Procedură : 2017/2165(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0082/2018

Texte depuse :

A8-0082/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.60

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0165

RAPORT     
PDF 609kWORD 63k
23.3.2018
PE 613.459v02-00 A8-0082/2018

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2165(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Bart Staes

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2165(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0075/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 912/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 de instituire a Agenției GNSS European, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului(4), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0082/2018),

1.  acordă directorului executiv al Agenției GNSS European descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției GNSS European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2016

(2017/2165(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Agenției(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0075/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 912/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 de instituire a Agenției GNSS European, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului(9), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0082/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției GNSS European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS european aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2165(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0082/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna guvernare a resurselor umane,

B.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(11), subvenția Uniunii pentru bugetul definitiv al Agenției pentru Sistemul Global European de Navigație prin Satelit (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 29 086 327 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 5,36 % față de bugetul pe 2015;

C.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) declară, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2016 (denumit în continuare „raportul Curții”), că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

Obligațiile agenției

1.  îi reamintește Agenției că trebuie să respecte dispozițiile prevăzute la articolele 109 și 110 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013(12) al Comisiei și că trebuie să își îndeplinească obligațiile în cursul procedurii de descărcare de gestiune, în special să răspundă la chestionarul trimis de către deputații în Parlamentul European și la întrebările adresate în cursul procedurii de descărcare de gestiune 2015, așa-numitul exercițiu de monitorizare a măsurilor subsecvente; consideră că, în 2016, Agenția nu și-a îndeplinit obligațiile, pentru că a trimis răspunsurile prea târziu, încălcând astfel normele și obligațiile care îi revin; este de părere că acesta ar putea fi considerat un motiv procedural pentru a amâna procedura de descărcare de gestiune; consideră că această întârziere nu trebuie să se mai repete;

Măsuri luate în urma descărcării de gestiune din 2014 și 2015

2.  observă cu îngrijorare numărul de măsuri corective în curs de derulare ca răspuns la observațiile Curții din 2014 și 2015 privind contractele de asigurare, validarea sistemului contabil, planul de asigurare a continuității activității și rata ridicată de rotație a personalului; invită Agenția să finalizeze cât mai multe acțiuni corective în 2018;

Gestiunea bugetară și financiară

3.  constată că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2016 au condus la o rată de execuție bugetară de 100 %; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 82,42 %;

4.  ia act de faptul că, în 2016, Agenția a gestionat în continuare un buget delegat ridicat, în urma semnării în 2016 a două noi acorduri de delegare (exploatarea sistemelor Galileo și EGNOS); ia act de faptul că în 2016 a fost angajat un buget delegat total în valoare de 1 074 000 000 EUR și au fost efectuate plăți în valoare de 111 600 000 EUR;

Credite de angajament și reportări

5.  observă că, potrivit raportului Curții, în 2016 nivelul creditelor de angajament reportate de la titlul II (cheltuieli administrative) a fost ridicat, de 2 806 212 EUR (45 %), față de 2 511 309 (42 %) în 2015; este conștient că aceste reportări sunt legate în principal de servicii informatice furnizate în 2016 pentru care nu s-au primit încă facturi;

6.  recunoaște că nivelul reportărilor anulate ale Agenției este foarte scăzut (0,7 % în ansamblul bugetului 2016); ia notă de faptul că Agenția consideră acest lucru ca fiind un indiciu mai bun al calității gestiunii bugetare decât nivelul propriu-zis al reportărilor;

7.  observă că reportările pot fi adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor, că acestea nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp și comunicate Curții;

Transferuri

8.  observă că, în 2016, au fost prelucrate șase transferuri interne, toate acestea autorizate de către directorul executiv, întrucât privesc fie transferuri de sume în cadrul acelorași titluri, fie transferuri între titluri în proporție mai mică de 10 %;

Politica de personal

9.  ia act de faptul că, la începutul anului 2016, în Agenție lucrau 99 de agenți temporari, 36 de agenți contractuali și 4 experți naționali detașați, dintr-un total de 139 de angajați; constată că, la sfârșitul lui 2016, Agenția număra 113 de agenți temporari (dintre cele 113 de posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii), 43 agenți contractuali și 4 experți naționali detașați, ridicând numărul total de angajați la 160;

10.  ia act cu preocupare de faptul că, potrivit numărului de posturi ocupate la 31 decembrie 2016, în 2016 rata echilibrului de gen a fost de 36 % femei față de 64 % bărbați;

11.  apreciază faptul că Agenția a introdus numeroase măsuri pentru a-și mări atractivitatea, atât pe plan extern, cât și pe plan intern, de exemplu, insistând asupra importanței misiunii sale, prin difuzarea în cercuri mai largi a posturilor vacante și simplificarea candidaturii, clarificarea beneficiilor pentru personal și întărirea climatului de colaborare interdepartamentală pentru a trata problema ratei ridicate de rotație a personalului; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune despre impactul acestor măsuri;

12.  subliniază că echilibrul dintre viața profesională și cea privată ar trebui să facă parte din politica de personal a Agenției; constată că bugetul cheltuit pentru activități de recreare se ridică la aproximativ 84,70 EUR pe angajat, adică echivalentul a 1,1 zile; constată că numărul mediu de zile de concediu medical per membru al personalului a fost de 7,1;

13.  salută faptul că, în 2017, Agenția a adoptat o politică nouă de protecție a demnității persoanei și de prevenire a hărțuirii; sprijină formările organizate pentru a sensibiliza personalul în acest sens și sugerează organizarea periodică de sesiuni de formare și informare pe această temă;

14.  constată cu satisfacție că Agenția nu a primit nicio reclamație și că nu i-au fost intentate acțiuni în justiție sau cazuri legate de angajarea sau concedierea de personal în 2016;

Achizițiile

15.  ia act de faptul că, în medie, termenele de plată ale Agenției au fost de 14 zile, sub termenul de referință de 30 de zile al Comisiei și sub obiectivul de 20 de zile al acesteia; ia act de faptul că Agenția a efectuat în total 4 740 de operațiuni financiare, ceea ce reprezintă o creștere de 11 % față de 2015;

16.  ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, Agenția a semnat, la 15 decembrie 2016, un contract cadru privind exploatarea sistemului Galileo de radionavigație prin satelit în perioada 2017-2027, care se ridică la 1 500 000 000 EUR; mai notează că contractul a fost atribuit în urma unei proceduri de achiziții publice; semnalează că unul dintre ofertanții implicați a introdus o acțiune împotriva agenției la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Curtea de Justiție), contestând rezultatul procedurii de achiziții; este conștient că prin hotărârea sa Curtea de Justiție a UE se va pronunța în legătură cu legalitatea și regularitatea procedurii de achiziție, a contractului-cadru și a contractelor specifice aferente și plăților viitoare. subliniază că primele plăți sunt preconizate pentru anul 2017;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, transparența și democrația

17.  constată că Agenția a publicat CV-urile și declarațiile de interese ale conducerii sale superioare pe site-ul său web;

18.  evidențiază că Agenția nu a adoptat încă o politică privind denunțarea de nereguli; constată însă din raportul de monitorizare că Agenția va începe procesul de adoptare a unei politici privind denunțarea de nereguli în funcție de normele aplicare ale Comisiei pentru agenții, care se speră a fi finalizate în 2018; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la adoptarea și punerea în aplicare a normelor privind denunțătorii de nereguli;

Principalele realizări

19.  salută principalele trei realizări identificate de Centru în 2016, și anume că:

–  a finalizat achiziția de 1 500 000 000 EUR privind operarea sistemului Galileo;

–  și-a actualizat acordul de delegare cu Comisia privind Galileo;

–  a încheiat negocierile și a semnat un acord de lucru cu Agenția Spațială Europeană (ESA) privind Galileo;

Auditul intern

20.  remarcă că în 2016 Serviciul de Audit Intern (IAS) a realizat un raport de audit privind procesele de planificare, monitorizare și raportare ale Agenției; subliniază faptul că auditul nu a tras nicio concluzie critică; în plus, ia act de faptul că, în 2016, IAS a anunțat că are de gând să efectueze o evaluare periodică a riscurilor pentru Agenție în aprilie 2017;

Controalele interne

21.  ia act de faptul că ultima evaluare privind conformitatea cu standardele de control intern a avut loc în octombrie 2015 și a arătat că Agenția se conformează cu toate cele 16 standarde de control intern, „Continuitatea activității” în afară de unul; mai notează că ulterior în 2016 Agenția a inițiat o evaluare a continuității activității interne; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatul evaluării;

22.  constată că potrivit raportului Curții în raportul său de audit din noiembrie 2016 IAS a observat că, în 2016, nu a avut loc un exercițiu anual de evaluare a riscurilor la nivelul întregii agenții și că riscurile semnificative la adresa acesteia nu sunt incluse în documente sale de planificare și nici în rapoartele de activitate; mai observă că IAS a observat că terminologia utilizată pentru diferitele elemente ale sistemului de măsurare a performanței nu este folosită în mod consecvent, afectând procesul de monitorizare a performanței; observă că Agenția și IAS au convenit asupra unui plan de acțiuni corective; ia act de faptul că Agenția a pus în aplicare constatările Serviciului de Audit Intern în ceea ce privește gestionarea riscurilor și că, la întrebarea 4/2016, Agenția a finalizat o politică și proceduri de gestionare a riscurilor la nivelul întreprinderii;

Alte observații

23.  relevă că Agenția gestionează atât Centrul de monitorizare a securității sistemului Galileo, cât și stațiile terestre Galileo, ambele aflate pe teritoriul Regatului Unit; scoate în evidență că viitorul statut al Regatului Unit în raport cu aceste entități nu a fost încă stabilit; invită Agenția să lucreze în strânsă cooperare cu Comisia în ceea ce privește negocierile referitoare la Brexit, astfel încât să fie suficient de pregătită pentru a reduce la minimum orice impact operațional sau financiar negativ care ar putea apărea;

24.  observă cu dezamăgire că vizibilitatea Agenției nu este încă satisfăcătoare și că nu ilustrează suficient de bine activitatea desfășurată de Uniune în domeniul de lucru al acesteia; invită Agenția să adopte o atitudine mai proactivă în a-și prezenta misiunea și activitatea către publicul mai larg și în a-și crește vizibilitatea generală;

o

o o

25.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2018(13) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 417, 6.12.2017, p. 241.

(2)

JO C 417, 6.12.2017, p. 241.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 276, 20.10.2010, p. 11.

(5)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(6)

JO C 417, 6.12.2017, p. 241.

(7)

JO C 417, 6.12.2017, p. 241.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 276, 20.10.2010, p. 11.

(10)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(11)

JO C 230, 24.6.2016, p. 4.

(12)

Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 7.12.2013, p. 42).

(13)

Texte adoptate la această dată, P8_TA-PROV(2018)0000.

Ultima actualizare: 11 aprilie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate