Postup : 2017/2156(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0080/2018

Předložené texty :

A8-0080/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.51

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0156

ZPRÁVA     
PDF 645kWORD 62k
22.3.2018
PE 613.464v02-00 A8-0080/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016

(2017/2156(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016

(2017/2156(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí nadace(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0066/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 ze dne 16. prosince 2008 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání(4), a zejména na článek 17 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0080/2018),

1.  uděluje absolutorium řediteli Evropské nadace odborného vzdělávání za plnění rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropské nadace odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2016

(2017/2156(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí nadace(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0066/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 ze dne 16. prosince 2008 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání(9), a zejména na článek 17 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0080/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropské nadace odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016

(2017/2156(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0080/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti a uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(11) byl konečný rozpočet Evropské nadace odborného vzdělávání (dále jen „nadace“) na rozpočtový rok 2016 20 900 849,11 EUR, což představuje snížení oproti roku 2015 o 0,63 %; vzhledem k tomu, že rozpočet nadace se odvíjí hlavně od rozpočtu Unie;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka nadace je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2013, 2014 a 2015

1.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že opatření přijaté v návaznosti na připomínku týkající se finančních prostředků ve výši 7 500 000 EUR na účtech u jediné banky s nízkým ratingem uvedenou ve zprávě Účetního dvora za rok 2013, které bylo ve zprávách Účetního dvora za rok 2014 a 2015 označeno jako „probíhající“, je nyní označeno jako „dokončené“;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v oblasti monitorování plnění rozpočtu v rozpočtovém roce 2016 byla vysoká míra plnění rozpočtu (99,99 %), což znamená, že závazky byly prováděny včas, a že u položek na platby byla míra plnění 97,66 %;

Závazky a přenesené prostředky

3.  konstatuje, že celkový objem přenesených prostředků v hlavách I a II se snížil ze 3,3 % v letech 2015 až 2016 na 3,1 % v letech 2016 až 2017, což vypovídá o lepší harmonizaci správních činností nadace a jejích plateb s jejím ročním cyklem; konstatuje, že v hlavě I bylo převedeno 155 186 EUR (1,2 %), což představuje zlepšení oproti roku 2015 (180 398 EUR (1,4 %)); konstatuje, že v hlavě II bylo převedeno 313 450 EUR (18,4 %), což představuje pokračování výkonu z roku 2015 (316 442 EUR (16,1 %)), a v hlavě III se zbývající závazky (reste à liquider) (RAL); snížily ze 36,4 % v roce 2015 na 30,3 % v roce 2016 zejména díky zvýšené pozornosti věnované platbám, omezení vyúčtování služebních cest a prostřednictvím lepšího plánování činností;

4.  zdůrazňuje, že přenosy jsou často zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou agenturou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Převody

5.  konstatuje, že nadace provedla v roce 2016 sedm rozpočtových převodů, ve srovnání s devíti převody provedenými v roce 2015, a že celková převedená částka byla nižší než v předcházejícím roce (6,1 % v roce 2016 oproti 8,2 % v roce 2015); bere na vědomí sdělení nadace, že to lze přičíst opatření v oblasti účinnosti, které bylo přijato s cílem zachovat rezervní seznam činností vyplývající z procesů plánování; s uspokojením konstatuje, že úroveň a povaha převodů v roce 2016 nepřekročila meze finančních pravidel;

Personální politika

6.  poznamenává, že podle plánu pracovních míst bylo ke dni 31. prosince 2016 obsazeno 89 pracovních míst, oproti 90 v roce 2015; vyjadřuje politování nad tím, že podle počtu pracovních míst obsazených ke dni 31. prosince 2016 nebylo dosaženo rovnoměrného zastoupení žen a mužů, jelikož poměr činil více než dva ku jedné, 67,94 % žen ku 32,06 % mužů; doporučuje, aby byla tato nerovnováha bezodkladně napravena;

7.  zdůrazňuje, že součástí personální politiky nadace by měla být rovnováha mezi pracovním a soukromým životem; zdůrazňuje, že rozpočet vynaložený na zdraví prospěšné aktivity na zaměstnance činí 883 EUR a že v roce 2016 byla uspořádána dvě výjezdní zasedání pro zaměstnance; vyjadřuje politování nad tím, že průměrná doba pracovní neschopnosti na zaměstnance je 15 dnů (bez částečného pracovního úvazku ze zdravotních důvodů 11,5 dne), což je jedno z nejvyšších čísel mezi agenturami Evropské unie; doporučuje tuto záležitost prošetřit, aby se určily její příčiny, zejména pokud jde o to, zda souvisí se stresem na pracovišti;

8.  konstatuje, že rozhodnutí o prevenci psychického a sexuálního obtěžování bylo přijato už v roce 2010; podporuje školení a informační setkání organizovaná za účelem zvýšení informovanosti zaměstnanců;

9.  s uspokojením konstatuje skutečnost, že agentura neobdržela žádné stížnosti, žaloby ani nahlášené případy související s přijímáním či propouštěním zaměstnanců v roce 2016;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

10.  uznává, že nadace byla aktivní, pokud jde o požadavky výkazů o střetech zájmů všech členů správní rady v souladu s článkem 11 nařízení Rady (EHS)(12); vyzývá nadaci, aby oznámila orgánu příslušnému pro udělení absolutoria, jakého pokroku v této oblasti dosáhla; s uspokojením konstatuje, že životopisy jsou nyní volně přístupné;

11.  konstatuje, že rejstřík transparentnosti nelze uplatnit na práci nadace;

12.  s uspokojením konstatuje, že nadace přijala svou politiku týkající se oznamování nekalých praktik (whistleblowing) v prosinci 2015; zdůrazňuje, že v roce 2016 došlo k jednomu případu whistleblowingu, který nebyl předložen Evropskému úřadu pro boj proti podvodům, jelikož byla poskytnuta všechna vysvětlení;

13.  domnívá se, že je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování, poradenství a přezkoumávání disponující dostatečnými rozpočtovými zdroji s cílem pomáhat oznamovatelům využívat vhodné kanály pro zveřejňování informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránit je před odhalením jejich identity a nabízet jim potřebnou podporu a poradenství;

14.  konstatuje, že elektronické učení a zvyšování povědomí týkající se podvodů a střetů zájmů pro všechny zaměstnance bylo provedeno na začátku roku 2017;

Hlavní dosažené výsledky

15.  vítá tři hlavní výsledky, které nadace zaznamenala v roce 2016, konkrétně se jedná o to, že úspěšně:

–  splnila cíle pro dosažení všech hlavních výkonnostních ukazatelů v roce 2016;

–  vyřídila 105 žádostí o pomoc od Komise a od delegací Komise, které se týkaly 52 % partnerských zemí; konstatuje, že spokojenost se službami poskytovanými nadací byla stoprocentní, pokud jde o kvalitu práce, užitečnost a včasnost podpory nadace;

–  podporovala analýzu a tvorbu politik ve 25 partnerských zemích prostřednictvím turínského procesu;

16.  vítá vysoké plnění u plánovaných činností nadace v roce 2016 (94 %), avšak konstatuje, že v porovnání s rokem 2015 mírně pokleslo (96 %); bere na vědomí značné zlepšení lhůt plnění v roce 2016 (90 %) oproti předchozím letům (83 %);

17.  vyjadřuje však politování nad tím, že agentura nepoužívá ukazatele činnosti/výstupu, aby zdokonalila používání hlavních výkonnostních ukazatelů, a doporučuje změnu této politiky;

Strategie boje proti podvodům

18.  vítá skutečnost, že nadace vyvinula svou strategii boje proti podvodům podle obecné strategie Komise pro boj proti podvodům; s uspokojením bere na vědomí vývoj internetového vzdělávacího modulu za účelem udržení povědomí o předcházení podvodům pro všechny zaměstnance, který je poskytován od roku 2017 a bude se pravidelně opakovat;

Vnitřní kontrola

19.  konstatuje, že v roce 2016 nadace přijala klíčová opatření ke zlepšení účinnosti svých systémů vnitřní kontroly (SVK) v oblasti vedení (SVK 1: Poslání a hodnoty, SVK 2: Etické a organizační hodnoty, SVK 7: Provozní struktura), řízení lidí (SVK 3: Přidělování zaměstnanců a jejich mobilita, SVK 4: Hodnocení a rozvoj zaměstnanců), strategie, plánování a spolupráce zúčastněných stran (SVK 5: Cíle a ukazatele výkonnosti a SVK 6), řízení rizik a procesů s nimi spojených (SVK 11: Správa dokumentů a SVK 12: Informace a komunikace);

Interní audit

20.  konstatuje, že nadace podléhá kontrole útvaru interního auditu Komise a že v roce 2016 neobdržela žádná kritická doporučení od kontrolního orgánu;

Činnost

21.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že externí hodnocení nadace bylo provedeno jménem Komise v roce 2016 coby první krok průřezového hodnocení čtyř agentur, které pracují v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování; navíc konstatuje, že hodnocení dospělo k závěru, že rozsáhlá reorganizace nadace probíhající od roku 2011 neměla žádné významné negativní účinky a interní i externí zúčastněné strany ji vnímají převážně kladně, zejména co se týká strategie a účinnosti; s uspokojením konstatuje, že správa nadace byla vnímána jako účelná a účinná; konstatuje, že hodnocení rovněž zdůrazňuje, že nadace od roku 2011 nadále zlepšuje monitorovací kapacitu, ale že stále ještě existuje prostor k poskytnutí jasnějšího obrazu jejích činností a výsledků; shledává, že nadace připravila plán na provádění doporučení hodnotitelů;

22.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že Účetní dvůr ve své zprávě z roku 2011 již zdůraznil neuspokojivou situaci, co se týká prostor nadace, a skutečnost, že tato situace ohrožuje činnost nadace; vyjadřuje politování nad tím, že situace zůstává na mrtvém bodě, jelikož konsorcium, které řídilo a zaujímalo část komplexu, vstoupilo v roce 2011 do likvidace a zanechalo část komplexu prázdnou; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné, aby hostitelská země tento problém vyřešila; připomíná, že příslušná dohoda o sídle zaručuje, že nadace bude mít odpovídající zázemí do roku 2027; vyzývá nadaci, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria podala zprávu o každém přijatém opatření souvisejícím s touto záležitostí;

23.  oceňuje práci nadace, která partnerským zemím Unie pomáhá využívat potenciál jejich lidského kapitálu prostřednictvím reforem vzdělávání, odborné přípravy a trhu práce v rámci vnějších vztahů Unie; vítá činnosti nadace, které se zaměřují na rozvoj dovedností a které usnadňují proces celoživotního vzdělávání, aby partnerským zemím pomohly zlepšit zaměstnatelnost jejich občanů a jejich vyhlídky na získání pracovního místa;

24.  rozhodně vítá, že nadace podporuje kandidátské země na členství v EU při provádění závěrů z Rigy z roku 2015 v oblastech, jako je vzdělávání formou praxí, neustálý profesní rozvoj učitelů odborného vzdělávání a přípravy či učení podnikatelským dovednostem;

25.  vítá spolupráci s jinými agenturami EU, zejména s agenturami Eurofound a Cedefop, v oblastech politik EU, které přispívají k rozvoji lidského kapitálu;

o

o o

26.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2018(13) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

24.1.2018

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016

(2017/2156(DEC))

Zpravodaj: Claude Rolin

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka nadace za rozpočtový rok 2016, jsou legální a správné a že účetní závěrka věrně zobrazuje finanční situaci nadace k 31. prosinci 2016;

2.  oceňuje práci nadace, která partnerským zemím Unie pomáhá využívat potenciál jejich lidského kapitálu prostřednictvím reforem vzdělávání, odborné přípravy a trhu práce v rámci vnějších vztahů Unie; vítá činnosti nadace, které se zaměřují na rozvoj dovedností a které usnadňují proces celoživotního vzdělávání, aby partnerským zemím pomohly zlepšit zaměstnatelnost jejich občanů a jejich vyhlídky na získání pracovního místa;

3.  vítá vysoké plnění u plánovaných činností nadaceroce 2016 (94 %), avšak konstatuje, že v porovnání s rokem 2015 mírně pokleslo (96 %); bere na vědomí značné zlepšení lhůt plnění v roce 2016 (90 %) oproti předchozím letům (83 %);

4.  bere na vědomí vysokou míru prostředků přenesených v hlavě II (18,4 %), což představuje zvýšení v porovnání s rokem 2015 (16,1 %), a v hlavě III (30,3 %), kde se objem přenesených prostředků snížil (36,4 % v roce 2015);

5.  je znepokojen zjištěním Účetního dvora, že prostory nadace jsou neuspokojivé a mohou ohrozit její činnost; konstatuje, že hostitelská dohoda zaručuje odpovídající zázemí až do roku 2027 že je naléhavě nutné, aby hostitelská země tento problém vyřešila; žádá nadaci, aby Parlament informovala o aktuálním stavu probíhajícího zadávacího řízení;

6.  rozhodně vítá, že nadace podporuje kandidátské země na členství v EU při provádění závěrů z Rigy z roku 2015 v oblastech, jako je vzdělávání formou praxí, neustálý profesní rozvoj učitelů odborného vzdělávání a přípravy či učení podnikatelským dovednostem;

7.  vítá spolupráci s jinými agenturami EU, zejména s agenturami Eurofound a Cedefop, v oblastech politik EU, které přispívají k rozvoji lidského kapitálu;

8.  vítá zjištění externího hodnocení provedeného na zadání Komise, že správa nadace je účinná a efektivní a že zásadní reorganizace od roku 2011 má na její práci pozitivní dopad; bere na vědomí doporučení, že by nadace mohla ještě zlepšit svou monitorovací kapacitu, aby lépe doložila své činnosti, a vítá skutečnost, že nadace má v plánu tyto návrhy uskutečnit;

9.  vítá opatření nadace v návaznosti na připomínky orgánu příslušného k udělení absolutoria z roku 2013 ohledně částky 7,5 milionu EUR na účtech v jediné bance, která má nízký úvěrový rating (F3, BBB); konstatuje, že tato částka byla nyní výrazně snížena na 1,8 milionu EUR.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

23.1.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

6

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

6

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

NI

Lampros Fountoulis

3

0

EFDD

Rosa D'Amato

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 181.

(2)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 181.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 82.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 181.

(7)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 181.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 82.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Úř. věst. C 12, 13.01.2017, s.1.

(12)

Nařízení Rady (EHS) č. 1360/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání (Úř. věst. L 131, 23.5.1990, s. 1).

(13)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0000.

Poslední aktualizace: 11. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí