Postup : 2017/2152(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0084/2018

Predkladané texty :

A8-0084/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.53

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0158

SPRÁVA     
PDF 573kWORD 61k
23.3.2018
PE 613.444v02-00 A8-0084/2018

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2016

(2017/2152(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2016

(2017/2152(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0062/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci(4), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0084/2018),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľke Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľke Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2016

(2017/2152(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(7) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0062/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci(9), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0084/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľke Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2016

(2017/2152(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0084/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium chce zdôrazniť osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti (PBB) a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa výkazu výdavkov a príjmov(11) Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „agentúra“) bol jej konečný rozpočet na rozpočtový rok 2016 vo výške 16 673 153,98 EUR, čo predstavuje pokles o 1,06 % v porovnaní s rokom 2015; keďže rozpočet agentúry pochádza najmä z rozpočtu Únie,

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uvádza, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 96,31 %, čo predstavuje pokles o 1,22 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom (97,53 %), a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 70,35 %, čo predstavuje v porovnaní s rozpočtovým rokom 2015 zníženie o 1,70 %;

2.  víta následné opatrenia agentúry v súvislosti s pripomienkami orgánu udeľujúceho absolutórium k plneniu rozpočtu za predchádzajúce roky; ďalej víta rýchle uplatnenie odporúčaní Dvora audítorov, pokiaľ ide o rámcové zmluvy týkajúce sa IKT a poradenstva ako oblasť, ktorú treba zlepšiť v záujme udelenia absolutória za rok 2016;

Záväzky a prenosy

3.  na základe správy Dvora audítorov poznamenáva, že úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených na rok 2017 predstavovala v prípade hlavy II (administratívne výdavky) sumu 417 279 EUR, t. j. 30 % (2015: 364 740 EUR, t. j. 26 %); konštatuje, že tieto prenosy súvisia najmä so službami v oblasti informačných technológií (IT), ktoré ešte neboli úplne dodané alebo vyfakturované na konci roka; ďalej upozorňuje, že suma viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených v rámci hlavy III predstavuje 3 370 616 EUR, t. j. 43 % (2015: 3 383 052 EUR, t. j. 41 %); berie na vedomie, že tieto prenosy sa vzťahujú najmä na výskumné projekty a štúdie s trvaním viac ako jeden rok; berie na vedomie informáciu Dvora audítorov, že agentúra by mohla zvážiť zavedenie diferencovaných rozpočtových prostriedkov s cieľom lepšie zohľadniť viacročný charakter operácií a nevyhnutné zdržania medzi podpisom zmlúv, dodávkami a platbami; na základe odpovede agentúry konštatuje, že agentúra preskúma túto možnosť, aby zistila, či je možné rozpočtové hospodárenie zlepšiť;

4.  poznamenáva, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich agentúra vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Presuny

5.  berie na vedomie, že počas rozpočtového roka 2016 bolo uskutočnených 11 rozpočtových presunov v celkovej hodnote 319 240 EUR s cieľom previesť zdroje z oblastí, kde boli zistené úspory, do oblastí, kde zdroje chýbali, aby bolo možné zabezpečiť dosiahnutie cieľov stanovených na uvedený rok;

Verejné obstarávanie

6.  konštatuje, že agentúra požiadala o externé dodanie tovaru a služieb za sumu v celkovej výške 8 492 938,92 EUR; 930 240,32 EUR bolo pridelených prostredníctvom 41 rokovacích konaní, 580 926,16 EUR prostredníctvom medziinštitucionálnych zmlúv alebo dohôd o úrovni poskytovaných služieb a 6 981 772,44 EUR zodpovedá 155 konkrétnym zmluvám alebo objednávkam na základe rámcových zmlúv, ktoré sú výsledkom zadávania zákaziek vo verejných súťažiach;

7.  s uspokojením konštatuje, že bol zriadený tím pre verejné obstarávanie s cieľom zabezpečiť harmonizáciu v rámci agentúry, pokiaľ ide o všetky postupy verejného obstarávania vykonávané v agentúre – od počiatku až po uzavretie –, na ktoré sa vzťahujú opatrenia v oblasti dohľadu a kontroly na zmierňovanie rizika vrátane formálnych procesov otvorenia a hodnotenia, vyhlásení o neexistencii konfliktu záujmov podpísaných členmi výborov a písomne zdokumentovaného posúdenia kritérií vylúčenia, výberu a vyhodnocovania ponúk;

8.  na základe správy Dvora audítorov poznamenáva, že v roku 2014 agentúra podpísala rámcovú zmluvu na poskytovanie konzultačných služieb v oblasti IT v období 2014 až 2017 za sumu v celkovej výške 1 100 000 EUR; s poľutovaním konštatuje, že hoci jednotlivé zmluvy podpísané v roku 2016 na vykonávanie tejto rámcovej zmluvy jasne definujú, aké služby sa majú v rámci projektu poskytovať, konzultanti boli zamestnávaní v závislosti od časových možností a prostriedkov, keď ceny nie sú pevne stanovené a priamo spojené s poskytnutou službou, ale odvíjajú sa od počtu odpracovaných pracovných dní; ďalej poukazuje na to, že v roku 2016 bolo približne 50 % konzultačných služieb v oblasti IT poskytnutých mimo priestorov agentúry, čo obmedzuje možnosti agentúry monitorovať efektívne vykonávanie zmlúv; konštatuje, že platby zrealizované na základe tejto rámcovej zmluvy v roku 2016 predstavovali sumu vo výške približne 400 000 EUR; na základe odpovede agentúry berie na vedomie, že agentúra uplatňuje odporúčania Dvora audítorov na svoje nové rámcové zmluvy v oblasti IKT a na poskytovanie konzultačných služieb tým, že v náležitých prípadoch využíva špecifické zmluvy typu Quoted Times and Means (t. j. v závislosti od časových možností a prostriedkov);

Personálna politika

9.  na základe plánu pracovných miest konštatuje, že k 31. decembru 2016 bolo obsadených 39 pracovných miest (zo 41 pracovných miest schválených v rámci rozpočtu Únie) v porovnaní so 40 v roku 2015;

10.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v rámci pracovných miest obsadených k 31. decembru 2016 nebola dosiahnutá rodová rovnováha vzhľadom na pomer 72 % žien k 28 % mužov, t. j. viac ako dvojnásobok žien; poznamenáva, že tento problém treba bezodkladne riešiť; konštatuje však, že na úrovni vrcholového manažmentu je zastúpenie mužov a žien vyvážené (50:50);

11.  upozorňuje, že rovnováha medzi pracovným a súkromným životom by mala byť súčasťou personálnej politiky agentúry; poukazuje na to, že rozpočtové prostriedky vynaložené na zdraviu prospešné činnosti predstavujú približne 194 EUR na zamestnanca a zodpovedajú trom dňom na zamestnanca; poznamenáva, že priemerný počet dní pracovného voľna zo zdravotných dôvodov je 11 dní na zamestnanca;

12.  pripomína, že agentúra prijala v roku 2007 rozhodnutie týkajúce sa psychického a sexuálneho obťažovania; navrhuje organizovanie vzdelávacích a informačných stretnutí s cieľom zvyšovať informovanosť zamestnancov; konštatuje, že v roku 2016 bolo vykonané administratívne vyšetrovanie; žiada bližšie vysvetlenia k záverom vyšetrovania pri rešpektovaní predpisov o ochrane údajov;

13.  s uspokojením konštatuje, že agentúre neboli v roku 2016 adresované žiadne sťažnosti, žaloby ani ohlásené prípady týkajúce sa prijímania alebo prepúšťania zamestnancov;

14.  berie na vedomie, že agentúra pokračovala v prijímaní vykonávacích pravidiel po reforme služobného poriadku, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2014;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

15.   konštatuje, že nové vyhlásenia o konflikte záujmov a zhrnutia životopisov sa momentálne zberajú a analyzujú, keďže od konca roku 2016 pôsobí nová rada; ďalej poznamenáva, že agentúra zhromaždila 131 úplných spisov, čo zodpovedá 70 spisom od členov rady (80 %), 52 od náhradníkov členov rady (60 %) a 12 od pozorovateľov a náhradníkov pozorovateľov (48 %); víta skutočnosť, že žiadny z posudzovaných spisov nedokazuje žiadnu situáciu, ktorá by sa mohla považovať za konflikt záujmov v zmysle politiky agentúry;

16.  s uspokojením berie na vedomie, že agentúra prijala stratégiu boja proti podvodom vymedzenú na základe usmernení vydaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) pre agentúry Únie; poznamenáva, že stratégia sa vzťahuje na trojročné obdobie (2015 až 2017) a jej realizáciu pravidelne monitoruje predsedníctvo agentúry; okrem toho konštatuje, že bol prijatý interný postup oznamovania a riešenia potenciálnych prípadov podvodu a ich dôsledkov a sprístupnený zamestnancom na intranete;

17.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že agentúra doposiaľ nezaviedla interné pravidlá týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti; konštatuje, že agentúra čaká na usmernenia od Komisie; okrem toho poznamenáva, že agentúra medzičasom odkazuje na usmernenia Komisie týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti z roku 2012; naliehavo vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o zavedení a vykonávaní pravidiel oznamovania protispoločenskej činnosti;

18.  vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo;

Hlavné úspechy

19.  víta tri hlavné úspechy, ktoré agentúra zaznamenala v roku 2016, a to skutočnosť, že:

–  dokončila trojročný pilotný projekt s názvom Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v kontexte starnúcej pracovnej sily, ktorý inicioval Parlament, a spustila kampaň Zdravé pracoviská 2016 – 2017 na tému Zdravé pracoviská pre všetky vekové skupiny;

–  na seminári na vysokej úrovni predstavila prvú správu z veľkého výskumného projektu na tému Zdravie a bezpečnosť v mikropodnikoch a malých podnikoch;

–  spolu s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Prekladateľským strediskom pre orgány Európskej únie (CdT) zaviedla nový nástroj na riadenie viacjazyčných webových sídel – víťaz Ceny ombudsmana EÚ za výnimočnú verejnú správu v roku 2017;

Vnútorný audit

20.  poznamenáva, že v roku 2016 Útvar pre vnútorný audit (IAS) vykonal strategické hodnotenie rizika, pričom hlavným cieľom bolo vypracovať nový viacročný strategický plán vnútorného auditu na roky 2017 – 2019;

21.  s potešením konštatuje, že agentúra nemala do konca roku 2016 žiadne kritické ani veľmi dôležité neuskutočnené odporúčania; upozorňuje, že agentúra počas tohto roku pracovala na vykonávaní akčného plánu týkajúceho sa štyroch dôležitých odporúčaní z auditu Útvaru pre vnútorný audit z roku 2015 na tému Nástroje na riadenie BOZP; uvádza, že Útvar pre vnútorný audit preskúmal prácu vykonanú na štyroch odporúčaniach a odporučil ich ukončenie začiatkom roku 2017;

Výkonnosť

22.  oceňuje dôležité kroky, ktoré agentúra prijala, aby podporila svoj systém riadenia podľa činností informačným systémom; víta nové digitálne nástroje zavedené na riadenie času stráveného na jednotlivých projektoch a činnostiach a na riadenie ponúk a verejného obstarávania;

Ďalšie pripomienky

23.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že nariadenie Rady (ES) č. 2062/94(12) o zriadení agentúry výslovne nevyžaduje externé hodnotenia jej aktivít; s uspokojením konštatuje, že návrh Komisie na nové nariadenie o zriadení (COM(2016)0528) zahŕňa povinnosť vykonávať hodnotenie každých päť rokov a používať správy externého auditu;

24.  oceňuje činnosti agentúry a analýzu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré prispievajú k tvorbe politiky na úrovni Únie zameranej na podporu zdravých a bezpečných pracovísk v Únii; berie na vedomie jej prebiehajúce pracovné balíky na podporu stredných a malých podnikov a mikropodnikov, ktoré zahŕňajú nástroje a usmernenia špecifické pre tieto podniky a zamerané na odstránenie medzier v znalostiach a uľahčenie lepšieho súladu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci;

25.  víta dobrú spoluprácu medzi agentúrami, ktoré pôsobia v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a sociálneho začlenenia, a to najmä spoluprácu medzi agentúrou, nadáciou Eurofound, strediskom Cedefop a inštitútom EIGE, pokiaľ ide o správu s názvom: K práci prispôsobenej starším osobám v Európe: pohľad agentúr EÚ na prácu a starnutie z celoživotného hľadiska;

o

o o

26.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2018(13) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

24.1.2018

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2016

(2017/2152(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Claude Rolin

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vyjadruje spokojnosť s tým, že Dvor audítorov vyhlásil, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou agentúry za rozpočtový rok 2016 sú zákonné a riadne a že jej finančná situácia k 31. decembru 2016 je náležite vyjadrená;

2.  oceňuje činnosti agentúry a analýzu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré prispievajú k tvorbe politiky na úrovni Únie, zameranej na podporu zdravých a bezpečných pracovísk v Únii; berie na vedomie jej prebiehajúce pracovné balíky na podporu stredných a malých podnikov a mikropodnikov (MSP), ktoré zahŕňajú nástroje a usmernenia špecifické pre tieto podniky a zamerané na odstránenie medzier v znalostiach a uľahčenie lepšieho súladu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci;

3.  berie na vedomie vysokú mieru plnenia rozpočtu (96,3 %), ale konštatuje mierne zníženie v porovnaní s rokom 2015 (98 %);

4.  konštatuje, že miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2016 bola vysoká v prípade hlavy II (30,2 %) a v porovnaní s predchádzajúcim rokom (26 %) sa zvýšila; konštatuje, že tieto prenosy súvisia najmä so službami v oblasti informačných technológií (IT), ktoré ešte neboli úplne dodané alebo boli vyfakturované na konci roka; konštatuje, že miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2016 bola vysoká aj v prípade hlavy III (43 %) a v porovnaní s rokom 2015 (41 %) sa zvýšila; berie na vedomie, že tieto prenosy sa vzťahujú najmä na výskumné projekty a štúdie s trvaním viac ako jeden rok; berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov, že agentúra by mohla zvážiť používanie diferencovaných rozpočtových prostriedkov s cieľom riešiť vysokú mieru prenosu rozpočtových prostriedkov a zohľadniť viacročnú povahu operácií;

5.  víta následné opatrenia agentúry v súvislosti s pripomienkami orgánu udeľujúceho absolutórium k plneniu rozpočtu za predchádzajúce roky; ďalej víta rýchle uplatnenie odporúčaní Dvora audítorov, pokiaľ ide o rámcové zmluvy týkajúce sa IKT a konzultácií, ako priestor na zlepšenie pri udeľovaní absolutória za rok 2016;

6.  víta dobrú spoluprácu medzi agentúrami, ktoré pôsobia v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a sociálneho začlenenia, a to najmä spoluprácu medzi agentúrou, nadáciou Eurofound, strediskom Cedefop a inštitútom EIGE, pokiaľ ide o správu s názvom: K práci prispôsobenej starším osobám v Európe: pohľad agentúr EÚ na prácu a starnutie z celoživotného hľadiska;

7.  berie na vedomie, že agentúra pokračovala v prijímaní vykonávacích pravidiel po reforme služobného poriadku, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2014;

8.  berie na vedomie revíziu nariadenia o zriadení agentúry (nariadenie Rady (ES) č. 2062/94(14)) a víta, že Parlament a Komisia zahrnuli výslovný odkaz na používanie správ a hodnotení externého auditu;

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

23.1.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

8

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

42

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

8

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 201.

(2)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 201.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 201.

(7)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 201.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Ú. v. EÚ C 12, 13.1.2017, s. 9.

(12)

  Nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1).

(13)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2018)0000.

(14)

Nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1).

Posledná úprava: 12. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia