BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2016

23.3.2018 - (2017/2165(DEC))

Budgetkontroludvalget
Ordfører: Bart Staes

Procedure : 2017/2165(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0082/2018
Indgivne tekster :
A8-0082/2018
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2016

(2017/2165(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2016, med agenturets svar[1],

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring[2] for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0075/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[3], særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 912/2010 af 22. september 2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-Agentur, om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008[4], særlig artikel 14,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[5], særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0082/2018),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske GNSS-Agentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske GNSS-Agentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2016

(2017/2165(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2016, med agenturets svar[6],

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring[7] for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0075/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[8], særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 912/2010 af 22. september 2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-Agentur, om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008[9], særlig artikel 14,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[10], særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0082/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske GNSS-Agentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2016

(2017/2165(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0082/2018),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren gerne vil understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

B.  der henviser til, at EU-tilskuddet til det endelige budget for Det Europæiske GNSS-Agentur ("agenturet") for regnskabsåret 2016 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter[11] var på 29 086 327 EUR, hvilket svarer til en stigning på 5,36 % sammenlignet med 2015;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2016 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Agenturets forpligtelser

1.  minder agenturet om, at det skal overholde de bestemmelser, der er fastsat i artikel 109 og 110 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013[12], og at det skal leve op til sine forpligtelser i forbindelse med dechargeproceduren, især ved at besvare det spørgeskema, som blev fremsendt af medlemmerne af Europa-Parlamentet, og besvare de spørgsmål, der blev rejst under dechargeproceduren for 2015, den såkaldte opfølgningsgennemgang; mener ikke, at agenturet i 2016 opfyldte sine forpligtelser, idet det sendte sine svar for sent og således ikke overholdt reglerne og sine forpligtelser; er af den opfattelse, at dette kan anses for at være en processuel begrundelse for udsættelse af decharge; er af den opfattelse, at en sådan forsinkelse ikke bør gentages;

Opfølgning på decharge for 2014 og 2015

2.  bemærker med bekymring antallet af korrigerende foranstaltninger, der er i gang som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger i 2014 og 2015 vedrørende forsikringsdækning, validering af regnskabssystemet, forretningskontinuitetsplanen og den store udskiftning af personale; opfordrer agenturet til at afslutte så mange korrigerende foranstaltninger som muligt i 2018;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2016 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 100 %; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 82,42 %;

4.  noterer sig, at agenturet fortsat forvaltede et stort beløb under det delegerede budget i 2016, efter at det i løbet af 2016 indgik to nye delegationsaftaler (EGNOS Exploitation og Galileo Exploitation); bemærker, at der i 2016 blev forpligtet et samlet beløb på 1 074 000 000 EUR på det delegerede budget, og at der blev foretaget betalinger for i alt 111 600 000 EUR;

Forpligtelser og fremførsler

5.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at niveauet for fremførsel af forpligtede bevillinger var på 2 806 212 EUR (45 %) for afsnit 2 (administrationsudgifter) i 2016 i forhold til 2 511 309 EUR (42 %) i 2015; anerkender, at disse fremførsler hovedsageligt vedrører IT-tjenester, der blev leveret i 2016, men for hvilke regningerne endnu ikke var modtaget;

6.  anerkender, at omfanget af agenturets bortfaldne fremførsler er meget lavt (0,7 % over alle budgetposter i 2016)); noterer sig, at agenturet mener, at dette viser mere om budgetforvaltningen end selve omfanget af fremførsler;

7.  bemærker, at fremførsler ofte kan være delvist eller fuldt ud berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturets operationelle programmer, ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og -gennemførelsen og ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd og meddelt Revisionsretten;

Overførsler

8.  noterer sig, at der blev gennemført seks interne overførsler i 2016, som alle blev godkendt af den administrerende direktør, da de berørte overførsler af beløb enten inden for afsnit eller under 10 % mellem afsnit;

Personalepolitik

9.  noterer sig, at agenturet i begyndelsen af 2016 havde 99 midlertidigt ansatte, 36 kontraktansatte og 4 udstationerede nationale eksperter, svarende til i alt 139 ansatte; noterer sig, at agenturet ved udgangen af 2016 havde 113 midlertidigt ansatte (ud af 113 godkendte stillinger i henhold til EU-budgettet), 43 kontraktansatte og 4 udstationerede nationale eksperter, hvilket bringer det samlede antal ansatte op på 160;

10.  noterer sig med bekymring, at kønsbalancen i det samlede antal besatte stillinger pr. 31. december 2016 var på 36 % kvinder og 64 % mænd;

11.  glæder sig over, at agenturet har gennemført mange foranstaltninger for at øge sin tiltrækningskraft, både eksternt og internt, for eksempel ved at fremhæve betydningen af sin mission, ved at udvide formidlingen af ledige stillinger og forenkle dem, ved at tydeliggøre personalegoder og ved at fremme et tværgående samarbejdsmiljø for at løse problemet med den høje personaleudskiftning; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om virkningen af disse foranstaltninger;

12.  understreger, at balancen mellem arbejde og privatliv bør være en del af agenturets personalepolitik; noterer sig, at de midler, der er brugt på aktiviteter til fysisk velvære, beløber sig til omkring 84,70 EUR pr. medarbejder, hvilket svarer til 1,1 dag; bemærker, at det gennemsnitlige antal sygedage er 7,1 dage pr. medarbejder;

13.  glæder sig over, at agenturet i 2017 vedtog en ny politik for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane; støtter de uddannelsesforløb, der blev organiseret for at øge personalets bevidsthed, og foreslår, at der regelmæssigt tilrettelægges uddannelses- og informationsarrangementer om emnet;

14.  bemærker med tilfredshed, at agenturet ikke modtog nogen klager eller sagsanlæg, og at der ikke blev indberettet sager i forbindelse med ansættelse eller afskedigelse af medarbejdere i 2016;

Udbud

15.  noterer sig, at agenturets gennemsnitlige betalingstid var 14 dage, hvilket ligger pænt under Kommissionens benchmark på 30 dage og dets mål på 20 dage; bemærker, at agenturet gennemførte i alt 4 740 finansielle transaktioner, hvilket udgør en stigning på 11 % i forhold til 2015;

16.  noterer sig, at agenturet i henhold til Revisionsrettens beretning den 15. december 2016 indgik en rammeaftale om udnyttelse af Galileosatellitsystemet i perioden 2017-2027 til en værdi af 1 500 000 000 EUR; bemærker endvidere, at kontrakten blev tildelt på grundlag af et offentligt udbud; noterer sig, at en af de tre deltagere i udbuddet har klaget over resultatet og anlagt sag mod agenturet ved Den Europæiske Unions Domstol (Domstolen); anerkender, at Domstolens afgørelse vil fastslå, om udbudsproceduren vedrørende rammekontrakten og alle dertil knyttede specifikke kontrakter og fremtidige betalinger er lovlige og formelt rigtige; påpeger, at de første betalinger forventedes afholdt i 2017;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed og demokrati

17.  noterer sig, at agenturet offentliggjorde interesseerklæringer og korte CV'er for sin topledelse på sit websted;

18.  påpeger, at agenturet endnu ikke har vedtaget en politik for whistleblowing; noterer sig imidlertid på baggrund af opfølgningsrapporten, at agenturet vil påbegynde processen med vedtagelse af en politik for whistleblowing på grundlag af Kommissionens gennemførelsesbestemmelser for agenturerne, som forventes at afsluttet i 2018; anmoder agenturet om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om vedtagelsen og gennemførelsen af sine regler om whistleblowing;

Vigtigste resultater

19.  glæder sig over de tre væsentligste resultater i 2016, som agenturet har udpeget, nemlig at det:

–  afsluttede udbuddet om en kontrakt til en værdi af 1 500 000 000 EUR med en operatør til Galileosatellitsystemet

–  opdaterede sin delegeringsaftale med Kommissionen vedrørende Galileo

–  afsluttede forhandlingerne og undertegnede en samarbejdsaftale med Den Europæiske Rumorganisation (ESA) om Galileo;

Intern revision

20.  noterer sig, at Den Interne Revisionstjeneste (IAS) i 2016 gennemførte en revision af agenturets planlægnings-, overvågnings- og rapporteringsproces; fremhæver, at revisionsberetningen ikke gav anledning til kritiske bemærkninger; bemærker endvidere, at IAS i 2016 bebudede planer om at gennemføre en regelmæssig risikovurdering af agenturet i april 2017;

Interne kontroller

21.  noterer sig, at den sidste vurdering af overholdelsen af de interne kontrolstandarder fandt sted i oktober 2015, og at den viste, at agenturet overholder alle på nær én af de 16 interne kontrolstandarder, nemlig "forretningskontinuitet"; bemærker endvidere, at agenturet efterfølgende i 2016 påbegyndte en vurdering af virksomhedens forretningskontinuitet; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultatet af denne vurdering;

22.  noterer sig, at IAS ifølge Revisionsrettens beretning i sin revisionsrapport fra november 2016 konkluderede, at der i 2016 ikke var udført en årlig risikovurdering, som omfattede hele agenturet, og at agenturets planlægningsdokumenter og aktivitetsrapporter ikke behandlede de væsentlige risici for agenturet; bemærker desuden, at IAS bemærkede, at den terminologi, der bruges i forbindelse med de forskellige elementer i præstationsmålingssystemet, ikke er konsekvent, og at det derfor er vanskeligt at foretage resultatovervågning; noterer sig, at agenturet og IAS blev enige om en plan for korrigerende foranstaltninger; anerkender, at agenturet har gennemført IAS' konklusioner vedrørende risikostyring, og at agenturet i fjerde kvartal af 2016 færdiggjorde en politik og procedure for virksomhedsrisikostyring;

Andre bemærkninger

23.  noterer sig, at agenturet driver Galileos sikkerhedsovervågningscenter og Galileojordstationer, der begge er beliggende på Det Forenede Kongeriges territorium. påpeger, at Det Forenede Kongeriges status inden for disse rammer endnu mangler at blive fastlagt; opfordrer agenturet til at arbejde tæt sammen med Kommissionen for så vidt angår forhandlingerne om brexit for at være tilstrækkeligt parat til at minimere eventuelle negative operationelle eller finansielle virkninger, der kan indtræffe;

24.  bemærker med skuffelse, at agenturets synlighed stadig ikke er tilfredsstillende, og at det ikke i tilstrækkelig grad fremhæver det arbejde, der udføres af Unionen inden for agenturets aktivitetsområde; opfordrer agenturet til at være mere proaktiv for så vidt angår at præsentere sine opgaver og sit arbejde for offentligheden og til generelt at øge sin synlighed;

o

o  o

25.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2018[13] om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

 • [1]  EUT C 417 af 6.12.2017, s. 241.
 • [2]  EUT C 417 af 6.12.2017, s. 241.
 • [3]  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
 • [4]  EUT L 276 af 20.10.2010, s. 11.
 • [5]  EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
 • [6]  EUT C 417 af 6.12.2017, s. 241.
 • [7]  EUT C 417 af 6.12.2017, s. 241.
 • [8]  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
 • [9]  EUT L 276 af 20.10.2010, s. 11.
 • [10]  EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
 • [11]  EUT C 230 af 24.6.2016, s. 4.
 • [12]  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42)
 • [13]  Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA-PROV(2018)0000.
Seneste opdatering: 10. april 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik