Procedură : 2017/2152(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0084/2018

Texte depuse :

A8-0084/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.53

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0158

RAPORT     
PDF 639kWORD 63k
23.3.2018
PE 613.444v02-00 A8-0084/2018

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2152(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Bart Staes

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2152(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0062/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă(4), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0084/2018),

1.  acordă directorului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru exercițiul financiar 2016

(2017/2152(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Agenției(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0062/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă(9), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0084/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2152(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0084/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dorește să sublinieze că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane;

B.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(11), bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă („Agenția”) aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 16 673 153,98 EUR, ceea ce reprezintă o scădere cu 1,06 % în raport cu 2015; întrucât bugetul Agenției provine în principal de la bugetul Uniunii;

C.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă aferent exercițiului financiar 2016 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului din cursul exercițiului financiar 2016 au condus la o rată de execuție bugetară de 96,31 %, reprezentând o scădere de 1,22 % față de exercițiul anterior (97,53 %), și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 70,35 %, ceea ce reprezintă o scădere de 1,70 % față de exercițiul financiar 2015;

2.  salută măsurile luate de Agenție ca urmare a observațiilor autorității care acordă descărcarea de gestiune în ceea ce privește execuția bugetului din anii anteriori; salută, de asemenea, faptul că Agenția a dat prompt curs recomandării Curții referitoare la necesitatea de a fi îmbunătățite contractele-cadru în materie de TIC și consultanță pentru procedura de descărcare de gestiune pe 2016;

Angajamente și reportări

3.  constată, din raportul Curții, că nivelul creditelor angajate reportate în 2017 a fost ridicat pentru titlul II (cheltuieli administrative), și anume 417 279 EUR, adică 30 % (2015: 364 740 EUR, adică 26 %); ia act de faptul că aceste reportări se referă, în principal, la servicii informatice care nu fuseseră furnizate în totalitate sau care nu fuseseră facturate până la sfârșitul exercițiului; constată, în plus, că creditele angajate reportate în cadrul titlului III s-au ridicat la 3 370 616 EUR, adică 43 % (2015: 3 383 052 EUR, adică 41 %); constată că aceste reportări privesc în principal proiectele de cercetare și studiile cu o durată mai mare de un an; ia act de faptul că, potrivit Curții, Agenția poate lua în considerare introducerea creditelor bugetare diferențiate pentru a reflecta mai bine natura multianuală a operațiunilor și întârzierile inevitabile între semnarea contractelor, livrări și plăți; ia act, pe baza informațiilor din răspunsul Agenției, de faptul că ea va analiza această posibilitate pentru a verifica dacă se poate îmbunătăți gestiunea bugetară;

4.  observă că reportările pot fi adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp de către Agenție și comunicate Curții;

Transferuri

5.  remarcă faptul că, în cursul exercițiului financiar 2016, 11 transferuri bugetare, în valoare totală de 319 240 EUR, au fost efectuate cu scopul de a realoca resurse provenite din domeniile unde au fost identificate economii bugetare către domenii în care resursele sunt puține, pentru a asigura atingerea obiectivelor din cursul exercițiului;

Achiziții

6.  observă că Agenția a contractat bunuri și servicii în valoare totală de 8 492 938,92 EUR: 930 240,32 EUR au fost atribuiți prin 41 de proceduri negociate, 580 926,16 EUR au fost atribuiți prin contracte interinstituționale sau acorduri privind nivelul serviciilor, iar 6 981 772,44 EUR corespund unui număr de 155 de contracte specifice sau bonuri de comandă în temeiul unor contracte-cadru rezultate în urma atribuirii prin proceduri deschise;

7.  constată cu satisfacție că a fost creată o echipă de achiziții pentru a asigura armonizarea, în întreaga Agenție, a tuturor procedurilor de achiziții care au loc în cadrul Agenției – de la concepere până la finalizare – și care fac obiectul unor măsuri de supraveghere și controale de atenuare, inclusiv procesele de deschidere oficială și de evaluare, declarațiile privind absența conflictelor de interese semnate de membrii comitetelor, evaluarea criteriilor de excludere, de selecție și de atribuire documentată în scris;

8.  constată, din raportul Curții, că, în 2014, Agenția a semnat un contract-cadru pentru furnizarea de servicii de consultanță în domeniul informatic în perioada 2014-2017, pentru un cuantum total de 1 100 000 EUR; ia act cu regret de faptul că, deși contractele specifice semnate în 2016 pentru punerea în aplicare a acestui contract-cadru defineau în mod clar realizările proiectului, consultanții au fost angajați pe baza unor contracte în regie cu caracter deschis (în considerarea timpului efectiv lucrat și a mijloacelor utilizate), în care prețul nu este stabilit și nu este legat în mod direct de realizări, ci rezultă din numărul de zile lucrătoare petrecute în cadrul proiectului; constată, de asemenea, că, în 2016, aproximativ 50 % din serviciile de consultanță în domeniul informatic au fost prestate în afara sediului Agenției, limitând astfel posibilitățile acesteia de a monitoriza implementarea eficientă a contractelor; ia act de faptul că plățile efectuate în temeiul acestui contract-cadru în 2016 s-au ridicat la aproximativ 400 000 EUR; ia act, pe baza informațiilor din răspunsul Agenției, de faptul că aceasta aplică recomandările Curții în cazul noilor contracte-cadru de consultanță și în domeniul TIC recurgând, după caz, la contracte specifice pentru servicii cu durată și resurse specificate („quoted time and means”);

Politica de personal

9.  constată, pe baza schemei de personal, că 39 de posturi (din cele 41 de posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii) erau ocupate la 31 decembrie 2016, față de 40 în 2015;

10.  regretă faptul că în cadrul posturilor ocupate la 31 decembrie 2016 nu s-a atins echilibrul de gen, întrucât proporția este de peste doi la unu, 72 % femei și 28 % bărbați; remarcă faptul că această chestiune trebuie să fie soluționată de urgență; constată, cu toate acestea, că există un echilibru de gen (50:50), la nivelul posturilor de conducere superioară;

11.  subliniază că echilibrul dintre viața profesională și cea privată ar trebui să facă parte din politica în materie de personal a Agenției; constată că bugetul cheltuit pentru activități de menținere în formă se ridică la aproximativ 194 EUR per membru al personalului, ceea ce înseamnă 3 zile per membru al personalului; constată că numărul mediu de zile de concediu medical per membru al personalului este de 11;

12.  reamintește că Agenția a adoptat o decizie privind hărțuirea psihologică și sexuală în 2007; propune organizarea unor sesiuni de formare și de informare pentru a sensibiliza în mai mare măsură personalul; ia act de faptul că în 2016 a fost efectuată o anchetă administrativă; solicită mai multe explicații cu privire la concluziile anchetei, cu respectarea reglementărilor în materie de protecție a datelor;

13.  constată cu satisfacție că Agenția nu a primit nicio plângere și nu i s-au adus la cunoștință acțiuni în justiție sau relatări legate de angajarea sau concedierea de personal în 2016;

14.  ia act de faptul că Agenția a continuat să adopte norme de punere în aplicare după reforma Statutului funcționarilor, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, transparența și democrația

15.   ia act de faptul că noile declarații privind conflictele de interese și rezumatele CV-urilor sunt în curs de a fi colectate și analizate, deoarece de la sfârșitul lui 2016 a fost desemnat un nou consiliu de administrație; de asemenea, ia act de faptul că Agenția a colectat 131 de dosare complete, dintre care 70 de la membrii consiliului de administrație (80 %), 52 de la membrii supleanți ai consiliului de administrație (60 %) și 12 de la observatori și observatori supleanți (48 %); salută faptul că niciunul dintre dosarele evaluate nu indică vreo situație care s-ar putea considera conflict de interese în sensul politicii Agenției;

16.  constată cu satisfacție că Agenția a introdus o strategie antifraudă, definită pe baza orientărilor emise de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) pentru agențiile Uniunii; observă că strategia acoperă o perioadă de trei ani (2015-2017), iar punerea sa în aplicare este monitorizată periodic de către biroul Agenției; constată, de asemenea, că a fost adoptată o procedură internă de raportare și tratare a eventualelor cazuri de fraudă și a rezultatelor acestora, care a fost pusă la dispoziția personalului pe intranet;

17.  regretă profund faptul că Agenția nu a implementat încă norme interne privind denunțarea neregulilor; ia act de faptul că Agenția așteaptă orientările Comisiei; constată, în plus, că, între timp, Agenția recurge la orientările Comisiei din 2012 privind denunțarea neregulilor; îndeamnă Agenția să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport odată ce au fost elaborate și puse în aplicare normele de denunțare a neregulilor;

18.  afirmă necesitatea de a crea un organism independent al UE care să poată fi consultat, să ofere consiliere și să poată primi informațiile divulgate de denunțători și care să dispună de resurse bugetare suficiente, cu scopul de a-i ajuta pe denunțători să utilizeze canalele corespunzătoare pentru a divulga informații privind posibile nereguli care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, protejându-le, în același timp, confidențialitatea și oferindu-le sprijinul și consilierea necesare;

Principalele realizări

19.  salută principalele trei realizări identificate de Agenție în 2016, și anume:

–  finalizarea proiectului-pilot cu o durată de trei ani intitulat „Condiții de muncă mai sigure și mai sănătoase la orice vârstă – securitate și sănătate în muncă în contextul unei forțe de muncă în proces de îmbătrânire”, inițiat de Parlament, și lansarea campaniei pentru locuri de muncă propice sănătății 2016-2017 intitulată „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele”;

–  prezentarea, în cadrul unui seminar la nivel înalt, a primului raport referitor la un proiect de cercetare major privind sănătatea și securitatea în microîntreprinderi și în întreprinderile mici;

–  implementarea, împreună cu Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) și cu Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT), a unui nou instrument de gestionare a paginilor de internet multilingve – care a câștigat Premiul Ombudsmanului European pentru excelență în administrația publică în 2017;

Auditul intern

20.  ia act de faptul că, în 2016, Serviciul de Audit Intern (IAS) a efectuat o evaluare strategică a riscurilor al cărei principal obiectiv era elaborarea unui nou plan strategic multianual de audit intern pentru perioada 2017-2019;

21.  salută faptul că, până la sfârșitul lui 2016, Agenția nu avea recomandări deschise marcate ca fiind „critice” sau „foarte importante”; ia act de faptul că, de-a lungul anului, Agenția a lucrat la punerea în aplicare a planului de acțiune legat de cele patru recomandări importante din auditul IAS pe 2015 referitoare la „Instrumentele pentru gestionarea sănătății și securității în muncă”; afirmă că IAS a revizuit progresele legate de cele patru recomandări și a recomandat închiderea acestora la începutul lui 2017;

Performanță

22.  ia act cu satisfacție de pașii importanți făcuți de Agenție pentru a sprijini sistemul său de gestiune pe activități recurgând la un sistem informatic; salută noile instrumente digitale implementate pentru gestionarea timpului petrecut cu diferite proiecte și activități și pentru gestionarea procedurilor de ofertare și a achizițiilor;

Alte observații

23.  observă, din raportul Curții, că Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului(12), regulamentul de înființare a Agenției, nu prevede în mod explicit evaluări externe ale activităților acesteia; constată cu satisfacție că propunerea Comisiei privind un nou regulament de înființare (COM(2016)0528) include obligația de a realiza o evaluare o dată la cinci ani și de a utiliza rapoarte de audit externe;

24.  apreciază activitățile și analiza Agenției privind securitatea și sănătatea în muncă, care contribuie la procesul de elaborare a politicilor Uniunii menite să promoveze locurile de muncă sănătoase și sigure în întreaga Uniune; ia act de lucrările sale aflate în curs menite să acorde sprijin întreprinderilor mici și mijlocii și microîntreprinderilor (IMMM), utilizând instrumente și orientări specifice acestor categorii de întreprinderi pentru a elimina deficitul de cunoștințe și a înlesni respectarea normelor în materie de SSM;

25.  salută buna cooperare dintre agențiile care își desfășoară activitatea în domeniul ocupării forței de muncă, al afacerilor sociale și al incluziunii și în special cooperarea dintre Agenție, Eurofound, Cedefop și EIGE la elaborarea raportului „Towards age-friendly work in Europe: a life course perspective on work and ageing from EU agencies” (Către locuri de muncă favorabile persoanelor în vârstă din Europa: o abordare formulată de agenții ale UE referitoare la întreaga viață profesională și la îmbătrânire);

o

o  o

26.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2018(13) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

24.1.2018

AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2152(DEC))

Raportor pentru aviz: Claude Rolin

SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  își exprimă satisfacția cu privire la faptul că Curtea de Conturi a constatat legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2016 și că situația sa financiară la 31 decembrie 2016 este corect prezentată;

2.  apreciază activitățile Agenției și efortul depus de aceasta pentru a realiza o analiză a aspectelor legate de securitatea și sănătatea la locul de muncă, contribuind astfel la procesul de elaborare a politicilor Uniunii menite să promoveze locurile de muncă sănătoase și sigure în întreaga Uniune; ia act de lucrările sale aflate în curs menite să acorde sprijin întreprinderilor mici și mijlocii și microîntreprinderilor (IMMM), utilizând instrumente și orientări specifice acestor categorii de întreprinderi pentru a elimina deficitul de cunoștințe și a înlesni respectarea normelor în materie de SSM;

3.  salută rata ridicată de execuție bugetară (96,3 %), dar constată că aceasta a înregistrat o ușoară scădere față de nivelul din 2015 (98 %);

4.  constată că nivelul creditelor de angajament reportate în 2016 a fost ridicat pentru titlul II (30,2 %) și a crescut în comparație cu exercițiul precedent (26 %); ia act de faptul că aceste reportări se referă, în principal, la servicii informatice care nu fuseseră livrate în totalitate sau care nu fuseseră facturate până la sfârșitul exercițiului; constată că nivelul creditelor de angajament reportate în 2016 a fost ridicat și în cazul titlului III (43 %) și reflectă o majorare comparativ cu exercițiul 2015 (41 %); constată că aceste reportări privesc în principal proiectele de cercetare și studiile cu o durată mai mare de un an; ia act de observația Curții privind faptul că Agenția ar putea avea în vedere introducerea creditelor bugetare diferențiate pentru a soluționa problema nivelului ridicat al reportărilor și a reflecta natura multianuală a operațiunilor;

5.  salută măsurile luate de Agenție ca urmare a observațiilor autorității care acordă descărcarea de gestiune în ceea ce privește execuția bugetului din anii anteriori; salută, de asemenea, faptul că Agenția a dat prompt curs recomandării Curții referitoare la necesitatea de a fi îmbunătățite contractele-cadru în materie de TIC și consultanță pentru procedura de descărcare de gestiune pe 2016;

6.  salută buna cooperare dintre agențiile care își desfășoară activitatea în domeniul ocupării forței de muncă, al afacerilor sociale și al incluziunii și în special cooperarea dintre Agenție, Eurofound, Cedefop și EIGE la elaborarea raportului „Towards age-friendly work in Europe: a life course perspective on work and ageing from EU agencies” (Către locuri de muncă favorabile persoanelor în vârstă din Europa: o abordare formulată de agenții ale UE referitoare la întreaga viață profesională și la îmbătrânire);

7.  ia act de faptul că Agenția a continuat să adopte norme de punere în aplicare după reforma Statutului funcționarilor, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014;

8.  ia act de revizuirea regulamentului de înființare a Agenției [Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului(14)] și salută faptul că Parlamentul și Comisia au inclus o trimitere explicită la utilizarea de rapoarte de audit și evaluări externe.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

23.1.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

8

0

Membri titulari prezenți la votul final

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Membri supleanți prezenți la votul final

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

42

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

8

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 417, 6.12.2017, p. 201.

(2)

JO C 417, 6.12.2017, p. 201.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 216, 20.8.1994, p. 1.

(5)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(6)

JO C 417, 6.12.2017, p. 201.

(7)

JO C 417, 6.12.2017, p. 201.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 216, 20.8.1994, p. 1.

(10)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(11)

JO C 12, 13.1.2017, p. 9.

(12)

  Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (JO L 216, 20.8.1994, p. 1).

(13)

Texte adoptate la această dată, P8_TA-PROV(2018)0000.

(14)

Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă (JO L 216, 20.8.1994, p. 1).

Ultima actualizare: 28 martie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate