Postopek : 2017/2150(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0081/2018

Predložena besedila :

A8-0081/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.46

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0151

POROČILO     
PDF 620kWORD 59k
23.3.2018
PE 613.462v02-00 A8-0081/2018

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2016

(2017/2150(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Bart Staes

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2016

(2017/2150(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2016 z odgovorom centra(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0060/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1920/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o Evropskem centru za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami(4) in zlasti člena 15,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0081/2018),

1.  podeli razrešnico direktorju Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2016

(2017/2150(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2016 z odgovorom centra(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(7) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0081/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1920/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o Evropskem centru za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami(9) in zlasti člena 15,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0081/2018),

1.  odobri zaključni račun Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2016

(2017/2150(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0081/2018),

A.  ker želi organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve poudariti poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrega upravljanja človeških virov;

B.  ker izkaz prihodkov in odhodkov(11) Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (v nadaljevanju: center) kaže, da je končni proračun centra v proračunskem letu 2016 znašal 15.421.357 EUR, kar je 16,73 % manj kot v letu 2015; ker proračun centra izvira predvsem iz proračuna Unije;

C.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2016 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov centra ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2015

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je center leta 2012 podpisal okvirno pogodbo z najvišjim dovoljenim skupnim zneskom za posamezne pogodbe v višini 250.000 EUR, kar je bilo podrobno navedeno v obvestilu o javnem naročilu; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da center te omejitve ni upošteval; poleg tega ugotavlja, da so do konca leta 2015 skupna plačila v okviru te pogodbe znašala 382.181 EUR, torej so zgornjo mejo presegla za 50 %; poudarja, da plačila, ki so presegla zgornjo mejo, kažejo, da bi bilo treba izboljšati postopek centra za spremljanje okvirnih pogodb; poziva center, naj organu za podelitev razrešnice poroča o popravljalnem ukrepu, ki je zdaj označen kot „se izvaja“ in o prihodnjih izboljšavah pri spremljanju okvirnih pogodb;

Pripombe o zakonitosti in pravilnosti transakcij

2.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je pri dveh okvirnih pogodbah z najvišjo vrednostjo 135.000 EUR oz. 650.000 EUR uslužbenec centra kot odredbodajalec na podlagi prenosa pooblastil imenoval komisijo za ocenjevanje, ki je sprejela sklep o dodelitvi in podpisala pogodbi; vendar ugotavlja, da je bil prenos pooblastil, ki ga je odobril odredbodajalec, omejen na 130.000 EUR in se ni izrecno nanašal na okvirne pogodbe; na podlagi odgovora centra ugotavlja, da je najvišja vrednost dveh okvirnih pogodb nakazovala skupni kumulativni znesek posebnih pogodb, za katere je bilo možno, da bi bile sklenjene za njuno izvrševanje; z zadovoljstvom ugotavlja, da bo center popravil svoj sklep glede prenosa pooblastil odredbodajalca, da bodo dejanja, vključena v prenos pooblastil, natančneje opredeljena;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2016 stopnja izvrševanja proračuna znašala 99,95 %, kar je 0,12 % več kot leta 2015, stopnja izvrševanja plačil pa je znašala 95,64 %, kar je 1,71 % manj kot leta 2015; z zadovoljstvom ugotavlja, da je visoka skupna raven prevzetih obveznosti pokazala, da so bile proračunske obveznosti prevzete pravočasno;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

4.  ugotavlja, da je raven obveznosti, prenesenih v leto 2016, znašala 671.266 EUR (4,36 %);

5.  ugotavlja, da so lahko prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih center načrtuje vnaprej in o tem obvesti Računsko sodišče;

Javno naročanje

6.  ugotavlja, da je center pripravil nov načrt za javno naročanje, ki je bil v tesnem sodelovanju z vsemi oddelki uspešno izveden; poziva center, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju tega načrta;

7.  ugotavlja, da so se predstavniki centra udeležili sestanka mreže agencij uradnikov za javna naročila, da bi izmenjali izkušnje ter nadaljevali z izvajanjem ukrepov za racionalizacijo in optimizacijo razpisov ter drugih finančnih procesov;

Kadrovska politika

8.  ugotavlja, da je v letu 2016 na podlagi rezultatov pregleda osebja centra 69,75 % njegovih človeških virov opravljalo operativne dejavnosti, 20,17 % je zagotavljalo upravno podporo in usklajevanje, 10,08 % pa jih je opravljalo nevtralne delovne postopke;

9.  na podlagi kadrovskega načrta ugotavlja, da je bilo 31. decembra 2016 zasedenih 73 delovnih mest (od 79 mest, odobrenih v proračunu Unije) v primerjavi z 74 mesti v letu 2015; z zadovoljstvom ugotavlja, da je bila glede na število vseh zasedenih delovnih mest 31. decembra 2016 zastopanost obeh spolov uravnotežena, saj je bil delež žensk 53,47 %, delež moških pa 46,53 %;

10.  poudarja, da bi moralo biti usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja del kadrovske politike centra in da proračun, porabljen za dejavnosti za dobro počutje, znaša približno 100 EUR na zaposlenega, kar ustreza enemu dnevu; opaža, da bolniški dopust na zaposlenega v povprečju znaša 8,54 dni;

11.  pozdravlja, da je center že sprejel politiko o zaščiti dostojanstva in preprečevanju nadlegovanja; poziva center, naj organizira usposabljanje, da bi povečal ozaveščenost osebja;

12.  z zadovoljstvom ugotavlja, da center v letu 2016 ni prejel pritožb, niti ni bil vpleten v tožbe ali primere, povezane z zaposlovanjem ali odpuščanjem uslužbencev;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov, preglednost in demokracija

13.  ugotavlja, da je izjava o interesih direktorja objavljena na spletnem mestu centra; poziva center, naj na svojem spletnem mestu objavi več izjav o interesih;

14.  ugotavlja, da je upravni odbor sprejel politiko centra za boj proti goljufijam, ki temelji na metodologiji Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) za usmerjanje decentraliziranih agencij in dopolnjuje ukrepe, ki jih je center na tem področju že sprejel, zlasti pravila o notranjih preiskavah, ki jih opravlja OLAF, pobude za ozaveščanje glede poklicne etike, pravila glede daril in gostoljubnosti, ki jih ponujajo tretje strani, ter smernice o resnih kršitvah in obveščanju o nepravilnostih;

15.  poudarja, da je treba ustanoviti neodvisen organ EU za razkritja, svetovanje in napotitve z dovolj proračunskimi sredstvi, ki bo žvižgačem pomagal uporabiti prave kanale za razkrivanje informacij o morebitnih nepravilnostih, povezanih s finančnimi interesi Unije, obenem pa bo zaščitil njihovo zaupnost in jim ponudil potrebno pomoč in nasvete;

Glavni dosežki

16.  pozdravlja tri glavne dosežke, ki jih je za leto 2016 navedel center, in sicer:

–  sprejel je svoj prvi dolgoročni načrt: strategijo Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami do leta 2025;

–  vzpostavil je ustrezne mehanizme za uspešno vodenje organizacije v prehodnem obdobju, hkrati pa je dosegel dodatni napredek pri uresničevanju svojih nalog;

–  objavil je tri pomembne publikacije: Evropsko poročilo o drogah za leto 2016, skupno poročilo Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami in Europola o trgih z drogami v EU za leto 2016 ter poročilo o evropski raziskavi o alkoholu in drugih drogah med šolsko mladino za leto 2015;

Notranja revizija

17.  na podlagi poročila Računskega sodišča z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo v revizijskem poročilu iz januarja 2016 poudarila, da mora center nujno izboljšati upravljanje projektov IT; nadalje z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo ugotovila, da za sisteme IT, ki podpirajo osrednje operativne procese centra, ni splošne dolgoročne strateške vizije, da je metodologija centra za upravljanje projektov IT le delno prilagojena njegovim potrebam ter da je proces za upravljanje sistemskih zahtev neustrezen; ugotavlja, da sta se center in služba Komisije za notranjo revizijo dogovorila za načrt popravljalnih ukrepov; poziva center, naj organu za podelitev razrešnice poroča o doseženem napredku;

18.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo septembra 2016 v skladu s smernicami iz strateškega načrta notranje revizije za obdobje 2016–2018 izvedla omejen pregled neprekinjenega poslovanja Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami; ugotavlja, da iz osnutka poročila izhajajo tri priporočila, ki jih je notranji revizor označil kot „pomembna“ in vključujejo vprašanja o analizi poslovnega učinka, usposabljanju in ozaveščanju ter seznam ključnih evidenc; ugotavlja, da bo akcijski načrt, namenjen obravnavanju teh treh priporočil, pripravljen po prejetju končnega poročila o neprekinjenem poslovanju centra; poziva center, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju tega akcijskega načrta;

19.  spodbuja center, naj si prizadeva zainteresiranim tretjim stranem olajšati dostop do podatkov, saj je eden njegovih glavnih ciljev širjenje podatkov in informacij o stanju na področju težav z drogami, vključno s podatki o ustreznih novih trendih; pričakuje, da se bo ta predanost odrazila tudi v sprejetju učinkovitih ukrepov na tem področju.

o

o o

20.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2018(12) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

7.2.2018

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2016

(2017/2150(DEC))

Pripravljavec mnenja: Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da letni računovodski izkazi Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (v nadaljevanju: center) pošteno predstavljajo finančni položaj centra na dan 31. decembra 2016 ter da so njegove transakcije zakonite in pravilne;

2.  pozdravlja visoko stopnjo izvrševanja proračuna centra, saj je pri sredstvih za prevzem obveznosti dosegla 99,95 %, pri sredstvih za plačila 95,65 %, uporaba v naslednje leto prenesenih sredstev pa je znašala 94 %; ugotavlja pa, da se je proračun centra v letu 2016 glede na leto poprej zmanjšal za 17 %;

3.  obžaluje ugotovitev Računskega sodišča, da je eden od uslužbencev centra, imenovan kot vršitelj dolžnosti odredbodajalca za ocenjevalne odbore, sprejel odločitvi o dodelitvi naročila ter podpisal dve okvirni pogodbi, čeprav ga odredbodajalec ni izrecno pooblastil za te naloge; je zadovoljen, da si center prizadeva ustrezno prilagoditi vsebino pooblastila in uvesti učinkovite nadzorne ukrepe, s čimer želi preprečiti, da bi se to v prihodnosti ponovilo;

4.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo ugotovila, da ni splošne dolgoročne strateške vizije za sisteme IT, ki podpirajo osrednje operacijske procese centra, in da je center metodologijo upravljanja projektov IT le delno prilagodil svojim potrebam, proces za upravljanje sistemskih zahtev pa je pomanjkljiv; je zadovoljen, da si center prizadeva oblikovati akcijski načrt za odpravo navedenih pomanjkljivosti;

5.  pozdravlja, da je Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami oblikoval in sprejel strategijo do leta 2025, ki je prvi dolgoročni načrt centra;

6.  opozarja, da je Računsko sodišče za leto 2015 posebej izpostavilo dejstvo, da center ni spoštoval zgornje meje pri okvirni pogodbi, ki je bila podpisana leta 2012, največji znesek za podpisane posebne pogodbe pa je 250.000 EUR, saj so skupna plačila v okviru te pogodbe ob koncu leta 2015 znašala 382.181 EUR; poudarja, da je Računsko sodišče tudi v letu 2016 to vprašanje označilo kot „se izvaja“; poziva center, naj izboljša postopek spremljanja okvirnih pogodb in skladnosti z zgornjimi mejami;

7.  spodbuja center, naj si prizadeva zainteresiranim tretjim stranem olajšati dostop do podatkov, saj je eden njegovih glavnih ciljev širjenje podatkov in informacij o stanju na področju težav z drogami, vključno s podatki o ustreznih novih trendih; pričakuje, da se bo ta predanost odrazila tudi v sprejetju učinkovitih ukrepov na tem področju.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

1.2.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

45

5

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENL

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

20

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 417, 6.12.2017, str. 150.

(2)

UL C 417, 6.12.2017, str. 150.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 376, 27.12.2006, str. 1.

(5)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(6)

UL C 417, 6.12.2017, str. 150.

(7)

UL C 417, 6.12.2017, str. 150.

(8)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 376, 27.12.2006, str. 1.

(10)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(11)

UL C 12, 13.1.2017, str. 6

(12)

Na ta dan sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2018)0000.

Zadnja posodobitev: 10. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov