ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016

23.3.2018 - (2017/2150(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Εισηγητής: Bart Staes

Διαδικασία : 2017/2150(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0081/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0081/2018
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2150(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Κέντρου[1],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[2] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0060/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[3], και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας[4], και ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[5], και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0081/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2150(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Κέντρου[6],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[7] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0060/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[8], και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας[9], και ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[10], και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0081/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2150(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0081/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή επιθυμεί να τονίσει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών[11] του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας («το Κέντρο»), ο οριστικός προϋπολογισμός του για το οικονομικό έτος 2016 ήταν 15 421 357 EUR, ποσό που συνιστά μείωση κατά 16,73 % σε σύγκριση με το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Κέντρου προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016 («η έκθεση του Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Κέντρου είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια στην απαλλαγή για το 2015

1.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 2012 το Κέντρο υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο στην οποία προβλεπόταν ως ανώτατο ποσό για την υπογραφή επιμέρους συμβάσεων τα 250 000 EUR, ποσό το οποίο οριζόταν στην προκήρυξη· σημειώνει με ανησυχία ότι το Κέντρο δεν τήρησε το όριο αυτό· σημειώνει ακόμη ότι, στο τέλος του 2015, οι συνολικές πληρωμές που είχαν πραγματοποιηθεί δυνάμει της σύμβασης αυτής ανέρχονταν σε 382 181 EUR, ήτοι υπερέβαιναν το ανώτατο όριο κατά 50 %· επισημαίνει ότι οι πληρωμές που έγιναν καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ορίου καταδεικνύουν ότι η διαδικασία που ακολουθεί το Κέντρο για την παρακολούθηση των συμβάσεων-πλαισίων χρήζει βελτίωσης· καλεί το Κέντρο να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έκθεση σχετικά με την κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων που επί του παρόντος προσδιορίζονται ως «εν εξελίξει» και τις μελλοντικές βελτιώσεις στην παρακολούθηση των συμβάσεων-πλαισίων·

Σχόλια σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων

2.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσον αφορά δύο συμβάσεις-πλαίσια μέγιστης αξίας 135 000 EUR και 650 000 EUR αντίστοιχα, ένας εκ των υπαλλήλων του Κέντρου ενήργησε ως κύριος διατάκτης κατά τον διορισμό της επιτροπής αξιολόγησης, τη λήψη των αποφάσεων ανάθεσης και την υπογραφή των συμβάσεων· σημειώνει, ωστόσο, ότι η εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε από τον διατάκτη περιοριζόταν στα 130 000 EUR και δεν αναφερόταν ρητά στις συμβάσεις-πλαίσια· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την απάντηση του Κέντρου, στις μέγιστες τιμές των δύο συμβάσεων-πλαισίων αναφερόταν απλώς το συνολικό αθροιστικό ποσό των επιμέρους συμβάσεων που αναμένονταν να συναφθούν για τους σκοπούς της εκτέλεσης των ανωτέρω συμβάσεων· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Κέντρο θα προσαρμόσει την απόφασή του σχετικά με την ανάθεση των αρμοδιοτήτων του διατάκτη προκειμένου να ορίσει με μεγαλύτερη σαφήνεια τις πράξεις που αφορά η εν λόγω ανάθεση·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,95 %, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 0,12 % σε σύγκριση με το 2015, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 95,64 %, το οποίο αντιπροσωπεύει μείωση κατά 1,71 % σε σχέση με το 2015· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το υψηλό συνολικό επίπεδο ανειλημμένων πιστώσεων υποδηλώνει ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων διενεργήθηκαν εγκαίρως·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

4.  σημειώνει ότι το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2016 ανέρχεται σε 671 266 EUR (4,36 %)·

5.  διαπιστώνει ότι οι μεταφορές μπορεί συχνά να δικαιολογούνται, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων από το Κέντρο και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Σύναψη συμβάσεων

6.  σημειώνει ότι το Κέντρο έθεσε σε εφαρμογή ένα νέο σχέδιο συμβάσεων το οποίο εκτελέστηκε επιτυχώς σε στενή συνεργασία με όλες τις μονάδες· καλεί το Κέντρο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή αυτού του σχεδίου·

7.  σημειώνει ότι το Κέντρο έλαβε μέρος στη συνεδρίαση του Δικτύου υπαλλήλων οργανισμών αρμόδιων για τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να ανταλλάξει εμπειρίες ώστε να προχωρήσει περαιτέρω η εφαρμογή μέτρων για τον εξορθολογισμό και τη βελτιστοποίηση της υποβολής προσφορών και άλλων οικονομικών διαδικασιών·

Πολιτική προσωπικού

8.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης προσωπικού του Κέντρου, το 2016 το 69,75 % των ανθρώπινων πόρων του ασχολείτο με επιχειρησιακές δραστηριότητες, το 20,17 % με τη διοικητική στήριξη και τον συντονισμό και το 10,08 % ασκούσε δραστηριότητες που θεωρούνται ουδέτερες·

9.  διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με το οργανόγραμμα, 73 θέσεις (από τις 79 που είχαν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης) είχαν πληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016, σε σύγκριση με 74 το 2015· σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο αριθμός όλων των θέσεων που είχαν πληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016 καταδεικνύει ότι η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων έχει επιτευχθεί, δεδομένου ότι ο λόγος είναι 53,47 % γυναίκες προς 46,53 % άνδρες·

10.  τονίζει ότι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να αποτελεί μέρος της πολιτικής προσωπικού του Κέντρου και ότι ο προϋπολογισμός που δαπανήθηκε για δραστηριότητες ευεξίας ανέρχεται σε περίπου 100 EUR ανά υπάλληλο και αντιστοιχεί σε μία ημέρα· επισημαίνει ότι ο μέσος όρος ημερών αναρρωτικής άδειας ανά υπάλληλο είναι 8,54·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Κέντρο έχει ήδη εγκρίνει πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας των προσώπων και την πρόληψη της παρενόχλησης· καλεί το Κέντρο να διοργανώσει σεμινάρια με σκοπό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του προσωπικού·

12.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι δεν υπήρξαν έναντι του Κέντρου καταγγελίες, αστικές αξιώσεις ή αναφερθείσες υποθέσεις συνδεόμενες με την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού το 2016·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διαφάνεια και δημοκρατία

13.  σημειώνει ότι η δήλωση συμφερόντων του διευθυντή του Κέντρου δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Κέντρου· καλεί το Κέντρο να δημοσιοποιεί περισσότερες δηλώσεις συμφερόντων στον ιστότοπό του·

14.  σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε την πολιτική του Κέντρου για την καταπολέμηση της απάτης, η οποία ακολουθεί τη μεθοδολογία που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) για την καθοδήγηση των αποκεντρωμένων οργανισμών και συμπληρώνει τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από το Κέντρο για το θέμα αυτό, ιδίως τους κανόνες σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες της OLAF, τις πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα δεοντολογίας, τους κανόνες σχετικά με τα δώρα και τη φιλοξενία που προσφέρονται από τρίτους και τις κατευθυντήριες γραμμές για τις σοβαρές παραβάσεις και για την καταγγελία δυσλειτουργιών·

15.  θεωρεί αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, προκειμένου να βοηθά τους καταγγέλτες να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες τους σχετικά με ενδεχόμενες παρατυπίες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, με παράλληλη προστασία του απορρήτου και παροχή της αναγκαίας στήριξης και συμβουλών·

Κύρια επιτεύγματα

16.  εκφράζει ικανοποίηση για τα τρία σημαντικότερα επιτεύγματα που επισημαίνει το Κέντρο για το 2016, δηλαδή ότι:

–  ενέκρινε το πρώτο μακροπρόθεσμο σχέδιό του: τη στρατηγική του ΕΚΠΝΤ για το 2025·

–  δημιούργησε κατάλληλους μηχανισμούς για την επιτυχή καθοδήγηση του Κέντρου κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου και παράλληλα σημείωσε περαιτέρω πρόοδο στην αποστολή του·

–  δρομολόγησε τρεις εμβληματικές δημοσιεύσεις: την ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2016, την κοινή έκθεση ΕΚΠΝΤ-Ευρωπόλ 2016 για τις αγορές ναρκωτικών της ΕΕ και την έκθεση του 2015 για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ερευνών στον μαθητικό πληθυσμό σχετικά με την κατανάλωση οινοπνεύματος και άλλων ναρκωτικών·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

17.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Ιανουαρίου 2016, η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (ΥΕΛΕ) της Επιτροπής υπογράμμισε την έντονη ανάγκη βελτίωσης της διαχείρισης των έργων ΤΠ του Κέντρου· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ΥΕΛΕ κατέληξε, συγκεκριμένα, στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει γενικό μακροπρόθεσμο στρατηγικό όραμα για τα συστήματα ΤΠ που υποστηρίζουν τις βασικές λειτουργικές διαδικασίες του Κέντρου, ότι η μεθοδολογία διαχείρισης των έργων ΤΠ του Κέντρου προσαρμόστηκε μόνον μερικώς στις ανάγκες του και ότι η διαδικασία διαχείρισης των απαιτήσεων του συστήματος είναι ανεπαρκής· σημειώνει ότι το Κέντρο και η ΥΕΛΕ συμφώνησαν επί σχεδίου διορθωτικών μέτρων· καλεί το Κέντρο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτελεσθεί·

18.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που ορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο εσωτερικού ελέγχου για την περίοδο 2016-2018, τον Σεπτέμβριο του 2016 η ΥΕΛΕ διενήργησε «Περιορισμένη επισκόπηση της επιχειρησιακής συνέχειας στο ΕΚΠΝΤ»· σημειώνει ότι από το σχετικό σχέδιο έκθεσης προέκυψαν τρεις συστάσεις που αξιολογήθηκαν από τον εσωτερικό ελεγκτή ως «σημαντικές», οι οποίες καλύπτουν θέματα σχετικά με την ανάλυση επιχειρησιακών επιπτώσεων, την εκπαίδευση και τις δράσεις ευαισθητοποίησης και τον κατάλογο κρίσιμων αρχείων· επισημαίνει ότι, μετά την παραλαβή της τελικής έκθεσης για την επιχειρησιακή συνέχεια του Κέντρου, θα εκπονηθεί σχέδιο δράσης για τον χειρισμό των τριών συστάσεων· καλεί το Κέντρο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή αυτού του σχεδίου δράσης·

19.  υποστηρίζει τη δέσμευση του Κέντρου να εξασφαλίσει βελτιωμένη πρόσβαση στα δεδομένα του σε τρίτους ενδιαφερομένους, δεδομένου ότι ένας από τους κύριους στόχους του είναι η διάδοση δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά το πρόβλημα των ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων για τις σχετικές νέες τάσεις· προσδοκά ότι η δέσμευση αυτή θα οδηγήσει στην ανάληψη αποτελεσματικών αντίστοιχων δράσεων·

o

o o

20.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2018[12] σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

7.2.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2150(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Κώστας Χρυσόγονος

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει ικανοποίηση για τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα οποία οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας («το Κέντρο») παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της δημοσιονομικής του κατάστασης στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και οι πράξεις του είναι νόμιμες και κανονικές·

2.  εκφράζει ικανοποίηση για το υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κέντρου, με τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών να φθάνουν αντίστοιχα το 99,95 % και το 95,64 % και την ανάλωση των μεταφερθεισών πιστώσεων να ανέρχεται στο 94 %· σημειώνει, ωστόσο, ότι το 2016 ο προϋπολογισμός του Κέντρου μειώθηκε κατά 17 % σε σύγκριση με το 2015·

3.  θεωρεί λυπηρή τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι ένας από τους υπαλλήλους του Κέντρου που έχει οριστεί να ενεργεί ως διατάκτης σε επιτροπές αξιολόγησης, έλαβε αποφάσεις ανάθεσης και υπέγραψε συμβάσεις για δύο συμβάσεις-πλαίσια, παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο καθήκον δεν είχε εγκριθεί ρητά στο πλαίσιο της εκχώρησης εξουσιών από τον διατάκτη· χαιρετίζει τη δέσμευση του Κέντρου να προσαρμόσει το περιεχόμενο της εκχώρησης εξουσιών αναλόγως και να θέσει σε ισχύ ουσιαστικά μέτρα ελέγχου για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών·

4.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει γενικό μακροπρόθεσμο στρατηγικό όραμα για τα συστήματα ΤΠ που στηρίζουν τις βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες του Κέντρου, ότι η μεθοδολογία διαχείρισης έργων ΤΠ ήταν μόνον εν μέρει προσαρμοσμένη στις ανάγκες και ότι η διαδικασία διαχείρισης των απαιτήσεων του συστήματος είναι ανεπαρκής· υποστηρίζει τη δέσμευση του Κέντρου να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των εν λόγω ανεπαρκειών·

5.  χαιρετίζει τη διαμόρφωση και την έγκριση της στρατηγικής του ΕΚΠΝΤ για το 2025, που αποτελεί το πρώτο μακρόπνοο σχέδιο του Κέντρου·

6.  υπενθυμίζει ότι στα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2015 επισημαίνεται το γεγονός ότι το Κέντρο δεν τήρησε το ανώτατο όριο της σύμβασης-πλαισίου, η οποία υπεγράφη το 2012 με ανώτατο ποσό για την υπογραφή επιμέρους συμβάσεων τα 250 000 EUR, και σημειώνει ότι στα τέλη του έτους 2015 οι συνολικές πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν δυνάμει της σύμβασης αυτής ανέρχονταν σε 382 181 EUR· υπογραμμίζει ότι αυτό το ζήτημα χαρακτηρίστηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο το 2016 ως ζήτημα «σε εξέλιξη»· καλεί το Κέντρο να βελτιώσει τη διαδικασία για την παρακολούθηση των συμβάσεων-πλαισίων και τη συμμόρφωση με τα ανώτατα αυτά όρια·

7.  υποστηρίζει τη δέσμευση του Κέντρου να εξασφαλίσει βελτιωμένη πρόσβαση στα δεδομένα του σε τρίτους ενδιαφερομένους, δεδομένου ότι ένας από τους κύριους στόχους του είναι η διάδοση δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά το πρόβλημα των ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων για τις σχετικές νέες τάσεις· προσδοκά ότι η δέσμευση αυτή θα οδηγήσει στην ανάληψη αποτελεσματικών αντίστοιχων δράσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Κώστας Χρυσόγονος, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Κώστας Χρυσόγονος, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Νότης Μαριάς

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

 • [1]  ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 150.
 • [2]  ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 150.
 • [3]  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
 • [4]  ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 1.
 • [5]  ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
 • [6]  ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 150.
 • [7]  ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 150.
 • [8]  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
 • [9]  ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 1.
 • [10]  ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
 • [11]  ΕΕ C 12 της 13.12.2017, σ. 6.
 • [12]  Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2018)0000.
Τελευταία ενημέρωση: 9 Απριλίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου