Menetlus : 2017/2150(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0081/2018

Esitatud tekstid :

A8-0081/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.46

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0151

RAPORT     
PDF 381kWORD 59k
23.3.2018
PE 613.462v02-00 A8-0081/2018

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2150(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Bart Staes

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2150(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0060/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1920/2006 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse kohta(4), eriti selle artiklit 15,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0081/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse direktori tegevusele keskuse 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2017/2150(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0060/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1920/2006 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse kohta(9), eriti selle artiklit 15,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(10), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0081/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2017/2150(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0081/2018),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames soovib eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon rõhutada, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

B.  arvestades, et Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (edaspidi „keskus“) tulude ja kulude aruande(11) kohaselt oli keskuse 2016. aasta lõplik eelarve 15 421 357 eurot, mis tähendab 2015. aastaga võrreldes 16,73 % suurust kasvu; arvestades, et keskuse eelarve koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et keskuse raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt allkirjastas keskus 2012. aastal erilepingute sõlmimiseks raamlepingu maksimumsummas 250 000 eurot, mis oli hanketeates märgitud; märgib murega, et keskus ei pidanud sellest ülemmäärast kinni; märgib ühtlasi, et 2015. aasta lõpuks oli selle lepingu raames tehtud maksete summa kokku 382 181 eurot, st ülemmäär oli ületatud 50 % võrra; juhib tähelepanu tõsiasjale, et ülemmäära ületavad maksed näitavad, et keskuse kasutatavat raamlepingute järelevalvemenetlust tuleks parandada; palub keskusel teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni nende parandusmeetmete rakendamise seisust, mis on märgitud pooleliolevateks, ning raamlepingute järelevalve edasisest parandamisest;

Kommentaarid tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

2.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt tegutses kahe raamlepingu puhul, mille maksimaalsed mahud olid 135 000 eurot ja 650 000 eurot, üks keskuse töötaja hindamiskomisjoni määramisel volitatud eelarvevahendite käsutajana, tehes lepingute sõlmimise otsuseid ja kirjutades alla lepinguid; märgib siiski, et eelarvevahendite käsutajale antud volitused piirdusid 130 000 euroga ega viidanud sõnaselgelt raamlepingutele; märgib, et keskuse vastuse kohaselt näitasid mõlema raamlepingu maksimumväärtused nende täitmise ajal tõenäoliselt sõlmitavate üksiklepingute summaarset kogusummat; võtab rahuloluga teadmiseks, et keskus parandab otsust eelarvevahendite käsutaja volituste delegeerimise kohta nii, et selles sätestatakse delegeerimisega hõlmatud tegevust üksikasjalikumalt;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.  märgib, et eelarveaastal 2016 eelarve jälgimiseks rakendatud meetmete tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,95 %, mis on 0,12 % võrra 2015. aasta määrast kõrgem, ning maksete assigneeringute täitmise määr oli 95,64 %, mis on 2015. aasta määrast 1,71 % madalam; võtab rahuloluga teadmiseks, et kulukohustustega seotud assigneeringute üldine kõrge tase näitab, et kulukohustused võeti õigel ajal;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

4.  märgib, et 2016. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr oli 671 266 eurot (4,36 %);

5.  märgib, et ülekandmine võib sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei pruugi viidata probleemidele eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ja seda eriti sel juhul, kui assigneeringute ülekandmine on ette planeeritud ja sellest on kontrollikojale teada antud;

Hanked

6.  märgib, et keskus võttis kasutusele uue hankekava, mis viidi tihedas koostöös kõikide üksustega edukalt ellu; palub, et keskus annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile nimetatud kava rakendamise tulemustest aru;

7.  märgib, et keskus osales ametite hankeametnike võrgustiku kohtumisel, kus vahetati kogemusi meetmete rakendamise jätkamise kohta, et ratsionaliseerida ja optimeerida hankeid ja muid finantsmenetlusi;

Personalipoliitika

8.  märgib, et keskuse ametikohtade läbivaatamise tulemuste kohaselt tegeles 2016. aastal 69,75 % keskuse töötajatest põhitegevusega, 20,17 % tegeles haldustoe- ja koordineerimisega ning 10,08 % oli seotud neutraalsete ülesannetega;

9.  võtab teadmiseks, et ametikohtade loetelu põhjal oli 31. detsembri 2016. aasta seisuga täidetud 73 ametikohta liidu üldeelarvega lubatud 79 ametikohast (2015. aastal oli täidetud 74 ametikohta); märgib heakskiitvalt, et kõigi 31. detsembri 2016. aasta seisuga täidetud ametikohtade lõikes oli sooline tasakaal saavutatud, sest naisi oli 53,47 % ja mehi 46,53 %;

10.  rõhutab, et töö- ja eraelu tasakaal peaks olema keskuse personalipoliitika osa ning et heaolutegevustele kulutatakse ligikaudu 100 eurot töötaja kohta, mis vastab ühele päevale; märgib, et keskmine haiguspuhkus on 8,54 päeva töötaja kohta;

11.  väljendab heameelt, et keskus on juba vastu võtnud poliitika isiku väärikuse kaitsmiseks ja ahistamise ennetamiseks; kutsub keskust korraldama koolitusi töötajate teadlikkuse suurendamiseks;

12.  võtab rahuloluga teadmiseks, et keskusel ei olnud kaebusi, kohtuasju ega teateid juhtumitest, mis on seotud töötajate töölevõtmise või töölt vabastamisega 2016. aastal;

Huvide konfliktide vältimine ja haldamine, läbipaistvus ning demokraatia

13.  märgib, et keskuse direktori majanduslike huvide deklaratsioonid on avaldatud keskuse veebisaidil; palub keskusel avaldada oma veebisaidil rohkem majanduslike huvide deklaratsioone;

14.  märgib, et keskuse haldusnõukogu võttis vastu pettusevastase poliitika, milles järgitakse Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) koostatud metoodikat detsentraliseeritud asutustele ja millega täiendatakse keskuse juba võetud meetmeid selles valdkonnas, eelkõige OLAFi sisejuurdluse eeskirjad, töötajate eetikast teadlikkuse suurendamise algatused, kolmandate isikute kingituste ja teenete vastuvõtmise eeskirjad ning tõsiste rikkumiste ja rikkumistest teatamise suunised;

15.  osutab vajadusele luua piisavate eelarvevahenditega teavitus-, nõuande- ja suunamisasutus, et aidata rikkumisest teatajail kasutada võimalikest liidu finantshuve kahjustavatest eeskirjade rikkumistest teatamiseks õigeid kanaleid, kaitstes samal ajal nende konfidentsiaalsust ja pakkudes abi võimalike kättemaksumeetmete vastu;

Peamised saavutused

16.  väljendab heameelt kolme peamise saavutuse üle, mille keskus oma 2016. aasta tegevuses välja tõi, nimelt:

–  keskus võttis vastu oma esimese pikaajalise kava – EMCDDA strateegia aastani 2025;

–  keskus võttis kasutusele asjakohased mehhanismid organisatsiooni edukaks juhtimiseks üleminekuperioodil, tehes samas täiendavaid edusamme oma ülesannete täitmisel;

–  keskus koostas kolm olulist dokumenti: Euroopa uimastiprobleemide 2016. aasta aruande pakett, EMCDDA ja Europoli ühine ELi uimastiturgude 2016. aasta aruanne ning koolides läbiviidava alkoholi ja uimastite Euroopa uurimisprojekti 2015. aasta aruanne;

Siseaudit

17.  märgib murega, et kontrollikoja aruande kohaselt rõhutas Euroopa Komisjoni siseauditi talitus 2016. aasta jaanuaris avaldatud auditiaruandes, et keskusepoolset IT-projektide haldamist tuleb oluliselt parandada; märgib murega, et siseauditi talitus leidis, et keskuse peamisi tegevusi toetavate IT-süsteemide osas puudub üldine pikaajaline strateegiline visioon, et IT-projektide juhtimise metoodika on vaid osaliselt vajadustele kohandatud ja süsteeminõuete haldamise protsess on puudulik; märgib, et keskus ja komisjoni siseauditi talitus koostasid parandusmeetmete võtmise kava; palub, et keskus annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile tehtud edusammudest aru;

18.  märgib, et kooskõlas 2016.–2018. aasta strateegilise siseauditi kavaga koostas komisjoni siseauditi talitus 2016. aasta septembris EMCDDA talitluspidevuse lühiülevaate; märgib, et sellega seotud aruande eelnõus andis siseaudiitor kolm soovitust märkega „oluline”, mis hõlmavad tegevuse mõjuanalüüsi, koolitus- ja teadlikkuse suurendamise meetmete ning suure tähtsusega dokumentide loeteluga seotud küsimusi; märgib, et kolme soovituse järgimise tegevuskava koostatakse pärast keskuse talitluspidevuse lõpparuande saamist; palub, et keskus annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile tegevuskava rakendamise tulemustest aru;

19.  toetab keskuse kavatsust teha kolmandatele isikutele, kes seda soovivad, oma andmed paremini kättesaadavaks, sest keskuse üks peamisi ülesandeid on levitada andmeid ja teavet narkomaaniaprobleemi seisu kohta, sh asjaomaste uute suundumuste kohta; loodab, et selle kavatsuse põhjal võetakse tulemuslikke asjakohaseid meetmeid.

o

o o

20.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... 2018. aasta resolutsioonile(12) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

7.2.2018

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2150(DEC))

Arvamuse koostaja: Kostas Chrysogonos

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tunneb heameelt kontrollikoja järelduste üle, et Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (edaspidi „keskus“) raamatupidamise aastaaruanne kajastab keskuse finantsolukorda 31. detsembri 2016. aasta seisuga õiglaselt ning et selle tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2.  tunneb heameelt selle üle, et keskuse eelarve täitmise määr oli kõrge, sest kulukohustuste assigneeringutest täideti 99,95 % ja maksetest 95,64 %, ning ülekantud assigneeringutest kasutati ära 94 %; märgib aga, et keskuse 2016. aasta eelarve oli 2015. aasta omast 17 % väiksem;

3.  peab kahetsusväärseks kontrollikoja leidu, mille kohaselt üks keskuse töötaja, kes eelarvevahendite käsutajana tegutsedes määrati hindamiskomisjonide koosseisu, tegi lepingute sõlmimise otsuseid ja kirjutas alla kahe raamlepinguga seotud lepingutele, kuigi sellist õigust talle sõnaselgelt ei antud, kui eelarvevahendite käsutaja talle volitused delegeeris; tunneb heameelt selle üle, et keskus kavatseb seetõttu volituste delegeerimise otsuse sisu täpsemaks muuta ja kehtestada selliste juhtumite vältimiseks tõhusad kontrollimeetmed;

4.  märgib murelikult, et siseauditi talitus leidis, et keskuse peamisi tegevusi toetavate IT-süsteemide osas puudub üldine pikaajaline strateegiline visioon, IT-projektide juhtimise metoodika on vaid osaliselt vajadustele kohandatud ja süsteeminõuete haldamise protsess on puudulik; toetab keskuse kavatsust töötada nimetatud puuduste kõrvaldamiseks välja tegevuskava;

5.  tunneb heameelt selle üle, et töötati välja ja võeti vastu keskuse 2025. aasta strateegia, mis on keskuse esimene pikaajaline kava;

6.  tuletab meelde, et kontrollikoda tõi 2015. aasta järeldustes esile, et ühe 2012. aastal allkirjastatud raamlepingu puhul, mille raames oli erilepinguid lubatud sõlmida kõige rohkem 250 000 euro ulatuses, ei järginud keskus piirmäära, ning märgib, 2015. aasta lõpuks oli selle lepingu raames tehtud maksete summa kokku 382 181 eurot; rõhutab, et kontrollikoja andmeil oli see küsimus 2016. aastal endiselt lahendamisel; palub keskusel raamlepingute järelevalvemenetlust parandada, järgides piirmäärasid;

7.  toetab keskuse kavatsust teha kolmandatele isikutele, kes seda soovivad, oma andmed paremini kättesaadavaks, sest keskuse üks peamisi ülesandeid on levitada andmeid ja teavet narkomaaniaprobleemi seisu kohta, sh asjaomaste uute suundumuste kohta; loodab, et selle kavatsuse põhjal võetakse tulemuslikke asjakohaseid meetmeid.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

1.2.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

45

5

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 150.

(2)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 150.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 376, 27.12.2006, lk 1.

(5)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(6)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 150.

(7)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 150.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 376, 27.12.2006, lk 1.

(10)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(11)

ELT C 12, 13.1.2017, lk 6.

(12)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2018)0000.

Viimane päevakajastamine: 11. aprill 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika