Postupak : 2017/2150(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0081/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0081/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.46

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0151

IZVJEŠĆE     
PDF 628kWORD 59k
23.3.2018
PE 613.462v02-00 A8-0081/2018

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2016.

(2017/2150(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Bart Staes

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2016.

(2017/2150(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2016., s odgovorom Centra(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0060/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1920/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o Europskom centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama(4), a posebno njezin članak 15.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0081/2018),

1.  daje razrješnicu direktoru Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za izvršenje proračuna Centra za financijsku godinu 2016.

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2016.

(2017/2150(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2016., s odgovorom Centra(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0060/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1920/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o Europskom centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama(9), a posebno njezin članak 15.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0081/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2016.

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2016.

(2017/2150(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0081/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnice tijelo nadležno za davanje razrješnice želi istaknuti da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna utemeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

B.  budući da je, prema njegovom izvještaju o prihodima i rashodima(11), konačni proračun Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama („Centar”) za financijsku godinu 2016. iznosio 15 421 357 EUR, što je smanjenje od 16,73 % u odnosu na 2015. godinu; budući da se proračun Centra uglavnom financira iz proračuna Unije;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Centra pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2015.

1.  napominje da je, prema izvješću Revizorskog suda, Centar 2012. godine potpisao okvirni ugovor u sklopu kojeg je utvrđeno da se pojedinačni ugovori mogu potpisivati do vrijednosti od najviše 250 000, što je bilo naznačeno u pozivu na nadmetanje; sa zabrinutošću napominje da se Centar nije pridržavao te gornje granične vrijednosti; napominje nadalje da su ukupna plaćanja izvršena u okviru tog ugovora do kraja 2015. godine iznosila 382 181 EUR, čime je gornja granična vrijednost prekoračena za 50 %; ističe da plaćanja povrh gornje granične vrijednosti pokazuju da je potrebno poboljšati postupak Centra za praćenje okvirnih ugovora; poziva Centar da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o statusu korektivne mjere koja je trenutačno označena kao „u tijeku” i o budućim poboljšanjima u praćenju okvirnih ugovora;

Primjedbe o zakonitosti i pravilnosti transakcija

2.  napominje da je, prema izvješću Revizorskog suda, u slučaju dvaju okvirnih ugovora najveće moguće vrijednosti od 135 000 EUR, odnosno od 650 000 EUR jedan od zaposlenika Centra djelovao kao dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja pri imenovanju odbora za ocjenjivanje, donošenju odluka o dodjeli ugovora i sklapanju ugovora; napominje, međutim, da su ovlasti delegirane dužnosniku za ovjeravanje bile ograničene na iznos od 130 000 EUR i nisu izravno uključivale okvirne ugovore; napominje da su, prema odgovoru Centra, najveće moguće vrijednosti dvaju okvirnih ugovora naznačivale ukupni zbirni iznos posebnih ugovora za koje je vjerojatno da će biti sklopljeni radi njihova izvršenja; sa zadovoljstvom napominje da će Centar uskladiti svoju odluku o delegiranju ovlasti dužnosnika za ovjeravanje kako bi se preciznije odredila djelovanja obuhvaćena tim delegiranjem;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,95 %, što je porast od 0,12 % u odnosu na 2015., te da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 95,64 %, što je smanjenje od 1,71 % u odnosu na 2015.; sa zadovoljstvom napominje da je općenito visoka razina izvršenih odobrenih sredstava pokazala da su se obveze izvršavale pravodobno;

Obveze i prijenosi

4.  napominje da su 2016. prenesena odobrena sredstva u visini od 671 266 EUR (4,36 %);

5.  napominje da ti prijenosi često mogu biti djelomično ili potpuno opravdani višegodišnjom prirodom operativnih programa agencija, ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna te nisu uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebno ako ih Centar planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Javna nabava

6.  prima na znanje da je Centar uspostavio novi plan nabave, koji je uspješno proveden u tijesnoj suradnji sa svim odjelima; poziva Centar da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o provedbi toga plana;

7.  napominje da je Centar sudjelovao na sastanku Mreže službenika nadležnih za javnu nabavu u agencijama kako bi razmijenio iskustva i nastavio s provedbom mjera za racionalizaciju i optimizaciju postupaka javne nabave i drugih financijskih postupaka;

Politika zapošljavanja

8.  napominje da se prema rezultatima pregleda osoblja Centra 2016. godine 69,75 % njegovog kadra bavilo operativnim aktivnostima, 20,17 % administrativnom podrškom i koordinacijom te 10,08 % aktivnostima koje se smatraju neutralnima;

9.  opaža da su, prema planu radnih mjesta, 73 mjesta (od ukupno 79 radnih mjesta odobrenih u skladu s proračunom Unije) bila popunjena na dan 31. prosinca 2016., u usporedbi sa 74 radna mjesta 2015. godine; sa zadovoljstvom prima na znanje da je, gledajući broj svih popunjenih radnih mjesta na dan 31. prosinca 2016., postignuta ravnoteža spolova s obzirom na to da su žene predstavljale 53,47 % osoblja, a muškarci 46,53 %;

10.  ističe da bi ravnoteža između privatnog i poslovnog života trebala biti dio politike zapošljavanja Centra te da sredstva potrošena na aktivnosti za dobrobit zaposlenika iznose oko 100 EUR po članu osoblja, što odgovara trajanju od jednoga dana po članu osoblja; primjećuje da prosječni broj dana bolovanja iznosi 8,54 dana po članu osoblja;

11.  cijeni to što je Centar već donio politiku zaštite dostojanstva osobe i sprečavanja zlostavljanja; poziva Centar da organizira obuku kako bi se povećala razina osviještenosti osoblja;

12.  sa zadovoljstvom primjećuje da tijekom 2016. Centar nije zaprimio nijednu pritužbu, tužbu ili prijavu povezanu sa zapošljavanjem ili otpuštanjem osoblja;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost te demokratičnost

13.  prima na znanje da je izjava direktora Centra o financijskim interesima objavljena na internetskim stranicama Centra; poziva Centar da na svojim internetskim stranicama objavi i druge izjave o financijskim interesima;

14.  napominje da je upravni odbor Centra usvojio politiku za borbu protiv prijevara, koja je u skladu s metodologijom koju je Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) pripremio kao smjernice za decentralizirane agencije, te se njome dopunjuju mjere koje je Centar već poduzeo u tom području, primjerice pravila o unutarnjim istragama koje provodi OLAF, inicijative za podizanje svijesti osoblja o etičkim pitanjima, pravila o darovima i gostoprimstvu trećih strana te smjernice o ozbiljnim prijestupima i o zviždačima;

15.  ističe da je potrebno osnovati nezavisno tijelo za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo zviždačima da preko odgovarajućih kanala dostave informacije o mogućim nepravilnostima koje utječu na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti;

Glavna postignuća

16.  pozdravlja tri glavna postignuća Centra ostvarena 2016., a to su:

–  donošenje prvog dugoročnog plana: strategije EMCDDA-e do 2025.

–  uspostava odgovarajućih mehanizama za uspješno vođenje organizacije kroz prijelazno razdoblje, uz istodobno postizanje daljnjeg napretka u pogledu misije Centra;

–  pokretanje triju ključnih izdanja: Europskog izvješća o drogama za 2016., zajedničkog Izvješća o tržištima droga u EU-u 2016. Europskog centra za nadzor droga i ovisnosti o drogama i Europola te Izvješće o projektu ispitivanja o alkoholu i drugim drogama u školama iz 2015.;

Unutarnja revizija

17.  sa zabrinutošću napominje da je, prema izvješću Revizorskog suda, Služba Komisije za unutarnju reviziju u svojem revizijskom izvješću iz siječnja 2016. naglasila da postoji izražena potreba za poboljšanjem načina na koji Centar upravlja projektima u području IT-a; nadalje sa zabrinutošću napominje da je Služba za unutarnju reviziju posebno zaključila da ne postoji sveobuhvatna dugotrajna strateška vizija za sustave IT-a koji služe za podršku temeljnim operativnim procesima Centra, da je metodologija Centra za upravljanje projektima u području IT-a tek djelomično prilagođena njegovim potrebama te da se primjenjuje neodgovarajući proces upravljanja zahtjevima za sustav; napominje da su se Centar i Služba Komisije za unutarnju reviziju dogovorili oko plana za poduzimanje korektivnih mjera; poziva Centar da tijelo nadležno za davanje razrješnica obavještava o postignutom napretku;

18.  napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju, u skladu sa svojim strateškim planom unutarnje revizije za razdoblje 2016 – 2018., u rujnu 2016. provela ograničeno preispitivanje kontinuiteta poslovanja EMCDDA-e; napominje da je u povezanom nacrtu izvješća unutarnji revizor iznio tri preporuke označene kao „važne”, a koje se odnose na analizu učinka na poslovanje, djelovanja u području osposobljavanja i podizanja razine svijesti te na popis ključnih podataka; napominje da će se akcijski plan za rješavanje tih triju preporuka pripremiti po primitku konačnog izvješća o kontinuitetu poslovanja Centra; poziva Centar da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o provedbi tog akcijskog plana;

19.  pozdravlja predanost Centra da trećim zainteresiranim stranama osigura lakši pristup svojim podacima imajući u vidu da je jedan od njegovih glavnih ciljeva objavljivanje podataka i informacija o stanju u pogledu problema droga, uključujući podatke o relevantnim novim trendovima; očekuje da ta predanost rezultira poduzimanjem odgovarajućih djelotvornih mjera.

o

o o

20.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2018.(12) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

7.2.2018

MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2016.

(2017/2150(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Kostas Chrysogonos

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja zaključke Revizorskog suda prema kojima godišnja računovodstvena dokumentacija Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (dalje u tekstu „Centar”) vjerno prikazuje njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2016. kao i da su njegove transakcije zakonite i pravilne;

2.  pozdravlja visoke stope izvršenja proračuna Centra, s odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanja koja su dosegla 99,95 %, odnosno 95,64 %, te potrošnju prenesenih odobrenih sredstava koja je iznosila 94 %; ipak, primjećuje da se proračun Centra 2016. godine smanjio za 17 % u odnosu na 2015. godinu;

3.  izražava žaljenje zbog nalaza Revizorskog suda prema kojima je jedan od zaposlenika Centra, imenovan za vršitelja dužnosti dužnosnika za ovjeravanje u odborima za ocjenjivanje, donosio odluke o dodjeljivanju ugovora i sklopio dva okvirna ugovora unatoč činjenici da ta funkcija nije izričito odobrena delegiranjem ovlasti dužnosnika za ovjeravanje; pozdravlja predanost Centra odgovarajućoj prilagodbi sadržaja delegiranja svojih ovlasti i uvođenju učinkovitih kontrolnih mjera za sprečavanje takvih slučajeva;

4.  sa zabrinutošću primjećuje da je Služba za unutarnju reviziju zaključila da ne postoji sveobuhvatna dugotrajna strateška vizija za IT sustave koji služe za podršku temeljnim operativnim procesima Centra, da je metodologija Centra za upravljanje projektima u području IT-a tek djelomično prilagođena njegovim potrebama te da se primjenjuje neodgovarajući proces upravljanja zahtjevima sustava; podupire predanost Centra izradi akcijskog plana za ispravljanje spomenutih nedostataka;

5.  pozdravlja izradu i usvajanje strategije EMCDDA-e za 2025., prvog dugoročnog plana Centra;

6.  podsjeća da je Revizorski sud u svojim zaključcima za 2015. istaknuo činjenicu da Centar nije poštovao gornju graničnu vrijednost okvirnog ugovora potpisanog 2012. godine s maksimalnim iznosom za potpisivanje posebnih ugovora u vrijednosti od 250 000 EUR te napominje da su do kraja 2015. ukupna plaćanja izvršena u okviru tog ugovora iznosila 382 181 EUR; ističe da je 2016. Revizorski sud ponovno označio to pitanje oznakom „u tijeku”; poziva Centar da unaprijedi svoj postupak za kontrolu okvirnih ugovora u skladu s tim gornjim granicama;

7.  pozdravlja predanost Centra da trećim zainteresiranim stranama osigura lakši pristup svojim podacima imajući u vidu da je jedan od njegovih glavnih ciljeva objavljivanje podataka i informacija o stanju u pogledu problema droga, uključujući podatke o relevantnim novim trendovima; očekuje da ta predanost rezultira poduzimanjem odgovarajućih djelotvornih mjera.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

1.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

45

5

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 417, 6.12.2017., str. 150.

(2)

SL C 417, 6.12.2017., str. 150.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 376, 27.12.2006., str. 1.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 417, 6.12.2017., str. 150.

(7)

SL C 417, 6.12.2017., str. 150.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 376, 27.12.2006., str. 1.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

SL C 12, 13.1.2017., str. 6.

(12)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posljednje ažuriranje: 11. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti