ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2016 година

23.3.2018 - (2017/2165(DEC))

Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Барт Стас

Процедура : 2017/2165(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0082/2018
Внесени текстове :
A8-0082/2018
Гласувания :
Приети текстове :

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2016 година

(2017/2165(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията[1],

–  като взе предвид декларацията за достоверност[2] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0075/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[3], и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 912/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. за създаване на Европейската агенция за ГНСС, за отмяна на Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми и за изменение на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета[4], и по-специално член 14 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[5], и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0082/2018),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за ГНСС във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за ГНСС, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2016 година

(2017/2165(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията[6],

–  като взе предвид декларацията за достоверност[7] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0075/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[8], и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 912/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. за създаване на Европейската агенция за ГНСС, за отмяна на Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми и за изменение на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета[9], и по-специално член 14 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[10], и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0082/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за ГНСС, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2016 година

(2017/2165(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0082/2018),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите[11] на Европейската агенция за глобални навигационни спътникови системи („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 29 086 327 EUR, което представлява увеличение от 5,36% спрямо 2015 г.;

В.  като има предвид, че в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2016 година („доклада на Палатата“) Сметната палата („Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Задължения на Агенцията

1.  припомня на Агенцията, че трябва да зачита разпоредбите, установени в членове 109 и 110 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията[12], и че трябва да изпълни задълженията си във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност, и по-специално да отговори на въпросника, изпратен от членовете на Европейския парламент, както и на въпросите, повдигнати по време на процедурата по освобождаване от отговорност за 2015 г., т.нар. проследяване на изпълнението; счита, че през 2016 г. Агенцията не е спазила задълженията си, като е изпратила отговорите си твърде късно и по този начин е нарушила правилата и задълженията си; счита, че това би могло да се счита за процедурно основание за отлагане на освобождаването от отговорност; счита, че подобно забавяне не следва да се повтаря;

Проследяване на изпълнението във връзка с освобождаването от отговорност за финансовите години 2014 и 2015

2.  отбелязва със загриженост броя текущи корективни мерки в отговор на забележките на Палатата през 2014 и 2015 г. във връзка със застрахователното покритие, валидирането на счетоводната система, плана за непрекъснатост на дейността и голямото текучество на персонал; призовава Агенцията да приключи възможно най-голям брой корективни действия през 2018 г.;

Бюджетно и финансово управление

3.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 100%; отбелязва също така, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 82,42%;

4.  отбелязва, че Агенцията е продължила да управлява голяма сума от делегирания бюджет през 2016 г. след подписването на две нови споразумения за делегиране (експлоатация на EGNOS и експлоатация на „Галилео“) през 2016 г.; отбелязва, че през 2016 г. са поети задължения за общо 1 074 000 000 EUR от делегирания бюджет и са извършени плащания за 111 600 000 EUR;

Поети задължения и преноси

5.  отбелязва, че според доклада на Палатата равнището на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е високо в размер на 2 806 212 EUR (45%) за дял II (административни разходи) в сравнение с 2 511 309 EUR (42%) през 2015 г.; отбелязва, че пренесените бюджетни кредити се отнасят предимно до ИТ услуги, предоставени през 2016 г., за които не са получени фактури;

6.  признава, че равнището на анулираните преноси на Агенцията е много ниско (0,7% за всички бюджетни редове през 2016 г.); отбелязва, че Агенцията счита, че това е по-добър показател за управлението на бюджета отколкото равнището на преносите;

7.  отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета, по-специално ако са били предварително планирани и съобщени на Палатата;

Трансфери

8.  отбелязва, че през 2016 г. са извършени шест вътрешни трансфера, като всички те са разрешени от изпълнителния директор, тъй като касаят трансфери на суми в рамките на дяловете или на суми, по-ниски от 10%, между дяловете;

Политика относно персонала

9.  отбелязва, че в началото на 2016 г. в Агенцията са работили 99 срочно наети служители, 36 договорно наети служители и 4 командировани национални експерти, или общо 139 служители; отбелязва, че към края на 2016 г. в Агенцията са работили 113 срочно наети служители (от общо 113 длъжности, разрешени съгласно бюджета на Съюза), 43 договорно наети лица и 4 командировани национални експерти, като общият брой на служителите е достигнал 160 души;

10.  отбелязва със загриженост, че предвид броя на заетите длъжности към 31 декември 2016 г. съотношението между половете е било 36% жени спрямо 64% мъже;

11.  приветства Агенцията за прилагането на множество мерки за повишаване на нейната привлекателност, както във вътрешен, така и във външен план, например като подчертава значимостта на мисията си, като разширява разпространението на информация за свободните работни места и я опростява, като разяснява ползите за персонала и като засилва междуведомствената среда на сътрудничество с цел справяне с проблема с голямото текучество на персонал; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно въздействието на тези мерки;

12.  подчертава, че балансът между професионалния и личния живот следва да бъде част от политиката относно персонала на Агенцията; отбелязва, че бюджетът, изразходван за дейности във връзка с благосъстоянието, възлиза на приблизително 84,70 EUR на служител, което съответства на 1,1 ден; отбелязва, че всеки служител е ползвал средно по 7,1 дни отпуск по болест през 2016 г.;

13.  оценява факта, че Агенцията е приела нова политика в областта на защитата на личното достойнство и борбата с тормоза през 2017 г.; подкрепя обученията, организирани с цел повишаване на осведомеността на персонала, и предлага редовно да се организират обучения и информационни сесии по въпроса;

14.  отбелязва със задоволство факта, че Агенцията не е получила никакви жалби, срещу нея не са заведени съдебни дела, нито са докладвани случаи, свързани с назначаването или уволнението на служители през 2016 г.;

Обществени поръчки

15.  отбелязва, че средният срок за плащане на Агенцията е бил 14 дни, което е доста под определения от Комисията референтен показател от 30 дни и нейната цел от 20 дни; отбелязва, че Агенцията е обработила общо 4 740 финансови операции, което представлява увеличение с 11% в сравнение с 2015 г.;

16.  отбелязва, че според доклада на Палатата на 15 декември 2016 г. Агенцията е подписала рамков договор относно експлоатацията на сателитната система „Галилео“ през периода 2017 – 2027 г. на стойност 1 500 000 000 EUR; отбелязва освен това, че договорът е възложен посредством процедура за обществена поръчка; отбелязва, че един от оферентите е започнал съдебно производство срещу Агенцията в Съда на Европейския съюз, като оспорва резултатите от процедурата за възлагане на обществена поръчка; признава, че решението на Съда на Европейския съюз ще определи дали процедурата за възлагане на обществена поръчка е била законосъобразна и редовна по отношение на рамковия договор и всички свързани с него конкретни договори и бъдещи плащания; посочва, че се очаква първите плащания да бъдат извършени през 2017 г.;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

17.  отбелязва, че Агенцията е публикувала декларациите за интереси и кратки автобиографии на членовете на висшето си ръководство на своя уебсайт;

18.  посочва, че Агенцията все още не е приела политика по отношение на сигнализирането на нередности; при все това отбелязва въз основа на доклада за последващите действия, че Агенцията ще започне процеса на приемане на политика по отношение на сигнализирането за нередности въз основа на правилата за прилагане на Комисията за агенциите, които се очаква да бъдат финализирани през 2018 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно приемането и прилагането на правилата си по отношение на сигнализирането за нередности;

Основни постижения

19.  приветства трите основни постижения, посочени от Агенцията за 2016 г., а именно:

–  приключването на обществената поръчка на стойност 1 500 000 000 EUR за оператора на услуги „Галилео“;

–  актуализирането на споразумението за делегиране с Комисията относно „Галилео“;

–  приключването на преговорите и подписването на работно споразумение с Европейската космическа агенция (ЕКА) относно „Галилео“;

Вътрешен одит

20.  отбелязва, че през 2016 г. Службата за вътрешен одит (IAS) е извършила одит на процедурите на Агенцията за планиране, мониторинг и докладване; подчертава факта, че одитът не е установил критични констатации; отбелязва освен това, че през 2016 г. IAS е оповестила, че планира да извърши периодична оценка на риска на Агенцията през април 2017 г.;

Вътрешен контрол

21.  отбелязва, че последната оценка на съответствието със стандартите за вътрешен контрол е проведена през октомври 2015 г. и че тя е показала, че Агенцията спазва всички с изключение на един от 16-те стандарта за вътрешен контрол, а именно „Непрекъснатост на дейността“; отбелязва освен това, че впоследствие, през 2016 г., Агенцията е стартирала извършването на оценка на непрекъснатостта на дейността на организацията; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултата от тази оценка;

22.  отбелязва, че според доклада на Палатата IAS е заключила в своя одитен доклад от ноември 2016 г., че през 2016 г. не е била извършена годишна оценка на риска за цялата Агенция и че съществените рискове за Агенцията не са били включени в нейните документи за планиране или в нейните отчети за дейността; в допълнение посочва, че IAS е отбелязала, че използваната терминология за различните елементи на системата за измерване на изпълнението не е последователна и поради това затруднява мониторинга на изпълнението; отбелязва, че Агенцията и IAS са се споразумели относно план за предприемане на корективни действия; потвърждава, че Агенцията е приложила заключенията на IAS по отношение на управлението на риска и че през последното тримесечие на 2016 г. Агенцията е финализирала своята политика и процедура за управление на вътрешните рискове;

Други коментари

23.  отбелязва, че Агенцията управлява Центърa за наблюдение на сигурността на „Галилео“ и наземните станции „Галилео“, които са разположени на територията на Обединеното кралство; посочва, че все още не е уточнен статутът на Обединеното кралство в тези рамки; призовава Агенцията да работи в тясно сътрудничество с Комисията по отношение на преговорите за излизането на Великобритания от ЕС, за да бъде достатъчно подготвена да сведе до минимум евентуалните отрицателни оперативни или финансови последици, които могат да възникнат;

24.  отбелязва с разочарование, че видимостта на Агенцията все още не е задоволителна и че тя не подчертава в достатъчна степен работата, извършена от Съюза в нейната област на дейност; призовава Агенцията да прояви повече активност при представянето на своята мисия и работа пред широката общественост и да увеличи цялостната си видимост;

o

o o

25.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2018 г.[13] относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

 • [1]  ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 241.
 • [2]  ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 241.
 • [3]  OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
 • [4]  ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 11.
 • [5]  OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
 • [6]  ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 241.
 • [7]  ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 241.
 • [8]  OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
 • [9]  ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 11.
 • [10]  OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
 • [11]  ОВ C 230, 24.6.2016 г., стр. 4.
 • [12]  Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).
 • [13]  Приети текстове от тази дата, P8_TA-PROV(2018)0000.
Последно осъвременяване: 11 април 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност