Postup : 2017/2150(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0081/2018

Predkladané texty :

A8-0081/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.46

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0151

SPRÁVA     
PDF 567kWORD 60k
23.3.2018
PE 613.462v02-00 A8-0081/2018

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016

(2017/2150(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016

(2017/2150(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou centra(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie(2) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0060/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť(4), a najmä na jeho článok 15,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0081/2018),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016

(2017/2150(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou centra(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie(7) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0060/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť(9), a najmä na jeho článok 15,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0081/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016

(2017/2150(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0081/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium chce zdôrazniť osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, uplatňovaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(11) predstavoval konečný rozpočet Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (ďalej len „centrum“) za rozpočtový rok 2016 sumu 15 421 357 EUR, čo predstavuje zníženie o 16,73 % v porovnaní s rokom 2015; keďže rozpočet centra pochádza najmä z rozpočtu Únie;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka centra je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2015

1.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov centrum podpísalo v roku 2012 rámcovú zmluvu na uzatvorenie konkrétnych zmlúv v maximálnej hodnote 250 000 EUR, ktorá bola uvedená v oznámení o vyhlásení obstarávania; so znepokojením však poznamenáva, že centrum tento strop nedodržalo; okrem toho poznamenáva, že do konca roka 2015 celkové platby uhradené v rámci tejto zmluvy dosiahli výšku 382 181 EUR, t. j. prevýšili ho o 50 %; upozorňuje na to, že platby, ktoré prekročili strop, poukazujú na to, že centrum by malo zlepšiť postup monitorovania rámcových zmlúv; vyzýva centrum, aby informovalo orgán udeľujúci absolutórium o stave nápravného opatrenia, ktoré je v súčasnosti označené ako „prebiehajúce“, a o budúcom zlepšení v oblasti monitorovania rámcových zmlúv;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti operácií

2.  konštatuje, že v súvislosti s dvomi rámcovými zmluvami v maximálnej hodnote 135 000 EUR a 650 000 EUR konal jeden zo zamestnancov centra ako povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním, keď menoval hodnotiaci výbor, prijímal rozhodnutia o udelení zákazky a podpisoval zmluvy; konštatuje však, že právomoci, ktoré mal povoľujúci úradník, boli obmedzené na 130 000 EUR a explicitne sa nevzťahovali na rámcové zmluvy; konštatuje, že v súlade s odpoveďou centra maximálne hodnoty dvoch rámcových zmlúv len naznačovali celkovú súhrnnú výšku konkrétnych zmlúv, ktoré sa zrejme uzavrú na ich realizáciu; s uspokojením konštatuje, že centrum upraví svoje rozhodnutie o delegovaní právomocí povoľujúceho úradníka tak, aby jasnejšie stanovovalo činnosti, na ktoré sa delegovaná právomoc vzťahuje;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úroveň 99,95 %, čo predstavuje zvýšenie o 0,12 % v porovnaní s rokom 2015, a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 95,64 %, čo predstavuje zníženie o 1,71 % v porovnaní s rokom 2015; s uspokojením konštatuje, že z celkovej vysokej miery viazaných rozpočtových prostriedkov vyplýva, že záväzky sa prijímali včas;

Záväzky a prenosy

4.  konštatuje, že miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2016 predstavuje 671 266 EUR (4,36 %);

5.  poznamenáva, že prenosy môžu byť často čiastočne alebo v plnej miere odôvodnené viacročným charakterom operačných programov agentúr, a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich centrum vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Verejné obstarávanie

6.  konštatuje, že centrum zaviedlo nový plán obstarávania, ktorý bol úspešne splnený v úzkej spolupráci so všetkými oddeleniami; vyzýva centrum, aby informovalo orgán udeľujúci absolutórium o plnení tohto plánu;

7.  konštatuje, že centrum sa zúčastnilo na zasadnutí siete úradníkov pre obstarávanie agentúr v záujme výmeny skúseností s cieľom pokračovať vo vykonávaní opatrení na racionalizáciu a optimalizáciu verejných súťaží a iných finančných postupov;

Personálna politika

8.  konštatuje, že podľa výsledkov preverovania zamestnancov centra bolo 69,75 % jeho ľudských zdrojov pridelených na operačné činnosti, 20,17 % bolo pridelených do funkcií administratívnej podpory a koordinácie a 10,08 % bolo pridelených na činnosti, ktoré sa považovali v roku 2016 za neutrálne;

9.  podotýka, že podľa plánu pracovných miest bolo k 31. decembru 2016 obsadených 73 pracovných miest (zo 79 pracovných miest schválených v rámci rozpočtu Únie) v porovnaní so 74 pracovnými miestami v roku 2015; s uznaním berie na vedomie, že so zreteľom na počet všetkých obsadených pracovných miest k 31. decembru 2016 bolo dosiahnuté vyvážené zastúpenie mužov a žien, a to 53,47 % žien a 46,53 % mužov;

10.  zdôrazňuje, že rovnováha medzi pracovným a súkromným životom by mala byť súčasťou personálnej politiky centra a že rozpočet na zdraviu prospešné aktivity predstavuje približne 100 EUR na zamestnanca za jeden deň; poznamenáva, že priemerný počet dní pracovného voľna zo zdravotných dôvodov je 8,54 dňa na zamestnanca;

11.  oceňuje, že centrum už prijalo politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a boja proti obťažovaniu; vyzýva centrum, aby organizovalo školenia s cieľom zvýšiť informovanosť zamestnancov;

12.  s uspokojením konštatuje, že centrum sa v roku 2016 nestretlo so žiadnymi sťažnosťami, žalobami ani ohlásenými prípadmi týkajúcimi sa prijímania alebo prepúšťania zamestnancov;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

13.  konštatuje, že vyhlásenie o záujmoch riaditeľa centra je zverejnené na webovom sídle centra; vyzýva centrum, aby uvádzalo viac vyhlásení o verejnom záujme na svojom webovom sídle;

14.  konštatuje, že riadiaca rada prijala politiku centra v oblasti boja proti podvodom, ktorá vychádza z metodiky vypracovanej Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) s cieľom usmerniť decentralizované agentúry a ktorá dopĺňa opatrenia, ktoré už centrum prijalo v tejto oblasti, najmä pravidlá o vnútornom vyšetrovaní úradom OLAF, iniciatívy na zvyšovanie informovanosti o zamestnaneckej etike, pravidlá týkajúce sa darov a pohostenia poskytovaného tretími stranami a usmernenia týkajúce sa protiprávneho konania a oznamovania nekalých praktík;

15.  vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať tie správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo;

Hlavné dosiahnuté výsledky

16.  víta tri hlavné úspechy centra v roku 2016, a to konkrétne, že:

–  centrum prijalo svoj prvý dlhodobý plán: stratégiu EMCDDA do roku 2025;

–  centrum zaviedlo vhodné mechanizmy s cieľom úspešne riadiť organizáciu počas prechodného obdobia a zároveň dosiahnuť ďalší pokrok v rámci svojich úloh;

–  centrum pripravilo tri hlavné publikácie: súbor Európska správa o stave drogovej problematiky za rok 2016, spoločnú publikáciu Správa EMCDDA – Europol o trhoch s drogami v EÚ za rok 2016 a Správu o projekte európskeho školského prieskumu o alkohole a iných drogách za rok 2015;

Vnútorný audit

17.  so znepokojením berie na vedomie, že podľa audítorskej správy Dvora audítorov z januára 2016 Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) zdôraznil, že centrum výrazne potrebuje zlepšiť riadenie projektov v oblasti IT; ďalej so znepokojením berie na vedomie, že IAS dospel najmä k záveru, že v súvislosti so systémami IT na podporu hlavných operačných procesov centra neexistuje celková dlhodobá strategická vízia, že jeho metodika riadenia projektov v oblasti IT bola len čiastočne prispôsobená jeho potrebám a že proces na spravovanie systémových požiadaviek je nedostatočný; berie na vedomie, že centrum a IAS sa dohodli na pláne nápravných opatrení; vyzýva centrum, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podalo správu o dosiahnutom pokroku;

18.  konštatuje, že podľa usmernení vypracovaných v strategickom pláne vnútorného auditu vykonal IAS v septembri 2016 prieskum označený ako obmedzený prieskum kontinuity činnosti v rámci EMCDDA; berie na vedomie, že príslušný návrh správy priniesol tri odporúčania, ktoré vnútorný audítor označil za „dôležité“, ktoré zahŕňajú otázky o analýze dosahu činnosti, opatreniach v oblasti odbornej prípravy a zvyšovania informovanosti a zoznam kritických záznamov; berie na vedomie, že akčný plán zameraný na uplatňovanie troch odporúčaní bude vypracovaný po prijatí záverečnej správy o kontinuite činnosti v centre; vyzýva centrum, aby orgán udeľujúci absolutórium informoval o vykonávaní tohto akčného plánu;

19.  podporuje záväzok centra poskytovať zainteresovaným tretím stranám lepší prístup k svojim údajom vzhľadom na to, že jedným z jeho hlavných cieľov je šírenie údajov a informácií o aktuálnej situácii, pokiaľ ide o problémy s drogami, vrátane údajov o relevantných nových trendoch; očakáva, že takýto záväzok vyústi do prijatia účinných zodpovedajúcich opatrení;

o

o o

20.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2018(12) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

7.2.2018

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016

(2017/2150(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Kostas Chrysogonos

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta závery Dvora audítorov, v ktorých sa uvádza, že ročná účtovná závierka Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (ďalej len „centrum“) verne vyjadruje jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2016 a že jeho operácie sú zákonné a riadne;

2.  víta vysokú mieru plnenia rozpočtu centra, pričom viazané a platobné rozpočtové prostriedky dosiahli 99,95 %, resp. 95,64 % a čerpanie prenesených rozpočtových prostriedkov dosiahlo 94 %; konštatuje však, že rozpočet strediska sa v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 znížil o 17 %;

3.  vyjadruje poľutovanie nad zistením Dvora audítorov, že jeden zo zamestnancov centra vymenovaný za úradujúceho povoľujúceho úradníka do hodnotiacich výborov prijal rozhodnutie o zadaní zákazky a podpísal zákazky k dvom rámcovým zmluvám napriek tomu, že táto právomoc mu delegovaním právomocí zo strany povoľujúceho úradníka nebola výslovne udelená; víta záväzok centra zodpovedajúcim spôsobom upraviť obsah delegovania právomocí a zaviesť účinné kontrolné opatrenia na zabránenie takýmto prípadom;

4.  so znepokojením konštatuje, že útvar vnútorného auditu dospel k záveru, že neexistuje žiadna zastrešujúca dlhodobá strategická vízia pre IT systémy, ktoré podporujú hlavné prevádzkové postupy centra, jeho metodika riadenia IT projektov bola len čiastočne prispôsobená potrebám a postup riadenia systémových požiadaviek nie je dostatočný; podporuje záväzok centra vypracovať akčný plán na nápravu uvedených nedostatkov;

5.  víta vypracovanie a prijatie stratégie EMCDDA do roku 2025, ktorá je prvým dlhodobým plánom tohto centra;

6.  pripomína, že Dvor audítorov vo svojich záveroch z roku 2015 zdôraznil skutočnosť, že centrum nedodržalo strop rámcovej zmluvy, ktorá bola podpísaná v roku 2012, s maximálnou hodnotou na podpis osobitných zákaziek vo výške 250 000 EUR a konštatuje, že celkové platby uhradené v rámci tejto zmluvy dosiahli ku koncu roka 2015 výšku 382 181 EUR; zdôrazňuje, že Dvor audítorov tento problém označil za „prebiehajúci“ ešte aj v roku 2016; vyzýva centrum, aby zlepšilo postup kontroly rámcových zmlúv v súlade s týmito stropmi;

7.  podporuje záväzok centra poskytovať zainteresovaným tretím stranám lepší prístup k svojim údajom vzhľadom na to, že jedným z jeho hlavných cieľov je šírenie údajov a informácií o aktuálnej situácii, pokiaľ ide o problémy s drogami vrátane údajov o relevantných nových trendoch; očakáva, že takýto záväzok vyústi do prijatia účinných zodpovedajúcich opatrení.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

1.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Verts/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 150.

(2)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 150.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 150.

(7)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 150.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Ú. v. EÚ C 12, 13.1.2017, s. 6.

(12)

Prijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posledná úprava: 11. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia