Procedură : 2017/2150(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0081/2018

Texte depuse :

A8-0081/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.46

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0151

RAPORT     
PDF 630kWORD 62k
23.3.2018
PE 613.462v02-00 A8-0081/2018

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2150(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Bart Staes

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2150(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul observatorului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a observatorului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0060/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie(4), în special articolul 15,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0081/2018),

1.  acordă directorului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului observatorului aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2016

(2017/2150(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul observatorului(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a observatorului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0060/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie(9), în special articolul 15,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0081/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2150(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0081/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dorește să sublinieze că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane;

B.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor(11), bugetul definitiv al Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (denumit în continuare „observatorul”) aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 15 421 357 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 16,73 % comparativ cu 2015; întrucât bugetul observatorului provine în principal de la bugetul Uniunii;

C.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2016 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale observatorului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2015

1.  ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, în 2012, observatorul a semnat un contract-cadru care prevedea un cuantum maxim de 250 000 EUR pentru semnarea de contracte specifice, acest cuantum fiind precizat în anunțul de participare; observă cu îngrijorare că observatorul nu a respectat acest plafon; remarcă, de asemenea, că la sfârșitul anului 2015, valoarea totală a plăților efectuate în baza contractului respectiv se ridica la 382 181 EUR, depășind, astfel, plafonul stabilit cu 50 %; atrage atenția asupra faptului că plățile efectuate peste acest plafon indică faptul că procedura de monitorizare a contractelor-cadru la nivelul observatorului ar trebui să fie îmbunătățită; invită observatorul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la stadiul măsurilor corective care, în prezent, sunt marcate ca fiind „în curs” și cu privire la viitoarele îmbunătățiri ale monitorizării contractelor-cadru;

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor

2.  ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, pentru două contracte-cadru cu valori maxime de 135 000 EUR și de 650 000 EUR, unul dintre angajații observatorului a acționat în calitate de ordonator de credite delegat la numirea comisiei de evaluare, la adoptarea deciziilor de atribuire și la semnarea contractelor; observă că delegația acordată de ordonatorul de credite era însă limitată la 130 000 EUR și nu se referea în mod explicit la contractele-cadru; ia act de faptul că, potrivit răspunsului observatorului, valorile maxime ale celor două contracte-cadru au indicat cuantumul cumulat total al contractelor specifice care se preconizează a fi încheiate în vederea execuției acestora; observă cu satisfacție că observatorul își va adapta decizia cu privire la delegarea competențelor ordonatorului de credite, pentru a formula mai explicit actele care fac obiectul acestei delegări;

Gestiunea bugetară și financiară

3.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2016 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,95 %, ceea ce reprezintă o creștere de 0,12 % față de 2015, și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 95,64 %, ceea ce reprezintă o scădere de 1,71 % față de 2015; constată cu satisfacție că nivelul total ridicat al creditelor angajate indică faptul că creditele au fost angajate la timp;

Credite de angajament și reportări

4.  constată că nivelul creditelor angajate reportate în 2016 s-a ridicat la 671 266 EUR (4,36 %);

5.  ia act de faptul că reportările pot fi adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp de către observator și comunicate Curții;

Achiziții

6.  ia act de faptul că observatorul a adoptat un nou plan de achiziții, care a fost realizat cu succes, în strânsă colaborare cu toate unitățile; invită observatorul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a acestui plan;

7.  ia act de faptul că observatorul a participat la reuniunea Rețelei responsabililor de achiziții publice din cadrul agențiilor, pentru a face schimb de experiență în ceea ce privește aplicarea altor măsuri de raționalizare și optimizare a licitațiilor și a altor procese financiare;

Politica de personal

8.  constată că, potrivit exercițiului de evaluare a personalului observatorului, în 2016, un procent de 69,75 % din resursele umane ale acestuia erau destinate activităților operaționale, 20,17 %, sprijinului administrativ și coordonării, iar 10,08 %, activităților considerate neutre;

9.  constată, conform schemei de personal, că, la 31 decembrie 2016, erau ocupate 73 de posturi (din cele 79 de posturi autorizate de la bugetul Uniunii), față de 74 în 2015; constată cu satisfacție că numărul total de posturi ocupate la 31 decembrie 2016 indică faptul că echilibrul de gen a fost atins, întrucât proporția este de 53,47 % femei la 46,53 % bărbați;

10.  subliniază că echilibrul dintre viața profesională și cea privată ar trebui să facă parte din politica de personal a observatorului și că bugetul cheltuit pentru activități de menținere în formă se ridică la aproximativ 100 EUR per membru al personalului, ceea ce reprezintă o zi de muncă; constată că media zilelor de concediu medical per membru al personalului este de 8,54;

11.  apreciază că observatorul a adoptat deja o politică privind protejarea demnității persoanelor și de prevenire a hărțuirii; invită observatorul să organizeze sesiuni de formare pentru a sensibiliza în mai mare măsură personalul;

12.  constată cu satisfacție faptul că observatorul nu a primit nicio plângere și nu i s-au adus la cunoștință acțiuni în justiție sau cazuri raportate legate de angajarea sau concedierea de personal în 2016;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, transparența și democrația

13.  ia act de faptul că declarația de interese a directorului observatorului este publicată pe site-ul de internet al observatorului; invită observatorul să publice mai multe declarații de interese pe site-ul său de internet;

14.  ia act de faptul că Consiliul de administrație a adoptat politica antifraudă a observatorului, care urmează metodologia elaborată de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) pentru a îndruma agențiile descentralizate și completează măsurile luate deja de observator cu privire la această chestiune, în special normele privind anchetele interne efectuate de OLAF, inițiativele de sensibilizare cu privire la etica personalului, normele privind cadourile și ospitalitatea oferite de terți și orientările referitoare la comiterea unor fapte ilegale grave și denunțarea neregulilor;

15.  afirmă necesitatea de a crea un organism independent al UE care să poată fi consultat, să ofere consiliere și să poată primi informațiile divulgate de denunțători și care să dispună de resurse bugetare suficiente, cu scopul de a ajuta denunțătorii să utilizeze canalele corespunzătoare pentru a divulga informații privind posibile nereguli care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, protejându-le, în același timp, confidențialitatea și oferindu-le sprijinul și consilierea necesare;

Principalele realizări

16.  salută principalele trei realizări identificate de observator în 2016, și anume:

–  adoptarea primului său plan pe termen lung: Strategia OEDT pentru 2025;

–  punerea în aplicare a unor mecanisme corespunzătoare pentru a orienta cu succes organizația într-o perioadă de tranziție, realizând, în același timp, progrese suplimentare în îndeplinirea misiunii sale;

–  lansarea a trei publicații emblematice: pachetul referitor la Raportul european pe 2016 privind drogurile, Raportul comun OEDT - Europol pe 2016 privind piețele drogurilor în UE și Raportul din 2015 referitor la proiectul european de cercetare în școli privind alcoolul și alte droguri;

Auditul intern

17.  ia act cu preocupare de faptul că, potrivit raportului Curții, în raportul său de audit din ianuarie 2016, Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a subliniat nevoia imperioasă de a îmbunătăți modul în care observatorul gestionează proiectele informatice; ia act, în plus, cu preocupare de faptul că IAS a concluzionat, în special, că nu există o viziune strategică globală pe termen lung pentru sistemele informatice pe care se sprijină procesele operaționale de bază ale observatorului, că metodologia de gestionare a proiectelor informatice a fost doar parțial adaptată la nevoile sale și că procesul de gestionare a cerințelor sistemului este inadecvat; observă că observatorul și IAS au convenit asupra unui plan de acțiuni corective; invită observatorul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate;

18.  observă că, în conformitate cu orientările stabilite în planul său strategic de audit intern pentru 2016-2018, SAI a efectuat, în septembrie 2016, o analiză limitată privind continuitatea activității în cadrul OEDT; ia act de faptul că, în cadrul unui proiect de raport conex, s-au făcut trei recomandări pe care auditorul intern le-a considerat ca „importante”, care se referă la aspecte legate de analiza impactului asupra activităților, cursuri de formare și acțiuni de sensibilizare și lista datelor critice; ia act de faptul că, după primirea raportului final privind continuitatea activității în cadrul observatorului, se va elabora un plan de acțiune vizând cele trei recomandări; invită observatorul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a acestui plan de acțiune;

19.  încurajează observatorul să își asume angajamentul de a facilita accesul părților terțe interesate la datele sale, având în vedere că unul dintre obiectivele sale principale este diseminarea de date și informații privind situația drogurilor, inclusiv date cu privire la noile tendințe relevante; se așteaptă ca un astfel de angajament să se concretizeze prin acțiuni corespunzătoare eficace.

o

o o

20.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2018(12) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

7.2.2018

AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2150(DEC))

Raportor pentru aviz: Kostas Chrysogonos

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută concluziile Curții de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), potrivit cărora conturile anuale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (denumit în continuare „Observatorul”) prezintă în mod corect situația financiară a acestuia la 31 decembrie 2016, iar operațiunile sale sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare;

2.  salută nivelul ridicat al ratei de execuție bugetară a Observatorului, creditele de angajament și de plată atingând 99,95 % și, respectiv, 95,64 %, iar consumul de credite reportate ajungând la 94 %; observă totuși că bugetul Observatorului a scăzut cu 17 % în 2016 față de 2015;

3.  regretă constatarea Curții potrivit căreia unul dintre angajații Observatorului, numit în calitatea de ordonator de credite în exercițiu în comitetele de evaluare, a luat decizii de atribuire și a semnat contracte pentru două contracte-cadru, în pofida faptului că această funcție nu a fost autorizată în mod explicit în delegarea de competențe care i-a fost conferită de către ordonatorul de credite; salută angajamentul Observatorului de a adapta conținutul delegării de competențe în consecință și de a pune în aplicare măsuri de control eficace pentru a preveni astfel de situații;

4.  ia act cu îngrijorare de faptul că Serviciul de Audit Intern a concluzionat că nu există o viziune strategică pe termen lung pentru sistemele informatice care susțin procesele operaționale de bază ale Observatorului, că metodologia de gestionare a proiectelor informatice a fost doar parțial adaptată la nevoile sale și că procesul de gestionare a cerințelor sistemului este inadecvat; încurajează angajamentul Observatorului de a elabora un plan de acțiune pentru remedierea deficiențelor menționate anterior;

5.  salută elaborarea și adoptarea Strategiei OEDT pentru 2025, care reprezintă primul plan pe termen lung al Observatorului;

6.  reamintește că concluziile din 2015 ale Curții au evidențiat faptul că Observatorul nu a respectat plafonul unui contract-cadru semnat în 2012, care specifica suma maximă de 250 000 EUR pentru semnarea de contracte specifice, și constată că, la sfârșitul anului 2015, valoarea totală a plăților efectuate în baza contractului respectiv se ridica la 382 181 EUR; subliniază că acest aspect a fost încă marcat de Curte ca fiind „în desfășurare” în 2016; îndeamnă Observatorul să își îmbunătățească procedura de monitorizare a contractelor-cadru în conformitate cu aceste plafoane;

7.  încurajează angajamentul Observatorului de a furniza un acces mai bun la datele sale pentru părțile terțe interesate, având în vedere că unul dintre obiectivele sale principale este diseminarea de date și informații privind situația problemei drogurilor, inclusiv date cu privire la cele mai recente tendințe relevante; se așteaptă ca un astfel de angajament să se concretizeze în acțiuni eficiente în acest sens.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

1.2.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

5

1

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 417, 6.12.2017, p. 150.

(2)

JO C 417, 6.12.2017, p. 150.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 376, 27.12.2006, p. 1.

(5)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(6)

JO C 417, 6.12.2017, p. 150.

(7)

JO C 417, 6.12.2017, p. 150.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 376, 27.12.2006, p. 1.

(10)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(11)

JO C 12, 13.1.2017, p. 6.

(12)

Texte adoptate la această dată, P8_TA-PROV(2018)0000.

Ultima actualizare: 3 aprilie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate