Pranešimas - A8-0081/2018Pranešimas
A8-0081/2018

PRANEŠIMAS dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

23.3.2018 - (2017/2150(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas
Pranešėjas: Bart Staes

Procedūra : 2017/2150(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0081/2018
Pateikti tekstai :
A8-0081/2018
Priimti tekstai :

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2150(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymu[1],

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[2],

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0060/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[3], ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro[4], ypač į jo 15 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje[5], ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0081/2018),

1.  patvirtina Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro direktoriui, kad Centro 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2017/2150(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymu[6],

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[7],

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0060/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[8], ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro[9], ypač į jo 15 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje[10], ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0081/2018),

1.  pritaria Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2017/2150(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0081/2018),

A.  kadangi biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros klausimu biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija nori pabrėžti, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę ir įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi, remiantis Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (toliau – Centras) pajamų ir išlaidų suvestine[11], jo galutinis 2016 finansinių metų biudžetas buvo 15 421 357 EUR, t. y. 16,73 proc. mažesnis, palyginti su 2015 m.; kadangi Centro biudžetą daugiausia sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2016 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, jog jiems pateiktas pakankamas patikinimas, kad Centro 2016 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, 2012 m. Centras pasirašė preliminariąją sutartį, pagal kurią konkrečių sutarčių suma neturi viršyti 250 000 EUR, šis reikalavimas buvo nurodytas skelbime apie pirkimą; susirūpinęs pažymi, kad Centras nesilaikė šios viršutinės ribos; be to, pažymi, kad 2015 m. pabaigoje su šia sutartimi susijusių visų mokėjimų suma buvo 382 181 EUR – t. y. riba viršyta 50 proc.; atkreipia dėmesį į tai, jog ribą viršijantys mokėjimai rodo, kad reikėtų tobulinti Centro preliminariųjų sutarčių stebėsenos procedūrą; ragina Centrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie taisomuosius veiksmus, kurie šiuo metu yra pažymėti kaip „vykdomi“, ir būsimus preliminariųjų sutarčių stebėsenos patobulinimus;

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

2.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, dviejų bendrųjų sutarčių, kurių maksimali vertė buvo 135 000 EUR ir 650 000 EUR, atveju vienas Centro darbuotojas, skirdamas vertinimo komisiją, priimdamas sutarties skyrimo sprendimus ir pasirašydamas sutartis, veikė kaip įgaliotas leidimus suteikiantis pareigūnas; tačiau pažymi, kad leidimus suteikiančiam pareigūnui suteikti įgaliojimai buvo apriboti 130 000 EUR suma ir į juos nebuvo aiškiai įtrauktos preliminariosios sutartys; pažymi, kad, remiantis Centro atsakymu, abiejų preliminariųjų sutarčių maksimali vertė rodė specialiųjų sutarčių, kurias numatoma sudaryti ir vykdyti, bendrą suminę vertę; su pasitenkinimu pažymi, kad Centras pakoreguos savo sprendimą dėl leidimus suteikiančio pareigūno įgaliojimų delegavimo, kad būtų galima aiškiau išdėstyti šį delegavimą apimančius veiksmus;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 2016 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,95 proc. (t. y. 0,12 proc. didesnis, palyginti su 2015 m.), o mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 95,64 proc. (t. y. 1,71 proc. mažesnis, palyginti su 2015 m.); su pasitenkinimu pažymi, kad bendras didelis įsipareigotų asignavimų lygis rodo, kad įsipareigojimai buvo prisiimti laiku;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

4.  pažymi, kad į 2016 metus perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis sudarė 671 266 EUR (4,36 proc.);

5.  pažymi, kad perkėlimus į kitą laikotarpį neretai galima iš dalies arba visiškai paaiškinti daugiamečiu Agentūros veiklos programų pobūdžiu, ir jie nebūtinai parodo biudžeto planavimo ir įgyvendinimo trūkumus, taip pat nėra visada nesuderinami su biudžeto metinio periodiškumo principu, visų pirma, jei Agentūra iš anksto juos planuoja ir apie tai informuoja Audito Rūmus;

Viešieji pirkimai

6.  pažymi, kad Centras parengė naują viešųjų pirkimų planą, kuris buvo sėkmingai vykdomas glaudžiai bendradarbiaujant su visais skyriais; ragina Centrą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti šio plano įgyvendinimo ataskaitą;

7.  pažymi, kad Centras dalyvavo Agentūrų viešųjų pirkimų pareigūnų tinklo susitikime, kuriame buvo keičiamasi patirtimi, kad būtų galima toliau įgyvendinti priemones, kurios padėtų racionalizuoti ir optimizuoti viešuosius pirkimus ir kitas finansines procedūras;

Darbuotojų politika

8.  pažymi, kad, atsižvelgiant į atlikto Centro darbuotojų vertinimo rezultatus, 2016 m. 69,75 proc. Centro žmogiškųjų išteklių vykdė operatyvinę veiklą, 20,17 proc. buvo paskirti teikti administracinę pagalbą ir vykdyti koordinavimą ir 10,08 proc. buvo atsakingi už konkrečiai sričiai nepriskiriamą veiklą;

9.  remdamasis etatų planu pažymi, kad 2016 m. gruodžio 31 d. buvo užimti 73 etatai (iš pagal Sąjungos biudžetą leidžiamų 79 etatų), palyginti su 74 etatais 2015 m.; pažymi, kad vertina tai, jog atsižvelgiant į visų 2016 m. gruodžio 31 d. užimtų etatų skaičių buvo užtikrinta lyčių pusiausvyra, nes moterų ir vyrų santykis buvo atitinkamai 53,47 proc. ir 46,53 proc.;

10.  pabrėžia, kad profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra turėtų būti įtraukta į Centro darbuotojų politiką, taip pat kad gerovės užtikrinimo veiklai skirtas biudžetas sudaro maždaug 100 EUR vienam darbuotojui, atitinkančių vieną darbo dieną; pažymi, kad laikinojo nedarbingumo atostogų vidurkis yra 8,54 dienos vienam darbuotojui;

11.  palankiai vertina tai, kad Centras jau patvirtino asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politiką; ragina Centrą rengti mokymo sesijas, siekiant didinti darbuotojų informuotumą;

12.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. Centras negavo jokių skundų, jam nepareikšta jokių ieškinių ir jis negavo jokių pranešimų dėl atvejų, susijusių su darbuotojų samdymu ir atleidimu;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, skaidrumas ir demokratija

13.  pažymi, kad Centro direktoriaus interesų deklaracija yra paskelbta Centro interneto svetainėje; ragina Centrą savo svetainėje viešai paskelbti daugiau interesų deklaracijų;

14.  pažymi, kad Centro valdyba patvirtino Centro kovos su sukčiavimu politiką, kuri atitinka Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) parengtą decentralizuotų agentūrų orientavimo metodiką ir kuria baigiama įgyvendinti priemones, kurių Centras jau ėmėsi šiuo klausimu, visų pirma OLAF vidaus tyrimų taisykles, informuotumo apie darbuotojų etiką didinimo iniciatyvas, trečiųjų šalių siūlomų dovanų ir vaišių priėmimo taisykles ir gaires dėl rimtų pažeidimų ir informavimo apie pažeidimus;

15.  tvirtina, kad reikia sukurti nepriklausomą faktų atskleidimo, patariamąjį ir konsultacinį organą, kuriam būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti informatoriams naudotis tinkamais kanalais savo turimai informacijai apie galimus pažeidimus, kurie daro poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, kartu apsaugant informatorių konfidencialumą ir teikiant jiems reikiamą paramą ir patarimus;

Pagrindiniai laimėjimai

16.  palankiai vertina tris pagrindinius 2016 m. Centro nurodytus laimėjimus:

–  jis patvirtino savo pirmą ilgalaikį planą – 2025 m. ENNSC strategiją;

–  jis įdiegė atitinkamus mechanizmus, kad būtų galima sėkmingai orientuoti organizaciją pereinamuoju laikotarpiu ir kartu siekti tolesnės pažangos vykdant savo misiją;

–  jis išleido tris pavyzdinius leidinius: 2016 m. Europos narkotikų vartojimo paplitimo ataskaitų rinkinį, bendrą ENNSC ir Europolo 2016 m. ES narkotikų rinkų ataskaitą ir 2015 m. Europos alkoholio ir narkotikų vartojimo mokyklose tyrimo projekto ataskaitą;

Vidaus auditas

17.  susirūpinęs pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, savo 2016 m. sausio mėn. audito ataskaitoje Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT) pabrėžė didelę būtinybę pagerinti Centro vykdomą IT projektų valdymą; be to, susirūpinęs pažymi, kad VAT padarė išvadą, jog nėra nustatytos visa apimančios ilgalaikės strategijos vizijos, skirtos IT sistemoms, susijusioms su Centro pagrindinėmis operatyvinėmis procedūromis, kad IT projektų valdymo metodika Centro poreikiams buvo pritaikyta tik iš dalies ir kad sistemų reikalavimų valdymo procesas yra netinkamas; pažymi, kad Centras ir VAT susitarė dėl plano imtis taisomųjų veiksmų; ragina Centrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie padarytą pažangą;

18.  pažymi, kad, remdamasi savo 2016–2018 m. strateginiu vidaus audito planu, 2016 m. rugsėjo mėn. VAT atliko ribotą ENNSC veiklos tęstinumo peržiūrą; pažymi, kad susijusiame pranešimo projekte pateiktos trys rekomendacijos, vidaus auditoriaus įvertintos kaip „svarbios“, apimančios poveikio veiklai analizės, mokymo ir informuotumo didinimo veiksmų ir itin svarbių dokumentų sąrašo klausimus; pažymi, kad veiksmų planas, kuriuo siekiama įgyvendinti šias tris rekomendacijas, bus parengtas gavus galutinę Centro veiklos tęstinumo ataskaitą; ragina Centrą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti šio veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitą;

19.  ragina Centrą įsipareigoti sudaryti geresnes galimybes suinteresuotosioms trečiosioms šalims susipažinti su jo turimais duomenimis, atsižvelgiant į tai, kad vienas iš pagrindinių jo tikslų yra skleisti duomenis ir informaciją apie padėtį sprendžiant narkotikų problemą, įskaitant duomenis apie aktualias naujas tendencijas; tikisi, kad toks įsipareigojimas bus susijęs su atitinkamais efektyviais veiksmais;

o

o o

20.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2018 m. ... ... d.[12] rezoliucijoje dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

7.2.2018

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetoNUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2150(DEC))

Nuomonės referentas: Kostas Chrysogonos

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  palankiai vertina Audito Rūmų išvadas, kad Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (toliau – Centras) metinėse finansinėse ataskaitose teisingai nurodyta jo finansinė būklė 2016 m. gruodžio 31 d. ir kad jo operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

2.  palankiai vertina aukštą Centro biudžeto įvykdymo lygį, kai įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis atitinkamai yra 99,95 proc. ir 95,64 proc., o į kitą laikotarpį perkeltų asignavimų panaudojimas siekia 94 proc.; tačiau pažymi, kad Centro biudžetas 2016 m. sumažėjo 17 proc., palyginti su 2015 m.;

3.  apgailestauja dėl Audito Rūmų išvados, kad vienas iš Centro darbuotojų, paskirtų eiti leidimus suteikiančio pareigūno pareigas vertinimo komitetuose, priėmė sprendimus dėl sutarčių sudarymo ir pasirašė sutartis pagal dvi preliminariąsias sutartis, nepaisant to, kad leidimus suteikiantis pareigūnas deleguodamas įgaliojimus jam nedavė aiškaus leidimo šiai funkcijai atlikti; teigiamai vertina Centro įsipareigojimą atitinkamai pakoreguoti savo įgaliojimų delegavimo turinį ir nustatyti veiksmingas kontrolės priemones, kad būtų užkirstas kelias tokiems atvejams;

4.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad Vidaus audito tarnyba padarė išvadą, jog nenustatyta visa apimanti ilgalaikė IT sistemų strateginė vizija, kuria būtų remiami Centro pagrindiniai veiklos procesai, kad jo IT projektų valdymo metodas buvo tik iš dalies pritaikytas prie jo poreikių ir kad sistemos reikalavimų valdymo procesas yra netinkamas; ragina Centrą įsipareigoti parengti veiksmų planą, kurį taikant būtų ištaisyti minėti trūkumai;

5.  palankiai vertina tai, kad parengta ir priimta Centro 2025 m. strategija – pirmasis jo ilgalaikis veiklos planas;

6.  primena, kad Audito Rūmų 2015 m. išvadose buvo pabrėžiama tai, kad Centras nesilaikė 2012 m. pasirašytoje preliminariojoje sutartyje nustatytos viršutinės ribos – didžiausios 250 000 EUR sumos pasirašant konkrečias sutartis ir pažymi, kad 2015 m. pabaigoje visi pagal šią sutartį atlikti mokėjimai sudarė 382 181 EUR; pabrėžia, kad Audito Rūmai 2016 m. šį klausimą vis dar nurodė kaip „vykdomą“; ragina Centrą patobulinti preliminariųjų sutarčių stebėsenos procedūrą ir laikytis tokių viršutinių ribų;

7.  ragina Centrą įsipareigoti sudaryti geresnes galimybes suinteresuotosioms trečiosioms šalims susipažinti su jo duomenimis, atsižvelgiant į tai, kad vienas iš pagrindinių jo tikslų yra skleisti duomenis ir informaciją apie padėtį sprendžiant narkotikų problemą, įskaitant duomenis apie aktualias naujas tendencijas; tikisi, kad toks įsipareigojimas bus susijęs su atitinkamais efektyviais veiksmais.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

1.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

5

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

 • [1]  OL C 417, 2017 12 6, p. 150.
 • [2]  OL C 417, 2017 12 6, p. 150.
 • [3]  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
 • [4]  OL L 376, 2006 12 27, p. 1.
 • [5]  OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
 • [6]  OL C 417, 2017 12 6, p. 150.
 • [7]  OL C 417, 2017 12 6, p. 150.
 • [8]  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
 • [9]  OL L 376, 2006 12 27, p. 1.
 • [10]  OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
 • [11]  OL C 12, 2017 1 13, p. 6.
 • [12]  Tos dienos priimti tekstai, P8_TA-PROV(2018)0000.
Atnaujinta: 2018 m. kovo 28 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika