Ziņojums - A8-0082/2018Ziņojums
A8-0082/2018

ZIŅOJUMS par Eiropas GNSS aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

23.3.2018 - (2017/2165(DEC))

Budžeta kontroles komiteja
Referents: Bart Staes

Procedūra : 2017/2165(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0082/2018
Iesniegtie teksti :
A8-0082/2018
Pieņemtie teksti :

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas GNSS aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2165(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas GNSS aģentūras 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas GNSS aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi[1],

–  ņemot vērā deklarāciju[2] par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0075/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[3] un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Regulu (ES) Nr. 912/2010, ar ko izveido Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) aģentūru, atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu vadības struktūru izveidi un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 683/2008[4], un jo īpaši tās 14. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā[5], un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0082/2018),

1.  sniedz Eiropas GNSS aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas GNSS aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas GNSS aģentūras 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2017/2165(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas GNSS aģentūras 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas GNSS aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi[6],

–  ņemot vērā deklarāciju[7] par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi 05941/2018 – C8-0075/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[8] un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Regulu (ES) Nr. 912/2010, ar ko izveido Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) aģentūru, atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu vadības struktūru izveidi un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 683/2008[9], un jo īpaši tās 14. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā[10], un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0082/2018),

1.  apstiprina Eiropas GNSS aģentūras 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas GNSS aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas GNSS aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2165(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas GNSS aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0082/2018),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir sevišķi svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstīta budžeta izstrādes koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību,

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas GNSS aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu[11] Savienības subsīdijas tās galīgajam budžetam 2016. finanšu gadā bija EUR 29 086 327, t. i., par 5,36 % lielākas nekā 2015. gadā;

C.  tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem („Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Aģentūras pienākumi

1.  atgādina Aģentūrai, ka tai ir jāievēro Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 1271/2013[12] 109. un 110. pantā paredzētie noteikumi un jāpilda savi pienākumi budžeta izpildes apstiprinājuma procedūras laikā, jo īpaši, atbildot uz Eiropas Parlamenta deputātu nosūtītās anketas jautājumiem un sniedzot atbildes uz jautājumiem 2015. gada budžeta izpildes apstiprinājuma procedūras laikā, proti, veicot pasākumus pēc budžeta izpildes apstiprinājuma; uzskata, ka 2016. gadā Aģentūra nav izpildījusi savus pienākumus, nosūtot atbildes novēloti un tādējādi pārkāpjot noteikumus un savus pienākumus; uzskata, ka tas varētu tikt uzskatīts par procesuālu pamatu budžeta izpildes apstiprināšanas atlikšanai; pauž viedokli, ka šādu kavēšanos atkārtoti pieļaut nedrīkst;

Saistībā ar 2014. un 2015. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

2.  ar bažām atzīmē virkni korektīvo pasākumu, kas pašlaik tiek veikti, reaģējot uz Revīzijas palātas 2014. un 2015. gada komentāriem par apdrošināšanas segumu, grāmatvedības sistēmas validāciju, darbības nepārtrauktības plānu un augsto personāla mainību; aicina Aģentūru 2018. gadā pabeigt pēc iespējas vairāk korektīvo pasākumu;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.  norāda, ka 2016. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības dēļ budžeta izpildes līmenis bija 100 %; turklāt atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 82,42 %;

4.  atzīmē, ka Aģentūra 2016. gadā turpināja pārvaldīt lielu deleģētā budžeta apjomu, jo 2016. gadā tika parakstīti divi jauni deleģēšanas nolīgumi (EGNOS izmantošana un Galileo izmantošana); norāda, ka 2016. gadā deleģētā budžeta saistību apjoms bija kopumā EUR 1 074 000 000, bet maksājumu apjoms bija EUR 111 600 000;

Saistības un pārnestās apropriācijas

5.  norāda uz Revīzijas palātas ziņojumā konstatēto, ka 2016. gadā pārnesto saistību apropriāciju līmenis II sadaļā (administratīvie izdevumi) bija augsts, proti, EUR 2 806 212 (45 %) salīdzinājumā ar EUR 2 511 309 (42 %) 2015. gadā; atzīst, ka šie pārnesumi galvenokārt attiecas uz 2016. gadā sniegtiem IT pakalpojumiem, par kuriem vēl nebija saņemti rēķini;

6.  atzīst, ka pārnesto apropriāciju atcelšanas līmenis Aģentūrā ir ļoti zems (0,7 % no 2016. gada vispārējā budžeta pozīcijām); norāda uz Aģentūras viedokli, ka tas labāk liecina par budžeta pārvaldību nekā pašu pārnesto apropriāciju apjoms;

7.  ņem vērā, ka pārnesumi bieži vien var būt daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un īstenošanā, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja Aģentūra tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

Pārvietojumi

8.  konstatē, ka 2016. gadā tika veikti seši iekšējie pārvietojumi, kurus visus atļāva veikt izpilddirektors, jo tie bija vai nu sadaļu ietvaros, vai arī notika starp sadaļām, taču apjoms nepārsniedza 10 %;

Personāla politika

9.  konstatē, ka 2016. gada sākumā Aģentūrā strādāja 99 pagaidu darbinieki, 36 līgumdarbinieki un 4 norīkotie valstu eksperti, t. i. kopā 139 darbinieki; atzīmē, ka 2016. gada beigās Aģentūrā strādāja 113 pagaidu darbinieki (no 113 štata vietām, kas ir atļautas saskaņā ar Savienības budžetu), 43 līgumdarbinieki un 4 norīkotie valstu eksperti, tādējādi kopējais darbinieku skaits bija 160;

10.  ar bažām norāda, ka, ņemot vērā 2016. gada 31. decembrī aizpildītās štata vietas, konstatējama šāda darbinieku dzimumu attiecība — 36 % sieviešu un 64 % vīriešu;

11.  atzinīgi vērtē Aģentūras īstenotos daudzos pasākumus, kuru mērķis ir palielināt tās pievilcību gan iekšēji, gan ārēji, piemēram, uzsverot tās misijas nozīmīgumu, paplašinot informācijas par vakancēm izplatīšanu un to vienkāršojot, precizējot ziņas par darbiniekiem paredzētajiem pabalstiem un uzlabojot starpiestāžu sadarbības vidi, lai risinātu augstās personāla mainības problēmu; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šo darbību rezultātiem;

12.  uzsver, ka darba un privātās dzīves līdzsvaram vajadzētu būt daļai no Aģentūras personāla politikas; uzsver, ka labjutības pasākumiem izlietotie budžeta līdzekļi ir aptuveni EUR 84,70 uz vienu darbinieku, kas atbilst 1,1 dienai; konstatē, ka vidējais slimības atvaļinājuma dienu skaits 2016. gadā bija 7,1 diena katram darbiniekam;

13.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra 2017. gadā pieņēma jaunu politiku attiecībā uz personas cieņas aizsardzību un uzmākšanās novēršanu; atbalsta to, ka tika rīkoti mācību kursi, lai palielinātu personāla informētību, un ierosina regulāri rīkot apmācības un informatīvas sanāksmes par šo jautājumu;

14.  ar gandarījumu norāda, ka saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā vai atlaišanu 2016. gadā Aģentūra nav saņēmusi nevienu sūdzību vai ziņojumu un nav ierosināta neviena lieta tiesā;

Iepirkums

15.  konstatē, ka Aģentūras vidējais maksājumu laiks bija 14 dienas, kas ir ievērojami zem Komisijas noteiktā 30 dienu standarta un 20 dienu mērķa; pieņem zināšanai, ka Aģentūra apstrādāja kopumā 4740 finanšu darījumus, kas ir par 11 % vairāk nekā 2015. gadā;

16.  no Revīzijas palātas ziņojuma konstatē, ka Aģentūra 2016. gada 15. decembrī parakstīja pamatlīgumu par Galileo satelītsistēmas izmantošanu laikposmā no 2017. līdz 2027. gadam par kopumā EUR 1 500 000 000; turklāt atzīmē, ka šo līgumu piešķīra atbilstoši publiskā iepirkuma procedūrai; ņem vērā, ka viens no iesaistītajiem konkursa pretendentiem ir iesniedzis pret Aģentūru vērstu prasību Eiropas Savienības Tiesā (Tiesā), apstrīdot iepirkuma procedūras iznākumu; konstatē, ka ar Tiesas nolēmumu tiks noteikta pamatlīguma iepirkuma procedūras likumība un pareizība, kas attieksies arī uz visiem saistītajiem specifiskajiem līgumiem un nākotnes maksājumiem; norāda, ka pirmie maksājumi veicami 2017. gadā;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība, pārredzamība un demokrātija

17.  konstatē, ka Aģentūra tās tīmekļa vietnē publicēja augstākās vadības interešu deklarācijas un īsus dzīves aprakstus (CV);

18.  norāda, ka Aģentūra vēl arvien nav pieņēmusi politiku trauksmes celšanas jomā; no pārskata par ieteikumu īstenošanu tomēr konstatē, ka Aģentūra sāks trauksmes celšanas politikas pieņemšanas procesu, pamatojoties uz Komisijas īstenošanas noteikumiem aģentūrām, un šo procesu paredzēts pabeigt 2018. gadā; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par to, kā tiek pieņemti un ieviesti noteikumi par trauksmes celšanu;

Galvenie sasniegumi

19.  atzinīgi vērtē Aģentūras noteiktos trīs galvenos sasniegumus 2016. gadā, proti, tā:

–  pabeidza EUR 1 500 000 000 vērto iepirkumu par Galileo pakalpojuma operatoru;

–  atjaunināja deleģēšanas nolīgumu ar Komisiju attiecībā uz Galileo;

–  pabeidza sarunas ar Eiropas Kosmosa aģentūru (ESA) par Galileo un parakstīja darba vienošanos;

Iekšējā revīzija

20.  konstatē, ka 2016. gadā Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica revīziju par Aģentūras plānošanas, uzraudzības un ziņošanas procesu; uzsver, ka revīzijā nebija kritisku konstatējumu; turklāt norāda, ka IAS 2016. gadā paziņoja par plāniem 2017. gada aprīlī veikt Aģentūras regulāro riska novērtējumu;

Iekšējā kontrole

21.  norāda, ka jaunākais novērtējums par atbilstību iekšējās kontroles standartiem tika veikts 2015. gada oktobrī un tas apliecināja, ka Aģentūrā ievēro 15 no 16 iekšējās kontroles standartiem darbības nepārtrauktības jomā; turklāt atzīmē, ka pēc tam 2016. gadā Aģentūra uzsāka uzņēmuma darbības nepārtrauktības novērtējumu; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šā novērtējuma rezultātiem;

22.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu IAS 2016. gada novembra revīzijas ziņojumā secināja, ka 2016. gadā nebija veikts visas Aģentūras ikgadējais riska novērtējums un ka Aģentūras svarīgākie riska faktori nav iekļauti ne tās plānošanas dokumentos, ne darbības pārskatos; turklāt norāda arī uz IAS konstatēto, ka snieguma mērīšanas sistēmas dažādajos elementos izmantotā terminoloģija nav konsekventa un tas traucē snieguma uzraudzību; ņem vērā, ka Aģentūra un IAS vienojās par koriģējošas rīcības plānu; atzīst, ka Aģentūra ir ieviesusi IAS ieteikumus par riska pārvaldību un ka 2016. gada ceturtajā ceturksnī Aģentūra ir pabeigusi uzņēmuma riska pārvaldības politikas un procedūras izstrādi;

Citi komentāri

23.  atzīmē, ka Aģentūra pārvalda Apvienotās Karalistes teritorijā izvietoto Galileo drošības uzraudzības centru un Galileo zemes stacijas; norāda, ka vēl jānovērtē Apvienotās Karalistes statuss saistībā ar šīm struktūrām; aicina Aģentūru strādāt ciešā sadarbībā ar Komisiju attiecībā uz Brexit sarunām, lai Aģentūra būtu pietiekami sagatavota minimizēt jebkādu negatīvu darbības vai finansiālo ietekmi, kas varētu rasties;

24.  ar nožēlu konstatē, ka Aģentūras redzamība vēl arvien nav apmierinoša un ka tā nepietiekami uzsver Savienības paveikto Aģentūras darbības jomā; aicina Aģentūru rīkoties aktīvāk, iepazīstinot ar savu uzdevumu plašāku sabiedrību un palielinot tās vispārējo redzamību;

o

o

25.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2018. gada ... rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli[13].

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

 • [1]  OV C 417, 6.12.2017., 241. lpp.
 • [2]  OV C 417, 6.12.2017., 241. lpp.
 • [3]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
 • [4]  OV L 276, 20.10.2010., 11. lpp.
 • [5]  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
 • [6]  OV C 417, 6.12.2017., 241. lpp.
 • [7]  OV C 417, 6.12.2017., 241. lpp.
 • [8]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
 • [9]  OV L 276, 20.10.2010., 11. lpp.
 • [10]  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
 • [11]  OV C 230, 24.06.2016., 4. lpp.
 • [12]  Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 966/2012 208. pantā (OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.).
 • [13]  Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2018)0000.
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 11. aprīlis
Juridisks paziņojums - Privātuma politika