Procedure : 2017/2156(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0080/2018

Indgivne tekster :

A8-0080/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.51

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0156

BETÆNKNING     
PDF 401kWORD 60k
22.3.2018
PE 613.464v02-00 A8-0080/2018

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016

(2017/2156(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Bart Staes

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016

(2017/2156(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016, med instituttets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0066/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1339/2008 af 16. december 2008 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut(4), særlig artikel 17,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0080/2018),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut decharge for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016

(2017/2156(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016, med instituttets svar(6),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(7) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0066/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(8), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1339/2008 af 16. december 2008 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut(9), særlig artikel 17,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0080/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016

(2017/2156(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0080/2018),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren gerne vil understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

B.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut ("instituttet") for regnskabsåret 2016 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(11) var på 20 900 849,11 EUR, hvilket svarer til et fald på 0,63 % sammenlignet med 2015; der henviser til, at instituttets budget hovedsagelig stammer fra EU-budgettet;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2013, 2014 og 2015

1.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at den bemærkning om, at instituttet havde indsat 7 500 000 EUR i en enkelt bank med en lav kreditvurdering, som blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2013, og som var markeret som "i gang" i Revisionsrettens beretninger for 2014 og 2015, nu er markeret som "afsluttet";

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  glæder sig over, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2016 resulterede i en høj budgetgennemførelsesgrad på 99,99 %, hvilket tyder på, at forpligtelserne blev indgået rettidigt, samt at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 97,66 %;

Forpligtelser og fremførsler

3.  bemærker, at de samlede fremførsler under afsnit I og II faldt fra 3,3 % i perioden 2015-2016 til 3,1 % i perioden 2016-2017, hvilket er et tegn på en bedre overensstemmelse mellem instituttets administrative aktiviteter og betalingerne derfra til dets årlige cyklus; bemærker, at der under afsnit I blev fremført 155 186 EUR (1,2 %), hvilket er en forbedring i forhold til 2015 (180 398 EUR (1,4 %)); bemærker, at der blev fremført 313 450 EUR (18,4 %) under afsnit II, hvilket er udtryk for en videreførelse af samme performanceniveau som i 2015 (316 442 EUR (16,1 %), og at de uindfriede forpligtelser under afsnit III er faldet fra 36,4 % i 2015 til 30,3 % i 2016, hovedsagelig som følge af en øget opmærksomhed på betalingerne, en reduktion af antallet af udestående anmodninger om godtgørelse for tjenesterejser og en bedre planlægning af aktiviteterne;

4.  påpeger, at fremførslerne ofte er delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturernes operationelle programmer og ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og -gennemførelsen og heller ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd af agenturet og meddelt Revisionsretten;

Overførsler

5.  bemærker, at instituttet gennemførte syv budgetoverførsler i 2016, sammenlignet med ni i 2015, og at det samlede overførte beløb var lavere end i de foregående år (6,1 % i 2016 i forhold til 8,2 % i 2015); erfarer fra instituttet, at dette kan tilskrives en effektivitetsforanstaltning, som blev indført for at have en reserveliste over aktiviteter, der udspringer af planlægningen; bemærker med tilfredshed, at niveauet og beskaffenheden af overførsler i 2016 lå inden for de rammer, der er fastlagt i de finansielle regler;

Personalepolitik

6.  konstaterer ud fra stillingsfortegnelsen, at 89 stillinger var besat den 31. december 2016, i sammenligning med 90 i 2015; beklager, at der ikke var opnået kønsbalance i det samlede antal besatte stillinger pr. 31. december 2016, eftersom ratioen var mere end to til én med 67,94 % kvinder og 32,06 % mænd; henstiller, at der hurtigst muligt gøres noget ved denne skævhed;

7.  understreger, at balancen mellem arbejde og privatliv bør være en del af instituttets personalepolitik; fremhæver, at de midler, der blev brugt på velværeaktiviteter pr. medarbejder udgør 883 EUR, og at der blev organiseret to udedage for personalet i 2016; beklager, at det gennemsnitlige antal sygedage pr. medarbejder var 15 dage (11,5 dage når lægeordineret halvtidsarbejde fraregnes), hvilket er et af de højeste tal blandt EU's agenturer; anbefaler, at dette undersøges for at fastslå årsagen, navnlig om det er forbundet med stress på arbejdspladsen;

8.  bemærker, at beslutningen om forebyggelse af psykisk og seksuel chikane allerede blev vedtaget i 2010; støtter, at der tilrettelægges kurser og informationsmøder for at øge medarbejdernes bevidsthed;

9.  bemærker med tilfredshed, at agenturet ikke modtog nogen klager eller sagsanlæg, og at der ikke blev indberettet nogen sager i forbindelse med ansættelse eller afskedigelse af medarbejdere i 2016;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed og demokrati

10.  anerkender, at instituttet har været proaktivt med hensyn til at anmode om erklæringer om fravær af interessekonflikter fra alle dets bestyrelsesmedlemmer i overensstemmelse med artikel 11 i Rådets forordning (EØF)(12); opfordrer instituttet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort på dette område; bemærker med tilfredshed, at CV'erne nu er frit tilgængelige;

11.  noterer sig, at åbenhedsregistret ikke er relevant for instituttets arbejde;

12.  bemærker med tilfredshed, at instituttet vedtog sin politik om whistleblowing i december 2015; fremhæver, at der var en whistleblowersag i 2016, som ikke blev overdraget til OLAF, idet alle oplysninger blev modtaget;

13.  mener, at der er behov for at oprette et uafhængigt indberetnings-, rådgivnings- og henvisningsorgan, som tildeles tilstrækkelige budgetmidler, med henblik på at hjælpe whistleblowere med at bruge de rette kanaler til at videregive deres oplysninger om mulige uregelmæssigheder, der skader Unionens finansielle interesser, og samtidig beskytte deres fortrolighed og tilbyde den nødvendige støtte og rådgivning;

14.  noterer sig, at der var planlagt et e-lærings- og bevidstgørelsesprogram om svig og interessekonflikter for alle ansatte i begyndelsen af 2017;

Vigtigste resultater

15.  glæder sig over instituttets tre vigtigste præstationer i 2016, nemlig at instituttet med et godt resultat:

–  opfyldte delmålene for alle centrale resultatindikatorer (KPI'er) i 2016

–  håndterede 105 anmodninger om støtte fra Kommissionen og Kommissionens delegationer, som dækker 52 % af partnerlandene; bemærker, at tilfredsheden med de tjenesteydelser, instituttet leverede, var 100 % positiv med hensyn til kvaliteten af instituttets arbejde, anvendeligheden og betimeligheden af støtten – støttede politikanalyse og -udvikling i 25 af dets partnerlande gennem Torinoprocessen;

16.  glæder sig over den høje målopfyldelse for så vidt angår instituttets planlagte aktiviteter i 2016 (94 %), men bemærker, at den faldt en smule i forhold til 2015 (96 %); noterer sig de betydelige forbedringer med hensyn til andelen af mål/aktiviteter, der nås inden for tidsrammen (90 %) i forhold til årene før 2016 (83 %);

17.  beklager imidlertid, at agenturet ikke anvender aktivitets-/outputindikatorerne til at forbedre anvendelsen af KPI'erne, og henstiller, at denne politik bliver ændret;

Strategi for bekæmpelse af svig

18.  glæder sig over, at instituttet har udviklet sin strategi for bekæmpelse af svig i overensstemmelse med Kommissionens overordnede strategi for bekæmpelse af svig; noterer sig med tilfredshed, at der er udarbejdet et e-undervisningsmodul med henblik på at fastholde alle medarbejderes opmærksomhed på forebyggelse af svig, som vil blive stillet til rådighed fra 2017 og gentaget regelmæssigt;

Intern kontrol

19.  bemærker, at instituttet i 2016 traf vigtige foranstaltninger for at forbedre effektiviteten af sine interne kontrolsystemer inden for ledelse (intern kontrolstandard nr. 1, Mission og værdier, intern kontrolstandard nr. 2, Etiske og organisatoriske værdier og intern kontrolstandard nr. 7, Operationel struktur), personaleforvaltning (intern kontrolstandard nr. 3, Personalefordeling og mobilitet, intern kontrolstandard nr. 4, Personalebedømmelse og -udvikling), strategi, planlægning og samarbejde med interessenter (intern kontrolstandard nr. 5, Mål og resultatindikatorer og intern kontrolstandard nr. 6), risikostyring og processer (intern kontrolstandard nr. 11, Dokumenthåndtering og intern kontrolstandard nr. 12, Information og Kommunikation);

Intern revision

20.  noterer sig, at instituttet revideres af Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS), og at det ikke har modtaget nogen kritiske anbefalinger fra kontrolorganet i 2016;

Performance

21.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der blev foretaget en ekstern evaluering af instituttet på vegne af Kommissionen i 2016 som det første skridt i en tværgående evaluering af de fire agenturer, der arbejder inden for beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion; bemærker endvidere, at det i evalueringen blev konkluderet, at den betydelige omorganisering af instituttet, der har fundet sted siden 2011, ikke havde haft væsentlige negative konsekvenser, og at de interne og eksterne interessenter betragtede den som overvejende positiv, navnlig for så vidt angår strategi og effektivitet; bemærker med tilfredshed, at ledelsen af instituttet blev anset for at være effektiv; bemærker, at det desuden fremhæves i evalueringen, at instituttet fortsat har styrket sin overvågningskapacitet siden 2011, men at det stadig er muligt at give et klarere billede af instituttets aktiviteter og resultater; bemærker, at instituttet har udarbejdet en plan for at gennemføre evalueringseksperternes anbefalinger;

22.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at Revisionsretten allerede i sin beretning for 2011 gjorde opmærksom på den utilfredsstillende situation med hensyn til instituttets lokaler, og at denne kunne risikere at føre til afbrydelse af instituttets aktiviteter; beklager, at situationen fortsat er kørt fast, eftersom det konsortium, som forvaltede og anvendte en del af bygningskomplekset, trådte i likvidation i 2011 og efterlod en del af komplekset tomt; understreger, at der er et presserende behov for, at værtslandet finder en løsning på dette; minder om, at instituttet ifølge værtsaftalen er garanteret passende faciliteter frem til 2027;opfordrer instituttet til at holde dechargemyndigheden underrettet om alle foranstaltninger, der træffes i forbindelse med dette forhold;

23.  anerkender instituttets bestræbelser på at bistå Unionens partnerlande med at udnytte deres menneskelige kapital gennem reformer af uddannelses- og arbejdsmarkedssystemer inden for rammerne af EU's udenrigspolitik; glæder sig over instituttets aktiviteter vedrørende udvikling af færdigheder og fremme af livslang læring med henblik på at hjælpe partnerlande til at forbedre beskæftigelsesegnetheden og beskæftigelsesmulighederne for deres borgere;

24.  bifalder kraftigt instituttets støtte til EU-kandidatlandene med hensyn til gennemførelsen af Riga-konklusionerne fra 2015 på områder som arbejdsbaseret læring, løbende faglig udvikling for lærere på erhvervsuddannelserne og iværksætteruddannelse;

25.  glæder sig over samarbejdet med Unionens øvrige agenturer – navnlig Eurofound og Cedefop – om Unionens politikker, der bidrager til udvikling af menneskelig kapital.

o

o  o

26.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2018(13) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

24.1.2018

UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016

(2017/2156(DEC))

Ordfører for udtalelse: Claude Rolin

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  udtrykker sin tilfredshed med Revisionsrettens erklæring om, at de transaktioner, der ligger til grund for instituttets årsregnskab for regnskabsåret 2016, er lovlige og formelt rigtige, og at regnskabet giver et retvisende billede af instituttets finansielle stilling pr. 31. december 2016;

2.  anerkender instituttets bestræbelser på at bistå Unionens partnerlande med at udnytte deres menneskelige kapital gennem reformer af uddannelses- og arbejdsmarkedssystemer inden for rammerne af EU's udenrigspolitik; glæder sig over instituttets aktiviteter vedrørende udvikling af færdigheder og fremme af livslang læring med henblik på at hjælpe partnerlande til at forbedre beskæftigelsesegnetheden og beskæftigelsesmulighederne for deres borgere;

3.  glæder sig over den høje målopfyldelse af instituttets planlagte aktiviteter i 2016 (94 %), men bemærker, at den faldt en smule i forhold til 2015 (96 %); noterer sig de betydelige forbedringer med hensyn til leveringstid (90 %) i forhold til årene før 2016 (83 %);

4.  bemærker det høje niveau af fremførte bevillinger under afsnit II (18,4 %), hvilket er en stigning sammenlignet med 2015 (16,1 %), og under afsnit III (30,3 %), hvor der er sket et fald i forhold til 2015 (36,4 %);

5.  er bekymret over Revisionsrettens bemærkning om, at situationen med hensyn til instituttets lokaler er utilfredsstillende og bevirker, at der er en risiko for, at instituttets aktiviteter afbrydes; bemærker, at instituttet ifølge værtsaftalen er garanteret passende faciliteter frem til 2027, og noterer sig det presserende behov for, at værtslandet finder en løsning på dette spørgsmål; opfordrer instituttet til at holde Parlamentet orienteret om den igangværende udbudsprocedure;

6.  bifalder kraftigt instituttets støtte til EU-kandidatlandene med hensyn til gennemførelsen af Riga-konklusionerne fra 2015 på områder som arbejdsbaseret læring, løbende faglig udvikling for lærere på erhvervsuddannelserne og iværksætteruddannelse;

7.  glæder sig over samarbejdet med Unionens øvrige agenturer – navnlig Eurofound og Cedefop – om Unionens politikker, der bidrager til udvikling af menneskelig kapital.

8.  glæder sig over resultaterne af den eksterne evaluering, der blev gennemført på vegne af Kommissionen, og som fastslog, at instituttets ledelse var effektiv, og at dets betydelige omstrukturering siden 2011 har haft en positiv indvirkning på dets arbejde; bemærker anbefalingen om, at instituttet yderligere kan forbedre sin overvågningskapacitet for bedre at illustrere dets aktiviteter, og glæder sig over instituttets planer om at gennemføre disse forslag;

9.  glæder sig over instituttets opfølgende foranstaltninger i forhold til de bemærkninger, dechargemyndigheden fremsatte i 2013 vedrørende 7,5 mio. EUR, der stod på konti i én enkelt bank med en lav kreditvurdering (F3, BBB), og som nu er blevet betydeligt reduceret til 1,8 mio. EUR.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

23.1.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

6

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Maria Arena, Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

6

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

NI

Lampros Fountoulis

3

0

EFDD

Rosa D'Amato

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 181.

(2)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 181.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 354 af 31.12.2008, s. 82.

(5)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 181.

(7)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 181.

(8)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 354 af 31.12.2008, s. 82.

(10)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUT C 12 af 13.1.2017, s. 1.

(12)

Rådets forordning (EØF) nr. 1360/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut (EFT L 131 af 23.5.1990, s. 1).

(13)

Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA-PROV(2018)0000.

Seneste opdatering: 11. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik