Förfarande : 2017/2150(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0081/2018

Ingivna texter :

A8-0081/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.46

Antagna texter :

P8_TA(2018)0151

BETÄNKANDE     
PDF 307kWORD 60k
23.3.2018
PE 613.462v02-00 A8-0081/2018

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2016

(2017/2150(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Bart Staes

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2016

(2017/2150(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2016, med centrumets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0060/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1920/2006 av den 12 december 2006 om Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk(4), särskilt artikel 15,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0081/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2016

(2017/2150(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2016, med centrumets svar(6),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(7), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0060/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1920/2006 av den 12 december 2006 om Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk(9), särskilt artikel 15,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0081/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2016

(2017/2150(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0081/2018), och av följande skäl:

A.  Inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet betonar den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten vikten av att ytterligare stärka EU-institutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet och genom tillämpning av resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

B.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(11) för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (nedan kallat centrumet) för budgetåret 2016 uppgick den slutliga budgeten till 15 421 357 EUR, vilket utgör en ökning med 16,73 % jämfört med 2015. Centrumets budget kommer i huvudsak från unionens budget.

C.  I sin rapport om årsredovisningen för budgetåret 2016 för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk fastställer revisionsrätten att den har erhållit rimlig säkerhet om att centrumets årsredovisning är tillförlitlig och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2015

1.  Europaparlamentet noterar att centrumet 2012 undertecknade ett ramavtal med ett högsta belopp för ingående av specifika kontrakt på 250 000 EUR, vilket specificerades i meddelandet om upphandling. Parlamentet noterar med oro att centrumet inte respekterade taket. Parlamentet noterar också att de totala betalningarna enligt detta avtal i slutet av 2015 uppgick till 382 181 EUR, det vill säga taket hade överskridits med 50 %. Parlamentet påpekar att de betalningar som har gjorts över taket tyder på att centrumets förfarande för att övervaka ramavtal behöver förbättras. Parlamentet uppmanar centrumet att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om statusen för den korrigerande åtgärd som för närvarande är markerad som ”pågående” och om framtida förbättringar av övervakningen av ramavtal.

Kommentarer om transaktionernas laglighet och korrekthet

2.  Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport agerade en av centrumets anställda delegerad utanordnare när utvärderingskommittén skulle utses, besluten om tilldelning fattas och avtalen undertecknas när det gällde två ramavtal med ett högsta värde på 135 000 EUR respektive 650 000 EUR. Parlamentet noterar dock att den delegering som beviljats av utanordnaren var begränsad till 130 000 EUR och inte uttryckligen gällde ramavtal. Parlamentet noterar att enligt centrumets svar angav maxbeloppen för de två ramavtalen det sammanlagda beloppet för de specifika avtal som troligen skulle ingås med avseende på genomförandet av ramavtalen. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att för att tydligare fastställa vilka åtgärder som omfattas av delegering av utanordnarens befogenheter kommer centrumet att justera sitt beslut om denna delegering.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet noterar att ansträngningarna att övervaka budgeten under 2016 ledde till en budgetgenomförandegrad på 99,95 %, vilket innebar en ökning med 0,12 % jämfört med 2015, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 95,64 %, vilket innebar en minskning med 1,71 % jämfört med 2015. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att den höga totala andelen gjorda åtaganden visar att åtagandena gjordes i rätt tid.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

4.  Europaparlamentet noterar att andelen gjorda åtaganden som fördes över till 2016 uppgick till 671 266 EUR (4,36 %).

5.  Europaparlamentet noterar att överföringar ofta kan vara delvis eller fullständigt motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år och att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller gå emot principen om budgetens ettårighet, särskilt om centrumet planerat dem i förväg och informerat revisionsrätten om detta.

Upphandling

6.  Europaparlamentet noterar att centrumet har infört en ny upphandlingsplan som har genomförts på ett framgångsrikt sätt i nära samarbete med alla enheter. Centrumet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av denna plan.

7.  Europaparlamentet noterar att centrumet deltog i mötet för nätverket av byråernas upphandlingsansvariga för att utbyta erfarenheter i syfte att ytterligare rationalisera och optimera anbudsförfaranden och andra finansiella processer.

Personalpolitik

8.  Europaparlamentet noterar att enligt resultatet av centrumets kartläggning av personalresurserna utförde 69,75 % av personalen operativa uppgifter, 20,17 % utförde administrativa stöd- och samordningsuppgifter och 10,08 % utförde uppgifter som ansågs vara neutrala 2016.

9.  Europaparlamentet konstaterar att enligt tjänsteförteckningen var 73 tjänster (av de 79 som godkänts enligt unionens budget) tillsatta den 31 december 2016, jämfört med 74 tjänster 2015. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att för de tjänster som var tillsatta den 31 december 2016 var könsfördelningen godtagbar eftersom 53,47 % av de anställda var kvinnor och 46,53 % var män.

10.  Europaparlamentet betonar att balans mellan arbetsliv och privatliv bör ingå i centrumets personalpolitik, och att friskvårdsbudgeten uppgår till ungefär 100 EUR per anställd, vilket motsvarar en arbetsdag. Det genomsnittliga antalet sjukdagar per anställd är 8,54 dagar.

11.  Europaparlamentet uppskattar att centrumet redan antagit en policy för skydd av enskildas värdighet och förebyggande av trakasserier. Parlamentet uppmanar centrumet att anordna utbildningstillfällen för att göra personalen mer uppmärksam på dessa frågor.

12.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att centrumet inte hade några klagomål, stämningar eller rapporterade fall kopplade till anställning eller avskedande av personal under 2016.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter, transparens och demokrati

13.  Europaparlamentet noterar att intresseförklaringen från centrumets direktör har offentliggjorts på centrumets webbplats. Parlamentet uppmanar centrumet att göra fler intresseförklaringar tillgängliga på sin webbplats.

14.  Europaparlamentet noterar att styrelsen har antagit centrumets strategi för bedrägeribekämpning, som följer den metod som utarbetats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) som vägledning för de decentraliserade byråerna och kompletterar de åtgärder som centrumet redan vidtagit på detta område, särskilt bestämmelserna om interna utredningar som utförs av Olaf, initiativen för att öka medvetenheten om personaletik, bestämmelserna om gåvor och representation som tillhandahålls av tredje parter och riktlinjerna om allvarliga förseelser och visselblåsning.

15.  Europaparlamentet anser att det finns behov av ett oberoende informations-, rådgivnings- och hänvisningsorgan med tillräckliga budgetresurser för att kunna hjälpa visselblåsare att använda de korrekta kanalerna för att lämna ut sin information om eventuella oriktigheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, samtidigt som man värnar om konfidentialiteten för personerna i fråga och erbjuder stöd och råd som de behöver.

Huvudsakliga resultat

16.  Europaparlamentet välkomnar centrumets tre viktigaste resultat 2016, nämligen följande:

–  Antagandet av den första långsiktiga planen: ECNN: s strategi 2025.

–  Inrättandet av lämpliga mekanismer för att framgångsrikt styra organisationen genom en övergångsperiod, och samtidigt uppnå ytterligare framsteg på vägen mot att uppfylla sitt uppdrag.

–  Utgivningen av tre viktiga publikationer: den europeiska narkotikarapporten från 2016, 2016 års gemensamma rapport från ECNN och Europol om EU:s narkotikamarknader samt 2015 års undersökning om alkohol och andra droger i skolorna i Europa.

Internrevision

17.  Europaparlamentet noterar med oro att enligt revisionsrättens rapport pekade kommissionens tjänst för internrevision (IAS) i sin granskningsrapport från januari 2016 på att det fanns ett stort behov av att förbättra centrumets förvaltning av it-projekt. Parlamentet noterar också med oro att IAS framför allt konstaterade att det inte fanns någon övergripande långsiktig strategisk vision för de it-system som stöder centrumets kärnverksamhetsprocesser, att centrumet endast delvis hade anpassat metoderna för it-projektförvaltning till sina behov och att processen för att förvalta systemkrav var otillräcklig. Parlamentet noterar att centrumet och IAS har enats om en plan för korrigerande åtgärder. Centrumet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka framsteg som har gjorts.

18.  Europaparlamentet noterar att enligt de riktlinjer som anges i den strategiska interna revisionsplanen för 2016–18 genomförde IAS i september 2016 en begränsad revision av verksamhetskontinuiteten i ECNN. Parlamentet noterar att ett tillhörande utkast till rapport genererade tre rekommendationer från internrevisorn som klassades som ”viktiga” och avsåg frågor om verksamhetsanalys, utbildning och medvetandehöjande åtgärder, och förteckningen över kritiska uppgifter. Parlamentet noterar att en handlingsplan för att ta itu med de tre rekommendationerna kommer att utarbetas efter mottagandet av slutrapporten om centrumets verksamhetskontinuitet. Centrumet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av denna handlingsplan.

19.  Europaparlamentet välkomnar centrumets åtagande att ge förbättrad tillgång till sina uppgifter för berörda tredje parter, med tanke på att ett av de viktigaste målen är spridning av uppgifter och information om läget med avseende på narkotikaproblemet, inbegripet uppgifter om nya trender. Parlamentet förväntar sig att ett sådant åtagande leder till att det vidtas effektiva åtgärder i enlighet med detta.

o

o o

20.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2018(12) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

7.2.2018

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

till budgetkontrollutskottet

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2016

(2017/2150(DEC))

Föredragande av yttrande: Kostas Chrysogonos

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens slutsatser att årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (centrumet) ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, och att dess transaktioner är lagliga och korrekta.

2.  Europaparlamentet välkomnar den höga budgetutnyttjandegrad som centrumet uppvisar, där åtagande- och betalningsbemyndigandena uppgick till 99,95 % respektive 95,64 % och utnyttjandet av överförda anslag uppgick till 94 %. Parlamentet noterar dock att centrumets budget minskade med 17 % för 2016 jämfört med 2015.

3.  Europaparlamentet beklagar revisionsrättens konstaterande att en av centrumets anställda, som utsetts till tillförordnad delegerad utanordnare för utvärderingskommittéer, fattade beslut om tilldelning och undertecknade kontrakt för två ramavtal, trots att denna funktion inte uttryckligen godkänts genom den delegering av befogenheter som tilldelats av den delegerade utanordnaren. Parlamentet välkomnar centrumets åtagande att anpassa innehållet i dess delegering av befogenheter i enlighet med detta och införa lämpliga kontrollåtgärder för att förhindra sådana händelser.

4.  Europaparlamentet konstaterar med oro att internrevisionstjänsten dragit slutsatsen att det inte finns någon övergripande långsiktig strategisk vision för it-system som stöder centrumets kärnverksamhetsprocesser, och att centrumet endast delvis anpassat sina metoder för IT-projektförvaltning till sina behov och att processen för att förvalta systemet är otillräcklig. Parlamentet välkomnar centrumets åtagande att utforma en handlingsplan för att åtgärda dessa brister.

5.  Europaparlamentet välkomnar utvecklingen och antagandet av ECNN-strategin 2025, som är centrumets första långsiktiga plan.

6.  Europaparlamentet påminner om att man i revisionsrättens slutsatser från 2015 betonade att centrumet inte har iakttagit taket för ett ramavtal som undertecknades 2012 med ett högsta belopp för ingående av specifika kontrakt på 250 000 EUR, och noterar att de totala betalningarna inom ramen för detta avtal uppgick till 382 181 EUR i slutet av 2015. Parlamentet påminner om att denna fråga var markerad som ”pågående” av revisionsrätten under 2016. Centrumet uppmanas att förbättra sina förfaranden för övervakning av ramkontrakt och iakttagandet av taken.

7.  Europaparlamentet välkomnar centrumets åtagande att ge förbättrad tillgång till sina uppgifter för berörda tredje parter, med tanke på att ett av de viktigaste målen är spridning av uppgifter och information om läget med avseende på narkotikaproblemet, inbegripet uppgifter om nya trender. Parlamentet förväntar sig att ett sådant åtagande leder till att effektiva åtgärder vidtas.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

1.2.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

5

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 150.

(2)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 150.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 376, 27.12.2006, s. 1.

(5)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 150.

(7)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 150.

(8)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 376, 27.12.2006, s. 1.

(10)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUT C 12, 13.1.2017, s. 6.

(12)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2018)0000.

Senaste uppdatering: 11 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy