Postupak : 2017/2152(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0084/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0084/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.53

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0158

IZVJEŠĆE     
PDF 633kWORD 61k
23.3.2018
PE 613.444v02-00 A8-0084/2018

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016.

(2017/2152(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Bart Staes

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016.

(2017/2152(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0062/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu(4), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0084/2018),

1.  daje razrješnicu direktorici Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktorici Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016.

(2017/2152(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016., s odgovorom Agencije(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0062/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu(9), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0084/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktorici Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016.

(2017/2152(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0084/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica želi naglasiti da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

B.  budući da je u skladu s izvještajem o prihodima i rashodima(11) Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu („Agencija”) njezin konačni proračun za financijsku godinu 2016. iznosio 16 673 153,98 EUR, što predstavlja povećanje od 1,06 % u odnosu na 2015., budući da se proračun Agencije uglavnom financira iz proračuna Unije;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  primjećuje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 96,31 %, što predstavlja smanjenje od 1,22 % u odnosu na godinu prije toga (97,53 %), te da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 70,35 %, što predstavlja smanjenje od 1,70 % u odnosu na financijsku godinu 2015.;

2.  pozdravlja mjere koje je Agencija poduzela na temelju primjedbi tijela nadležnog za davanje razrješnice u vezi s izvršenjem proračuna prethodnih godina; pozdravlja, nadalje, činjenicu da je Agencija brzo provela u djelo savjet Revizorskog suda prema kojemu su okvirni ugovori za IKT i usluge savjetovanja područje u kojemu bi u postupku davanje razrješnice za 2016. trebalo izvršiti poboljšanja;

Obveze i prijenosi

3.  na temelju navoda iz izvješća Revizorskog suda napominje da je razina prenesenih odobrenih sredstava za glavu II. (administrativni troškovi) iznosila čak 417 279 EUR, tj. 30 % (2015.: 364 740 EUR, tj. 26 %); napominje da se ti prijenosi uglavnom odnose na IT usluge koje do kraja te godine još nisu bile u potpunosti izvršene ili za koje do tada još nije bio ispostavljen račun; napominje također da je razina prenesenih odobrenih sredstava za glavu III. iznosila 3 370 616 EUR, tj. 43 % (2015.: 3 383 052 EUR, tj. 41 %); napominje da su se ti prijenosi uglavnom odnosili na istraživačke projekte i studije koji traju više od godine dana; prima na znanje zaključke Revizorskog suda prema kojima bi Agencija mogla razmotriti uvođenje diferenciranih proračunskih odobrenih sredstava koja bi bolje odražavala višegodišnju prirodu aktivnosti te neizbježna kašnjenja između potpisivanja ugovora, isporuka i plaćanja; prima na znanje iz odgovora Agencije da će proučiti tu mogućnost i provjeriti može li se poboljšati upravljanje proračunom;

4.  napominje da ti prijenosi često mogu biti djelomično ili potpuno opravdani višegodišnjom prirodom operativnih programa agencija, ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna te nisu uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebno ako ih Agencija planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Prijenosi

5.  napominje da je tijekom financijske godine 2016., u cilju ostvarenja ciljeva za tu godinu, izvršeno jedanaest prijenosa proračunskih sredstava u vrijednosti od 319 240 EUR kako bi se sredstva preraspodijelila i prenijela iz područja u kojima su ostvarene proračunske uštede u područja s manjkom resursa;

Javna nabava

6.  prima na znanje da je Agencija sklopila ugovore o nabavi robe i pružanju usluga u vrijednosti od ukupno 8 492 938,92 EUR; 930 240,32 EUR dodijeljeno je u okviru 41 pregovaračkog postupka, 580 926,16 EUR u okviru međuinstitucijskih ugovora ili sporazuma o razini pružanja usluga, dok 6 981 772,44 EUR odgovara 155 posebnih ugovora ili narudžbenica u sklopu okvirnih ugovora koji su nastali kao rezultat dodijeljenih ugovora u otvorenim postupcima;

7.  sa zadovoljstvom primjećuje da je osnovan tim za nabavu kako bi se osigurala usklađenost u cijeloj Agenciji u vezi sa svim postupcima nabave koji se izvršavaju u Agenciji, od njihova začetka do zaključka, koji podliježu mjerama nadzora i kontrole za umanjivanje rizika, uključujući službene procese otvaranja i vrednovanja, izjave o nepostojanju sukoba interesa koje su potpisali članovi odbora te ocjene kriterija za isključenje, odabir i dodjelu koje su dokumentirane u pisanom obliku;

8.  prima na znanje iz Izvješća Revizorskog suda da je Agencija 2014. godine sklopila okvirni ugovor o pružanju savjetodavnih usluga u području IT-a u razdoblju 2014. – 2017. čija je ukupna vrijednost 1 milijun EUR; sa žaljenjem napominje da su, iako je u posebnim ugovorima koji su potpisani 2016. godine kako bi se proveo navedeni okvirni ugovor jasno definirano što je potrebno postići projektima, savjetnici angažirani na temelju otvorenog načela utrošenog radnog vremena i sredstava („time and means”), prema kojem cijena nije unaprijed utvrđena i izravno povezana s isporukom, već umjesto toga proizlazi iz broja utrošenih radnih dana. napominje da je povrh toga 2016. godine otprilike 50 % usluga savjetovanja u području IT-a pruženo izvan prostorija Agencije, čime je ograničena njezina mogućnost praćenja učinkovite provedbe ugovorâ; napominje da su plaćanja izvršena 2016. godine u sklopu tog okvirnog ugovora iznosila otprilike 400 000 EUR; prima na znanje odgovor Agencije da primjenjuje savjet Revizorskog suda za svoje nove ugovore povezane s informacijskom i komunikacijskom tehnologijom koristeći se po potrebi posebnim ugovorima u kojima je naveden broj radnih dana te je rad podijeljen na niz posebnih zadataka („Quoted Times and Means”);

Politika zapošljavanja

9.  na temelju plana radnih mjesta primjećuje da je 39 mjesta (od ukupno 41 radnog mjesta odobrenog u skladu s proračunom Unije) bilo popunjeno na dan 31. prosinca 2016. u usporedbi s 40 radnih mjesta 2015. godine;

10.  žali zbog toga što među radnim mjestima popunjenim na dan 31. prosinca 2016. očito nije postignuta ravnoteža spolova jer su žene predstavljale više nego dvostruko više osoblja od muškaraca, s omjerom od 72 % žena naspram 28 % muškaraca; napominje da se ta neravnoteža mora hitno ispraviti; primjećuje, međutim, da na razini višeg rukovodstva ipak postoji rodna ravnoteža (50: 50);

11.  ističe da bi ravnoteža između privatnog i poslovnog života trebala biti dio politike zapošljavanja Agencije; napominje da proračun potrošen na aktivnosti za dobrobit iznosi oko 194 EUR po članu osoblja, što odgovara trajanju od tri dana po članu osoblja; primjećuje da prosječni broj dana bolovanja iznosi 11 dana po članu osoblja;

12.  podsjeća da je 2007. godine Agencija donijela odluku u pogledu psihološkog i spolnog uznemiravanja; predlaže organiziranje obuka i informativnih susreta kako bi se povećala razina osviještenosti osoblja; napominje da je 2016. provedena administrativna istraga; traži dodatna objašnjenja o zaključcima istrage, uz poštovanje propisa o zaštiti podataka;

13.  sa zadovoljstvom primjećuje da tijekom 2016. Agencija nije zaprimila nijednu pritužbu, tužbu ili prijavu povezanu sa zapošljavanjem ili otpuštanjem osoblja;

14.  napominje da je Agencija nastavila donositi provedbena pravila u skladu s izmjenama Pravilnika o osoblju koje su stupile na snagu 1. siječnja 2014.;

Postupanje u slučaju sukoba interesa i njihovo sprečavanje, transparentnost te demokratičnost

15.   napominje, s obzirom na to da od kraja 2016. djeluje novi odbor, da su primljene nove izjave o sukobu interesa te da su sažeci životopisa u postupku prikupljanja i analize; napominje, osim toga, da je Agencija prikupila 131 potpun dosje, od čega se njih 70 odnosi na članove odbora (80 %), 52 na zamjenike članova (60 %) te 12 na promatrače i zamjenike promatrača (48 %); pozdravlja činjenicu da nijedan spis ne ukazuje na situaciju koja bi se mogla definirati kao sukob interesa u smislu politike Agencije;

16.  napominje sa zadovoljstvom da je Agencija donijela strategiju za borbu protiv prijevara na temelju smjernica koje je Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) izdao za agencije Unije; napominje da je tom strategijom obuhvaćeno trogodišnje razdoblje (2015. – 2017.) te da njezinu provedbu redovito prati predsjedništvo Agencije; napominje, nadalje, da je usvojen interni postupak za izvješćivanje o mogućim slučajevima prijevare i njihovim ishodima te postupanju u vezi s njima i da je stavljen na uvid osoblju na intranetu;

17.  izražava duboko žaljenje zbog toga što Agencija tek treba provesti interna pravila o zviždačima; primjećuje da Agencija iščekuje smjernice od Komisije; napominje, osim toga, da se Agencija služi smjernicama Komisije o zviždačima iz 2012.; snažno potiče Agenciju da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice kada se uspostave i počnu provoditi pravila o zviždačima;

18.  ističe da je potrebno osnovati nezavisno tijelo za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo zviždačima da preko odgovarajućih kanala dostave informacije o mogućim nepravilnostima kojima se utječe na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti;

Glavna postignuća

19.  pozdravlja tri glavna postignuća Agencije 2016., a to su:

–  završetak trogodišnjeg pilot-projekta „Sigurniji i zdraviji rad u svakoj životnoj dobi – sigurnost i zdravlje na radu u kontekstu sve starije radne snage”, koji je pokrenuo Parlament, i pokretanje kampanje za zdravu radnu okolinu 2016. – 2017. „Zdravo radno mjesto za svaku dob”

–  predstavljanje prvog izvješća o velikom istraživačkom projektu „Zdravlje i sigurnost u mikro i malim poduzećima” na seminaru na visokoj razini;

–  provedba, zajedno s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i Prevoditeljskim centrom za tijela Europske unije (CdT), novog alata za upravljanje višejezičnim internetskim stranicama koji je 2017. dobio nagradu Ombudsmana EU-a za izvrsnost u javnoj upravi;

Unutarnja revizija

20.  prima na znanje da je 2016. Služba Komisije za unutarnju reviziju (IAS) izvršila stratešku procjenu rizika čiji je glavni cilj sastaviti novi višegodišnji strateški plan unutarnje revizije za razdoblje 2017. – 2019.;

21.  pozdravlja činjenicu da do kraja 2016. Agencija nije imala ni kritičnih ni vrlo važnih otvorenih preporuka; primjećuje da je tijekom te godine Agencija radila na provedbi akcijskog plana povezanog s četiri važne preporuke Službe Komisije za unutarnju reviziju iz revizije za 2015. naslovljene „Alati za upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu”; navodi da je Služba Komisije za unutarnju reviziju preispitala rad obavljen na temelju te četiri preporuke te je početkom 2017. preporučila njihovo zatvaranje;

Uspješnost

22.  sa zadovoljstvom prima na znanje da je Agencija poduzela važne korake kako bi poduprla svoj sustav upravljanja na temelju aktivnosti pomoću informatičkog sustava; pozdravlja uvođenje novih digitalnih alata za upravljanje vremenom utrošenim na različite projekte i aktivnosti te upravljanje ponudama i javnom nabavom;

Ostale primjedbe

23.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da Uredba Vijeća (EZ) br. 2062/94(12), to jest uredba o osnivanju Agencije, ne zahtijeva izričito vanjske evaluacije njezinih aktivnosti; sa zadovoljstvom napominje da Komisijin prijedlog nove Uredbe o osnivanju (COM(2016)0528) uključuje obvezu obavljanja evaluacije svakih pet godina te upotrebu vanjskih revizorskih izvješća;

24.  cijeni rad i analize Agencije u području sigurnosti i zdravlja na radu kojima se doprinosi kreiranju politika Unije za promicanje zdravih i sigurnih radnih mjesta u cijeloj Uniji; prima na znanje trenutačne radne pakete za potporu mikropoduzećima te malim i srednjim poduzećima (MSP), s alatima i smjernicama prilagođenima MSP-ovima u cilju premošćivanja jaza u znanju i poboljšavanja usklađenosti sa standardima u područja zdravlja i sigurnosti na radu;

25.  pozdravlja dobru suradnju među agencijama koje djeluju u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključenosti, a posebno suradnju Agencije, Eurofounda, Cedefopa i EIGE-a u pogledu izvješća naslovljenog „Prema radnim uvjetima u Europi prilagođenima starijim osobama: pogled na rad i starenje tijekom života iz perspektive agencija EU-a”;

o

o o

26.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju rezoluciju od ... 2018.(13) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

24.1.2018

MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016.

(2017/2152(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Claude Rolin

PRIJEDLOZI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  izražava zadovoljstvo zbog činjenice da je Revizorski sud utvrdio da su transakcije na kojima se temelji godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije za financijsku godinu 2016. zakonite i pravilne te da je njezino financijsko stanje na dan 31. prosinca 2016. objektivno prikazano;

2.  cijeni rad i analize Agencije u području sigurnosti i zdravlja na radu kojima se doprinosi kreiranju politika Unije za promicanje zdravih i sigurnih radnih mjesta u cijeloj Uniji; prima na znanje trenutačne radne pakete za potporu mikropoduzećima te malim i srednjim poduzećima (MSP), s alatima i smjernicama prilagođenima MSP-ovima u cilju premošćivanja jaza u znanju i poboljšavanja usklađenosti sa standardima u područja zdravlja i sigurnosti na radu;

3.  prima na znanje visoku stopu izvršenja proračuna (96,3 %), ali napominje da je ona neznatno smanjena u odnosu na 2015. godinu (98 %);

4.  napominje da je razina odobrenih sredstava za glavu II. prenesenih u 2016. bila visoka (30,2 %), što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu (26 %); napominje da se ti prijenosi uglavnom odnose na IT usluge koje do kraja godine još nisu bile u potpunosti izvršene ili za koje do tada još nije bio ispostavljen račun; napominje da je i za glavu III. razina odobrenih sredstava prenesenih u 2016. bila visoka (43 %), što je povećanje u odnosu na 2015. (41 %); napominje da su se ti prijenosi uglavnom odnosili na istraživačke projekte i studije koji traju više od jedne godine; prima na znanje primjedbu Revizorskog suda prema kojoj bi Agencija trebala razmotriti uvođenje diferenciranih odobrenih sredstava kako bi se riješilo pitanje visokih stopa prijenosa i odrazila višegodišnja priroda aktivnosti;

5.  pozdravlja mjere koje je Agencija poduzela na temelju primjedbi tijela nadležnog za davanje razrješnice u vezi s izvršenjem proračuna prethodnih godina; pozdravlja, nadalje, činjenicu da je Agencija brzo provela u djelo savjet Revizorskog suda prema kojemu su okvirni ugovori za IKT i usluge savjetovanja područje u kojemu bi u postupku davanje razrješnice za 2016. trebalo izvršiti poboljšanja;

6.  pozdravlja dobru suradnju među agencijama koje djeluju u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključenosti, a posebno suradnju Agencije, Eurofounda, Cedefopa i EIGE-a u pogledu izvješća naslovljenog „Prema radnim uvjetima u Europi prilagođenima starijim osobama: pogled na rad i starenje tijekom života iz perspektive agencija EU-a”;

7.  napominje da je Agencija nastavila donositi provedbena pravila u skladu s izmjenama Pravilnika o osoblju koje su stupile na snagu 1. siječnja 2014.;

8.  prima na znanje reviziju Uredbe o osnivanju Agencije (Uredba Vijeća (EZ) br. 2062/94(14)) i pozdravlja činjenicu da su Parlament i Komisija pritom izrijekom uputili na korištenje vanjskih evaluacija i izvješća o reviziji.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

23.1.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

42

8

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

42

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

8

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 417, 6.12.2017., str. 201.

(2)

SL C 417, 6.12.2017., str. 201.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 216, 20.8.2004., str. 1.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 417, 6.12.2017., str. 201.

(7)

SL C 417, 6.12.2017., str. 201.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 216, 20.8.2004., str. 1.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

SL C 12, 13.01.2017., str. 9.

(12)

  Uredba Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (SL L 216, 20.8.1994., str. 1.).

(13)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2018)0000.

(14)

Uredba Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (SL L 216, 20.8.1994., str. 1.).

Posljednje ažuriranje: 12. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti