Postup : 2017/2152(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0084/2018

Předložené texty :

A8-0084/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.53

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0158

ZPRÁVA     
PDF 649kWORD 63k
23.3.2018
PE 613.444v02-00 A8-0084/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016

(2017/2152(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016

(2017/2152(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0062/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci(4), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0084/2018),

1.  uděluje ředitelce Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, ředitelce Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2016

(2017/2152(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0062/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci(9), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0084/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí ředitelce Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016

(2017/2152(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0084/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria hodlá orgán příslušný k udělení absolutoria klást zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie posilováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(11) Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „agentura“) činil její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2016 celkem 16 673 153,98 EUR, což ve srovnání s rokem 2015 představuje pokles o 1,06 %; vzhledem k tomu, že rozpočet agentury se především odvíjí od rozpočtu Unie;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2016 vedlo k plnění rozpočtu na 96,31 %, což oproti předchozímu roku (97,53 %) představuje pokles o 1,22 %, a že míra čerpání prostředků na platby činila 70,35 %, což oproti rozpočtovému roku 2015 představuje pokles o 1,70 %;

2.  vítá opatření, která agentura přijala v návaznosti na připomínky orgánu příslušného k udělení absolutoria ohledně plnění rozpočtu v předchozích letech; dále vítá skutečnost, že agentura rychle uplatnila doporučení Účetního dvora ohledně rámcových smluv týkajících se informačních a komunikačních technologií a poradenství, což je oblast, kde v rámci udělení absolutoria za rok 2016 mělo dojít ke zlepšení;

Závazky a přenesené prostředky

3.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že objem prostředků přidělených na závazky v hlavě II (správní výdaje), které byly přeneseny do roku 2017, dosáhly vysoké částky 417 279 EUR, tj. 30 % (2015: 364 740 EUR, tj. 26 %); bere na vědomí, že tyto přenosy se týkají především služeb v oblasti IT, které nebyly do konce roku plně poskytnuty nebo vyfakturovány; kromě dalšího konstatuje, že objem přenesených prostředků přidělených na závazky v hlavě III dosáhl 3 370 616 EUR, tj. 43 % (2015: 3 383 052 EUR, tj. 41 %); konstatuje, že tyto přenosy se týkaly zejména výzkumných projektů a studií trvajících déle než jeden rok; na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že agentura by měla zvážit, zda nezavést rozlišené rozpočtové prostředky, které by lépe odrážely jednak víceletou povahu činností a jednak nevyhnutelnou prodlevu mezi podpisem zakázek, dodávkami a platbami; na základě odpovědi agentury bere na vědomí, že se agentura touto možností bude zabývat, aby zjistila, zda je možné zlepšit rozpočtové řízení;

4.  konstatuje, že přenosy mohou často být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou agenturou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Převody

5.  konstatuje, že během rozpočtového roku 2016 bylo provedeno jedenáct rozpočtových převodů v celkové hodnotě 319 240 EUR s cílem převést zdroje z oblastí, kde byly zjištěny úspory, do oblastí, kde zdroje chyběly, aby bylo možné zajistit dosažení cílů stanovených na daný rok;

Zadávání veřejných zakázek

6.  konstatuje, že agentura uzavřela smlouvy na dodání zboží a poskytování služeb v celkové hodnotě 8 492 938,92 EUR. Z toho bylo 930 240,32 EUR vynaloženo prostřednictvím 41 jednacích řízení, 580 926,16 EUR prostřednictvím interinstitucionálních smluv nebo dohod o úrovni služeb a částka 6 981 772,44 EUR odpovídá 155 konkrétním zakázkám či objednávám na základě rámcových smluv uzavřených v otevřeném řízení;

7.  s uspokojením bere na vědomí, že byla zřízena skupina pro zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit v rámci agentury harmonizaci všech jejích postupů při zadávání zakázek (od přípravné fáze do ukončení řízení), které podléhají opatřením dohledu a kontrolám ke zmírnění rizik, včetně postupů pro oficiální zahájení a hodnocení, prohlášení o neexistenci střetu zájmů podepsaných členy výborů a posouzení kritérií pro vyloučení z řízení, výběr a udělení zakázky v písemné podobě;

8.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že agentura v roce 2014 uzavřela rámcovou smlouvu v celkové hodnotě 1 100 000 EUR na poskytování poradenských služeb v oblasti IT v období 2014–2017; s lítostí konstatuje, že ačkoli jednotlivé smlouvy uzavřené v roce 2016 na základě této rámcové smlouvy jasně definují, jaké služby se mají v rámci projektu poskytovat, konzultanti byli zaměstnáváni v otevřeném poměru v závislosti na časových možnostech a prostředcích, kdy ceny nejsou pevně stanoveny a přímo spojeny s poskytovanou službou, ale odvíjí se od počtu odpracovaných pracovních dní; kromě jiného konstatuje, že v roce 2016 bylo navíc přibližně 50 % poradenských služeb poskytnuto mimo sídlo agentury, což omezuje její možnosti sledovat, zda jsou smlouvy účinně plněny; konstatuje, že platby odvedené na základě této rámcové smlouvy v roce 2016 dosáhly přibližně 400 000 EUR; na základě odpovědi agentury oceňuje, že agentura uplatňuje doporučení Účetního dvora u svých nově uzavřených rámcových smluv v oblasti IT a poradenských služeb tak, že v případě potřeby využívá specifické smlouvy na principu vyhrazeného času a prostředků („Quoted Time and Means“).

Zaměstnanecká politika

9.  podotýká, že z plánu pracovních míst vyplývá, že k 31. prosinci 2016 bylo obsazeno 39 míst (z celkových 41 míst povolených v rámci rozpočtu Unie) v porovnání s 40 místy v roce 2015;

10.  lituje toho, že v rámci všech míst obsazených ke dni 31. prosince 2016 nebylo dosaženo genderové vyváženosti vzhledem tomu, že poměr žen a mužů byl dvě ku jedné, 72 % žen oproti 28 % mužů; konstatuje, že tento problém je třeba bezodkladně řešit; konstatuje však, že na úrovni vyššího managementu je genderová vyváženost (50:50);

11.  zdůrazňuje, že součástí personální politiky agentury by měla být rovnováha mezi pracovním a soukromým životem; konstatuje, že rozpočet, který byl vynaložen na zdraví prospěšné aktivity, dosáhl přibližně 194 EUR na zaměstnance, což odpovídá třem dnům na zaměstnance; konstatuje, že průměrný počet dnů pracovní neschopnosti na zaměstnance činí jedenáct dní;

12.  připomíná, že agentura přijala v roce 2007 rozhodnutí týkající se psychického a sexuálního obtěžování; navrhuje pořádání kurzů odborné přípravy a informačních schůzí v zájmu zvýšení informovanosti zaměstnanců o tomto jevu; konstatuje, že v roce 2016 bylo provedeno správní šetření; požaduje, aby bylo předloženo více vysvětlení ohledně závěrů tohoto šetření, přičemž je nutné respektovat předpisy o ochraně údajů;

13.  s uspokojením konstatuje, že v roce 2016 proti agentuře nesměřovaly žádné stížnosti, soudní žaloby nebo oznámené případy v souvislosti s přijímáním nebo propouštěním pracovníků;

14.  konstatuje, že agentura pokračovala v přijímání prováděcích pravidel v návaznosti na reformu služebního řádu, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2014;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

15.   konstatuje, že nová prohlášení o střetu zájmů a shrnutí životopisů jsou nyní shromažďována a analyzována, neboť od 2016 je ve funkci nová rada; kromě toho konstatuje, že agentura shromáždila 131 kompletních spisů, které odpovídají 70 členům rady (80 %), 52 náhradníkům členů rady (60 %) a 12 pozorovatelům a jejich náhradníkům (48 %); vítá skutečnost, že žádný posouzený spis nepoukazuje na situaci, kterou by bylo možné v rámci politiky agentury kvalifikovat jako střet zájmů;

16.  bere s uspokojením na vědomí, že agentura zavedla strategii proti podvodům vymezenou na základě pokynů, které byly vydány Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a které jsou určeny agenturám Unie; konstatuje, že strategie pokrývá tříleté období (2015–2017) a že její provádění je pravidelně monitorováno předsednictvem agentury; kromě toho konstatuje, že byl přijat a zaměstnancům na intranetu zpřístupněn vnitřní postup pro hlášení případů možných podvodů a jejich dopadů a nakládání s nimi;

17.  hluboce lituje skutečnosti, že agentura teprve musí začít uplatňovat vnitřní pravidla pro oznamování nekalých praktik (whistleblowing); bere na vědomí skutečnost, že agentura očekává pokyny Komise; mimo jiné bere na vědomí, že agentura se v mezidobí odkazuje na pokyny Komise ohledně whistleblowingu z roku 2012; naléhavě vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o zavedení a provádění pravidel pro whistleblowing;

18.  zastává názor, že je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování, poradenství a přezkoumávání disponující dostatečnými rozpočtovými zdroji s cílem pomáhat whistleblowerům využívat vhodné kanály pro zveřejnění jejich informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránit je před odhalením jejich identity a nabízet jim potřebnou podporu a poradenství;

Hlavní dosažené výsledky

19.  vítá tři hlavní úspěchy, které agentura v roce 2016 zaznamenala, a sice:

–  dovedla do konce tříletý pilotní projekt s názvem „Více bezpečí a zdraví na pracovišti v každém věku – bezpečnost a ochrana zdraví při práci v souvislosti s rostoucím věkem pracovní síly“, který spustil Parlament, a zahájila kampaň propagující v období 2016–2017 zdraví prospěšná pracoviště s názvem „Zdraví prospěšná pracoviště pro všechny věkové skupiny“;

–  na semináři pořádaném na vysoké úrovni představila první zprávu z významného výzkumného projektu na téma „Otázka zdraví a bezpečnosti v mikropodnicích a malých podnicích“;

–  zavedla spolu s Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a Překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie (CdT) nový nástroj k řízení vícejazyčných internetových stránek, který v roce 2017 získal cenu evropského veřejného ochránce práv za vysokou úroveň veřejné správy;

Interní audit

20.  konstatuje, že útvar interního auditu provedl strategické posouzení rizik především za účelem vypracování nového víceletého strategického plánu interního auditu na období 2017–2019;

21.  vítá, že agentura do konce roku 2016 neobdržela žádná nesplněná kritická ani velmi důležitá doporučení; konstatuje, že agentura v průběhu uvedeného roku vyvíjela činnost v zájmu provedení akčního plánu týkajícího se čtyř významných doporučení, která byla vydána na základě auditu provedeného útvarem interního auditu v roce 2015 na téma „Nástroje pro řízení BOZP“; prohlašuje, že útvar interního auditu prověřil práci odvedenou na provedení těchto čtyř doporučení a doporučil jejich ukončení na začátku roku 2017;

Výkonnost

22.  s uznáním bere na vědomí důležité kroky, které agentura učinila s cílem podpořit pomocí IT systému svůj systém řízení na základě činností; vítá nové digitální nástroje zavedené pro nakládání s časem vynaloženým na různé projekty a činnosti a také na řízení veřejných zakázek a zadávací řízení;

Další připomínky

23.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že nařízení Rady (ES) č. 2062/94(12), jímž byla agentura zřízena, výslovně nepožaduje provádění externího hodnocení činností agentury; s uspokojením bere na vědomí, že Komise do návrhu nového zakládajícího nařízení (COM(2016)0528) zahrnula povinnost provádět takové hodnocení každých pět let a využívat externí auditní zprávy;

24.  vyslovuje uznání agentuře za její činnost a analýzy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež přispívají k tomu, aby se unijní politika zaměřovala na podporu zdravého a bezpečného prostředí na pracovištích v celé Unii; bere na vědomí její probíhající pracovní balíčky na podporu malých a středních podniků a mikropodniků spolu s nástroji a pokyny, které jsou zaměřeny na tyto podniky a jsou určeny k řešení mezer ve znalostech a také k tomu, aby se snadněji dosahovalo souladu s normami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

25.  vítá dobrou spolupráci mezi agenturami působícími v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a začleňování a zejména pak spolupráci agentury s nadací Eurofound, střediskem Cedefop a institutem EIGE, pokud jde o zprávu „Na cestě k evropskému pracovnímu prostředí vstřícnému ke starším osobám: pohled agentur EU na problematiku práce a stárnutí z hlediska celého životního cyklu“.

o

o o

26.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2018(13) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

24.1.2018

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016

(2017/2152(DEC))

Zpravodaj: Claude Rolin

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2016, jsou legální a správné a že účetní závěrka věrně zobrazuje finanční situaci agentury k 31. prosinci 2016;

2.  vyslovuje uznání agentuře za její činnost a analýzy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež přispívají k tomu, aby se unijní politika zaměřovala na podporu zdravého a bezpečného prostředí na pracovištích v celé Unii; bere na vědomí její probíhající pracovní balíčky na podporu malých a středních podniků a mikropodniků spolu s nástroji a pokyny, které jsou zaměřeny na tyto podniky a jsou určeny k řešení mezer ve znalostech a také k tomu, aby se snadněji dosahovalo souladu s normami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

3.  s uznáním bere na vědomí vysokou míru čerpání rozpočtu (96,3 %), nicméně poznamenává, že oproti roku 2015 (98 %) došlo k mírnému snížení;

4.  konstatuje, že objem prostředků přidělených na závazky, které byly přeneseny do roku 2016, byl vysoký v hlavě II (30,2 %) a oproti předchozímu roku (26 %) se zvýšil; konstatuje, že tyto přenosy se týkají především služeb v oblasti IT, které nebyly do konce roku plně poskytnuty nebo vyfakturovány; konstatuje, že objem prostředků přidělených na závazky, které byly přeneseny do roku 2016, byl rovněž vysoký v hlavě III (43 %) a oproti roku 2015 (41 %) se zvýšil; konstatuje, že tyto přenosy se týkaly zejména výzkumných projektů a studií trvajících déle než jeden rok; bere na vědomí vyjádření Účetního dvora, podle nějž by agentura mohla zvážit použití diferencovaných rozpočtových prostředků s cílem řešit vysokou míru přenosu a reagovat na víceletou povahu operací;

5.  vítá opatření, která agentura přijala v návaznosti na připomínky orgánu příslušného k udělení absolutoria ohledně plnění rozpočtu v předchozích letech; dále vítá skutečnost, že agentura rychle uplatnila doporučení Účetního dvora ohledně rámcových smluv týkajících se informačních a komunikačních technologií a poradenství, což je oblast, kde v rámci udělení absolutoria za rok 2016 mělo dojít ke zlepšení;

6.  vítá dobrou spolupráci mezi agenturami působícími v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a začleňování a zejména pak spolupráci agentury s nadací Eurofound, střediskem Cedefop a institutem EIGE, pokud jde o zprávu „Na cestě k pracovnímu prostředí vstřícnému ke starším osobám: pohled agentur EU na problematiku práce a stárnutí z hlediska celého životního cyklu“;

7.  konstatuje, že agentura pokračovala v přijímání prováděcích pravidel v návaznosti na reformu služebního řádu, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2014;

8.  bere na vědomí revizi nařízení, jímž byla agentura zřízena (nařízení Rady (ES) č. 2062/94(14)), a vítá, že Parlament a Komise začlenily výslovný odkaz na využití externích auditních zpráv a hodnocení;

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

23.1.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

42

8

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

42

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

8

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 201.

(2)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 201.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 201.

(7)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 201.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Úř. věst. C 12, 13.01.2017, s. 9.

(12)

Nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci (Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1).

(13)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0000.

(14)

Nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci (Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1).

Poslední aktualizace: 12. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí