Pranešimas - A8-0082/2018Pranešimas
A8-0082/2018

PRANEŠIMAS dėl Europos GNSS agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

23.3.2018 - (2017/2165(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas
Pranešėjas: Bart Staes

Procedūra : 2017/2165(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0082/2018
Pateikti tekstai :
A8-0082/2018
Priimti tekstai :

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos GNSS agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2165(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos GNSS agentūros 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos GNSS agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu[1],

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[2],

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą 2016 (05941/2018 – C8-0075/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[3], ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 912/2010, kuriuo įsteigiama Europos GNSS agentūra, panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 683/2008[4], ypač į jo 14 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje[5], ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0082/2018),

1.  patvirtina Europos GNSS agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos GNSS agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos GNSS agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2017/2165(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos GNSS agentūros 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos GNSS agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu[6],

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[7],

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą 2016 (05941/2018 – C8-0075/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[8], ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 912/2010, kuriuo įsteigiama Europos GNSS agentūra, panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 683/2008[9], ypač į jo 14 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje[10], ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0082/2018),

1.  pritaria Europos GNSS agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos GNSS agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos GNSS agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2017/2165(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos GNSS agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0082/2018),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi pagal Agentūros pajamų ir išlaidų suvestinę[11] 2016 finansiniais metais Europos GNSS agentūros (toliau – Agentūra) galutiniam biudžetui buvo skirta 29 086 327 EUR subsidija, kuri buvo 5,36 proc. didesnė, palyginti su 2015 m.;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pažymėjo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Agentūros metinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Agentūros įsipareigojimai

1.  primena Agentūrai, kad ji privalo laikytis Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013[12] 109 ir 110 straipsnių nuostatų ir kad privalo vykdyti savo įsipareigojimus vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, ypač atsakant į Europos Parlamento narių atsiųstus klausimynus ir atsakant į klausimus, kilusius vykdant 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, t y. vykdyti tolesnius veiksmus; mano, kad 2016 m. Agentūra savo įsipareigojimų neįvykdė, nes savo atsakymus siųsdavo pavėluotai ir taip pažeisdavo taisykles ir įsipareigojimus; mano, kad šis įsipareigojimų nevykdymas galėtų būti laikomas procedūrine priežastimi atidėti biudžeto įvykdymo patvirtinimą; laikosi nuomonės, kad toks vėlavimas neturėtų pasikartoti;

Tolesni veiksmai, susiję su 2014 ir 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimu

2.  susirūpinęs pažymi, kad yra daug nebaigtų vykdyti taisomųjų veiksmų, skirtų spręsti 2014 ir 2015 m. gautoms Audito Rūmų pastaboms, susijusioms su draudimo padengimu, apskaitos sistemos patvirtinimu, veiklos tęstinumo planu ir didele darbuotojų kaita; ragina Agentūrą 2018 m. įgyvendinti kuo daugiau taisomųjų veiksmų;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.  pažymi, kad 2016 finansiniais metais vykdant biudžeto stebėsenos veiksmus pasiektas 100 proc. biudžeto įgyvendinimo lygis; taip pat pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 82,42 proc.;

4.  pažymi, kad 2016 m. Agentūra toliau valdė didelę deleguotojo biudžeto dalį, 2016 m. pasirašius du naujus įgaliojimo susitarimus (EGNOS eksploatavimo ir „Galileo“ eksploatavimo susitarimus); pažymi, kad 1 074 000 000 EUR deleguotojo biudžeto lėšų panaudota įsipareigojimams įvykdyti, o 111 600 000 EUR panaudota mokėjimams;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

5.  pažymi, kad pagal Audito Rūmų ataskaitą 2016 m. įsipareigojimų asignavimų pagal 2 antraštinę dalį (Administracinės išlaidos) perkėlimo į kitą laikotarpį lygis buvo aukštas ir sudarė 2 806 212 EUR (45 proc.), palyginti su 2015 m., kai šis lygis siekė 2 511 309 EUR (42 proc.); pripažįsta, kad šie perkėlimai į kitą laikotarpį labiausiai susiję su 2016 m. suteiktomis IT paslaugomis, už kurias dar negautos sąskaitos faktūros;

6.  pripažįsta, kad Agentūros perkėlimų į kitą laikotarpį atšaukimo lygis yra labai žemas (2016 m. jis sudarė 0,7 proc. visų biudžeto eilučių); pažymi, kad, Agentūros manymu, šis lygis yra geresnis biudžeto valdymo rodiklis nei patys perkėlimai į kitą laikotarpį;

7.  pažymi, kad perkėlimus į kitą laikotarpį dažnai galima iš dalies arba visiškai pagrįsti agentūrų veiklos programų daugiamečiu pobūdžiu ir jais nebūtinai atskleidžiami biudžeto planavimo ir vykdymo trūkumai, be to, kartais jie atitinka metinio periodiškumo principą, ypač jeigu yra suplanuoti iš anksto ir apie juos pranešta Audito Rūmams;

Perkėlimai

8.  pažymi, kad 2016 m. buvo atlikti šeši vidaus perkėlimai, kuriuos visus patvirtino vykdomasis direktorius, nes jie buvo susiję su sumomis, esančiomis antraštinių dalių ribose, arba mažesnėmis nei 10 proc. tarp antraštinių dalių;

Darbuotojų politika

9.  pažymi, kad 2016 m. pradžioje Agentūroje dirbo 99 laikinai priimti tarnautojai, 36 pagal darbo sutartis dirbantys tarnautojai ir 4 deleguotieji nacionaliniai ekspertai, iš viso – 139 darbuotojai; pažymi, kad 2016 m. pabaigoje Agentūroje dirbo 113 laikinai priimtų tarnautojų (iš 113 pareigybių, patvirtintų pagal Sąjungos biudžetą), 43 pagal darbo sutartis dirbantys tarnautojai ir 4 deleguotieji nacionaliniai ekspertai, iš viso – 160 darbuotojų;

10.  susirūpinęs pažymi, kad žvelgiant į 2016 m. gruodžio 31 d. užimtų pareigybių skaičių, vyrų ir moterų skaičiaus santykis buvo 36 proc. darbuotojų moterų ir 64 proc. darbuotojų vyrų;

11.  palankiai vertina tai, kad Agentūra įgyvendino daugelį priemonių, siekdama būti patrauklesnė tiek išorėje, tiek viduje, t. y., pabrėždama savo misijos svarbą, didindama laisvų vietų sklaidą ir jas supaprastindama, suteikdama aiškumo dėl naudos darbuotojams ir tobulindama tarpžinybinio bendradarbiavimo aplinką, siekdama spręsti didelės darbuotojų kaitos problemą; ragina Agentūrą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pranešti apie šių priemonių poveikį;

12.  pabrėžia, kad profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra turėtų būti Agentūros darbuotojų politikos dalis; pažymi, kad vienam darbuotojui tekusios biudžeto išlaidos, skirtos gerovei užtikrinti, sudarė maždaug 84,70 EUR ir atitiko 1,1 dienos; pastebi, kad 2016 m. laikinojo nedarbingumo atostogų trukmė buvo 7,1 dienos vienam darbuotojui;

13.  vertina tai, kad 2017 m. Agentūra priėmė naują asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politiką; remia rengiamas mokymų sesijas, skirtas informuotumui didinti, ir siūlo šiuo klausimu reguliariai rengti mokymų ir informacijos sesijas;

14.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. Agentūra negavo jokių skundų, jai nepateikta jokių ieškinių ir nepranešta apie atvejus, susijusius su darbuotojų priėmimu į darbą arba atleidimu iš jo;

Viešieji pirkimai

15.  pažymi, kad Agentūroje vidutinis mokėjimo laikas siekė 14 dienų – daug mažiau nei 30 dienų Komisijos lyginamasis indeksas ir jos tikslinis rodiklis – 20 dienų; pažymi, kad Agentūra iš viso atliko 4 740 finansinius sandorius – 11 proc. daugiau nei 2015 m.;

16.  pažymi, kad pagal Audito Rūmų ataskaitą 2016 m. gruodžio 15 d. Agentūra pasirašė 1 500 000 000 EUR vertės preliminariąją sutartį dėl palydovų sistemos „Galileo“ eksploatavimo 2017–2027 m. laikotarpiu; be to, pažymi, kad sutartis pasirašyta atlikus viešųjų pirkimų procedūrą; pažymi, kad vienas iš susijusių dalyvių Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (toliau – Teisingumo Teismas) pradėjo teismo procesą prieš Agentūrą, siekdamas užginčyti viešųjų pirkimų procedūros rezultatą; pripažįsta, kad Teisingumo Teismo sprendimu bus nuspręsta, ar teisėta ir tvarkinga viešųjų pirkimų procedūra, susijusi su preliminariąja sutartimi ir visomis susijusiomis konkrečiomis sutartimis ir būsimais mokėjimais; nurodo, kad pirmuosius mokėjimus buvo planuota atlikti 2017 m.;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, skaidrumas ir demokratija

17.  pažymi, kad Agentūra savo svetainėje paskelbė savo vyresniosios vadovybės interesų deklaraciją ir trumpus gyvenimo aprašymus;

18.  atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra vis dar nepriėmusi informavimo apie pažeidimą politikos; tačiau, remdamasis ataskaita dėl tolesnių veiksmų, pažymi, kad Agentūra pradės vykdyti informavimo apie pažeidimą politikos priėmimo procesą, remdamasi Komisijos agentūrų įgyvendinimo taisyklėmis; procesą planuojama baigti vykdyti 2018 m.; ragina Agentūrą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pranešti, kaip priimamos ir įgyvendinamos jos informavimo apie pažeidimą taisyklės;

Pagrindiniai laimėjimai

19.  palankiai vertina tai, kad 2016 m. Agentūra nustatė šiuos tris pagrindinius pasiekimus:

–  baigė vykdyti 1 500 000 000 EUR vertės viešųjų pirkimų procedūrą dėl „Galileo“ paslaugos operatoriaus;

–  kartu su Komisija atnaujino savo įgaliojimų suteikimo susitarimą, susijusį su „Galileo“;

–  baigė vykdyti derybas ir pasirašė darbo susitarimą su Europos kosmoso agentūra (EKA) dėl „Galileo“;

Vidaus auditas

20.  pažymi, kad 2016 m. Vidaus audito tarnyba atliko Agentūros planavimo, stebėsenos ir ataskaitų teikimo procesų auditą; pabrėžia, kad vykdant auditą nepateikta jokių esminių išvadų; be to, pažymi, kad 2016 m. Vidaus audito tarnyba paskelbė apie planus 2017 m. balandžio mėn. vykdyti periodinį rizikos vertinimą;

Vidaus kontrolė

21.  pažymi, kad paskutinis atitikimo vidaus kontrolės standartams vertinimas atliktas 2015 m. spalio mėn. ir atlikus šį vertinimą paaiškėjo, kad Agentūra atitinka visus iš 16-os vidaus kontrolės standartų, išskyrus vieną – „veiklos tęstinumas“; taip pat pažymi, kad dėl to 2016 m. Agentūra pradėjo vykdyti įmonių veiklos tęstinumo vertinimą; ragina Agentūrą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pranešti apie šio vertinimo rezultatą;

22.  pažymi, kad pagal Audito Rūmų ataskaitą, Vidaus audito tarnyba (VAT) savo 2016 m. lapkričio mėn. ataskaitoje pažymėjo, kad 2016 m. neatliktas joks visos agentūros rizikos vertinimas ir tai, kad didelė Agentūros rizika neįtraukta į jos planavimo dokumentus ar veiklos ataskaitas; be to, pastebi, kad VAT pažymėjo tai, kad terminija, naudojama įvairiems veiklos vertinimo sistemos elementams, nenuosekli, todėl kyla sunkumų vykdant veiklos stebėseną; pažymi, kad Agentūra ir Vidaus audito tarnyba susitarė dėl plano imtis taisomųjų veiksmų; pripažįsta, kad Agentūra įgyvendino Vidaus audito tarnybos nustatytus faktus, susijusius su rizikos valdymu ir tai, kad 2016 m. ketvirtajame ketvirtyje Agentūra baigė rengti rizikos valdymo politiką ir procedūrą;

Kitos pastabos

23.  pažymi, kad Agentūra valdo „Galileo“ saugumo stebėjimo centrą ir „Galileo“ antžemines stotis – šie objektai yra Jungtinės Karalystės teritorijoje; nurodo, kad dar reikia nuspręsti, koks bus Jungtinės Karalystės statusas šiuose objektuose; ragina Agentūrą glaudžiai bendradarbiauti su Komisija vykstant deryboms dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES, kad būtų tinkamai pasiruošta kiek galima sumažinti bent kokį galimą neigiamą veiklos ar finansinį jo poveikį;

24.  nusivylęs pažymi, kad Agentūros matomumas vis dar nepatenkinamas ir kad jis nepakankamai atspindi Sąjungos atliekamą darbą Agentūros veiklos srityje; ragina Agentūrą imtis aktyvesnių veiksmų plačiajai visuomenei pristatant savo misiją ir darbą ir padidinti savo bendrą matomumą;

o

o o

25.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2018 m. ... ... d. rezoliucijoje[13] dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

 • [1]  OL C 417, 2017 12 6, p. 241.
 • [2]  OL C 417, 2017 12 6, p. 241.
 • [3]  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
 • [4]  OL L 276, 2010 10 20, p. 11.
 • [5]  OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
 • [6]  OL C 417, 2017 12 6, p. 241.
 • [7]  OL C 417, 2017 12 6, p. 241.
 • [8]  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
 • [9]  OL L 276, 2010 10 20, p. 11.
 • [10]  OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
 • [11]  OL C 230, 2016 6 24, p. 4.
 • [12]  2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 966/2012 208 straipsnyje (OL L 328, 2013 12 7, p. 42).
 • [13]  Tos dienos priimti tekstai, P8_TA-PROV(2018)0000.
Atnaujinta: 2018 m. balandžio 9 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika