Menettely : 2017/2152(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0084/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0084/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.53

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0158

MIETINTÖ     
PDF 313kWORD 60k
23.3.2018
PE 613.444v02-00 A8-0084/2018

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2152(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Bart Staes

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2152(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05941/2018 – C8-0062/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta 18. heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94(4) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0084/2018),

1.  myöntää Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä

(2017/2152(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastauksen(6),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(7) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05941/2018 – C8-0062/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(8) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan työturvallisuus- ja työterveysjärjestön perustamisesta 18. heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94(9) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(10) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0084/2018),

1.  hyväksyy Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2152(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0084/2018),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

B.  toteaa, että Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tulo- ja menotaulukon(11) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 oli 16 673 153,98 euroa eli 1,06 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015; toteaa, että viraston talousarvio rahoitetaan pääasiassa unionin talousarviosta;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin toteaa kertomuksessaan Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2016 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 96,31 prosenttia, mikä merkitsee 1,22 prosentin vähennystä aiempaan vuoteen (97,53 prosenttia) verrattuna, ja maksumäärärahojen käyttöaste 70,35 prosenttia, mikä merkitsee 1,70 prosentin vähennystä varainhoitovuoteen 2015 verrattuna;

2.  on tyytyväinen seurantatoimiin, joita virasto on toteuttanut vastuuvapauden myöntävän viranomaisen esittämien aiempien vuosien talousarvioiden toteutusta koskevien huomautusten johdosta; pitää myönteisenä myös, että virasto noudatti nopeasti tilintarkastustuomioistuimen antamaa neuvoa tieto- ja viestintätekniikkaa ja konsultointia koskevista puitesopimuksista alana, jota on kohennettava vuoden 2016 vastuuvapautta myönnettäessä;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

3.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että vuodelle 2017 siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli korkea osastossa 2 (hallintomenot), 417 279 euroa, eli 30 prosenttia (vuonna 2015: 364 740 euroa eli 26 prosenttia); toteaa, että näissä siirroissa kyse oli pääasiassa tietotekniikan palveluista, joita ei vielä ollut toimitettu kokonaisuudessaan tai laskutettu vuoden loppuun mennessä; panee lisäksi merkille, että siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus osastossa 3 oli 3 370 616 euroa eli 43 prosenttia (vuonna 2015: 3 383 052 euroa eli 41 prosenttia); toteaa, että nämä siirrot liittyivät lähinnä yli vuoden kestäviin tutkimushankkeisiin ja tutkimuksiin; panee merkille tilintarkastustuomioistuimen toteamuksen, että virasto voisi harkita jaksotettujen määrärahojen käyttöönottoa, koska tällä tavoin otettaisiin paremmin huomioon toimien monivuotinen luonne ja sopimusten tekemisen, toimitusten ja maksujen väliset väistämättömät viipeet; panee viraston vastauksesta merkille, että se aikoo tutkia tätä mahdollisuutta sen selvittämiseksi, voidaanko talousarvion hallintaa parantaa;

4.  toteaa, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle voivat usein olla osittain tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi, että ne eivät välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta, etenkään, jos virasto suunnittelee ne etukäteen ja ilmoittaa niistä tilintarkastustuomioistuimelle;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

5.  toteaa, että varainhoitovuonna 2016 toteutettiin 11 määrärahasiirtoa, joiden kokonaisarvo oli yhteensä 319 240 euroa, varojen kohdentamiseksi uudelleen sellaisilta aloilta, joilla oli kertynyt talousarviosäästöjä, aloille, joilla oli vähän varoja, kyseisen vuoden tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi;

Hankinnat

6.  panee merkille, että virasto teki vuonna 2015 ulkopuolisten toimijoiden kanssa tavara- ja palveluhankintasopimuksia yhteensä 8 492 938,92 euron arvosta; toteaa, että 930 240,32 euroa myönnettiin 41 neuvottelumenettelyllä, 580 926,16 euroa toimielinten välisillä sopimuksilla tai palvelutasosopimuksilla, ja 6 981 772,44 euroa vastasi 155:tä puitesopimukseen perustuvaa erillissopimusta tai tilauslomaketta, jotka olivat seurausta sopimusten myöntämisestä avoimella menettelyllä;

7.  panee tyytyväisenä merkille, että on perustettu hankinnoista vastaava ryhmä, jolla taataan yhdenmukaisuus koko virastossa kaikissa sen toteuttamissa hankintamenettelyissä – aina niiden suunnittelusta niiden loppuunsaattamiseen – joihin kohdistetaan valvontaa ja riskiä lieventäviä valvontatoimia, mukaan lukien viralliset avaamis- ja arviointimenettelyt, komiteoiden jäsenten allekirjoittamat ilmoitukset eturistiriidattomuudesta, soveltamatta jättämisen arviointi sekä valinta- ja myöntämisperusteet kirjallisina;

8.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että vuonna 2014 virasto teki yhteensä 1 100 000 euron arvoisen puitesopimuksen kaudella 2014–2017 tarjottavista IT-konsulttipalveluista; pitää valitettavana, että vaikka tämän puitesopimuksen täytäntöönpanoa koskevissa, vuonna 2016 tehdyissä erillissopimuksissa määritelläänkin hankkeiden tuotokset selkeästi, konsultteja palkattiin kuitenkin avoimelta pohjalta ”ajan ja mahdollisuuksien” perusteella, jolloin hintaa ei määritetty eikä se ollut suoraan kytköksissä tuotoksiin vaan tietyn työpäivien määrän aikana saavutettuihin tuloksiin; panee lisäksi merkille, että vuonna 2016 IT‑konsulttipalveluista noin 50 prosenttia suoritettiin muualla kuin viraston tiloissa, mikä rajoitti viraston mahdollisuuksia seurata, että sopimukset pantiin täytäntöön tehokkaasti; toteaa, että tämän puitesopimuksen perusteella suoritettiin vuonna 2016 maksuja noin 400 000 euroa; panee merkille viraston vastauksen, jonka mukaan se soveltaa tilintarkastustuomioistuimen ohjetta uusiin tieto- ja viestintätekniikkaa ja konsultointeja koskeviin puitesopimuksiin käyttämällä tarpeen mukaan ”Quoted Times and Means” -erityissopimuksia;

Henkilöstöpolitiikka

9.  panee henkilöstötaulukosta merkille, että 39 tointa (unionin talousarviossa hyväksytyistä 41 toimesta) oli täytettyinä 31. joulukuuta 2016, kun määrä oli 40 vuonna 2015;

10.  pitää valitettavana, että täytettyjä toimia koskeva sukupuolijakauma 31. joulukuuta 2016 osoittaa, että tasapainoa ei ole saavutettu, sillä 72 prosenttia oli naisia ja 28 prosenttia miehiä, mikä vastaa yli kahden suhdetta yhteen; toteaa, että asiaa on käsiteltävä kiireellisesti; panee kuitenkin merkille, että sukupuolten välinen tasapaino (50:50) on saavutettu ylemmässä johdossa;

11.  korostaa, että työ- ja perhe-elämän tasapainottamisen olisi oltava osa viraston henkilöstöpolitiikkaa; panee merkille, että hyvinvointia edistävään toimintaan käytettiin noin 194 euroa henkilöstön jäsentä kohti, mikä vastaa kolmea päivää henkilöstön jäsentä kohti; toteaa, että sairauspäiviä oli keskimäärin 11 henkilöstön jäsentä kohti;

12.  muistuttaa, että virasto hyväksyi vuonna 2007 työpaikkakiusaamista ja seksuaalista häirintää koskevan päätöksen; ehdottaa koulutus- ja tiedotustilaisuuksien järjestämistä, jotta työntekijät olisivat tietoisempia asiasta; toteaa, että hallinnollinen tutkimus suoritettiin vuonna 2016; vaatii tutkimustuloksia koskevia lisäselvityksiä ja samalla tietosuojasäädösten noudattamista;

13.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto ei vastaanottanut vuonna 2016 yhtään valitusta, kannetta tai ilmoitusta, jossa olisi moitittu työntekijöiden palkkaamista tai irtisanomista;

14.  panee merkille, että virasto jatkoi 1. tammikuuta 2014 voimaan tulleita uudistettuja henkilöstösääntöjä koskevien täytäntöönpanosääntöjen hyväksymistä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus ja demokratia

15.   toteaa, että parhaillaan kerätään ja arvioidaan uusia sidonnaisuusilmoituksia ja ansioluetteloiden tiivistelmiä, koska uusi hallintoneuvosto on ollut toiminnassa loppuvuodesta 2016 alkaen; panee lisäksi merkille, että virasto sai 131 täydellistä asiakirjakokonaisuutta, joista 70 oli hallintoneuvoston jäseniltä (80 prosenttia), 52 hallintoneuvoston varajäseniltä (60 prosenttia) ja 12 tarkkailijoilta ja heidän varajäseniltään (48 prosenttia); pitää myönteisenä, ettei mikään arvioiduista asiakirjoista viitannut mihinkään tilanteeseen, jota voitaisiin pitää viraston politiikassa tarkoitettuna eturistiriitana;

16.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto on ottanut käyttöön petostentorjuntastrategian, joka on määritelty Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) unionin erillisvirastoja varten vahvistamien suuntaviivojen pohjalta; toteaa, että strategia kattaa kolmivuotisen kauden (2015–2017) ja viraston puheenjohtajisto valvoo sen täytäntöönpanoa säännöllisesti; panee lisäksi merkille, että käyttöön otettiin sisäinen menettely mahdollisista petostapauksista ilmoittamiseksi ja niiden käsittelemiseksi tuloksineen ja se annettiin henkilöstön käytettäviin verkossa;

17.  pitää hyvin valitettavana, ettei virasto ole vielä pannut täytäntöön väärinkäytösten paljastamista koskevia sisäisiä sääntöjä; toteaa, että virasto odottaa ohjeita komissiolta; panee myös merkille, että toistaiseksi virasto viittaa komission vuonna 2012 antamiin suuntaviivoihin väärinkäytösten paljastajista; kehottaa virastoa ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle, kun väärinkäytösten paljastamista koskevat säännöt on annettu ja pantu täytäntöön;

18.  katsoo, että olisi perustettava riippumaton ilmoitus-, neuvonta- ja käsittelyelin, jolla on riittävästi määrärahoja, jotta voidaan auttaa väärinkäytösten paljastajia käyttämään oikeita kanavia unionin taloudellisia etuja vahingoittavia mahdollisia väärinkäytöksiä koskevien tietojen paljastamiseen ja samalla varjella luottamuksellisuutta ja tarjota tarvittavaa tukea ja neuvontaa;

Tärkeimmät saavutukset

19.  on tyytyväinen viraston vuonna 2016 määrittämiin kolmeen keskeiseen saavutukseen:

–  se toteutti parlamentin alulle paneman kolmivuotisen pilottihankkeen ”Turvallisempaa ja terveempää työtä kaikenikäisille – työturvallisuus ja -terveys sekä ikääntyvä työvoima” ja käynnisti ”Terveyttä työpaikalle” -kampanjan 2016–2017 teemalla ”Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa”;

–  se esitteli korkean tason seminaarissa ensimmäisen raportin merkittävästä tutkimushankkeesta, joka käsitteli terveyttä ja turvallisuutta mikroyrityksissä ja pienissä yrityksissä;

–  se toteutti yhdessä Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ja Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (CdT) kanssa uuden välineen monikielisten verkkosivujen hallintaan – se sai Euroopan oikeusasiamiehen vuoden 2017 palkinnon erinomaisesta julkishallinnosta;

Sisäinen tarkastus

20.  toteaa, että vuonna 2016 sisäinen tarkastus (IAS) suoritti strategisen riskinarvioinnin, jonka päätarkoituksena oli laatia uusi monivuotinen strateginen sisäinen tarkastussuunnitelma vuosille 2017–2019;

21.  pitää myönteisenä, että vuoden 2016 lopulla virastolla ei ollut kriittisiä eikä erittäin tärkeitä avoimia suosituksia; toteaa, että virasto toimi koko vuoden pannakseen täytäntöön toimintasuunnitelmaa, joka liittyi neljään tärkeään suositukseen, jotka IAS esitti vuonna 2015 tekemänsä työterveys- ja työturvallisuushallinnan välineiden tarkastuksen yhteydessä; toteaa, että IAS tarkasteli näihin neljään suositukseen liittyen tehtyä työtä ja esitti suositusten päättämistä vuoden 2017 alussa;

Toiminnan tuloksellisuus

22.  arvostaa tärkeitä toimia, joita virasto toteutti tukeakseen toimintoperusteista johtamisjärjestelmäänsä tietojärjestelmän avulla; pitää myönteisinä käyttöön otettuja uusia digitaalisia välineitä eri hankkeisiin ja toimiin käytetyn ajan hallintaan sekä tarjouspyyntöjen ja hankintojen hallintaan;

Muita huomautuksia

23.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että neuvoston asetus (EY) No 2062/94(12), joka on viraston perustamisasetus, ei nimenomaisesti vaadi viraston toiminnan ulkoista arviointia; panee tyytyväisenä merkille, että komission ehdotuksessa uudeksi perustamisasetukseksi (COM(2016)0528) velvoitetaan tekemään arviointi joka viides vuosi ja käyttämään ulkoisia tarkastuskertomuksia;

24.  arvostaa viraston toimintaa ja arviointeja työterveyden ja -turvallisuuden alalla ja katsoo, että niillä myötävaikutetaan unionin toimintapolitiikkaan, jolla pyritään edistämään terveellisiä ja turvallisia työpaikkoja kaikkialla unionissa; panee merkille viraston käynnistämät työkokonaisuudet, jotka koskevat pk-yritysten ja mikroyritysten tukemista, sekä kyseisille yrityksille räätälöidyt välineet ja ohjeet, jotka koskevat tietämysvajeen poistamista ja edistävät työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien määräysten noudattamista;

25.  on tyytyväinen työllisyys- ja sosiaali- ja osallisuusasioiden alalla toimivien virastojen hyvään yhteistyöhön ja etenkin Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston, Eurofoundin, Cedefopin ja EIGEn yhteistyöhön raportin ”Towards age-friendly work in Europe: a life course perspective on work and ageing from EU agencies” laatimisen yhteydessä;

o

o o

26.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta ... 2018(13) antamaansa päätöslauselmaan erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta.

24.1.2018

TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2152(DEC))

Valmistelija: Claude Rolin

EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen ilmoitukseen, jonka mukaan viraston varainhoitovuodelta 2016 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset ja että viraston taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 2016 on annettu oikeat ja riittävät tiedot;

2.  arvostaa viraston toimintaa ja arviointeja työterveyden ja -turvallisuuden alalla ja katsoo, että niillä myötävaikutetaan unionin toimintapolitiikkaan, jolla pyritään edistämään terveellisiä ja turvallisia työpaikkoja kaikkialla unionissa; panee merkille viraston käynnistämät työkokonaisuudet, jotka koskevat pk-yritysten ja mikroyritysten tukemista, sekä kyseisille yrityksille räätälöidyt välineet ja ohjeet, jotka koskevat tietämysvajeen poistamista ja edistävät työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien määräysten noudattamista;

3.  toteaa, että talousarvion toteutusaste oli korkea (96,3 prosenttia), mutta panee merkille sen laskeneen hieman verrattuna vuoteen 2015 (98 prosenttia);

4.  panee merkille, että varainhoitovuodelle 2016 siirrettyjen maksusitoumusmäärärahojen osuus oli suuri osastossa 2 (30,2 prosenttia) ja että se oli suurempi kuin vuotta aiemmin (26 prosenttia); toteaa, että näissä siirroissa kyse on pääasiassa tietotekniikan palveluista, joita ei vielä ollut toimitettu kokonaisuudessaan tai laskutettu vuoden loppuun mennessä; panee merkille, että varainhoitovuodelle 2016 siirrettyjen maksusitoumusmäärärahojen osuus oli suuri myös osastossa 3 (43 prosenttia) ja että se oli suurempi kuin vuonna 2015 (41 prosenttia); toteaa, että nämä siirrot liittyivät lähinnä yli vuoden kestäviin tutkimushankkeisiin ja tutkimuksiin; panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen, jonka mukaan virasto voisi harkita jaksotettujen määrärahojen käyttöä ratkaistakseen siirtojen suuren osuuden ongelman ja ottaakseen huomioon toiminnan monivuotisen luonteen;

5.  on tyytyväinen seurantatoimiin, joita virasto on toteuttanut vastuuvapauden myöntävän viranomaisen esittämien aiempien vuosien talousarvioiden toteutusta koskevien huomautusten johdosta; pitää myönteisenä myös, että virasto noudatti nopeasti tilintarkastustuomioistuimen antamaa neuvoa tieto- ja viestintätekniikkaa ja konsultointia koskevista puitesopimuksista alana, jota on kohennettava vuoden 2016 vastuuvapautta myönnettäessä;

6.  on tyytyväinen työllisyys- ja sosiaali- ja osallisuusasioiden alalla toimivien virastojen hyvään yhteistyöhön ja etenkin Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston, Eurofoundin, Cedefopin ja EIGEn yhteistyöhön raportin ”Towards age-friendly work in Europe: a life course perspective on work and ageing from EU agencies” laatimisen yhteydessä;

7.  panee merkille, että virasto jatkoi 1. tammikuuta 2014 voimaan tulleita uudistettuja henkilöstösääntöjä koskevien täytäntöönpanosääntöjen hyväksymistä;

8.  panee merkille viraston perustamisasetuksen (neuvoston asetus (EY) N:o 2062/94(14)) muuttamisen ja pitää myönteisenä parlamentin ja komission asetukseen sisällyttämää viittausta, joka koskee ulkoisten tarkastuskertomusten ja arviointien käyttöä.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

23.1.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

8

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

42

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

8

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 201.

(2)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 201.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1.

(5)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 201.

(7)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 201.

(8)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1.

(10)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUVL C 12, 13.1.2017, s. 9.

(12)

Neuvoston asetus (EY) N:o 2062/94, annettu 18. heinäkuuta 1994, Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta (EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1).

(13)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2018)0000.

(14)

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta 18. heinäkuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2062/94 (EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 11. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö