Procedūra : 2017/2150(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0081/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0081/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.46

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0151

ZIŅOJUMS     
PDF 711kWORD 59k
23.3.2018
PE 613.462v02-00 A8-0081/2018

par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2150(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Bart Staes

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2150(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2016. finanšu gada pārskatiem un Centra atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0060/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regulu (EK) Nr. 1920/2006 par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru(4) un jo īpaši tās 15. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0081/2018),

1.  sniedz Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra direktoram apstiprinājumu par Centra 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2017/2150(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2016. finanšu gada pārskatiem un Centra atbildi(6),

–  ņemot vērā deklarāciju(7) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0060/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(8) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regulu (EK) Nr. 1920/2006 par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru(9) un jo īpaši tās 15. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(10), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0081/2018),

1.  apstiprina Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2150(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0081/2018),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk pastiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes koncepciju un cilvēkresursu labu pārvaldību;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (turpmāk “Centrs”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(11) tā 2016. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 15 421 357, t. i., par 16,73 % mazāks nekā 2015. gadā; tā kā Centra budžetu finansē galvenokārt no Savienības budžeta;

C.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2016. finanšu gada pārskatiem (turpmāk “Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Centra gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2015. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  ņem vērā, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Centrs 2012. gadā noslēdza pamatlīgumu, kurā specifisko līgumu parakstīšanai lielākā paredzētā summa bija EUR 250 000, kas arī bija norādīta paziņojumā par līgumu; ar bažām konstatē, ka Centrs šo maksimālo apmēru neievēroja; turklāt ņem vērā, ka līdz 2015. gada beigām saskaņā ar šo līgumu veikto maksājumu kopsumma bija EUR 382 181 un tādējādi maksimālais apmērs tika pārsniegts par 50 %; norāda, ka maksājumi virs maksimālā apmēra liecina, ka ir jāuzlabo Centra pamatlīgumu uzraudzības procedūras; aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par to, kāds ir statuss koriģējošiem pasākumiem, kuri pašlaik ir atzīmēti kā tādi, kuru ieviešana ir sākta, un turpmākajiem uzlabojumiem pamatlīgumu uzraudzībā;

Komentāri par darījumu likumību un pareizību

2.  ņem vērā to, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu attiecībā uz diviem pamatlīgumiem ar maksimālo vērtību EUR 135 000 un EUR 650 000 viens no Centra darbiniekiem rīkojās kā deleģētais kredītrīkotājs — iecēla vērtēšanas komiteju, pieņēma lēmumus par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu un parakstīja līgumus; tomēr ņem vērā, ka kredītrīkotāja deleģētās pilnvaras attiecās uz summu, kas nepārsniedz EUR 130 000, un nebija skaidri norādīts, ka tās attiecas uz pamatlīgumiem; pēc iepazīšanās ar Centra atbildi ņem vērā, ka divu pamatlīgumu maksimālā vērtība tikai norādīja kopsummu konkrētajiem līgumiem, kas, iespējams, tiks noslēgti to izpildes nolūkos; ar gandarījumu konstatē, ka Centrs pielāgos savu lēmumu par kredītrīkotāja pilnvaru deleģēšanu, lai skaidrāk noteiktu aktus, ko šī deleģēšana aptver;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.  ņem vērā, ka 2016. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,95 %, t. i., par 0,12 % augstāks nekā 2015. gadā, un ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 95,64 %, t. i., par 1,71 % zemāks nekā 2015. gadā; ar gandarījumu konstatē, ka augstais vispārējais saistību apropriāciju izpildes līmenis liecina par saistību savlaicīgu uzņemšanos;

Saistības un pārnestās apropriācijas

4.  norāda, ka uz 2016. gadu tika pārnesti EUR 671 266 (4,36 %) no apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības;

5.  ņem vērā, ka pārnesumi bieži vien var būt daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un īstenošanā, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja Centrs tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

Iepirkums

6.  norāda, ka Centrs ieviesa jaunu iepirkuma plānu, kas tika veiksmīgi izpildīts, cieši sadarbojoties visām struktūrvienībām; aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šī plāna īstenošanu;

7.  ņem vērā, ka Centrs piedalījās sanāksmēs, ko rīkoja Aģentūrās par iepirkumu atbildīgo amatpersonu tīkls, lai apmainītos ar pieredzi un tādējādi turpinātu īstenot pasākumus, kuru mērķis ir racionalizēt un optimizēt iepirkuma procedūras un citus finanšu procesus;

Personāla politika

8.  ņem vērā, ka saskaņā ar Centra personālresursu pārbaudes rezultātiem 2016. gadā 69,75 % tā darbinieku pildīja pamatdarbības funkcijas, 20,17 % nodrošināja administratīvo atbalstu un koordināciju un 10,08 % pildīja darbības, kas tika uzskatītas par neitrālām;

9.  pēc iepazīšanās ar štatu sarakstu konstatē, ka 2016. gada 31. decembrī bija aizpildītas 73 štata vietas (no 79 vietām, kas atļautas saskaņā ar Savienības budžetu), salīdzinājumā ar 74 vietām 2015. gadā; ar gandarījumu konstatē, ka, spriežot pēc 2016. gada 31. decembrī aizpildīto štata vietu kopskaita, ir panākts dzimumu līdzsvars, jo 53,47 % Centra darbinieku bija sievietes un 46,53 % — vīrieši;

10.  uzsver, ka darba un privātās dzīves līdzsvaram vajadzētu ietilpt Centra personāla politikā un ka labjutības pasākumiem iztērētais budžets sasniedz aptuveni EUR 100 uz vienu darbinieku un tas atbilst vienai dienai; konstatē, ka vidējais slimības atvaļinājuma dienu skaits bija 8,54 dienas uz vienu darbinieku;

11.  atzinīgi vērtē to, ka Centrs jau ir pieņēmis politiku attiecībā uz personas cieņas aizsardzību un aizskaršanas novēršanu; aicina Centru organizēt apmācības kursus, lai palielinātu personāla informētību;

12.  ar gandarījumu ņem vērā, ka saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā vai atlaišanu 2016. gadā Centrs nav saņēmis nevienu sūdzību vai ziņojumu un nav ierosināta neviena lieta tiesā;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība, pārredzamība un demokrātija

13.  ņem vērā, ka Centra direktora interešu deklarācija ir publiskota Centra tīmekļa vietnē; aicina Centru publiskot savā tīmekļa vietnē vairāk interešu deklarāciju;

14.  ņem vērā, ka valde pieņēma Centra krāpšanas apkarošanas politiku, kurā tiek ievērota metode, ko Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) izstrādājis kā vadlīnijas decentralizētajām aģentūrām, un ar kuru tiek papildināti pasākumi, ko Centrs jau veicis šajā jautājumā, jo īpaši noteikumi par OLAF veiktu iekšējo izmeklēšanu, iniciatīvas, lai veicinātu informētību par darbinieku ētiku, noteikumi par trešo personu dāvanām un viesmīlību un pamatnostādnes par nopietniem pārkāpumiem un trauksmes celšanu;

15.  norāda, ka ir jāizveido neatkarīga ES iestāde informācijas sniegšanai, konsultācijām un atzinumu izstrādei un jāpiešķir tai pietiekami budžeta līdzekļi, lai palīdzētu trauksmes cēlējiem, izpaužot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantot pareizos informācijas kanālus, vienlaikus aizsargātu viņu konfidencialitāti un piedāvātu viņiem nepieciešamo atbalstu un konsultācijas;

Galvenie sasniegumi

16.  atzinīgi vērtē Centra noteiktos trīs galvenos sasniegumus 2016. gadā, proti, tā:

–  pieņēma savu pirmo ilgtermiņa plānu — EMCDDA stratēģiju laikposmam līdz 2025. gadam;

–  ieviesa attiecīgus mehānismus, lai sekmīgi vadītu organizāciju pārejas periodā, vienlaikus panākot turpmāku progresu virzībā uz savas misijas izpildi;

–  nāca klajā ar trim galvenajām publikācijām — 2016. gada ziņojumu paketi par narkomānijas izplatību Eiropā, EMCDDA un Eiropola 2016. gada kopīgo ziņojumu par narkotiku tirgiem ES un 2015. gada ziņojumu par Eiropas skolu apsekojuma projektu par alkoholu un citām narkotikām;

Iekšējā revīzija

17.  ar bažām ņem vērā, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) 2016. gada janvāra revīzijas ziņojumā norādīja uz to, ka ir absolūti nepieciešams uzlabot Centra IT projektu vadību; ar bažām arī ņem vērā IAS secinājumu par to, ka nepastāv visaptverošs ilgtermiņa stratēģiskais redzējums attiecībā uz IT sistēmām, ar kurām atbalsta Centra pamatdarbības procesus, ka Centra IT projektu vadības metodika ir tikai daļēji pielāgota Centra vajadzībām un ka sistēmas prasību pārvaldības process nav pienācīgs; ņem vērā, ka Centrs un IAS vienojās par koriģējošas rīcības plānu; aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par sasniegto;

18.  ņem vērā, ka IAS atbilstīgi 2016.–2018. gada stratēģiskajam iekšējās revīzijas plānam 2016. gada septembrī veica ierobežotu EMCDDA darbības nepārtrauktības pārbaudi; ņem vērā, ka ar to saistītā ziņojuma projektā tika iekļauti trīs ieteikumi, kurus iekšējais revidents novērtēja kā svarīgus un kuri attiecas uz jautājumiem, kas saistīti ar darbības ietekmes novērtējumu, apmācību un informētības veicināšanas pasākumiem, un svarīgu ierakstu saraksts; ņem vērā, ka pēc tam, kad tiks saņemts galīgais ziņojums par Centra darbības nepārtrauktību, tiks izstrādāts rīcības plāns šo trīs ieteikumu ieviešanai; aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šī rīcības plāna īstenošanu;

19.  mudina Centru apņemties nodrošināt ieinteresētajām trešām personām labāku piekļuvi tā rīcībā esošajiem datiem, ņemot vērā to, ka viens no Centra galvenajiem mērķiem ir izplatīt datus un informāciju par stāvokli saistībā ar narkotiku problēmu, tostarp datus par atbilstīgām jaunām tendencēm; sagaida, ka šādas apņemšanās rezultātā tiks veiktas atbilstošas efektīvas darbības;

o

o o

20.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2018. gada ... rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(12).

7.2.2018

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2150(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Kostas Chrysogonos

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar Revīzijas palātas secinājumiem Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (turpmāk “Centrs”) gada pārskati patiesi atspoguļo tā finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī un ka tā darījumi ir likumīgi un pareizi;

2.  atzinīgi vērtē Centra augsto budžeta izpildes līmeni, saistību un maksājumu apropriāciju izlietojumam sasniedzot attiecīgi 99,95 % un 95,64 % un pārnesto apropriāciju izlietojumam sasniedzot 94 %; tomēr norāda, ka Centra budžets 2016. gadā samazinājās par 17 % salīdzinājumā ar 2015. gadu;

3.  pauž nožēlu par Revīzijas palātas konstatējumu attiecībā uz to, ka viens no Centra darbiniekiem, kas bija iecelts par deleģēto kredītrīkotāju vērtēšanas komitejās, pieņēma lēmumus par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu un parakstīja līgumus attiecībā uz diviem pamatlīgumiem, lai gan kredītrīkotāja deleģētajās pilnvarās šāda funkcija nebija skaidri apstiprināta; atzinīgi vērtē Centra apņemšanos attiecīgi koriģēt pilnvaru deleģēšanu un ieviest efektīvus kontroles pasākumus, lai nepieļautu šādus gadījumus;

4.  ar bažām norāda uz Iekšējās revīzijas dienesta secinājumu par to, ka nav visaptveroša ilgtermiņa stratēģiska redzējuma attiecībā uz IT sistēmām, ar kurām atbalsta Centra pamatdarbības procesus, ka Centra IT projektu vadības metodoloģija ir tikai daļēji pielāgota Centra vajadzībām un ka sistēmas prasību pārvaldības process nav pienācīgs; mudina Centru apņemties izstrādāt rīcības plānu, lai labotu minētās nepilnības;

5.  atzinīgi vērtē to, ka ir izstrādāta un pieņemta EMCDDA stratēģija laikposmam līdz 2025. gadam, kas ir Centra pirmais ilgtermiņa plāns;

6.  uzsver, ka Revīzijas palātas secinājumos par 2015. gadu bija uzsvērts, ka Centrs neievēroja maksimālo summu, kas bija noteikta 2012. gadā noslēgtajā pamatlīgumā, kurā specifisko līgumu parakstīšanai lielākā paredzētā summa bija EUR 250 000, jo līdz 2015. gada beigām saskaņā ar šo līgumu veikto maksājumu kopsumma veidoja EUR 382 181; uzsver, ka saskaņā ar Revīzijas palātas konstatējumiem šī jautājuma risināšana 2016. gadā joprojām nebija pabeigta; aicina Centru uzlabot pamatlīgumu uzraudzības procedūru, ievērojot noteiktās maksimālās summas;

7.  mudina Centru apņemties nodrošināt ieinteresētajām trešām personām labāku piekļuvi tā rīcībā esošajiem datiem, ņemot vērā to, ka viens no Centra galvenajiem mērķiem ir izplatīt datus un informāciju par stāvokli saistībā ar narkotiku problēmu, tostarp datus par atbilstīgām jaunām tendencēm; sagaida, ka šādas apņemšanās rezultātā tiks veiktas atbilstošas efektīvas darbības.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

1.2.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

45

5

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 417, 6.12.2017., 150. lpp.

(2)

OV C 417, 6.12.2017., 150. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 376, 27.12.2006., 1. lpp.

(5)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(6)

OV C 417, 6.12.2017., 150. lpp.

(7)

OV C 417, 6.12.2017., 150. lpp.

(8)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(9)

OV L 376, 27.12.2006., 1. lpp.

(10)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(11)

OV C 12, 13.1.2017., 6. lpp.

(12)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2018)0000.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 11. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika