Postup : 2017/2165(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0082/2018

Předložené texty :

A8-0082/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.60

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0165

ZPRÁVA     
PDF 545kWORD 61k
23.3.2018
PE 613.459v02-00 A8-0082/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2016

(2017/2165(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Navrhovatel: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2016

(2017/2165(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací(2), které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0075/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(4), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0082/2018),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli Agentury pro evropský GNSS za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Agentury pro evropský GNSS, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2016

(2017/2165(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací(7), které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0075/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(9), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0082/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Agentury pro evropský GNSS, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2016

(2017/2165(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0082/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Agentury pro evropský GNSS (dále jen „agentura“) podle jejího výkazu příjmů a výdajů(11) činil za rozpočtový rok 2016 29 086 327 EUR, což představuje nárůst o 5,36 % oproti roku 2015;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlašuje, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Povinnosti agentury

1.  připomíná agentuře, že musí dodržovat ustanovení článků 109 a 110 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013(12) a že musí plnit své povinnosti v postupu udělování absolutoria, konkrétně odpovědět na dotazník, který zaslali poslanci Evropského parlamentu, a na otázky, které byly položeny během postupu udělování absolutoria za rok 2015, v rámci tzv. návazných opatření; má za to, že agentura v roce 2016 své povinnosti nesplnila, neboť zaslala své odpovědi příliš pozdě, a tím porušila pravidla a své povinnosti; zastává názor, že toto jednání by bylo možné považovat za procesní důvod odkladu udělení absolutoria; zastává názor, že toto prodlení by se nemělo opakovat;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2014 a 2015

2.  se znepokojením konstatuje počet pokračujících nápravných opatření přijatých v reakci na připomínky Účetního dvora z let 2014 a 2015 a týkajících se pojistného krytí, potvrzení platnosti účetních systémů, plánu zachování kontinuity činností a vysoké fluktuace zaměstnanců; vyzývá agenturu, aby v roce 2018 dokončila co největší počet nápravných opatření;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  konstatuje, že výsledkem úsilí zaměřeného na monitorování rozpočtu v roce 2016 byla míra plnění rozpočtu ve výši 100 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 82,42 %;

4.  konstatuje, že agentura v roce 2016 nadále spravovala velký objem svěřeného rozpočtu v návaznosti na podpis dvou nových pověřovacích dohod s Komisí (využívání systémů EGNOS a Galileo) v průběhu roku 2016; bere na vědomí, že v roce 2016 bylo celkem přiděleno 1 074 000 000 EUR svěřeného rozpočtu a 111 600 000 EUR bylo provedeno formou plateb;

Závazky a přenos finančních prostředků

5.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora byla míra přenosů prostředků přidělených na závazky v hlavě II (správní výdaje) vysoká a činila 2 806 212 EUR (45 %) v roce 2016 ve srovnání s 2 511 309 EUR (42 %) v roce 2015; bere na vědomí, že tyto přenosy se týkají převážně služeb IT poskytnutých v roce 2016, v souvislosti s nimiž zatím nebyly obdrženy faktury;

6.  uznává, že míra rušení přenosů prostředků agentury je velmi nízká (0,7 % v rámci všech rozpočtových položek v roce 2016); bere na vědomí, že agentura tuto skutečnost považuje za lepší ukazatel rozpočtového řízení než samotnou míru přenosů prostředků;

7.  konstatuje, že přenosy mohou často být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Převody

8.  konstatuje, že v roce 2016 bylo zpracováno šest interních převodů, z nichž všechny schválil výkonný ředitel, neboť se týkaly převodů částek buď v rámci jednotlivých hlav, nebo nižších než 10 % mezi hlavami;

Personální politika

9.  konstatuje, že na počátku roku 2016 agentura zaměstnávala 99 dočasných zaměstnanců, 36 smluvních zaměstnanců a 4 vyslané národní odborníky, tedy celkem 139 zaměstnanců; konstatuje, že ke konci roku 2016 agentura zaměstnávala 113 dočasných zaměstnanců (ze 113 pracovních míst schválených v rozpočtu Unie), 43 smluvních zaměstnanců a 4 vyslané národní odborníky, což zvýšilo celkový počet zaměstnanců na 160;

10.  se znepokojením bere na vědomí, že podle počtu pracovních míst obsazených ke dni 31. prosince 2016 byl poměr mužů a žen v řadách zaměstnanců 36 % žen k 64 % mužů;

11.  vítá, že agentura provádí četná opatření s cílem externě i interně zvýšit svou atraktivitu, například tím, že zdůrazňuje význam svého poslání, šířeji a jednodušeji informuje o volných místech, vyjasňuje výhody pro zaměstnance a posiluje prostředí spolupráce jednotlivých oddělení, aby řešila problém vysoké fluktuace zaměstnanců; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podávala zprávy o těchto opatřeních;

12.  zdůrazňuje, že součástí personální politiky agentury by měla být rovnováha pracovního a soukromého života; konstatuje, že rozpočet vynakládaný na činnosti v oblasti osobní pohody činí přibližně 84,70 EUR na zaměstnance, což odpovídá rozsahu 1,1 dne; konstatuje, že průměrná délka pracovní neschopnosti z důvodu nemoci v roce 2016 činila 7,1 dne na jednoho zaměstnance;

13.  oceňuje, že agentura v roce 2017 přijala novou politiku týkající se ochrany důstojnosti a prevence obtěžování; podporuje školení pořádaná s cílem zvýšit povědomí zaměstnanců a navrhuje pořádat školicí a informativní akce v této oblasti pravidelně;

14.  s uspokojením konstatuje, že agentura v roce 2016 neobdržela žádné stížnosti, nebyly proti ní podány žádné žaloby ani nebyly hlášeny problematické případy týkající se náboru nebo propouštění zaměstnanců;

Veřejné zakázky

15.  konstatuje, že průměrná platební lhůta agentury činila 14 dní, což je o mnoho méně než třicetidenní referenční lhůta Komise a méně než cíl agentury v délce 20 dnů; konstatuje, že agentura zpracovala celkem 4 740 finančních transakcí, což představuje nárůst o 11 % ve srovnání s rokem 2015;

16.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora agentura dne 15. prosince 2016 podepsala rámcovou dohodu o využívání satelitního systému Galileo v období 2017–2027 v hodnotě 1 500 000 000 EUR; kromě toho konstatuje, že zakázka byla udělena po veřejném zadávacím řízení; konstatuje, že jeden z uchazečů zahájil proti agentuře soudní řízení u Soudního dvora Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“), v němž výsledek tohoto zadávacího řízení napadl; bere na vědomí, že rozsudek Soudního dvora rozhodne o legalitě a správnosti zadávacího řízení na rámcovou smlouvu a všech souvisejících konkrétních zakázek a budoucích plateb; poukazuje na to, že první platby měly být provedeny v roce 2017;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

17.  konstatuje, že agentura na své webové stránce zveřejnila prohlášení o neexistenci střetů zájmů a stručné životopisy členů svého vedení;

18.  poukazuje na to, že agentura dosud nepřijala politiku pro whistleblowing; na základě návazné zprávy však konstatuje, že agentura zahájí proces přijímání politiky pro whistleblowing podle prováděcích pravidel Komise pro agentury, která mají být dokončena v roce 2018; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podávala zprávy o přijetí a provádění pravidel pro whistleblowing;

Hlavní dosažené výsledky

19.  vítá tři hlavní úspěchy, které agentura v roce 2016 určila, konkrétně to, že:

–  dokončila zadávání veřejné zakázky na provozovatele systému Galileo v hodnotě 1 500 000 000 EUR;

–  aktualizovala svou pověřovací dohodu s Komisí týkající se systému Galileo;

–  dokončila jednání o systému Galileo s Evropskou kosmickou agenturou a podepsala s ní pracovní ujednání;

Interní audit

20.  konstatuje, že v roce 2016 provedl útvar interního auditu (dále jen „útvar IAS“) audit procesu plánování, monitorování a podávání zpráv agentury; upozorňuje na to, že audit neuvedl žádná zásadní zjištění; kromě toho konstatuje, že v roce 2016 oznámil útvar IAS plán provést pravidelné hodnocení rizik agentury v dubnu 2017;

Interní kontroly

21.  konstatuje, že poslední posouzení týkající se dodržování standardů interní kontroly se konalo v říjnu 2015 a ukázalo, že agentura dodržuje všech šestnáct standardů interní kontroly kromě jednoho, který se týká „kontinuity činností“; kromě toho konstatuje, že následně v roce 2016 agentura zahájila posouzení své kontinuity činností; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podávala zprávy o tomto posouzení;

22.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora útvar IAS ve své zprávě o auditu z listopadu 2016 došel k závěru, že v roce 2016 neproběhlo žádné celoagenturní výroční hodnocení rizik a že rizika, která jsou pro agenturu významná, nejsou uvedena v jejích plánovacích dokumentech ani ve zprávách o činnosti; kromě toho připomíná, že útvar IAS upozornil, že terminologie používaná pro různé prvky systému měření výkonnosti není konzistentní, což monitorování výkonnosti komplikuje; konstatuje, že agentura a útvar IAS se dohodly na plánu nápravných opatření; bere na vědomí, že agentura zohlednila zjištění útvaru IAS týkající se řízení rizik a že ve 4. čtvrtletí roku 2016 agentura vypracovala konečné znění své politiky řízení rizik a souvisejících postupů;

Ostatní připomínky

23.  konstatuje, že agentura provozuje bezpečnostní kontrolní monitorovací středisko systému Galileo i pozemní stanice systémů Galileo na území Spojeného království; poukazuje na to, že o postavení Spojeného království v tomto rámci se teprve bude rozhodovat; vyzývá agenturu, aby s Komisí úzce spolupracovala při jednáních týkajících se brexitu s cílem dostatečně se připravit a minimalizovat jakékoli negativní provozní nebo finanční dopady, k nimž může dojít;

24.  s politováním konstatuje, že agentura stále není dostatečně známá a že se málo zdůrazňuje činnost Unie v oblasti působnosti agentury; vyzývá agenturu, aby aktivněji informovala širokou veřejnost o svém poslání a činnosti a dosáhla toho, aby byla celkově známější;

o

o o

25.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2018(13) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 241.

(2)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 241.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 11.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 241.

(7)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 241.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 11.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Úř. věst. C 230, 24.6.2016, s. 4.

(12)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 966/2012 (Úř. věst. L 328, 7.12. 2013, s. 42).

(13)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0000.

Poslední aktualizace: 11. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí