Procedūra : 2017/2152(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0084/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0084/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.53

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0158

ZIŅOJUMS     
PDF 719kWORD 61k
23.3.2018
PE 613.444v02-00 A8-0084/2018

par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2152(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Bart Staes

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2152(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0062/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1994. gada 18. jūlija Regulu (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru(4), un jo īpaši tās 14. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0084/2018),

1.  sniedz Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras direktoram apstiprinājumu par Aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2017/2152(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(6),

–  ņemot vērā deklarāciju(7) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0062/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(8) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1994. gada 18. jūlija Regulu (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru(9), un jo īpaši tās 14. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(10), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0084/2018),

1.  apstiprina Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2152(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0084/2018),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk pastiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes koncepciju un cilvēkresursu labu pārvaldību;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (“Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(11) tās 2016. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 16 673 153,98, t. i., par 1,06 % mazāks nekā 2015. gadā, tā kā Aģentūras budžetu finansē galvenokārt no Savienības budžeta;

C.  tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem (turpmāk “Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ņem vērā, ka budžeta uzraudzības rezultātā 2016. finanšu gadā budžeta izpildes līmenis bija 96,31 %, t. i., par 1,22 % zemāks nekā iepriekšējā gadā (97,53 %), un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 70,35 %, t. i., par 1,70 % zemāks nekā 2015. finanšu gadā;

2.  atzinīgi vērtē pasākumus, ko Aģentūra veikusi, reaģējot uz budžeta izpildes apstiprinātājiestādes sniegtajiem komentāriem attiecībā uz iepriekšējo gadu budžeta izpildi; turklāt atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ātri piemēroja Revīzijas palātas ieteikumus saistībā ar IKT un konsultāciju pamatlīgumiem kā jomu, kas ir jāuzlabo 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanā;

Saistības un pārnestās apropriācijas

3.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ņem vērā, ka II sadaļā (administratīvie izdevumi) uz 2017. gadu tika pārnests liels apmērs apropriāciju, par kurām bija uzņemtas saistības, — EUR 417 279 jeb 30 % (2015. gadā — EUR 364 740 jeb 26 %); ņem vērā, ka šīs pārnestās apropriācijas galvenokārt ir saistītas ar IT pakalpojumiem, kuri līdz gada beigām vēl nebija pilnībā sniegti vai par kuriem vēl nebija sagatavoti rēķini; turklāt ņem vērā, ka pārnesto apropriāciju summa, par kurām bija uzņemtas saistības, III sadaļā bija EUR 3 370 616 jeb 43 % (2015. gadā — EUR 3 383 052 jeb 41 %); norāda, ka šīs pārnestās apropriācijas galvenokārt ir saistītas ar pētniecības projektiem un pētījumiem, kuri ilgst vairāk nekā vienu gadu; pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas sniegto informāciju konstatē, ka Aģentūra var apsvērt diferencētu budžeta apropriāciju ieviešanu, lai labāk atspoguļotu darbību daudzgadu raksturu un nenovēršamos kavējumus laikā starp līgumu parakstīšanu, piegādēm un maksājumiem; pieņem zināšanai Aģentūras atbildi, ka tā izpētīs šo iespēju, lai noskaidrotu, vai ir iespējams uzlabot budžeta pārvaldību;

4.  ņem vērā, ka pārnesumi bieži vien var būt daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, un ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un izpildē, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja Aģentūra tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

Pārvietojumi

5.  pieņem zināšanai to, ka 2016. finanšu gada laikā tika veikti 11 budžeta pārvietojumi par kopumā EUR 319 240, lai pārdalītu līdzekļus no jomām, kurās budžeta līdzekļi tika ietaupīti, uz jomām, kurās trūka līdzekļu, un tādējādi nodrošinātu gada mērķu izpildi;

Iepirkums

6.  ņem vērā, ka Aģentūra noslēdza līgumus par precēm un pakalpojumiem, kuru kopējā summa bija EUR 8 492 938,92 — EUR 930 240,32 tika piešķirti 41 sarunu procedūrā, EUR 580 926,16 — izmantojot starpiestāžu līgumus vai pakalpojumu līmeņa vienošanās, un EUR 6 981 772,44 — izmantojot 155 īpašus līgumus vai pasūtījuma veidlapas saskaņā ar pamatlīgumiem, kas noslēgti pēc līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas atklātās procedūrās;

7.  ar gandarījumu ņem vērā, ka ir izveidota iepirkuma komanda, lai visā Aģentūrā nodrošinātu saskaņotu darbību attiecībā uz visām Aģentūras veiktajām iepirkuma procedūrām, sākot no to izstrādes līdz beigām, un ka attiecībā uz šīm procedūrām tiek veikti uzraudzības pasākumi un ar riska mazināšanu saistītas kontroles, tostarp oficiāla piedāvājumu atvēršana un izvērtēšana, deklarācijas par interešu konflikta neesamību, ko ar parakstu apstiprina komitejas locekļi, un rakstiski formulēti izslēgšanas, atlases un piešķiršanas kritēriju novērtējumi;

8.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ņem vērā, ka 2014. gadā Aģentūra parakstīja pamatlīgumu par IT konsultāciju pakalpojumu sniegšanu laikposmā no 2014. gada līdz 2017. gadam, kura kopējā summa bija EUR 1 100 000; ar nožēlu ņem vērā, ka, lai gan 2016. gadā tika parakstīti specifiski līgumi, lai sasniegtu šajā pamatlīgumā skaidri definētos projekta rezultātus, konsultanti tika piesaistīti, pamatojoties uz atvērtu laika un līdzekļu principu, saskaņā ar kuru cena nav fiksēta un tieši saistīta ar sniegto pakalpojumu, bet gan ir atkarīga no pakalpojuma sniegšanā izmantoto darba dienu skaita; turklāt ņem vērā, ka 2016. gadā ap 50 % IT konsultāciju pakalpojumu tika sniegti ārpus Aģentūras telpām, un tas ierobežoja Aģentūras iespējas uzraudzīt līgumu efektīvu īstenošanu; ņem vērā, ka saskaņā ar šo pamatlīgumu 2016. gadā tika veikti maksājumi aptuveni EUR 400 000 apmērā; pieņem zināšanai Aģentūras atbildi par to, ka jaunajos IKT un konsultāciju pamatlīgumos tā attiecīgos gadījumos ievēro Revīzijas palātas ieteikumu, izmantojot īpašus konkrētus laika un līdzekļu noteikumus;

Personāla politika

9.  pēc iepazīšanās ar štatu saraksta konstatē, ka 2016. gada 31. decembrī bija aizpildītas 39 štata vietas (no 41 vietas, kas atļautas saskaņā ar Savienības budžetu), salīdzinājumā ar 40 vietām 2015. gadā;

10.  pauž nožēlu, ka Aģentūras darbinieku vidū nav sasniegts dzimumu līdzsvars, jo 2016. gada 31. decembrī tā proporcionālais īpatsvars bija divi pret vienu (72 % no štata vietām aizņēma sievietes un 28 % — vīrieši); norāda, ka šis jautājums ir steidzami jārisina; tomēr ņem vērā, ka augstākās vadības līmenī ir panākts dzimumu līdzsvars (50:50);

11.  uzsver, ka darba un privātās dzīves līdzsvaram vajadzētu būt daļai no Aģentūras personāla politikas; ņem vērā, ka labjutības pasākumiem tērētā budžeta apmērs ir aptuveni EUR 194 uz vienu darbinieku, kas atbilst trim dienām uz vienu darbinieku; konstatē, ka vidējais slimības atvaļinājuma dienu skaits uz vienu darbinieku ir 11 dienas;

12.  atgādina, ka 2007. gadā Aģentūra pieņēma lēmumu par psiholoģiski un seksuāli aizskarošu izturēšanos; ierosina organizēt mācības un informatīvus pasākumus, lai palielinātu personāla informētību; ņem vērā, ka 2016. gadā tika veikta administratīva izmeklēšana; prasa sniegt izsmeļošākus paskaidrojumus par izmeklēšanas secinājumiem, vienlaikus ievērojot datu aizsardzības noteikumus;

13.  ar gandarījumu ņem vērā, ka saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā vai atlaišanu 2016. gadā Aģentūra nav saņēmusi nevienu sūdzību vai ziņojumu un nav ierosināta neviena lieta tiesā;

14.  ņem vērā, ka Aģentūra turpināja pieņemt īstenošanas noteikumus, lai turpinātu reformēt Civildienesta noteikumus, kuri stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība, pārredzamība un demokrātija

15.   ņem vērā, ka šobrīd tiek vāktas un analizētas jaunās interešu konflikta deklarācijas un CV kopsavilkumi, jo jaunā valde tika iecelta 2016. gada beigās; turklāt ņem vērā, ka Aģentūra ir savākusi 131 pilnīgu personas lietu par 70 valdes locekļiem (80 %), 52 valdes locekļu aizstājējiem (60 %) un 12 novērotājiem un novērotāju aizstājējiem (48 %); atzinīgi vērtē to, ka, izvērtējot personu lietas, nevienā no tām nav konstatēta situācija, ko varētu klasificēt kā interešu konfliktu Aģentūras politikas izpratnē;

16.  ar gandarījumu konstatē, ka Aģentūra ir ieviesusi krāpšanas apkarošanas stratēģiju, pamatojoties uz vadlīnijām, ko Savienības aģentūrām izstrādājis Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF); ņem vērā, ka stratēģija aptver trīs gadu laikposmu (2015–2017) un tās īstenošanu regulāri uzrauga Aģentūras birojs; turklāt ņem vērā, ka ir pieņemta un iekštīklā darbiniekiem darīta pieejama iekšējā procedūra ziņošanai par iespējamiem krāpšanas gadījumiem un to rezultātiem un šādu gadījumu izskatīšanai;

17.  spēcīgi pauž nožēlu par to, ka Aģentūra vēl nav ieviesusi iekšējos noteikumus par trauksmes celšanu; ņem vērā, ka Aģentūra gaida vadlīnijas no Komisijas; turklāt ņem vērā, ka tikmēr Aģentūra ievēro Komisijas 2012. gada vadlīnijas par trauksmes celšanu; mudina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei, tiklīdz trauksmes celšanas noteikumi būs izstrādāti un ieviesti;

18.  norāda, ka ir jāizveido neatkarīga ES iestāde informācijas sniegšanai, konsultācijām un atzinumu izstrādei un jāpiešķir tai pietiekami budžeta līdzekļi, lai palīdzētu trauksmes cēlējiem, izpaužot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantot pareizos informācijas kanālus, vienlaikus aizsargātu viņu konfidencialitāti un piedāvātu viņiem nepieciešamo atbalstu un konsultācijas;

Galvenie sasniegumi

19.  atzinīgi vērtē Aģentūras noteiktos trīs galvenos sasniegumus 2016. gadā, proti, tā:

–  ir pabeigusi trīs gadu izmēģinājuma projektu “Drošāks un veselīgāks darbs jebkurā vecumā — darba drošība un veselība novecojoša darbaspēka kontekstā”, ko ierosināja Parlaments, un veselīgu darba vietu jomā sāka 2016.–2017. gada kampaņu par veselīgām darba vietām visu vecumu darba ņēmējiem;

–  augsta līmeņa seminārā iepazīstināja ar pirmo ziņojumu par nozīmīgu pētniecības projektu “Veselība un drošība mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos”;

–  kopā ar Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju (EUIPO) un Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru (CdT) ieviesa jaunu daudzvalodu tīmekļa vietņu pārvaldības rīku, kas 2017. gadā ieguva ES Ombuda balvu par izcilību publiskajā pārvaldē;

Iekšējā revīzija

20.  ņem vērā, ka 2016. gadā Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica stratēģiskā riska novērtējumu, kura galvenais mērķis bija izstrādāt jaunu daudzgadu stratēģisko iekšējās revīzijas plānu laikposmam no 2017. gada līdz 2019. gadam;

21.  atzinīgi vērtē to, ka 2016. gada beigās Aģentūrai nebija neīstenotu svarīgu vai ļoti svarīgu ieteikumu; ņem vērā, ka visu 2016. gadu Aģentūra strādāja pie tā, lai īstenotu rīcības plānu attiecībā uz četriem svarīgiem ieteikumiem no IAS 2015. gadā veiktās revīzijas par darba drošības un veselības pārvaldības rīkiem; norāda, ka 2017. gada sākumā IAS izvērtēja saistībā ar četriem ieteikumiem veikto darbu un ieteica šos ieteikumus atzīt par īstenotiem;

Sniegums

22.  ar gandarījumu ņem vērā svarīgos pasākumus, ko Aģentūra ir veikusi, lai izmantotu IT sistēmu savas uz darbību balstītās pārvaldības sistēmas atbalstam; atzinīgi vērtē jaunos digitālos instrumentus, kas ieviesti, lai pārvaldītu dažādos projektos un pasākumos izmantoto laiku un pārvaldītu konkursus un iepirkumu;

Citi komentāri

23.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka Aģentūras izveides regulā — Padomes Regulā (EK) Nr. 2062/94(12) — nav skaidri noteikta prasība veikt darbību ārēju novērtēšanu; ar gandarījumu ņem vērā, ka Komisijas priekšlikumā par jaunu izveides regulu (COM(2016)0528) ir ietverts pienākums sagatavot šādu novērtējumu reizi piecos gados un izmantot ārējas revīzijas ziņojumus;

24.  atzinīgi vērtē Aģentūras darbību un analīzi par drošību un veselības aizsardzību darbā, kas dod ieguldījumu Savienības politikas veidošanas procesā, kura mērķis ir sekmēt veselīgas un drošas darbavietas visā Savienībā; norāda, ka pašlaik tā strādā pie dokumentu kopumiem attiecībā uz atbalstu mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem (MMVU), kuros iekļauti šiem uzņēmumiem piemēroti instrumenti un vadlīnijas, lai novērstu zināšanu trūkumu un veicinātu labāku atbilstību noteikumiem par drošību un veselības aizsardzību darbā;

25.  atzinīgi vērtē labo sadarbību starp aģentūrām, kuras darbojas nodarbinātības, sociālo lietu un integrācijas jomā, un īpaši sadarbību starp Aģentūru, Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound), Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu (EIGE) attiecībā uz ziņojumu “Gados vecākiem cilvēkiem piemērotas darba vides panākšana — ES aģentūru perspektīva par dzīves gājumu saistībā ar darbu un novecošanu”;

o

o o

26.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2018. gada .. rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(13).

24.1.2018

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinums

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2152(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Claude Rolin

IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju – rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi Aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem un ka ir patiesi atspoguļots tās finanšu stāvoklis 2016. gada 31. decembrī;

2.  atzinīgi vērtē Aģentūras darbību un analīzi par drošību un veselības aizsardzību darbā, kas dod ieguldījumu Savienības politikas veidošanas procesā, kura mērķis ir sekmēt veselīgas un drošas darbavietas visā Savienībā; norāda, ka pašlaik tā strādā pie dokumentu kopumiem attiecībā uz atbalstu mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem (MMVU), kuros iekļauti šiem uzņēmumiem piemēroti instrumenti un vadlīnijas, lai novērstu zināšanu trūkumu un veicinātu labāku atbilstību drošības un veselības aizsardzības darbā (OSH) noteikumiem;

3.  atzīst augsto budžeta izpildes līmeni (96,3 %), taču atzīmē nelielu samazinājumu salīdzinājumā ar 2015. gadu (98 %);

4.  norāda, ka II sadaļā apropriāciju, par kurām uzņemtas saistības un kuras pārnestas uz 2016. gadu, līmenis bija augsts (30,2 %), un tas ir pieaudzis, salīdzinot ar iepriekšējo gadu (26 %); atzīmē, ka šīs pārnestās apropriācijas galvenokārt ir saistītas ar IT pakalpojumiem, kuri līdz gada beigām vēl nebija pilnībā sniegti vai par kuriem vēl nebija sagatavoti rēķini; norāda, ka arī III sadaļā apropriāciju, par kurām uzņemtas saistības un kuras pārnestas uz 2016. gadu, līmenis bija augsts (43 %), un tas ir pieaudzis, salīdzinot ar 2015. gadu (41 %); norāda, ka šīs pārnestās apropriācijas galvenokārt ir saistītas ar pētniecības projektiem un pētījumiem, kuri ilgst vairāk nekā vienu gadu; pieņem zināšanai Revīzijas palātas komentāru, ka Aģentūra varētu apsvērt diferencētu budžeta apropriāciju ieviešanu, lai novērstu augsto pārnesto apropriāciju līmeni un atspoguļotu darbību daudzgadu raksturu;

5.  atzinīgi vērtē pasākumus, ko Aģentūra veikusi, reaģējot uz budžeta izpildes apstiprinātājiestādes sniegtajiem komentāriem attiecībā uz iepriekšējo gadu budžeta izpildi; turklāt atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ātri piemēroja Revīzijas palātas ieteikumus saistībā ar IKT un konsultāciju pamatlīgumiem, kā jomu, kas ir jāuzlabo 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanā;

6.  atzinīgi vērtē labo sadarbību starp aģentūrām, kuras darbojas nodarbinātības, sociālo lietu un integrācijas jomā, un īpaši sadarbību starp Aģentūru, Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound), Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu (EIGE) attiecībā uz ziņojumu: „Gados vecākiem cilvēkiem piemērotas darba vides panākšana — ES aģentūru perspektīva par dzīves gājumu saistībā ar darbu un novecošanu“;

7.  norāda, ka Aģentūra turpināja pieņemt īstenošanas noteikumus, lai turpinātu reformēt Civildienesta noteikumus, kuri stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī;

8.  atzīmē, ka tiek pārskatīta Aģentūras izveides regula (Padomes Regula (EK) Nr. 2062/94(14)), un atzinīgi vērtē to, ka Parlaments un Komisija iekļāva skaidru atsauci uz ārējo revīzijas ziņojumu un novērtējumu izmantošanu;

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

23.1.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

42

8

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

42

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

8

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 417, 6.12.2017., 201. lpp.

(2)

OV C 417, 6.12.2017., 201. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 216, 20.8.1994., 1. lpp.

(5)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(6)

OV C 417, 6.12.2017., 201. lpp.

(7)

OV C 417, 6.12.2017., 201. lpp.

(8)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(9)

OV L 216, 20.8.1994., 1. lpp.

(10)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(11)

OV C 12, 13.1.2017., 9. lpp.

(12)

Padomes 1994. gada 18. jūlija Regula (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā (OV L 216, 20.8.1994., 1. lpp.).

(13)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2018)0000.

(14)

Padomes 1994. gada 18. jūlija Regula (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā (OV L 216, 20.8.1994., 1. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 11. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika