Procedūra : 2017/2177(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0083/2018

Pateikti tekstai :

A8-0083/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.35

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0140

PRANEŠIMAS     
PDF 736kWORD 73k
23.3.2018
PE 613.447v02-00 A8-0083/2018

dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2177(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Bart Staes

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2177(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Biuro atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Biuras įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo(4), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0083/2018),

1.  atideda savo sprendimo, kuriuo Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui patvirtinama, kad Biuro 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas, priėmimą;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2017/2177(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Biuro atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Biuras įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo(9), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(10), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0083/2018),

1.  atideda Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymą;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2017/2177(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0083/2018),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi pagal pajamų ir išlaidų suvestinę(11) galutinis Europos prieglobsčio paramos biuro (toliau – Biuras) 2016 finansinių metų biudžetas buvo 65 370 233,75 EUR, t. y. 309,98 proc. didesnis, palyginti su 2015 m.; kadangi jis padidėjo atsiradus naujoms papildomoms užduotims, kuriomis padidinami įgaliojimai;

C.  kadangi 29 463 600 EUR skiriama iš Sąjungos biudžeto, 21 710 759 EUR – iš kitų įnašų, daugiausia iš susitarimų dėl dotacijų iš Komisijos, ir 1 900 134 EUR – iš asocijuotųjų šalių (Norvegijos Karalystės ir Šveicarijos Konfederacijos) įnašų;

D.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pranešė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Biuro metinės ataskaitos yra patikimos, tačiau negalėjo gauti pakankamų ir tinkamų audito įrodymų dėl jose nurodytų finansinių operacijų teisėtumo ir tvarkingumo;

Tolesnės priemonės, susijusios su 2013 ir 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į neišspręstų klausimų ir tebevykdomų taisomųjų veiksmų skaičių, atsižvelgiant į 2013 ir 2014 m. Audito Rūmų pastabas, susijusias su pavėluotais mokėjimais, vidaus kontrolės standartais ir didele darbuotojų kaita; ragina Biurą per 2018 m. kaip įmanoma greičiau pabaigti taisomuosius veiksmus ir apie jų įgyvendinimą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai;

Kvalifikuotos nuomonės dėl finansinių operacijų teisėtumo ir tvarkingumo pagrindas ir sprendimas atidėti patvirtinimą, kad biudžetas įvykdytas

2.  labai apgailestauja dėl Audito Rūmų padarytų esminių išvadų dėl dviejų iš penkių 2016 m. vykusių reikšmingų viešųjų pirkimų procedūrų, už kurias mokėjimai buvo atlikti per tuos metus, o tai rodo biudžetinės drausmės stoką Biuro viešųjų pirkimų procedūrose:

3.   primena, kad dviejų iš trijų konkurso dalyvių, dalyvavusių vienoje audituotoje viešųjų pirkimų procedūroje dėl paslaugų teikimo pagal preliminariąją paslaugų sutartį 2016–2020 m. laikotarpiui, kurios vertė siekia 4 000 000 EUR, buvo paprašyta pateikti papildomos informacijos, susijusios su vienodasis atrankos kriterijais; primena, kad nepaisant to, kad nė vienas iš jų nepateikė prašytos informacijos (asmenų, kurie turėjo atlikti užduotį Biuro patalpose, gyvenimo aprašymai), tik vienas iš jų buvo pašalintas iš procedūros dėl šios priežasties; pažymi, kad kitam konkurso dalyviui sutartis buvo skirta remiantis tuo, kad atitinkami gyvenimo aprašymai bus pateikti po sutarties skyrimo; todėl mano, kad pirkimo procedūra neatitiko vienodo požiūrio principo ir kad sutartis buvo skirta konkurso dalyviui, kuris neįvykdė visų atrankos kriterijų; todėl mano, kad preliminarioji sutartis ir susiję 2016 m. mokėjimai, siekiantys 920 561 EUR, netvarkingi;

4.   primena, kad 2016 m. vasario mėn. Biuras tiesiogiai skyrė preliminariąją sutartį už laikinas paslaugas, kad atsižvelgdamas į migracijos krizę suteiktų paramą 12 mėnesių laikotarpiui; sutarties suma siekė 3 600 000 EUR; apgailestauja, kad preliminarioji sutartis buvo paskirta vienam iš anksto atrinktam ekonominės veiklos vykdytojui, netaikant jokių Finansiniame reglamente išdėstytų pirkimo procedūrų; todėl mano, kad sutarties skyrimas neatitiko atitinkamų Sąjungos taisyklių ir kad 2016 m. susiję mokėjimai, siekiantys 592 273 EUR, netvarkingi;

5.  pažymi, kad su šių dviejų preliminariųjų sutarčių skyrimu susijusi suma sudaro 2,9 proc. visų 2016 m. Biuro išlaidų;

6.  pažymi, kad, Biuro duomenimis, 3 dalyje minimos preliminariosios sutarties atveju Biuras priėmė sprendimą remdamasis tuo, kad subrangovas, kuriam paskirta sutartis, buvo vienintelis, turėjęs galimybę įvykdyti sutartinius įsipareigojimus; be to, pažymi, kad 4 dalyje minimos preliminariosios sutarties atveju Biuro veiksmus lėmė ypatinga skuba, susijusi su migracijos krize, kuri tuo metu buvo didžiausia, ir būtinybė įgyvendinti Tarybos sprendimus, susijusius su Biurui patikėtomis užduotimis kritiniais atvejais; pažymi, kad tomis ypatingomis aplinkybėmis pasirinktas subrangovas anksčiau buvo sudaręs sutartį su kita Sąjungos agentūra, esančia Graikijoje; pažymi, kad sprendimas buvo dokumentuotas ir patvirtintas prašyme dėl išimtinių atvejų;

7.  iki 2018 m. birželio 15 d. prašo Biuro parengti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai ataskaitą apie priemones, kurių imtasi Audito Rūmų nustatytoms problemoms ištaisyti;

8.  pažymi, kad Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) pradėjo tyrimą dėl Biuro veiksmų; visapusiškai paiso OLAF tyrimo nepriklausomumo ir to, kad atskira tokio tyrimo dalis negali būti atskleista tol, kol nebaigtas visas tyrimas;

9.  mano, kad priimti sprendimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, prieš susipažįstant su visa atitinkama su Biuro veikla susijusia informacija, būtų neatsakinga; ragina OLAF informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie tyrimo, kai tik jis bus baigtas, rezultatus, tam, kad į Biuro 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo ataskaitą galėtų įtraukti bet kokius susijusius nustatytus faktus;

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

10.  pažymi, kad pagal Audito Rūmų ataskaitą 2016 m. rugpjūčio mėn. Biuras paskelbė atvirą procedūrą (penkios dalys), kad paskirtų preliminariąją sutartį, kuri apimtų jo kultūrinių tarpininkų ir (arba) vertėjų žodžiu poreikį įvairiose šalyse; taip pat pažymi, kad visa preliminariosios sutarties suma keturių pasirašytų ir audituotų šalių atveju (2–5 dalys) buvo 60 000 000 EUR ketveriems metams; pastebi, kad tos keturios dalys buvo skirtos tam pačiam konkurso dalyviui kaip pirmajam sutarties vykdytojui pagal pakopinę sistemą; pažymi, kad tas sutarties vykdytojas atitiko atrankos kriterijų finansinius reikalavimus (1 000 000 EUR metinės apyvartos), išskyrus dėl vienų iš trejų ankstesnių metų, dėl kurių buvo pasirašyta naudos sutartis su ne pelno organizacija, kuri įsipareigojo sukurti „apyvartą“ sutarties vykdytojui; primena, kad pagal Finansinį reglamentą leidžiama remtis kitų subjektų finansinėmis ir ekonominėmis galimybėmis; apgailestauja, kad vis dėlto šiuo atveju nėra aišku, kaip gali būti sukurta šio subjekto „apyvarta“, nei ar, atsižvelgiant į jo veiklos pobūdį, jis gali remti teiktinų paslaugų teikimą; mano, kad Biuras turėjo atmesti pasiūlymą, nes jis neatitiko konkurso dalyvių ekonominių ir finansinių galimybių reikalavimų; mano, kad preliminarioji sutartis ir visi susiję mokėjimai yra netvarkingi (2016 m. mokėjimų nebuvo);

Biudžeto ir finansų valdymas

11.  su susirūpinimu pažymi, kad dėl 2016 finansiniais metais atliktos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo žemas, t. y. 80,64 proc.; taip pat pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 63,40 proc.;

12.  pažymi, kad Biuro darbo programa buvo pakeista tris kartus, o biudžetas – keturis kartus, siekiant atsižvelgti į reikšmingus pokyčius, įvykusius 2016 m., visų pirma į Biuro gerokai išaugusius veiklos palaikymo veiksmus kai kurių valstybių narių migracijos valdymo rėmimo grupėse, ir į ES ir Turkijos pareiškimo įgyvendinimą; prašo Biuro atsižvelgti į Audito Rūmų specialiąją ataskaitą 6/2017 „ES atsakas į pabėgėlių krizę: krizės centrų koncepcija“ ir ragina Audito Rūmus pirmenybę teikti šios specialiosios ataskaitos ataskaitai dėl tolesnių veiksmų, kurią parengti paprašė Parlamentas, kad kuriant platesnę ES ir jos valstybės narių prieglobsčio sistemą būtų atsižvelgta į krizės centrus;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

13.  pažymi, kad įsipareigotų asignavimų perkėlimų lygis II antraštinėje dalyje (administracinės išlaidos) buvo aukštas, jis sudarė 2 500 000 EUR arba 43,9 proc.(palyginti su 1 076 583 EUR arba 36,9 proc. 2015 m.); pripažįsta, kad perkėlimai daugiausia susiję su IT infrastruktūra, vertimais ir leidiniais, konsultacijų verslo klausimais paslaugomis ir sąnaudomis, susijusiomis su administracinės valdybos susirinkimais, dėl kurių sutartys buvo pasirašytos 2016 m. pabaigoje arba sąskaitos išrašytos tik 2017 m.;

14.  pažymi, kad į kitą laikotarpį perkeliamos sumos, kurios dažnai iš dalies arba visiškai pateisinamos daugiamečiu agentūrų veiksmų programų pobūdžiu, nebūtinai liudija apie netinkamą biudžeto planavimą ir įgyvendinimą ir ne visada prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui, visų pirma jeigu Biuras planuoja tokius perkėlimus iš anksto ir praneša apie juos Audito Rūmams;

Perkėlimai

15.  pažymi, kad 2016 m. vykdomasis direktorius įvykdė 20 biudžeto perkėlimų tam, kad kompensuotų biudžeto deficitą ir prisitaikytų prie eksponentiškai didėjančių biudžeto poreikių migracijos valdymo rėmimo grupėse, ypač po ES ir Turkijos pareiškimo; su susirūpinimu pažymi, kad vienas iš keturių perkėlimų tarp antraštinių dalių buvo įvykdytas vykdomojo direktoriaus sprendimu, nors juo buvo viršyta 10 proc. riba, nustatyta EASO finansinio reglamento 27 straipsnio 1 dalies a punkte(12); pažymi, kad antrą kartą pakeisdama 2016 m. biudžetą, perkėlimą netrukus patvirtino administracinė valdyba;

16.  atkreipia dėmesį į tai, kad dėl migracijos krizės 2016 m. Biuro biudžetas iš dalies keistas keturis kartus siekiant reaguoti į Komisijos ir valstybių narių raginimus išplėsti veiklą atsižvelgiant į tai, kad 2015–2016 m. padaugėjo atvykstančių prieglobsčio prašytojų; laikosi nuomonės, kad dėl to Biuras patyrė sunkumų panaudodamas šias lėšas ir tai savo ruožtu lėmė tam tikrus asignavimų panaikinimus ir perkėlimus į kitą laikotarpį, taip pat iškilo problemų, susijusių su biudžeto ir finansinių taisyklių laikymusi; pabrėžia, kad ši padėtis ateityje turėtų būti ištaisyta;

Viešieji pirkimai ir darbuotojų politika

17.  apgailestauja dėl to, kad, atsižvelgiant į Biuro finansinėse ataskaitose atspindimus mokėjimus, dvi iš penkių audituotų pirkimo procedūrų buvo neteisėtos ir jų metu atitinkamai nepagrįstai išmokėtos sumos, kurios atitinka 2,9 proc. visų išlaidų; taip pat pažymi, kad pasirašyta netinkama papildoma preliminarioji sutartis ir neatlikta su ja susijusių mokėjimų; atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. Biuras jau ėmėsi taisomųjų veiksmų, kad vykdant šias procedūras sudarytos sutartys būtų pakeistos naujomis sutartimis; ragina Biurą užtikrinti, kad tokie pažeidimai nepasikartotų;

18.  su susirūpinimu pažymi, kad iš 2016 m. Biuro atliktų 4861 mokėjimo 2007 mokėjimai buvo atlikti pasibaigus teisėtam mokėjimo terminui (41 proc.); vis dėlto pažymi, kad taip nutiko daugiausia dėl eksponentiškai didėjančio biudžeto; pripažįsta, kad, anot Biuro, jo veiklos apimtys padidėjo eksponentiškai, todėl labai padaugėjo finansinių sandorių, kuriuos atlikti turėjo tas pat darbuotojų skaičius; su pasitenkinimu pažymi, kad Biuras ėmėsi įvairių priemonių šiai situacijai spręsti; pripažįsta, kad tikimasi, jog dėl šių priemonių mokėjimų lygis iki 2017 m. pirmojo pusmečio pabaigos pasieks normalų; ragina Biurą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šių priemonių poveikį;

19.  pažymi, kad pagal Audito Rūmų ataskaitą perkančiosios organizacijos raštu paprašo pateikti išsamesnę informaciją apie svarbias kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis, jei pasirodo, kad jos yra neįprastai žemos, ir suteikia konkurso dalyviui galimybę pateikti savo pastabas; tačiau pažymi, kad dviejų dalių (3 ir 5 dalies) atveju, viešuoju būdu perkant kultūrinių tarpininkų ir (arba) vertėjų žodžiu paslaugas įvairiose šalyse, Biuras sulaukė finansinių pasiūlymų, kurie buvo atitinkamai 50 proc. ir 31 proc. mažesni už kitus mažiausius pasiūlymus; labai apgailestauja, kad, nors tai yra neįprastai mažos kainos pasiūlymai, Biuras nemanė, kad reikėtų gauti su tuo susijusių papildomų konkurso dalyvio paaiškinimų;

20.  primena, kad 2014 m. Komisija daugiau nei 50 Sąjungos institucijų ir įstaigų, įskaitant Biurą, vardu su vienu sutarties vykdytoju pasirašė preliminariąją sutartį dėl programinės įrangos licencijų įsigijimo ir techninės priežiūros bei pagalbos teikimo; pažymi, kad preliminariosios sutarties vykdytojas veikia kaip tarpininkas tarp Biuro ir tiekėjų, kurie gali patenkinti Biuro poreikius; pažymi, kad šių tarpininkavimo paslaugų atveju preliminariosios sutarties vykdytojas turi teisę į tiekėjų kainų padidinimus, siekiančius nuo 2 iki 9 proc.; be to, pažymi, kad 2016 m. visi mokėjimai preliminariosios sutarties vykdytojui sudarė 534 900 EUR; apgailestauja, kad Biuras sistemingai netikrino kainų ir jų padidinimų, nustatytų kartu su tiekėjų kotiruotomis kainomis, ir preliminariosios sutarties vykdytojui pateiktų sąskaitų faktūrų; remdamasis Biuro atsakymu pažymi, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. Biuras turėjo pradėti sistemingai tikrinti kiekvieną kotiruotą kainą, viršijančią 135 000 EUR;

21.  pastebi, kad 2016 m. pradžioje stipriai padaugėjus Biurui skiriamų užduočių, jo ištekliai, tiek finansinių asignavimų, tiek darbuotojų atžvilgiu, buvo pakartotinai padidinti; su pasitenkinimu pažymi, kad, siekiant veiksmingai panaudoti ir valdyti tuos išteklius, buvo nuspręsta supaprastinti Biuro vidinę organizacinę struktūrą, atsižvelgiant į naujas papildomas jam skiriamas užduotis; pažymi, kad 2016 m. gegužės 12 d. administracinė valdyba patvirtino naują organizacinę struktūrą, kaip pasiūlė vykdomasis direktorius; ragina Biurą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie patobulinimus, kurių tikimasi iš šios naujos organizacinės struktūros;

22.  pažymi, kad 2016 m. gruodžio 31 d. Biure dirbo 136 darbuotojai, tiek tarnyboje, tiek skirtieji, įskaitant 86 laikinai priimtus tarnautojus (iš 91 pareigybių, patvirtintų Sąjungos biudžete), 43 sutartininkus ir 7 deleguotuosius nacionalinius ekspertus; pažymi, kad 63,2 proc. visų darbuotojų buvo moterys, o 36,8 proc. – vyrai; ragina Biurą atkreipti dėmesį į lyčių pusiausvyrą ir atsižvelgti į tai įdarbinant darbuotojus ateityje;

23.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. sparčiai daugėjo operacinės veiklos, todėl su šia veikla susijusių darbo kategorijų padaugėjo nuo 58,18 proc. 2015 m. iki 63,31 proc. 2016 m.;

24.  pažymi, kad Biuras gavo vieną skundą, susijusį su nesėkmingu bandomuoju laikotarpiu; prašo Biuro informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją, kai skundas bus išspręstas;

25.  pažymi, kad 2016 m. Biuro darbuotojai laikinojo nedarbingumo atostogų išnaudojo vidutiniškai 2,4 dienas; su tam tikru susirūpinimu pastebi, kad Biuras nepateikė ataskaitos apie 2016 m. skirtą biudžetą ar kiek dienų buvo skiriama vienam darbuotojui gerovės užtikrinimo veiklai; apgailestauja, kad Biuras neįvardijo skirtingų su gerove susijusių veiksmų, vykdytų 2016 m., kaip to reikalavo Parlamentas;

26.   susirūpinęs pažymi, kad Biuras dar nėra parengęs priekabiavimo prevencijos politikos; ragina Biurą įsteigti konfidencialų patarėjų tinklą, kuris būtų politikos, susijusios su žmogaus orumo apsauga ir psichologinio bei seksualinio priekabiavimo prevencija, dalis, ir rengti informuotumo didinimo sesijas, teikti standartinę informaciją apie priekabiavimą intraneto svetainėje ir pristatyti programą naujiems darbuotojams, įskaitant pristatymą apie sveikatą ir gerovę;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, skaidrumas ir demokratija

27.  pripažįsta, kad, anot Biuro, per pirmąjį 2018 m. pusmetį jis parengs praktinį vadovą apie interesų konfliktų prevenciją ir valdymą ir privalomas apie pažeidimus informuojančių asmenų apsaugos taisykles; ragina Biurą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šios priemonės įgyvendinimą;

28.  pažymi, kad Biuras toliau didins spaudimą, siekdamas gauti ir paskelbti savo administracinės valdybos narių interesų deklaracijas; primena, kad skaidrumas yra pagrindinis Sąjungos piliečių pasitikėjimo Sąjungos institucijomis užtikrinimo elementas; ragina Biurą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai parengti ataskaitą šiuo klausimu;

29.  pastebi, kad Biuras neatsakė, ar visi susitikimai su lobistais buvo registruojami ir viešinami; ragina Biurą pateikti atsakymą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai;

30.  pažymi, kad 2016 m. Biuras gavo aštuonis prašymus pateikti dokumentus; Biuras suteikė galimybę susipažinti su septyniais dokumentais, o galimybę susipažinti su vienu dokumentu suteikti atsisakė, nes Biuras neturėjo informacijos, tačiau buvo nurodyta kreiptis į atitinkamas institucijas;

31.  pažymi, kad Biuras neturi jokių oficialių transporto priemonių, bet ateityje planuoja įsigyti dvi transporto priemones;

Pagrindiniai laimėjimai

32.  palankiai vertina tris pagrindinius 2016 m. Biuro laimėjimus, būtent:

–  Biuras aktyviai rėmė valstybes nares, ypač Graikiją ir Italiją, kovojant su beprecedenčiu ir nuolatiniu jų prieglobsčio sistemoms daromu spaudimu;

–  Biuras visapusiškai rėmė perkėlimo Europos Sąjungoje mechanizmo įgyvendinimą Italijoje ir Graikijoje asmenims, kuriems akivaizdžiai reikalinga tarptautinė apsauga;

–  sustiprino savo veiklą, kad laiku ir veiksmingai reaguotų į sunkumus, susijusius su nuosekliu bendros Europos prieglobsčio sistemos įgyvendinimu;

33.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. 218 mokytojų dalyvavo 15 mokytojų rengimo sesijų, kurias organizavo Biuras; be to, pažymi, kad Biuras e. mokymosi platformoje „EPPB mokymo programa“ administravo 361 nacionalinio mokymo sesiją, skirtą 5 833 nacionaliniams darbuotojams;

Vidaus kontrolė

34.  pažymi, kad 2016 m. pradžioje iš 16 vidaus kontrolės standartų keturi buvo iš dalies įgyvendinti, o vienas įgyvendintas nebuvo; pažymi, kad Biuras parengė trūkstamas tarnybos nuostatų įgyvendinimo taisykles (VKS Nr. 3), sukūrė metinę veiklos vertinimo sistemą (VKS Nr. 4), pirmą kartą atliko rizikos valdymo procesą (VKS Nr. 6), priėmė IT valdymo chartiją ir Projektų valdymo valdysenos chartiją (VKS Nr. 7) ir, patvirtindamas įrašų valdymo politikos kryptį, padarė pažangą apibrėždamas ir įgyvendindamas dokumentų valdymo taisykles (VKS Nr. 11); ragina Biurą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie tai, kaip vyksta šių standartų įgyvendinimas;

35.  pažymi, kad, atsižvelgiant į Audito Rūmų ataskaitą, pagal susitarimą dėl dotacijos reikėjo įsigyti ir po to Graikijos valstybei padovanoti 90 pirštų atspaudų skaitytuvų ir 90 suderintų kompiuterių (įrangos) už 1 100 000 EUR sumą ir buvo reikalaujama įrangą pristatyti policijos IT padaliniui Atėnuose, o iš ten ją perduoti migrantų antplūdžio valdymo centrams Graikijos salose; primena, kad pagal veiksmų aprašymą buvo reikalaujama, kad Biuro darbuotojai būtų vietoje ir užtikrintų tinkamą įrangos perdavimą, įdiegimą ir tolesnį nuosavybės perdavimą Graikijos policijai; labai apgailestauja, kad Biuro darbuotojai nebuvo vietoje, kad įvykdytų šį reikalavimą, o atitinkamų Graikijos institucijų patvirtinimas, kad įranga buvo pristatyta migrantų antplūdžio valdymo centrams 2016 m. vasario mėn. ir 2016 m. kovo mėn. pradžioje ir yra naudojama numatytam tikslui, buvo gauta tik 2017 m. liepos mėn.; remdamasis Biuro atsakymu, pažymi, kad patvirtinti įrangos pristatymą ir įrengimą migrantų antplūdžio valdymo centruose Biuras Graikijos valdžios institucijų pirmą kartą oficialiai paprašė 2016 m. gegužės 23 d.;

36.  pastebi, kad 2016 m. Biuras susidūrė su tam tikrais sunkumais, susijusiais su jo veiklos aplinka, įskaitant ne tik reikšmingą jo biudžeto padidėjimą ir užduočių išplėtimą, bet ir smarkų operacijų skaičiaus padidėjimą, apskaitos pareigūno (buhalterio) pakeitimą su keliais laikinais sprendimais ir darbo srauto sistemos be popierių įdiegimą; apgailestauja, kad šios didelių pokyčių ir nestabilumo situacijos nesušvelnino naujas apskaitos sistemos patvirtinimas ir reguliariai atliekamų operacijų ex post tikrinimų sistemos įdiegimas; remdamasis Biuro atsakymu, pažymi, kad 2017 m. suplanuota atlikti pakartotinį apskaitos sistemos patvirtinimą, o vidutiniu laikotarpiu taip pat bus svarstoma ex post patikrinimo strategija;

Vidaus auditai

37.  pažymi, kad 2016 m. Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko Biure auditą dėl Biuro biudžeto vykdymo ir pirkimų plano įgyvendinimo; pažymi, kad auditoriai pripažino Biuro pastangas užtikrinti tinkamą administracinių procesų, kaip antai biudžeto vykdymas ir viešieji pirkimai, veikimą, ir tai, kad Biuras susiduria su veiklos sunkumais, susijusiais su jo vaidmeniu pabėgėlių krizėje; su pasitenkinimu pažymi, kad Biuras labai pagerino biudžeto vykdymą ir kad biudžeto vykdymas įvertintas patenkinamai; be to, pažymi, kad, nors perkėlimai buvo pakankamai dideli, jie laikomi pagrįstais; mano, kad Biuras turėtų stiprinti su administracinėmis išlaidomis susijusių pirkimų procedūrų planavimą; pažymi, kad procedūrų ir specialių sutarčių, sudarytų pagal preliminariąsias sutartis, stebėjimas yra silpnas ir todėl turėtų būti toliau stiprinamas; pažymi, kad Biuras toliau dirba su VAT, tam, kad parengtų konkrečius veiksmus nustatytai rizikai mažinti; ragina Biurą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie pirkimo procedūrų gerinimo priemones;

38.  pažymi, kad 2016 m. pradžioje Biuras, atsižvelgdamas į 2014 ir 2015 m. atliktus auditus, buvo parengęs tris atvirus veiksmų planus; su pasitenkinimu pastebi, kad Biuras atliko 19 iš 20 tolesnių veiksmų, kuriuos reikėjo atlikti po VAT įvykdytų auditų; pažymi, kad kai tik bus priimtas reglamentas dėl visavertės agentūros įsteigimo, Biuras tikisi atsisakyti vienos, vis dar neįgyvendintos, rekomendacijos;

Kitos pastabos

39.  pažymi, kad 2016 m. gegužės 4 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl naujo reglamento, kuriuo siūloma Biurą paversti visaverte agentūra;

40.  primena, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 439/2010 46 straipsnį(13) Biuras užsako nepriklausomą savo pasiekimų išorės vertinimą; pažymi, kad temų taikymo sritis buvo susieta su Sąjungos pridėtine verte ir Biuro veiksmingumu ir poveikiu, prisidedant prie bendrosios Europos prieglobsčio sistemos įgyvendinimo, įskaitant prieglobsčio teisės aktų rinkinį; pažymi, kad 2016 m. išorės vertintojai pristatė savo nustatytus faktus ir rekomendacijas Valdančiajai tarybai; pažymi, kad Biuras sutiko parengti veiksmų planą pagal devynias išorės vertintojų rekomendacijas; ragina Biurą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie veiksmų plano įgyvendinimą;

41.  prašo Biurą tobulinti savo vidaus kontrolės procesus; teigiamai vertina taisomuosius veiksmus, kurių jau buvo imtasi priimant naujus vidaus kontrolės standartus; atkreipia dėmesį, kad trūksta tinkamo viešųjų pirkimų procedūrų planavimo ir primena Biurui, jog jis svarbus net krizės sąlygomis; pažymi, kad Biuras neapdraudė 65 konteinerių (852 136 EUR), esančių pavojingoje vietovėje, kurioje kiti konteineriai anksčiau buvo sunaikinti per riaušes; pažymi, kad Biuras manė, jog toks draudimas nebūtų ekonomiškai efektyvus; pažymi, kad Biuras laiku nesusigrąžino visų savo PVM kompensacijų už 2014 m. ir 2015 m.; palankiai vertina tai, kad šis susigrąžinimas jau baigtas;

42.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad Biuras įsigijo ir įrengė 65 konteinerius, kurie būtų naudojami kaip mobilieji biurai Graikijos ir Italijos migrantų antplūdžio valdymo centruose; jų bendra suma siekia 852 136 EUR; pažymi, kad keli konteineriai buvo pastatyti tose vietose, kuriose vėliau riaušininkų buvo sunaikinti Biurui nepriklausantys panašūs konteineriai; pažymi, kad Biuras konteinerių neapdraudė nuo rizikos nes, kad jo valdyba buvo nusprendusi, kad apsidrausti nėra ekonomiškai efektyvu;

43.  pažymi, kad Biuras iš dalies pakeitė savo nuomos susitarimą ir antrąjį 2016 m. pusmetį išplėtė biuro erdvę į papildomą pastato, kuriame yra jo patalpos, bloką; pastebi, kad padaugėjus atsakomybės ir užduočių, darbuotojų skaičius iki 2020 m. pabaigos turėtų padidėti iki 500, todėl reikės gerokai daugiau biuro erdvės; ragina Biurą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie numatomas šio padidėjimo pasekmes biudžetui;

44.  pažymi, kad atidaromi biurai Romoje ir Atėnuose ir kad Biuras įgyja svarbesnį vaidmenį visoje Sąjungoje, nes vis labiau priartėja prie migrantų antplūdžio valdymo centrų;

45.  atkreipia dėmesį į ryšių palaikymo pareigūnų paskyrimą į Sąjungos institucijas Briuselyje ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgas, siekiant skatinti glaudesnius ryšius ir gerinti bendradarbiavimą abipusio intereso srityse;

46.  remdamasis Biuro atsakymais, pažymi, kad Biuro ir Komisijos keitimasis informacija apie „Brexit’ą“ buvo nuodugnus ir kad Biuras itin laikosi Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato patarimų ir atitinkamai rengiasi, taip pat atsižvelgiant į Biuro pavertimą nauja Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra;

47.  su nepasitenkinimu pastebi, kad Biuras neatsakė biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai dėl jo pastangų užtikrinti ekonomiškai efektyvią ir aplinką tausojančią darbo vietą ir sumažinti arba kompensuoti išmetamą CO2 kiekį; ragina Biurą atkreipti dėmesį taip pat į jo veiklos poveikį aplinkai, ypač turint galvoje būsimą darbuotojų skaičiaus augimą iki 500;

o

o o

48.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios horizontaliojo pobūdžio pastabos pateikiamos jo 2018 m. ... ... d.(14) rezoliucijoje dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

7.2.2018

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2177(DEC))

Nuomonės referentas: Kostas Chrysogonos

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  palankiai vertina Audito Rūmų išvadas, kad Europos prieglobsčio paramos biuro (toliau – Biuras) metinėse finansinėse ataskaitose teisingai nurodyta jo finansinė būklė 2016 m. gruodžio 31 d.; tačiau atkreipia dėmesį į sąlygines pastabas dėl dviejų pirkimo procedūrų;

2.  pabrėžia, kad Biuro biudžetas buvo padidintas 273 proc., kad būtų galima finansuoti nuo 2015 m. pradžios vykdomas svarbias papildomas užduotis, įskaitant valstybėms narėms, į kurias atvykstama pirmiausia, jo teikiamos paramos, visų pirma, susijusios su prieglobsčio prašytojų registracija bei interviu ir perkėlimo Europos Sąjungoje mechanizmu, išlaidas; atkreipia dėmesį į tai, kad Biuro darbuotojų padaugėjo tik 34 proc. ir kad daug mažiau, nei iš tiesų reikėjo, valstybių narių ekspertų buvo paskirti dirbti valstybėse narėse, į kurias atvykstama pirmiausia;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad dėl migracijos krizės 2016 m. Biuro biudžetas iš dalies keistas keturis kartus siekiant reaguoti į Europos Komisijos ir valstybių narių raginimus išplėsti veiklą atsižvelgiant į tai, kad 2015–2016 m. padaugėjo atvykstančių prieglobsčio prašytojų; dėl to Biuras patyrė sunkumų panaudodamas šias lėšas ir tai savo ruožtu lėmė tam tikrus asignavimų panaikinimus ir perkėlimus į kitą laikotarpį, taip pat iškilo problemų, susijusių su biudžeto ir finansinių taisyklių laikymusi; pabrėžia, kad ši padėtis ateityje turėtų būti ištaisyta;

4.  pažymi, kad įsipareigotų asignavimų perkėlimo į kitą laikotarpį lygis pagal II antraštinę dalį (administracinės išlaidos) buvo aukštas – 2,5 mln. EUR (43,9 proc.), ir ši suma atitinka sutarčių, kurios buvo pasirašytos 2016 m. pabaigoje iš dalies dėl papildomų biudžeto mokėjimų tų metų pabaigoje arba su kuriomis susijusios sąskaitos faktūros buvo gautos tik 2017 m., sumą; todėl prašo Biuro pagerinti savo biudžeto valdymą;

5.  apgailestauja dėl to, kad, atsižvelgiant į EASO finansinėse ataskaitose atspindimus mokėjimus, dvi iš penkių audituotų pirkimo procedūrų buvo neteisėtos ir jų metu atitinkamai nepagrįstai išmokėtos sumos, kurios atitinka 2,9 proc. visų išlaidų; taip pat pažymi, kad pasirašyta netinkama papildoma preliminarioji sutartis ir neatlikta su ja susijusių mokėjimų; atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. Biuras jau ėmėsi taisomųjų veiksmų, kad vykdant šias procedūras sudarytos sutartys būtų pakeistos naujomis sutartimis; ragina Biurą užtikrinti, kad tokie pažeidimai nepasikartotų;

6.  prašo Biurą tobulinti savo vidaus kontrolės procesus; teigiamai vertina taisomuosius veiksmus, kurių jau buvo imtasi priimant naujus vidaus kontrolės standartus; pabrėžia, kad trūksta tinkamo viešųjų pirkimų procedūrų planavimo ir primena, jog jis svarbus net krizės sąlygomis; pažymi, kad Biuras neapdraudė 65 konteinerių (852 136 EUR), esančių pavojingoje vietovėje, kurioje kiti konteineriai anksčiau buvo sunaikinti per riaušes; pažymi, kad Biuras manė, jog toks draudimas nebūtų ekonomiškai efektyvus; pažymi, kad Biuras laiku nesusigrąžino visų savo PVM kompensacijų už 2014 m. ir 2015 m.; ir palankiai vertina tai, kad šis susigrąžinimas jau baigtas;

7.  teigiamai vertina tai, kad mokėjimų vėlavimo dalis sumažėjo nuo 65 proc. 2016 m. sausio mėn. iki 9 proc. 2016 m. spalio mėn., o bendras operacijų skaičius padidėjo nuo 483 2016 m. sausio mėn. iki 806 2016 m. spalio mėn.; ragina Biurą iki galo įvykdyti būtinus taisomuosius veiksmus, pvz., susijusius su pavėluotais mokėjimais ir išlaidų kompensavimu; teigiamai vertina priemones, kurių jau imtasi dėl naujos įdarbinimo politikos ir darbuotojų kaitos mažinimo; ragina Biurą pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai savo biudžeto planavimo ir valdymo veiksmingumo parametrų reformų planus;

8.  primygtinai ragina Biurą savo 2013 m. interesų konfliktų prevencijos politiką grįsti gerąja patirtimi ir Komisijos gairėmis; ragina Biurą, laukiant visapusiškų Komisijos pasiūlymų, užtikrinti 2017 m. priimtos veiksmingos informatorių apsaugos politikos įgyvendinimą.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

1.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

6

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

6

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 417, 2017 12 6, p. 79.

(2)

OL C 417, 2017 12 6, p. 79.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 132, 2010 5 29, p. 11.

(5)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(6)

OL C 417, 2017 12 6, p. 79.

(7)

OL C 417, 2017 12 6, p. 79.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 132, 2010 5 29, p. 11.

(10)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(11)

OL C 245, 2017 7 29, p. 16.

(12)

  Europos prieglobsčio paramos biuro administracinės valdybos 2013 m. gruodžio 27 d. sprendimas dėl EASO finansinio reglamento.

(13)

  2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo (OL L 132, 2010 5 29, p. 11).

(14)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA-PROV(2018)0000.

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 11 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika