ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2016

23.3.2018 - (2017/2150(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Zpravodaj: Bart Staes

Postup : 2017/2150(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0081/2018
Předložené texty :
A8-0081/2018
Přijaté texty :

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2016

(2017/2150(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí centra[1],

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti[2] účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria centru za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0060/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[3], a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost [4], a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012[5], a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0081/2018),

1.  uděluje řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost absolutorium za plnění rozpočtu centra na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2016

(2017/2150(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí centra[6],

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti[7] účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria centru za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0060/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[8], a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost [9], a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012[10], a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0081/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2016

(2017/2150(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0081/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria hodlá orgán příslušný k udělení absolutoria klást zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle výkazů příjmů[11] a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (dále jen „centrum“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2016 celkem 15 421 357 EUR, což ve srovnání s rokem 2015 představuje pokles o 16,73 %; vzhledem k tomu, že rozpočet centra pochází převážně z rozpočtu Unie;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2016 („zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka centra je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2015

1.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora uzavřelo centrum v roce 2012 rámcovou smlouvu, podle níž může uzavírat zvláštní smlouvy v maximální hodnotě 250 000 EUR, což bylo uvedeno v oznámení o veřejné zakázce. se znepokojením konstatuje, že centrum tento strop nedodrželo. konstatuje dále, že do konce roku 2015 dosáhly celkové platby provedené podle této smlouvy 382 181 EUR, tj. byla překročena o 50 %. poukazuje na to, že tyto platby nad rámec stropu svědčí o tom, že postup centra pro monitorování rámcových smluv je třeba zlepšit. vyzývá centrum, aby podávalo zprávy orgánu pro udělení absolutoria o stavu nápravných opatření, která jsou v současnosti označena jako „probíhající“ a o dalším zdokonalení sledování rámcových smluv;

Připomínky k legalitě a správnosti operací

2.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora u dvou rámcových smluv s maximální hodnotou 135 000 EUR a 650 000 EUR vystupoval jeden ze zaměstnanců centra jako pověřená schvalující osoba, když jmenoval hodnoticí výbor, rozhodoval o udělení zakázek a podepisoval smlouvy; konstatuje však, že pověření udělené schvalující osobou bylo omezeno na 130 000 EUR a rámcové smlouvy se v něm výslovně neuváděly; konstatuje, že podle odpovědi centra maximální hodnoty dvou rámcových smluv pouze uváděly celkovou souhrnnou výši zvláštních smluv, které budou pravděpodobně uzavřeny za účelem jejich provedení. s uspokojením konstatuje, že centrum upraví své rozhodnutí o pověření pravomocí schvalující osoby tak, aby jasněji stanovovalo činnosti, na které se toto pověření vztahuje.

Rozpočtové a finanční řízení

3.  konstatuje, že výsledkem úsilí v oblasti monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2016 byla míra plnění rozpočtu ve výši 99,95 %, čímž oproti roku 2015 došlo ke zvýšení o 0,12 %, a míra čerpání prostředků na platby dosáhla 95,64 %, což ve srovnání s rokem 2015 představuje snížení o 1,71 %; s uspokojením konstatuje, že z vysoké celkové míry čerpání prostředků na závazky vyplývá, že závazky byly přijímány včas;

Závazky a přenesené prostředky

4.  konstatuje, že objem prostředků přidělených na závazky, které byly přeneseny do roku 2016, činí 671 266 EUR (4,36%);

5.  konstatuje, že přenosy mohou často být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou centrem předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Zadávání veřejných zakázek

6.  bere na vědomí, že centrum zavedlo nový plán pro zadávání zakázek, který byl v úzké spolupráci se všemi odděleními úspěšně proveden; vyzývá centrum, aby o provádění tohoto plánu informovalo orgán příslušný k udělení absolutoria;

7.  dále konstatuje, že se centrum zúčastnilo schůze sítě úředníků agentur pověřených zadáváním veřejných zakázek, aby se podělilo o osvědčené postupy a mohlo pokračovat v uplatňování opatření pro racionalizaci a optimalizaci postupů zadávání zakázek a dalších finančních postupů;

Zaměstnanecká politika

8.  konstatuje, že podle výsledků prověrky stavu zaměstnanců centra se v roce 2016 věnovalo 69,75 % jeho lidských zdrojů provozním činnostem, 20,17 % administrativním úkolům a koordinaci a 10,08 % zaměstnanců vykonávalo neutrální funkce;

9.  podotýká, že z plánu pracovních míst vyplývá, že k 31. prosinci 2016 bylo obsazeno 73 míst (z celkových 79 míst povolených v rámci rozpočtu Unie) v porovnání s 74 místy v roce 2015; vítá, že podle všech míst obsazených ke dni 31. prosince 2016 bylo dosaženo vyváženosti žen a mužů, protože úřad zaměstnával 53,47 % žen oproti 46,53 % mužů;

10.  zdůrazňuje, že součástí zaměstnanecké politiky centra by měla být rovnováha mezi prací a soukromým životem a že rozpočet vyčleněný na zdraví prospěšné aktivity dosahuje přibližně 100 EUR na zaměstnance, což odpovídá jednomu dni; připomíná, že každý zaměstnanec úřadu strávil na nemocenské dovolené v průběhu 8,54 dne;

11.  oceňuje, že centrum již přijalo politiku na ochranu lidské důstojnosti a předcházení obtěžování; vyzývá centrum, aby uspořádalo školení s cílem zvýšit povědomí mezi zaměstnanci;

12.  s uspokojením konstatuje, že centrum v roce 2016 neobdrželo žádné stížnosti, soudní žaloby nebo oznámené případy v souvislosti s přijímáním nebo propouštěním pracovníků;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

13.  konstatuje, že na internetových stránkách centra je zveřejněno prohlášení o finančních zájmech ředitele centra; vyzývá centrum, aby na svých internetových stránkách uvedlo více prohlášení veřejného zájmu;

14.  konstatuje, že správní rada přijala politiku centra proti podvodům, jež se řídí metodikou pro decentralizované agentury, kterou připravil Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), a doplňuje opatření již přijatá centrem v této věci, zejména pravidla úřadu OLAF pro interní vyšetřování, iniciativy pro zvyšování povědomí o etice zaměstnance, pravidla pro dary a pohostinství poskytovaných třetími stranami a pokyny pro závažná pochybení a oznamování nenáležitého jednání;

15.  domnívá se, že je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování, poradenství a přezkoumávání disponující dostatečnými rozpočtovými zdroji s cílem pomáhat whistleblowerům využívat vhodné kanály pro zveřejnění příslušných informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránit je před odhalením jejich identity a nabízet jim potřebnou podporu a poradenství;

Hlavní úspěchy

16.  vítá tři hlavní úspěchy, které centrum v roce 2016 zaznamenalo, a sice:

–  přijalo svůj první dlouhodobý plán: strategii EMCDDA do roku 2025;

–  zavedlo vhodné mechanismy umožňující úspěšně provést tuto organizaci přechodným obdobím a zároveň dosáhnout dalších pokroků v plnění jejího poslání;

–  vydalo tři zásadní publikace: balíček opatření k Evropské zprávě o drogové problematice, společnou zprávu o drogových trzích v EU EMCDDA/Europol za rok 2016 a zprávu o evropském projektu průzkumů ve školách zaměřených na alkohol a jiné drogy;

Interní audit

17.  se znepokojením konstatuje, že podle zprávy Dvora ve své auditní zprávě z ledna 2016 útvar interního auditu Komise (IAS) upozornil, že je naléhavě třeba, aby centrum zlepšilo řízení projektů v oblasti IT; se znepokojením dále konstatuje, že IAS zejména uvedl, že centrum nemá jednotnou dlouhodobou strategickou vizi systémů IT, které podporují jeho hlavní operační procesy, že jeho metodika pro řízení projektů IT je pouze částečně přizpůsobena jeho potřebám a že proces řízení systémových požadavků je nedostatečný; konstatuje, že centrum a IAS se dohodly na plánu nápravných opatření. žádá centrum, aby informovalo orgán příslušný k udělení absolutoria o pokroku v tomto směru;

18.  konstatuje, že v souladu se směrem stanoveným v jeho strategickém plánu interního auditu na roky 2016–18 provedl IAS v září 2016 „omezený přezkum kontinuity činností v Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost“; konstatuje, že související návrh zprávy obsahuje tři doporučení oceněná interním auditorem jako „důležitá“, zahrnující téma obchodní analýzy dopadu, akce odborné přípravy a zvyšování povědomí a seznam kritických záznamů; konstatuje, že bude vypracován akční plán zaměřen na tato tři doporučení po obdržení konečné zprávy o kontinuitě činnosti v centru; vyzývá centrum, aby podalo orgánu pro udělení absolutoria zprávu o provádění tohoto akčního plánu;

19.  vybízí centrum, aby přijalo závazek ke zlepšení přístupu zainteresovaných třetích stran ke svým údajům vzhledem k tomu, že jedním z jeho hlavních cílů je šíření údajů a informací ohledně aktuální situace v oblasti drogové problematiky, včetně údajů o relevantních nových trendech; očekává, že tento závazek vyústí v přijetí odpovídajících účinných opatření.

o

o o

20.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2018[12] o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

7.2.2018

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2016

(2017/2150(DEC))

Zpravodaj: Kostas Chrysogonos

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá závěry Účetního dvora, že roční účetní závěrka Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (dále jen „centrum“) věrně zobrazuje jeho finanční situaci ke dni 31. prosince 2016 a že jeho operace jsou legální a správné;

2.  vítá vysokou míru plnění rozpočtu centra s 99,95% mírou čerpání prostředků na závazky, 95,64% mírou čerpání prostředků na platby a 94% mírou čerpání přenesených prostředků; poznamenává však, že rozpočet centra se v roce 2016 snížil oproti roku 2015 o 17 %;

3.  vyjadřuje politování nad zjištěním Účetního dvora, že jeden ze zaměstnanců centra, který byl jako úřadující schvalující osoba jmenován do hodnotících výborů, přijímal rozhodnutí o zadání zakázek a podepisoval dílčí smlouvy u dvou rámcových smluv, přestože tato funkce nebyla výslovně povolena v pověření uděleném schvalující osobou; vítá závazek centra, že odpovídajícím způsobem upraví obsah pověření a že zavede účinná kontrolní opatření, která takovým případům zabrání;

4.  se znepokojením konstatuje, že útvar interního auditu dospěl k závěru, že neexistuje zastřešující dlouhodobá strategická vize pro systémy IT, které jsou páteří hlavních operačních činností centra, že metodika řízení projektů v oblasti IT je pouze částečně přizpůsobena potřebám centra a že postup řízení systémových požadavků je nedostatečný; vybízí centrum, aby přijalo závazek k vypracování akčního plánu za účelem nápravy výše uvedených nedostatků;

5.  vítá vypracování a přijetí strategie EMCDDA do roku 2025, která je prvním dlouhodobým plánem tohoto centra;

6.  připomíná, že ve svých závěrech z roku 2015 Účetní dvůr zdůraznil, že centrum nedodrželo strop rámcové smlouvy, která byla podepsána v roce 2012 a podle níž může uzavírat zvláštní smlouvy v maximální hodnotě 250 000 EUR, a konstatuje, že ke konci roku 2015 dosahovaly celkové platby provedené v rámci této smlouvy výše 382 181 EUR; zdůrazňuje, že Účetní dvůr tento problém i v roce 2016 klasifikoval jako „probíhající“; vyzývá centrum, aby zlepšilo své postupy monitorování rámcových smluv s ohledem na dodržování stropů;

7.  vybízí centrum, aby přijalo závazek ke zlepšení přístupu zainteresovaných třetích stran ke svým údajům vzhledem k tomu, že jedním z jeho hlavních cílů je šíření údajů a informací ohledně aktuální situace v oblasti drogové problematiky, včetně údajů o relevantních nových trendech; očekává, že tento závazek vyústí v přijetí odpovídajících účinných opatření.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

1.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

5

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

 • [1]  Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 150.
 • [2]  Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 150.
 • [3]  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [4]  Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1.
 • [5]  Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [6]  Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 150.
 • [7]  Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 150.
 • [8]  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [9]  Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1.
 • [10]  Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [11]  Úř. věst. C 12, 13.1.2017, s. 6.
 • [12]  Přijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0000.
Poslední aktualizace: 11. dubna 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí