uppgifter minskade från 23 % till 18 %. Parlamentet beklagar dock att förändringen av andelarna framför allt beror på en korrigering av fördelningen av personal i de olika kategorierna. Parlamentet påpekar att en sådan minskning inte är i linje med den personalminskning på 5 % som kommissionen meddelade i samband med planeringen av resurser för de decentraliserade byråerna.

9.  Europaparlamentet betonar att balans mellan arbetsliv och privatliv bör ingå i byråns personalpolitik. Parlamentet noterar att den budget per anställd som går till åtgärder för välbefinnande uppgår till 228,70 EUR, och att en utfärdsdag anordnades för personalen under 2016. Parlamentet noterar att det genomsnittliga antalet sjukdagar per anställd är 3,2 dagar, dvs. klart under genomsnittet för unionens byråer.

10.  Europaparlamentet uppskattar att inga fall av trakasserier rapporterades under 2016. Parlamentet stöder den utbildning som har hållits för att öka medvetenheten bland personalen.

11.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att byrån inte hade några klagomål, stämningar eller rapporterade fall kopplade till anställning eller avskedande av personal under 2016.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter, transparens och demokrati

12.  Europaparlamentet välkomnar att byråns styrelse antog en policy rörande intressekonflikter för sina medlemmar. Byrån har konsekvent offentliggjort de flesta styrelsemedlemmarnas förklaringar om frånvaro av intressekonflikter och deras meritförteckningar på sin webbplats. Myndigheten uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om offentliggörandet av de saknade dokumenten.

13.  Europaparlamentet noterar att byrån anger att man har fortsatt att genomföra den handlingsplan som ingår i dess strategi mot bedrägerier. Parlamentet noterar specifikt att byrån anordnade två utbildningar om förebyggande av bedrägerier och två utbildningar om etik och integritet.

14.  Europaparlamentet noterar att byrån har inkluderat bedömning av bedrägeririsker i sin regelbundna riskbedömning och att man gjorde en översyn av byråns register över bedrägeririsker under 2016. Parlamentet noterar att riskerna har omklassificerats från medel till låg och att inga ytterligare risker har identifierats.

15.  Europaparlamentet erfar från byrån att den väntar på kommissionens standardbeslut för att anta sitt eget beslut om visselblåsning. Parlamentet noterar emellertid att fram till dess att kommissionens standardbeslut läggs fram, kommer kommissionens nuvarande beslut om visselblåsning att vara tillämpligt. Byrån uppmanas att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av dessa riktlinjer.

16.  Europaparlamentet anser att det finns behov av ett oberoende organ med tillräckliga budgetresurser som kan offentliggöra information och ge råd och dit fall kan hänvisas, i syfte att hjälpa visselblåsare att använda de korrekta kanalerna för att lämna sina uppgifter om eventuella missförhållanden som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, samtidigt som man värnar om konfidentialiteten för personerna i fråga och erbjuder dem stöd och rådgivning.

17.  Europaparlamentet tar del av skälen till att vägra tillgång till handlingarna (ett fall av totalt 44). Parlamentet uppmanar byrån att på största ordningsmässiga och lagliga sätt utnyttja möjligheten att vägra tillgång till handlingar, samtidigt som den ska skydda personuppgifter.

Huvudresultat

18.  Europaparlamentet välkomnar byråns tre viktigaste resultat 2016, nämligen följande:

–  Den presenterade en omarbetad strategisk vision, inklusive förberedandet av en strategi för internationella förbindelser och genomförandet av en kommunikationsstrategi.

–  Den införde en uppdaterad ledningsstruktur och anpassade byråns organisation utifrån dess nya förordning. Den införde även sitt integrerade förvaltningssystem (IMS) för att få ISO 9001-certifiering under 2017.

–  Den införde effektivt det nya namnet och nya mandatet inom ramen för den nya rättsliga formen (det fjärde järnvägspaketet som trädde i kraft den 15 juni 2016) och gjorde betydande framsteg i förberedelserna för sin nya roll.

19.  Europaparlamentet beklagar dock att byrån inte använder sig av resursindikatorer för att ytterligare förbättra användningen av nyckeltal för verksamheten och rekommenderar att detta ändras.

Internrevision

20.  Europaparlamentet uppskattar att kommissionens internrevisionstjänst (IAS) inte riktade några kritiska eller mycket viktiga rekommendationer till byrån. Parlamentet noterar att IAS genomförde ett riskbedömningsförfarande som omfattade både den operativa processen och stödfunktionerna.

21.  Europaparlamentet noterar att vid den föregående revisionen av hanteringen av förbindelserna med intressenterna och den externa kommunikationen avslutade IAS tre viktiga rekommendationer och den mycket viktiga rekommendationen rörande förstärkning av rekryteringsförfarandet, samt konstaterade att alla utom en rekommendation hade införts av byrån. Parlamentet konstaterar att den enda oavslutade rekommendation som har markerats som ”viktig” gällde det befintliga förfarandet för hantering av förbindelserna med intressenterna och den externa kommunikationen, men var på väg på att genomföras innan tidsfristen i september 2017.

Interna kontroller

22.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån nu är certifierad enligt ISO 9001

23.  Europaparlamentet konstaterar att byråns styrelse antog sin förvaltningsstandard i april 2016. Parlamentet noterar vidare att i enlighet med byråns förvaltningsstandard nummer 16 utvärderade ledningen förvaltningsstandardens utformning och effektivitet, som ett led i byråns översyn av förvaltningssystemet. Parlamentet erfar från byrån att även om man identifierade områden där det finns utrymme för förbättringar (byråns förvaltningsstandard 3 – etiska och organisatoriska värderingar, förvaltningsstandard 4 – mål, strategisk planering och rapportering, förvaltningsstandard 5 – driftskontinuitet, förvaltningsstandard 8 – förbindelser med intressenterna, – förvaltningsstandard 9 – processhantering, förvaltningsstandard 10 – personaladministration, förvaltningsstandard 13 – uppgifts- och informationshantering), så kan byråns kontrollsystem som helhet anses fungera som avsett och motverkar i tillräckligt grad de risker som finns för att byrån inte ska nå sitt mål.

24.  Europaparlamentet konstaterar att byrån ytterligare har utvecklat sitt integrerade förvaltningssystem (IMS) baserat på kraven i de interna kontrollstandarderna och ISO 9001-normerna för att uppfylla de villkor som krävs om byrån framgångsrikt ska kunna inleda nya verksamheter och öka sin effektivitet. Parlamentet välkomnar den analys som ERA gjorde inom ramen för IMS rörande undantag från och bristande efterlevnad av reglerna samt de utbildningsinsatser som ska anordnas 2017 om upphandling och hantering av kontrakt för att komma till rätta med dessa händelser.

25.  Europaparlamentet konstaterar att utvärderingen av IMS effektivitet visade på ett antal områden där förbättringar kan göras när det gäller efterlevnad och effektivitet, särskilt med avseende på etiska och organisatoriska värderingar, kontinuitetsplanering, kontakter med intressenter och personaladministration, och särskilt att utvärderingen konstaterade att det fanns skillnad mellan den kompetens som finns tillgänglig internt och den kompetens som krävs. Parlamentet förväntar sig att byrån ser till att fullständigt tillämpa ERA:s förvaltningsstandarder senast 2017, såsom planerat.

26.  Europaparlamentet beklagar att målet att 95 % av betalningarna ska vara verkställda inom den fastställda tidsfristen på 30 dagar inte har uppnåtts. Skälen till att andelen försenade betalningar ligger kvar på samma nivå som 2015 är personalens dröjsmål med fakturahanteringen, bristen på likvida medel och oenighet med leverantörerna vad gäller fakturornas innehåll. Byrån uppmanas att inom en rimlig tidsperiod anta åtgärder som rättar till denna situation, så att målet på 95 % kan nås.

Övriga kommentarer

27.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av förordningen om byrån, som trädde i kraft den 15 juni 2016. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att vid utgången av övergångsperioden (16 juni 2019) kommer den förväntade strategiska förändringen ha gjort om byrån från att enbart ha en förberedande och spridande roll till en myndighet som arbetar direkt för branschen när det gäller tillstånd för säkerhetscertifieringar och rullande materiel. Parlamentet erfar från byrån att denna förändring förväntas ge stora fördelar i form av minskade kostnader.

28.  Europaparlamentet lyfter fram byråns strategiska roll i arbetet för att förbättra järnvägens konkurrenskraft gentemot andra transportslag och för bidraget till utvecklingen av ett effektivt fungerande gemensamt europeiskt järnvägsområde genom att minska administrativa och tekniska hinder, uppmuntra till marknadsinträde, säkerställa icke-diskriminering, använda offentliga medel effektivare för allmänna järnvägstransporter och genom bättre styrning av infrastrukturen. Parlamentet välkomnar programmet för att rensa upp bland de nationella reglerna i syfte att minska effekterna av, eller helt undanröja, rådande hinder mellan medlemsstaterna.

29.  Europaparlamentet betonar byråns roll när det gäller att garantera det europeiska järnvägssystemets säkerhet och driftskompatibilitet för att bidra till att skapa en mer konkurrenskraftig europeisk järnvägssektor och förbättra järnvägstransporttjänsternas kvalitet. Parlamentet ställer sig bakom kommissionens vision av ett europeiskt järnvägssystem som är världsledande när det gäller säkerhetsprestanda.

30.  Europaparlamentet välkomnar byråns roll när det gäller uppföljning av utveckling, testning och genomförande av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) samt för utvärdering av särskilda ERTMS-projekt. Parlamentet välkomnar att förhandlingar har inletts mellan EU och Schweiz inom ramen för avtalet om gods- och persontransporter på väg och järnväg, med sikte på att Schweiz ska kunna delta i Europeiska unionens järnvägsbyrå. Parlamentet betonar att byrån, i takt med att dess befogenheter ökar, måste få de ekonomiska medel, den materiella utrustning och de personalresurser som krävs för att den ska kunna utföra sina nya och tillkommande uppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Parlamentet fäster uppmärksamheten på den studie som budgetutskottet nyligen beställt om finansieringsarrangemang för de europeiska byråerna, och framhåller att man bör utveckla möjligheter för byrån att i större utsträckning finansiera sig själv. Parlamentet noterar med oro motsättningen mellan den nyligen antagna lagstiftningen som utvidgar byråns uppdrag och de budgetnedskärningar för byråns del som ska genomföras inom ramen för den fleråriga budgetramen 2014–2020.

31.  Europaparlamentet påminner om sin ståndpunkt i samband med budgetförfarandet när det gäller att återkräva de sammanlagda belopp som omfördelats från Fonden för ett sammanlänkat Europa till Europeiska fonden för strategiska investeringar. Parlamentet betonar att finansieringen för fullbordandet av det gemensamma europeiska järnvägsområdet bör tryggas, också med sikte på att modernisera och bygga ut järnvägsinfrastrukturen i unionens perifera regioner. Vidare betonar parlamentet att införandet av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) bör tidigareläggas så att man kan genomföra ytterligare gemensamma tekniska standarder samt maximera fördelarna i form av driftkompatibilitet.

32.  Europaparlamentet konstaterar att riskbedömningsförfarandet 2016 belyste nya risker jämfört med 2015 i samband med det sena och inkonsekventa införlivandet av lagstiftningen om det fjärde järnvägspaketet, de föråldrade ERTMS-verktygen för att hantera förändring, minskning av järnvägsbuller, förseningar när det gäller minskning av nationella regler samt datahantering.

o

o o

33.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2018(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

21.2.2018

YTTRANDE från utskottet för transport och turism

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) för budgetåret 2016

(2017/2162(DEC))

Föredragande av yttrande: Markus Ferber

FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet gläder sig över revisionsrättens konstaterande att Europeiska unionens järnvägsbyrås (nedan kallad byrån) räkenskaper för budgetåret 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

2.  Europaparlamentet noterar att byråns budget för budgetåret 2016 uppgick till 27,5 miljoner EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden, och att den genomsnittliga genomförandegraden var 99,02 % för åtagandebemyndiganden (inbegripet överföringar till efterföljande budgetår) och 91,57 % för betalningsbemyndiganden (89,78 % av de bemyndiganden som gjorts 2016). Parlamentet konstaterar också att de 7,52 % som förts över till 2017 främst rör operativa utgifter och att genomförandegraden för de anslag som förts över från 2015 ligger på 95,4 %.

3.  Europaparlamentet välkomnar att de vägledande tak som revisionsrätten använder för att bedöma budgetgenomförandet när det gäller överföringar (10 % för avdelning I (personal), 20 % för avdelning II (administrativa utgifter) och 30 % för avdelning III (operativa utgifter)) har uppnåtts.

4.  Europaparlamentet beklagar att målet att 95 % av betalningarna ska vara verkställda inom den fastställda tidsfristen på 30 dagar inte har uppnåtts. Skälen till att andelen försenade betalningar ligger kvar på samma nivå som 2015 är personalens dröjsmål med fakturahanteringen, bristen på likvida medel och oenighet med leverantörerna vad gäller fakturornas innehåll. Byrån uppmanas att inom en rimlig tidsperiod anta åtgärder som rättar till denna situation, så att målet på 95 % kan nås.

5.  Europaparlamentet beklagar att de korrigerande åtgärderna avseende revisionsrättens anmärkningar från 2013 om byråns dubbla säten i Lille och Valenciennes ännu inte har genomförts. Parlamentet betonar att det är troligt att kostnaderna skulle minskas om all verksamhet koncentreras till en plats. Parlamentet påpekar att en minskning av kostnaderna också skulle kunna underlätta ett heltäckande avtal om byråns säte med värdmedlemsstaten, som skulle klargöra under vilka villkor byrån och dess personal arbetar, och att det är sannolikt att de operativa kostnaderna är högre än nödvändigt.

6.  Europaparlamentet noterar resultaten av den årliga jämförelsen av de interna resursernas effektivitet, vilka visar att den andel av personalen som arbetar med administrativa uppgifter har minskat (från 23 % till 18 %) och att andelen som arbetar med operativa uppgifter har ökat (från 65 % till 70 %), medan den andel som arbetar med kontrollverksamhet och finansiella uppgifter var omkring 12 %. Parlamentet beklagar dock att förändringen av andelarna framför allt beror på en korrigering av fördelningen av personal i de olika kategorierna. Parlamentet påpekar att en sådan minskning inte är i linje med den personalminskning på 5 % som kommissionen meddelade i samband med planeringen av resurser för de decentraliserade byråerna.

7.  Europaparlamentet framhåller att den tekniska pelaren i det 4: e järnvägspaketet (4RP) och den nyligen antagna förordningen om byrån båda trädde i kraft den 15 juni 2016. Parlamentet understryker att dessa nya unionsrättsakter föreskriver en övergångsperiod för byrån (till och med den 16 juni 2019) för att göra det möjligt för den att förändra sin roll när det gäller förberedande av politiken och spridning av densamma, och därigenom bli en byrå som arbetar direkt för branschen när det gäller tillstånd för säkerhetsintyg och rullande materiel. Parlamentet välkomnar att byrån räknar med att denna övergång kommer att medföra stora vinster i form av minskade kostnader och ledtider för dessa processer.

8.  Europaparlamentet lyfter fram byråns strategiska roll i arbetet för att förbättra järnvägens konkurrenskraft gentemot andra transportslag och för bidraget till utvecklingen av ett effektivt fungerande gemensamt europeiskt järnvägsområde genom att minska administrativa och tekniska hinder, uppmuntra till marknadsinträde, säkerställa icke-diskriminering, använda offentliga medel effektivare för allmänna järnvägstransporter och genom bättre styrning av infrastrukturen. Parlamentet välkomnar programmet för att rensa upp bland de nationella reglerna i syfte att minska effekterna av, eller helt undanröja, rådande hinder mellan medlemsstaterna.

9.  Europaparlamentet betonar byråns roll när det gäller att garantera det europeiska järnvägssystemets säkerhet och driftskompatibilitet för att bidra till att skapa en mer konkurrenskraftig europeisk järnvägssektor och förbättra järnvägstransporttjänsternas kvalitet. Parlamentet ställer sig bakom kommissionens vision av ett europeiskt järnvägssystem som är världsledande när det gäller säkerhetsprestanda.

10.  Europaparlamentet välkomnar byråns roll när det gäller uppföljning av utveckling, testning och genomförande av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) samt för utvärdering av särskilda ERTMS-projekt. Parlamentet välkomnar att förhandlingar har inletts mellan EU och Schweiz inom ramen för avtalet om gods- och persontransporter på väg och järnväg, med sikte på att Schweiz ska kunna delta i Europeiska unionens järnvägsbyrå. Parlamentet betonar att byrån, i takt med att dess befogenheter ökar, måste få de ekonomiska medel, den materiella utrustning och de personalresurser som krävs för att den ska kunna utföra sina nya och tillkommande uppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Parlamentet fäster uppmärksamheten på den studie som budgetutskottet nyligen beställt om finansieringsarrangemang för de europeiska byråerna, och framhåller att man bör utveckla möjligheter för byrån att i större utsträckning finansiera sig själv. Parlamentet noterar med oro motsättningen mellan den nyligen antagna lagstiftningen som utvidgar byråns uppdrag och de budgetnedskärningar för byråns del som ska genomföras inom ramen för den fleråriga budgetramen 2014–2020.

11.  Europaparlamentet påminner om sin ståndpunkt i samband med budgetförfarandet när det gäller att återkräva de sammanlagda belopp som omfördelats från Fonden för ett sammanlänkat Europa till Europeiska fonden för strategiska investeringar. Parlamentet betonar att finansieringen för fullbordandet av det gemensamma europeiska järnvägsområdet bör tryggas, också med sikte på att modernisera och bygga ut järnvägsinfrastrukturen i unionens perifera regioner. Vidare betonar parlamentet att införandet av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) bör tidigareläggas så att man kan genomföra ytterligare gemensamma tekniska standarder samt maximera fördelarna i form av driftkompatibilitet.

12.  Europaparlamentet konstaterar att byrån 2016 fortsatte att genomföra handlingsplanen i byråns strategi för bedrägeribekämpning, genom att anordna skräddarsydda utbildningar om förebyggande av bedrägerier. Parlamentet välkomnar att en fullständig översyn av byråns bestämmelser om intressekonflikter har genomförts 2017. Parlamentet konstaterar vidare att byrån, inom ramen för policyn om intressekonflikter för styrelsen, har offentliggjort styrelseledamöternas meritförteckningar och intresseförklaringar. Dock saknas vissa meritförteckningar och intresseförklaringar. Parlamentet begär att meritförteckningarna och intresseförklaringarna ska offentliggöras utan dröjsmål efter utnämning av styrelsens ledamöter.

13.  Europaparlamentet konstaterar att byrån ytterligare har utvecklat sitt integrerade förvaltningssystem (IMS) baserat på kraven i de interna kontrollstandarderna och ISO 9001-normerna för att uppfylla de villkor som krävs om byrån framgångsrikt ska kunna inleda nya verksamheter och öka sin effektivitet. Parlamentet välkomnar den analys som ERA gjorde inom ramen för IMS rörande undantag från och bristande efterlevnad av reglerna samt de utbildningsinsatser som ska anordnas 2017 om upphandling och hantering av kontrakt för att komma till rätta med dessa händelser.

14.  Europaparlamentet konstaterar att utvärderingen av IMS effektivitet visade på ett antal områden där förbättringar kan göras när det gäller efterlevnad och effektivitet, särskilt med avseende på etiska och organisatoriska värderingar, kontinuitetsplanering, kontakter med intressenter och personaladministration, och särskilt att utvärderingen konstaterade att det fanns skillnad mellan den kompetens som finns tillgänglig internt och den kompetens som krävs. Parlamentet förväntar sig att byrån ser till att fullständigt tillämpa förvaltningsstandarderna för det 4:e järnvägspaketet senast 2017, såsom planerat.

15.  Europaparlamentet konstaterar att riskbedömningsförfarandet 2016 belyste nya risker jämfört med 2015 i samband med det sena och inkonsekventa införlivande av lagstiftning om det 4:e järnvägspaketet, de föråldrade ERTMS-verktygen för att hantera förändring, minskning av järnvägsbuller, förseningar när det gäller minskning av nationella regler samt datahantering.

16.  Europaparlamentet föreslår att parlamentet beviljar den verkställande direktören för Europeiska unionens järnvägsbyrå ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2016.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

20.2.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Olle Ludvigsson

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

3

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

1

0

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 166.

(2)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 166.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 164, 30.4.2004, s. 1.

(5)

EUT L 138, 26.5.2016, s. 1.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 166.

(8)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 166.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 164, 30.4.2004, s. 1.

(11)

EUT L 138, 26.5.2016, s. 1.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 333, 9.9.2016, s. 19.

(14)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2018)0000.

Senaste uppdatering: 10 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy