RAPORT Euroopa GNSSi Agentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

23.3.2018 - (2017/2165(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon
Raportöör: Bart Staes

Menetlus : 2017/2165(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0082/2018
Esitatud tekstid :
A8-0082/2018
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa GNSSi Agentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2165(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa GNSSi Agentuuri 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega[1],

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust[2] 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0075/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)[3], eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 22. septembri 2010. aasta määrust (EL) nr 912/2010 (millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur, tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1321/2004 Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuuride loomise kohta ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 683/2008)[4], eriti selle artiklit 14,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)[5], eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0082/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa GNSSi Agentuuri tegevdirektori tegevusele agentuuri 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa GNSSi Agentuuri tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa GNSSi Agentuuri 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2017/2165(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa GNSSi Agentuuri 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega[6],

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust[7] 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0075/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)[8], eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 22. septembri 2010. aasta määrust (EL) nr 912/2010 (millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur, tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1321/2004 Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuuride loomise kohta ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 683/2008)[9], eriti selle artiklit 14,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)[10], eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0082/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa GNSSi Agentuuri 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa GNSSi Agentuuri tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa GNSSi Agentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2017/2165(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa GNSSi Agentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0082/2018),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust läbipaistvuse ja vastutuse parandamise abil ja rakendades tulemuspõhise eelarvestamise mõistet ning head tava inimressursside juhtimisel;

B.  arvestades, et vastavalt agentuuri tulude ja kulude aruandele[11] toetas liit Euroopa GNSSi Agentuuri (edaspidi „agentuur“) 2016. aasta lõplikku eelarvet 29 086 327 euroga, mis tähendab 2015. aastaga võrreldes 5,36 % suurust kasvu;

C.  arvestades, et kontrollikoda märgib oma aruandes agentuuri eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et agentuuri raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Agentuuri kohustused

1.  tuletab agentuurile meelde, et see peab järgima komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013[12] artiklites 109 ja 110 kehtestatud sätteid ning täitma oma kohustusi eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames, eelkõige vastama Euroopa Parlamendi liikmete saadetud küsimustikule ja 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse käigus tõstatatud küsimustele järelmeetmete raames; on seisukohal, et 2016. aastal ei täitnud agentuur oma kohustusi, saates vastused liiga hilja, ning rikkus sellega eeskirju ja oma kohustusi; on arvamusel, et seda võib pidada heakskiidu andmise edasilükkamise menetluslikuks aluseks; on arvamusel, et selline viivitus ei tohiks korduda;

2014. ja 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

2.  võtab murega teadmiseks arvukad pooleliolevad parandusmeetmed, mis on võetud kontrollikoja 2014. ja 2015. aasta kommentaaride põhjal kindlustuskatte, raamatupidamissüsteemi heakskiitmise, talitluspidevuse kava ja tööjõu suure voolavuse valdkonnas; palub agentuuril viia 2018. aastal võimalikult palju parandusmeetmeid lõpule;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.  märgib, et 2016. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 100 %; märgib lisaks, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 82,42 %;

4.  märgib, et agentuur jätkas 2016. aastal suures mahus delegeeritud eelarve haldamist tulenevalt kahe uue delegeerimislepingu (EGNOSe kasutamine ja Galileo kasutamine) allkirjastamisest 2016. aasta jooksul; märgib, et delegeeritud eelarves seoti 2016. aastal kulukohustustega kokku 1 074 000 000 eurot ja maksti välja 111 600 000 eurot;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

5.  märgib, et 2016. aastal oli kontrollikoja aruande kohaselt kohustuste assigneeringute ülekandmise määr jaotises 2 (halduskulud) kõrge – 2 806 212 eurot (45 %), võrreldes 2 511 309 euroga (42 %) 2015. aastal; tunnistab, et need ülekandmised on peamiselt seotud 2016. aastal osutatud IT-teenustega, mille kohta ei saadud arveid;

6.  tunnistab, et agentuuri ülekandmiste tühistamise määr on väga madal (0,7 % kõigist eelarveridadest 2016. aastal); märgib, et agentuur peab seda paremaks eelarve haldamise näitajaks kui ülekandmiste määra;

7.  märgib, et ülekandmine võib sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel ega ole alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega, seda eriti juhul, kui amet on assigneeringute ülekandmist eelnevalt kavandanud ja sellest kontrollikojale teada andnud;

Ümberpaigutused

8.  märgib, et 2016. aastal tehti kuus sisemist ümberpaigutust, mille kõik kiitis tegevdirektor heaks, kuna need puudutasid summade ümberpaigutamist kas jaotiste sees või alla 10 % jaotiste vahel;

Personalipoliitika

9.  märgib, et 2016. aasta alguses töötas agentuuris kokku 139 töötajat, neist 99 ajutist töötajat, 36 lepingulist töötajat ja 4 lähetatud riiklikku eksperti; märgib, et 2016. aasta lõpus töötas agentuuris 113 ajutist töötajat (113-st liidu eelarvega heakskiidetud ametikohast), 43 lepingulist töötajat ja 4 lähetatud riiklikku eksperti, mis tegi töötajate koguarvuks 160;

10.  märgib murelikult, et 31. detsembri 2016. aasta seisuga täidetud ametikohtadel töötas 36 % naisi ja 64 % mehi;

11.  tunneb heameelt selle üle, et agentuur on rakendanud mitmeid meetmeid, et suurendada nii oma välimist kui ka sisemist atraktiivsust, näiteks rõhutades oma tegevuse olulisust, levitades laiemalt vabade ametikohtade teateid ja lihtsustades neid, selgitades töötajatele pakutavaid hüvesid ja parandades osakondadevahelist koostöökeskkonda, et lahendada tööjõu suure voolavuse probleem; palub agentuuril anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile nende meetmete mõjust aru;

12.  rõhutab, et töö- ja eraelu tasakaal peaks kuuluma agentuuri personalipoliitikasse; märgib, et eelarve kulutused heaoluga seotud tegevusele moodustavad ligikaudu 84,70 eurot töötaja kohta, mis vastab 1,1 päevale; märgib, et keskmine haiguspäevade arv 2016. aastal oli 7,1 päeva töötaja kohta;

13.  tunnustab asjaolu, et agentuur kiitis 2017. aastal heaks uue poliitika inimväärikuse kaitse ja ahistamise vältimise kohta; toetab töötajate teadlikkuse suurendamise koolitusi ning soovitab korraldada vastavasisulisi koolitusi ja teabeüritusi korrapäraselt;

14.  märgib rahuloluga, et agentuuris ei esinenud 2016. aastal töötajate töölevõtmist või töölt vabastamist käsitlevaid kaebusi, kohtuasju ega teatatud juhtumeid;

Hanked

15.  märgib, et agentuuri keskmine maksetähtaeg oli 14 päeva, mis oli tunduvalt lühem kui komisjoni 30-päevane võrdlusalus ja eesmärgiks seatud 20 päeva; märgib, et agentuur menetles kokku 4740 finantstehingut, mida on 11 % rohkem kui 2015. aastal;

16.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt allkirjastas agentuur 15. detsembril 2016. aastal raamlepingu satelliitnavigatsioonisüsteemi Galileo kasutamise kohta perioodil 2017–2027, maksumusega 1 500 000 000 eurot; märgib lisaks, et leping sõlmiti riigihankemenetluse alusel; märgib, et üks osalenud pakkuja algatas Euroopa Liidu Kohtus (edaspidi „kohus“) agentuuri vastu kohtumenetluse, vaidlustades hankemenetluse tulemused; võtab teadmiseks, et kohus teeb otsuse raamlepingu hankemenetluse ning kõigi sellega seotud lepingute ja tulevaste maksete seaduslikkuse ja korrektsuse üle; juhib tähelepanu sellele, et esimesed maksed tuli kavakohaselt teha 2017. aastal;

Huvide konfliktide vältimine ja haldamine, läbipaistvus ning demokraatia

17.  märgib, et agentuur avaldas oma veebisaidil tippjuhtkonna huvide deklaratsioonid ja kokkuvõtlikud elulookirjeldused;

18.  juhib tähelepanu sellele, et agentuur ei ole ikka veel vastu võtnud rikkumisest teatamise poliitikat; märgib siiski, et järelaruande kohaselt alustab agentuur rikkumisest teatamise poliitika vastuvõtmise menetlust ametite suhtes kehtivate komisjoni rakenduseeskirjade alusel, mis eeldatavasti valmivad lõplikult 2018. aastal; palub agentuuril anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile oma rikkumisest teatamise eeskirjade vastuvõtmisest ja rakendamisest aru;

Peamised saavutused

19.  tunneb heameelt kolme peamise saavutuse üle, mille agentuur oma 2016. aasta tegevuses välja tõi, nimelt:

–  Galileo teenusepakkuja 1 500 000 000 euro suuruse hanke lõpuleviimine;

–  komisjoniga sõlmitud Galileoga seotud delegeerimislepingu ajakohastamine;

–  Galileoga seotud töökokkuleppe alaste läbirääkimiste lõpule viimine ja selle allkirjastamine Euroopa Kosmoseagentuuriga (ESA);

Siseaudit

20.  märgib, et siseauditi talitus viis 2016. aastal läbi agentuuri kavandamis-, järelevalve- ja aruandlusprotsessi auditi; rõhutab asjaolu, et auditi käigus ei leitud midagi kriitilist; lisaks märgib, et 2016. aastal teatas siseauditi talitus kavatsusest viia 2017. aasta aprillis läbi agentuuri korrapärane riskihindamine;

Sisekontroll

21.  märgib, et viimane sisekontrollistandarditele vastavuse hindamine toimus 2015. aasta oktoobris ja see näitas, et agentuur ei vasta ainult ühele sisekontrollistandardile (talitluspidevus) 16-st; märgib lisaks, et hiljem, 2016. aastal käivitas agentuur äritegevuse talitluspidevuse hindamise; palub agentuuril anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile kõnealuse hindamise tulemustest aru;

22.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt jõudis siseauditi talitus oma 2016. aasta novembri auditiaruandes järeldusele, et 2016. aasta jooksul ei tehtud kogu agentuuri hõlmavat iga-aastast riskihindamist ning agentuuri märkimisväärseid riske ei käsitleta selle kavandamisdokumentides ega tegevusaruannetes; täheldab lisaks, et siseauditi talitus märkis, et tulemuslikkuse mõõtmise süsteemi eri elementide kirjeldamiseks kasutatav terminoloogia ei ole järjepidev, mis takistab tulemuslikkuse jälgimist; märgib, et agentuur ja siseauditi talitus leppisid kokku parandusmeetmete võtmise kavas; tunnistab, et agentuur on rakendanud siseauditi talituse tähelepanekud riskihindamise kohta ning 2016. aasta IV kvartalis valmis agentuuri riskijuhtimise poliitika ja menetlus;

Muud kommentaarid

23.  märgib, et agentuur käitab Galileo turvaseirekeskust ja Galileo maapealseid jaamu, mis mõlemad asuvad Ühendkuningriigi territooriumil; juhib tähelepanu asjaolule, et Ühendkuningriigi staatus neis raamistikes tuleb veel kindlaks määrata; kutsub agentuuri üles tegema komisjoniga tihedat koostööd Brexiti läbirääkimiste valdkonnas, et valmistuda piisavalt mis tahes kahjuliku tegevusliku ja finantsmõju minimeerimiseks;

24.  märgib pettumusega, et agentuuri nähtavus ei ole ikka veel rahuldav ning ta ei tõsta piisavalt esile tööd, mida teeb agentuuri tegevusvaldkonnas liit; palub agentuuril üldsusele oma ülesannetest ja tööst aktiivsemalt teada anda ning suurendada oma üldist nähtavust;

o

o o

25.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... 2018. aasta resolutsioonile[13] ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

 • [1]  ELT C 417, 6.12.2017, lk 241.
 • [2]  ELT C 417, 6.12.2017, lk 241.
 • [3]  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
 • [4]  ELT L 276, 20.10.2010, lk 11.
 • [5]  ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
 • [6]  ELT C 417, 6.12.2017, lk 241.
 • [7]  ELT C 417, 6.12.2017, lk 241.
 • [8]  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
 • [9]  ELT L 276, 20.10.2010, lk 11.
 • [10]  ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
 • [11]  ELT C 230, 24.6.2016, lk 4.
 • [12]  Komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 966/2012 artiklis 208 (ELT L 328, 7.12.2013, lk 42).
 • [13]  Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2018)0000.
Viimane päevakajastamine: 11. aprill 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika