Procedūra : 2017/2152(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0084/2018

Pateikti tekstai :

A8-0084/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.53

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0158

PRANEŠIMAS     
PDF 711kWORD 61k
23.3.2018
PE 613.444v02-00 A8-0084/2018

dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2152(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Bart Staes

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2152(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0062/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo(4), ypač į jo 14 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0084/2018),

1.  patvirtina Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros direktoriui, kad Agentūros 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2017/2152(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0062/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo(9), ypač į jo 14 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(10), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0084/2018),

1.  pritaria Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2017/2152(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0084/2018),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi, remiantis Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(11), jos galutinis 2016 finansinių metų biudžetas buvo 16 673 153,98 EUR, t. y. 1,06 % mažesnis nei 2015 m.; kadangi Agentūros biudžetą sudaro daugiausia iš Sąjungos biudžeto gaunamos lėšos;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2016 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pranešė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos,

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad dėl biudžeto stebėsenos 2016 finansiniais metais biudžeto įvykdymo lygis buvo 96,31 %, t. y. 1,22 % mažesnis nei praėjusiais metais (97,53 %), ir kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 70,35 %, t. y. 1,70 % mažesnis nei 2015 finansiniais metais;

2.  palankiai vertina tolesnes priemones, kurių ėmėsi Agentūra, reaguodama į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas dėl biudžeto įvykdymo ankstesniais metais; be to, palankiai vertina Agentūros skubiai įgyvendintą Audito Rūmų rekomendaciją, susijusią su IRT ir konsultacijų preliminariosiomis sutartimis, nes tai yra sritis, kurią galima pagerinti, turint mintyje 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

3.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad į 2017 m. perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis pagal II antraštinę dalį (administracinės išlaidos) buvo aukštas – 30 % arba 417 279 EUR (2015 m. buvo 364 740 EUR, t. y. 26 %); pažymi, kad šie perkėlimai daugiausia susiję su IT paslaugomis, kurios iki metų pabaigos dar nebuvo iki galo suteiktos arba dėl kurių dar nebuvo išrašytos sąskaitos; taip pat pažymi, kad įsipareigotų asignavimų perkėlimų pagal III antraštinę dalį suma buvo 3 370 616 EUR, t. y. 43 % (2015 m. buvo 3 383 052 EUR, t. y. 41 %); pažymi, kad tokie perkėlimai daugiausia susiję su mokslinių tyrimų projektais ir tyrimais, kurių terminas ilgesnis nei vieni metai; pažymi, remdamasis Audito Rūmų pateikta informacija, kad Agentūra galėtų apsvarstyti galimybę nustatyti diferencijuotus biudžeto asignavimus siekiant geriau parodyti daugiametį operacijų pobūdį ir neišvengiamus vėlavimus tarp sutarčių pasirašymo, įvykdymo ir apmokėjimų; atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kad ji išnagrinės šią galimybę siekdama nustatyti, ar taip galima pagerinti biudžeto valdymą;

4.  pabrėžia, kad perkėlimus į kitą laikotarpį dažnai galima iš dalies arba visiškai paaiškinti daugiamečiu Agentūros veiklos programų pobūdžiu, ir jie nebūtinai parodo biudžeto planavimo ir įgyvendinimo trūkumus, taip pat nėra visada nesuderinami su biudžeto metinio periodiškumo principu, visų pirma, jei Agentūra iš anksto juos planuoja ir apie tai informuoja Audito Rūmus;

Perkėlimai

5.  pripažįsta, kad 2016 finansiniais metais atlikta 11 biudžetinių perkėlimų, kurių bendra suma sudarė 319 240 EUR, siekiant perskirstyti išteklius ir perkelti juos iš sričių, kuriose buvo sutaupyta biudžeto lėšų, į sritis, kuriose išteklių trūksta, jog būtų galima užtikrinti, kad bus įgyvendinti metų tikslai;

Viešieji pirkimai

6.  pažymi, kad Agentūra sudarė sutartis dėl prekių ir paslaugų, kurių bendra suma sudarė 8 492 938,92 EUR; taigi 930 240,32 EUR buvo skirta pagal vykdytą 41 derybų procedūrą, 580 926,16 EUR – remiantis tarpinstitucinėmis sutartimis arba susitarimais dėl paslaugų lygio ir 6 981 772,44 EUR – pagal 155 specialiąsias sutartis arba užsakymus, atliktus pagal preliminariąsias sutartis, sudarytas surengus atvirus konkursus;

7.  su pasitenkinimu pažymi, kad buvo sukurta viešųjų pirkimų grupė siekiant užtikrinti visų Agentūros vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų (nuo planavimo iki užbaigimo) suderinamumą, ir kad vykdant procedūras taikomos priežiūros ir rizikos mažinimo kontrolės priemonės, įskaitant oficialius procedūrų pradėjimo ir vertinimo procesus, interesų konflikto nebuvimo deklaracijų, kurias pasirašo komitetų nariai, teikimą, taip pat raštu išdėstytų atmetimo, atrankos ir skyrimo kriterijų vertinimą;

8.  remdamasis Audito Rūmų ataskaitoje pateikta informacija, pažymi, kad 2014 m. Agentūra pasirašė preliminariąją sutartį dėl IT konsultacinių paslaugų teikimo 2014–2017 m. laikotarpiu, kurios bendra suma yra 1 100 000 EUR; pažymi, kad, nors 2016 m. pasirašytose specialiosiose sutartyse, pagal kurias turėjo būti įvykdyta ši preliminarioji sutartis, aiškiai apibrėžti projekto rezultatai, konsultantai buvo nusamdyti remiantis neterminuoto sunaudoto laiko ir priemonių pagrindu, kuomet kaina nėra nustatyta ir tiesiogiai susijusi su rezultatu, o priklauso nuo išdirbtų dienų; taip pat pažymi, kad 2016 m. apie 50 % IT konsultavimo paslaugų buvo vykdoma ne Agentūros patalpose, todėl Agentūros priemonės veiksmingai stebėti sutarčių vykdymą buvo ribotos; pažymi, kad su šia preliminariąja sutartimi susiję mokėjimai 2016 m. sudarė apie 400 000 EUR; atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kad ji jau vadovaujasi Audito Rūmų patarimais sudarydama savo naujas preliminariąsias IRT ir konsultacinių paslaugų sutartis ir naudojasi, kai reikia, specialiosiomis nustatyto laiko ir priemonių sutartimis;

Personalo politika

9.  pažymi, kad pagal etatų planą 2016 m. gruodžio 31 d. 39 pareigybės (iš 41 pareigybių, galimų pagal Sąjungos bendrąjį biudžetą) buvo užimtos, kai 2015 m. buvo užimta 40 pareigybių;

10.  apgailestauja dėl to, kad, atsižvelgiant į 2016 m. gruodžio 31 d. užimamų pareigybių skaičių, pasakytina, kad lyčių pusiausvyra nebuvo užtikrinta, kadangi santykis yra daugiau nei du ir vienas, nes dirbo 72 % moterų ir 28 % vyrų; pažymi, kad šį klausimą reikia kuo skubiau spręsti; vis dėlto pažymi, kad lyčių pusiausvyra vyresniosios vadovybės lygmeniu užtikrinta (50:50);

11.  pabrėžia, kad Agentūros personalo politika turėtų apimti darbo ir asmeninio gyvenimo derinimą; pažymi, kad gerovės užtikrinimo veiklai skirtas biudžetas sudarė 194 EUR vienam darbuotojui ir tai atitinka tris dienas vienam darbuotojui; atkreipia dėmesį į tai, kad vidutinė vieno darbuotojo laikinojo nedarbingumo atostogų trukmė buvo 11 dienų;

12.  primena, kad 2007 m. Agentūra priėmė sprendimą dėl psichologinio ir seksualinio priekabiavimo; siūlo organizuoti mokymus ir informacinius susitikimus siekiant didinti darbuotojų informuotumą šiuo klausimu; pažymi, kad 2016 m. buvo atliktas administracinis tyrimas; prašo išsamiau paaiškinti tyrimo išvadas, tuo pat metu laikantis duomenų apsaugos teisės aktų;

13.  su džiaugsmu atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. Agentūra negavo jokių skundų, nebuvo pradėta jokių civilinių procesų ir nepranešta apie atvejus, susijusius su darbuotojų samdymu ar atleidimu iš darbo;

14.  pažymi, kad po 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusios Tarnybos nuostatų reformos Agentūra toliau priiminėjo įgyvendinimo taisykles;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas ir demokratija

15.  atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo metu renkamos ir analizuojamos naujos interesų konfliktų deklaracijos ir gyvenimo aprašymų (CV) santraukos, nes 2016 m. pabaigoje darbą pradėjo nauja valdyba; be to, pažymi, kad Agentūra surinko 131 bylą su visais reikiamais dokumentais, t. y. 70 (80 %) valdybos narių bylų, 52 pakaitinių narių bylas (60 %) ir 12 stebėtojų ir pakaitinių stebėtojų bylų (48 %); palankiai vertina tai, jog nė vienas iš įvertintų dokumentų rinkinių nerodo, jog susidarė situacija, kuri pagal Agentūros politiką galėtų būti traktuojama kaip interesų konfliktas;

16.  su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra taiko kovos su sukčiavimu strategiją, nustatytą pagal Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) parengtas gaires Sąjungos agentūroms; atkreipia dėmesį į tai, kad strategija apima trejų metų laikotarpį (2017–2015 m.) ir jos įgyvendinimą reguliariai stebi Agentūros biuras; be to, pažymi, kad patvirtinta vidaus pranešimo apie galimus sukčiavimo atvejus, reagavimo į juos bei jų padarinius procedūra, su kuria darbuotojai gali susipažinti intranete;

17.  labai apgailestauja, kad Agentūra dar neįdiegė vidaus informavimo apie pažeidimus taisyklių; pažymi, kad Agentūra laukia Komisijos gairių; be to, pažymi, kad kol kas Agentūra vadovaujasi 2012 m. Komisijos gairėmis dėl informavimo apie pažeidimus; primygtinai prašo Agentūros pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai, kai bus parengtos ir įdiegtos jos informavimo apie pažeidimus taisyklės;

18.  tvirtina, kad reikia sukurti nepriklausomą faktų atskleidimo, patariamąjį ir konsultacinį organą, kuriam būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti informatoriams naudotis tinkamais kanalais savo turimai informacijai apie galimus pažeidimus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, kartu apsaugant informatorių konfidencialumą ir teikiant reikiamą paramą ir patarimus;

Pagrindiniai pasiekimai

19.  teigiamai vertina tris pagrindinius pasiekimus, kuriuos Agentūra nustatė 2016 m., tai yra:

–  ji užbaigė trejus metus trukusį bandomąjį projektą „Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje – sauga ir sveikata senėjančios darbo jėgos kontekste“, kurį inicijavo Parlamentas, ir pradėjo 2016–2017 m. sveikų darbo vietų kampaniją „Sveika darbo vieta visoms amžiaus grupėms“;

–  aukšto lygio seminare ji pristatė pirmąją ataskaitą, susijusią su plataus masto mokslinių tyrimų projektu „Sveikata ir sauga labai mažose ir mažosiose įmonėse“;

–  ji kartu su Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) ir Europos Sąjungos įstaigų vertimo centru (CdT) įdiegė naują priemonę, skirtą daugiakalbių interneto svetainių valdymui, ir gavo 2017 m. ES ombudsmeno apdovanojimą už puikų viešąjį administravimą;

Vidaus auditas

20.  pažymi, kad 2016 m. Vidaus audito tarnyba (IAS) atliko strateginį rizikos vertinimą, kurio pagrindinis tikslas – parengti naują daugiametį strateginį vidaus audito planą, skirtą 2017–2019 m. laikotarpiui;

21.  palankia vertina tai, kad 2016 m. pabaigoje nebuvo likusių vykdytinų itin svarbių ar labai svarbių rekomendacijų; pažymi, kad Agentūra dirbo visus metus, kad įgyvendintų veiksmų planą, susijusi su keturiomis svarbiomis Vidaus audito tarnybos rekomendacijomis, pateiktomis vykdant 2015 m. auditą „DSS valdymo priemonės“; pažymi, kad Vidaus audito tarnyba peržiūrėjo darbą, atliktą įgyvendinant keturias rekomendacijas, ir rekomendavo jas baigti įgyvendinti 2017 m. pradžioje;

Veikla

22.  su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra ėmėsi svarbių veiksmų, kad veikla grindžiamą valdymo sistemą papildytų IT sistema; palankiai vertina įdiegtas naujas skaitmenines priemones, skirtas laiko, sunaudoto vykdant įvairius projektus ir veiklą, valdymui ir konkursų bei viešųjų pirkimų valdymui;

Kitos pastabos

23.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pastebi, kad Tarybos reglamente (EB) Nr. 2062/94(12), kuriuo įsteigiama Agentūra, aiškiai nenurodyta, kad reikalinga atlikti jos veiklos išorės vertinimą; su pasitenkinimu pažymi, kad Komisijos pasiūlyme dėl naujo steigimo reglamento (COM(2016) 0528) įtraukta prievolė atlikti vertinimą kas penkerius metus ir naudoti išorės audito ataskaitas;

24.  palankiai vertina Agentūros veiklą ir darbuotojų saugos ir sveikatos analizę, kuria padedama formuoti Sąjungos politiką siekiant skatinti sveikas ir saugias darbo vietas Sąjungoje; atkreipia dėmesį į jos šiuo metu vykdomus darbus, susijusius su paramos labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) paketais, kuriuose pateikiamos MVĮ skirtos priemonės ir gairės, siekiant užpildyti žinių spragas ir sudaryti palankesnes sąlygas darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) reikalavimams vykdyti;

25.  palankiai vertina gerą agentūrų, dirbančių užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties srityse, bendradarbiavimą, visų pirma Agentūros, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (Eurofound), Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) ir Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) bendradarbiavimą dėl ataskaitos „Siekiant vyresnio amžiaus žmonėms pritaikyto darbo Europoje: darbas ir senėjimas iš viso gyvenimo perspektyvos ES agentūrų požiūriu“;

o

o

26.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2018 m. ... ... d.(13) rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

24.1.2018

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2152(DEC))

Nuomonės referentas: Claude Rolin

PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  džiaugiasi, jog Audito Rūmai pareiškė, kad Agentūros 2016 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos ir kad jos finansinė padėtis 2016 m. gruodžio 31 d. nurodyta teisingai;

2.  palankiai vertina Agentūros veiklą ir darbuotojų saugos ir sveikatos analizę, kuria padedama formuoti Sąjungos politiką siekiant skatinti sveiko ir saugaus darbo vietas Sąjungoje; atkreipia dėmesį į jos šiuo metu vykdomus darbus, susijusius su paramos labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) paketais, kuriuose pateikiamos MVĮ skirtos priemonės ir gairės, siekiant užpildyti žinių spragas ir sudaryti palankesnes sąlygas vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) reikalavimus;

3.  džiaugiasi dėl aukšto biudžeto lėšų panaudojimo lygio (96,3 proc.), tačiau atkreipia dėmesį į nedidelį sumažėjimą, palyginti su 2015 m. (98 proc.);

4.  pažymi, kad į 2016 m. perkeltų įsipareigojimų asignavimų lygis pagal II antraštinę dalį buvo aukštas (30,2 proc.) ir jis padidėjo, palyginti su praeitais metais (26 proc.); pažymi, kad tokie perkėlimai daugiausia susiję su IT paslaugomis, kurios iki metų pabaigos dar nebuvo iki galo suteiktos arba kurioms dar nebuvo išrašytos sąskaitos; pažymi, kad į 2016 m. perkeltų įsipareigojimų asignavimų lygis pagal III antraštinę dalį taip pat buvo aukštas (43 proc.) ir jis padidėjo, palyginti su 2015 m. (41 proc.); pažymi, kad tokie perkėlimai daugiausia susiję su mokslinių tyrimų projektais ir tyrimais, kurių terminas ilgesnis nei vieni metai; atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą, kad Agentūra galėtų apsvarstyti galimybę naudoti diferencijuotus biudžeto asignavimus siekiant panaikinti aukštus perkėlimų į kitą laikotarpį rodiklius ir atspindėti daugiametį veiklos pobūdį;

5.  palankiai vertina tolesnes priemones, kurių ėmėsi Agentūra, reaguodama į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas dėl biudžeto įvykdymo ankstesniais metais; be to, palankiai vertina Agentūros skubiai įgyvendintą Audito Rūmų rekomendaciją, susijusią su IRT ir konsultacijų preliminariosiomis sutartimis, nes tai yra sritis, kurią galima pagerinti, turint mintyje 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą;

6.  palankiai vertina gerą agentūrų, dirbančių užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties srityse, bendradarbiavimą, visų pirma Agentūros, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (Eurofound), Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) ir Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) bendradarbiavimą dėl ataskaitos „Siekiant vyresnio amžiaus žmonėms pritaikyto darbo Europoje: darbas ir senėjimas iš viso gyvenimo perspektyvos ES agentūrų požiūriu“;

7.  pažymi, kad po 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusios Tarnybos nuostatų reformos Agentūra toliau priiminėjo įgyvendinimo taisykles;

8.  pažymi, kad persvarstytas Agentūros steigiamasis reglamentas (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94(14)), ir palankiai vertina tai, kad Parlamentas ir Komisija įtraukė aiškią nuorodą, susijusią su išorės audito ataskaitų ir vertinimų naudojimu.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

23.1.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

8

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

42

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

8

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 417, 2017 12 6, p. 201.

(2)

OL C 417, 2017 12 6, p. 201.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 216, 1994 8 20, p. 1.

(5)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(6)

OL C 417, 2017 12 6, p. 201.

(7)

OL C 417, 2017 12 6, p. 201.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 216, 1994 8 20, p. 1.

(10)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(11)

OL C 12, 2017 1 13, p. 9.

(12)

  1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo (OL L 216, 1994 8 20, p. 1).

(13)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA-PROV(2018)0000.

(14)

1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo (OL L 216, 1994 8 20, p. 1).

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 10 d.Teisinė informacija - Privatumo politika